Via Libra Nieuwsbrief

nr. 157 – 16 februari 2018
Beste lezer,
We maken graag gebruik van de krokusvakantie om u te wijzen op de drukke tijden die er aankomen: sla onze agenda er maar op na. In het Frans noemen ze dat: l’embarras de choix. Je zou gaan wensen dat je je op bepaalde dagen in twee kon snijden, om tegelijk twee activiteiten te kunnen bijwonen …
Mag ik in het bijzonder aandacht vragen voor onze jaarlijkse februari-oproep om een vrijwillige bijdrage te leveren voor de totstandkoming van deze nieuwsbrief (zie hieronder)?
Tot slot nog een waarschuwing: als ik mijn eigen agenda bekijk, zou het wel eens kunnen dat ik in maart geen tijd vind om een e-zine samen te stellen. In dat geval ziet u ons pas terug na Pasen!
W. Govaerts

VZW Via Libra: kort verslag & oproep

Via Libra is in 2018 haar dertiende ongesubsidieerde jaar ingegaan. Dat wil zeggen dat we louter op basis van vrijwilligerswerk reeds meer dan twaalf jaar drie pijlers van onze organisatie in stand houden:
– de antroposofisch bibliotheek in Antwerpen
– de uitgeverij
– deze gratis nieuwsbrief (meer dan 600 abonnees)
Hoewel het onze oorspronkelijke bedoeling was (en eigenlijk is het dat nog altijd) om met de uitgeverij als economische activiteit de kosten te dekken van de twee andere pijlers van onze werking, lukt dat nooit helemaal. Daarvoor is het boekenvak te weinig renderend. We kunnen wél getuigen dat in tegenstelling tot de nationale tendens in ons land, de verkoop van boeken bij ons sinds 2016 in stijgende lijn gaat! (We zouden trouwens graag mensen leren kennen die ons bij die stijgende verkoop een handje willen toesteken …)
Ondanks die positieve berichten blijft het financieel moeilijk om de vzw overeind te houden. Traditioneel vragen we in ons februarinummer dan ook aan onze lezers of zij bereid zijn een (kleine of grote) duit in het zakje te doen. Schenkingen voor dit e-zine of voor de bibliotheek worden met dankbaarheid verwelkomd op bankrekening
BE40 5230 8000 4463
Voordracht en seminarie door Gerald Häfner op zaterdag 24 februari
***

Voordracht en seminarie door Gerald Häfner op zaterdag 24 februari

De driegeleding van het sociale organisme: sleutel tot een betere wereld
De maatchappelijke wereld-chaos van vandaag is het resultaat van een nieuwe vorm van mondiale slavernij. De staatsmacht is in de greep van de economische wildgroei, de cultuur en het denken zijn steeds verstikkender in de greep van staat én economie, de economie lijdt onder een ideologie die in laatste instantie door elites wordt gedicteerd en die de staatsmacht leidt. Deze cocktail heeft het gezondheids-, het veiligheids- en ecosysteem van de gehele mensheid in de 21ste eeuw tot op de rand van het belastbare gebracht.
Wat als we de staat en zijn functies nu eens zouden herschrijven zodat zij uitsluitend de veilige voorwaarden scheppen opdat cultuur en economie vanuit hun eigen wetmatigheid en doelmatigheid zouden kunnen functioneren? Zou dat niet tegelijk de voorwaarde kunnen scheppen voor een doelmatiger en vanuit eigen wetmatigheid gedachte – zeg maar democratischer – staat, met en door de burgers?
Deze activiteit voor de gezondmaking en vitalisering van het sociale en ecologische wereldorganisme noemde Rudolf Steiner een eeuw geleden al de driegeleding van het sociale organisme, die de initiatiefkracht van de mens wil activeren en mogelijk maken als voorwaarde voor een herstel en bloei van mens en aarde.
Gerald Häfner (°1956, München) is een bevlogen spreker, activist en sociale wetenschapper die zich inspireert vanuit deze gedachte van de sociale driegeleding in de context van de wereld van vandaag en morgen. Hij is oprichter en bezieler van de beweging Mehr Demokratie in Duitsland, was politiek actief en mede-oprichter van de Groenen in Beieren, gewaardeerd lid van de Bondsdag en later van het Europees Parlement. Vandaag onderzoekt en vecht hij voor dezelfde ideeën vanuit zijn functie als voorzitter van de sociaal-wetenschappelijke sectie van de Hogeschool voor Geesteswetenschap in Dornach.
Op zondag 25 februari geeft Gerald Häfner een seminarie over dit onderwerp, met mogelijkheid tot gesprek, discussie en inbreng van eigen praktijkervaring. Het seminarie start om 9u met een inleiding over de praktische toepassingen van sociale driegeleding. Nadien is er gesprek met inbreng van voorbeelden door de deelnemers. Als de groep niet te groot is, blijven we in één groep; anders opgesplitst in werkgroepen en nadien afsluitend gesprek in plenum. Om 12u50: bedanking en slot.
• plaats: Volkstraat 40, 2000 Antwerpen
• bijdrage: 8 euro voor de voordracht, 15 euro voor het seminarie, 20 euro voor beide
• taal: G. Häfner spreekt in het Duits, maar er is vertaling naar het Nederlands en naar het Frans voorzien indien nodig
• organisatie: Antroposofische Vereniging in België
***

NIEUW bij Via Libra: heeft een volk een staat nodig?

 Op zaterdag28 oktober 2017 sprak Wilbert Lambrechts in Basel op uitnodiging van de Zwitserse Antroposofische Vereniging over het thema natio­nalisme, individualiteit en volksziel op basis van de gedachten die Rudolf Steiner in 1917 neerlegde in zijn befaamde Memoranda. Dat zijn twee teksten waarmee hij via goedgeplaatste leerlingen invloed poogde uit te oefenen op de regeringspolitiek en de regeringspersonen van Berlijn en Wenen in de hoop daardoor aan het verloop  van de Wereldoorlog een wending te geven in de richting van een aanvaardbare, redelijke, sociaal gezonde vrede. In deze Memoranda werden de ideeën van wat twee jaar later (1918:1919) de idee van de sociale driegeleding zou worden, in hun kiem uiteengezet.

In het boekje Volkerenbevrijding door mensen-bevrijding zijn deze Memoranda het uitgangs­punt om verder na te denken over het nationaliteiten-vraagstuk dat zich in 1914, bij het begin van de oorlog, op een dramatische manier stelde maar dat zich ook vandaagnog stelt.
Heeft een volk een staat nodig? Waarom heeft een individu een staat nodig? Hoe komt een volksziel werkelijk tot zijn of haar recht?
Informatie over het boek:
• 44 blz
• er werd slechts een kleine oplage gedrukt: wees er snel bij!
• prijs: 10 euro + verzendingskosten
• isbn: 978 90 77611 28 9
• bestellen via info@via-libra.be
***

Geschiedenis en antroposofie

Wat heeft de antroposofie bij te dragen aan het diepere inzicht in geschiedenis? In de reeks over de voordrachtencycli van Rudolf Steiner zal op vrijdag 23 februari e.k. Griet Mertens, o.a. geschiedenislerares aan de bovenbouw van de Vrije Rudolf Steinerschool Gent, het hebben over de cyclus Geschichtliche Symptomatologie(GA 185), negen voordrachten die in Dornach gehouden werden van 18 oktober tot 3 november 1918.
Deze voordrachten zijn slechts gedeeltelijk in het Nederlands vertaald, namelijk in het boek De strijd om het mens-zijn.

In deze voordrachten wordt belicht hoe antroposofie ons historisch bewustzijn, ons historisch weten kan verruimen en dit wordt uitgewerkt, met name voor onze kennis van de moderne tijd. Wat men gewoonlijk geschiedenis noemt, is volgens Rudolf Steiner slechts een fable convenue – een overeengekomen fabel – op basis van documenten. Deze kunnen ook het uitgangspunt zijn voor een diepere beschouwing, waarbij deze uiterlijke feiten als symptomen worden beschouwd, waar men doorheen moet leren kijken om de diepte van het eigenlijke gebeuren te vatten: de ontwikkeling van de mens. De historische gebeurtenissen – Rudolf Steiner sprak tijdens de laatste dagen van de Eerste Wereldoorlog, net honderd jaar geleden – zijn indicatoren voor een daaronder liggende ware werkelijkheid. Met deze symptomatologische blik wordt in deze voordrachten de historische ontwikkeling belicht vanaf het begin van de 15de eeuw, de tijd van de zogenaamde bewustzijnsziel. Geschiedenis kan op deze manier zelfkennis opleveren bij ieder mens.
• plaats: Volkstraat 40, 2000 Antwerpen
• organisatie: Antroposofie in Antwerpen
***

Viering 30 jaar MSV: geef het lesgeven terug aan het onderwijs

Op maandagavond12 maart 2018 viert de Middelbare Steinerschool Vlaanderen(MSV) haar 30-jarig bestaan met een geanimeerde academische zitting in het ABC-huis (Art Basics for Children) in Brussel. De Middelbare Steinerschool Vlaanderen vzw heeft momenteel 8 vestigingen, nl. in Aalst, Antwerpen (Berchem), Brugge, Brussel, Gent, Leuven (Wijgmaal), Lier en Turnhout.
Het centrale thema van de avond is: Geef het lesgeven terug aan het onderwijs.
De officiële opening is in handen van volksvertegenwoordiger Kathleen Helsen(CD&V), voorzitter van de Commissie Onderwijs van het Vlaams Parlement. Mevrouw Helsen verdedigde de voorbije maanden op een geprofileerde manier de vrijheid van onderwijs en verwees daarbij in het kader van het eindtermendebat naar de degelijke en kwaliteitsvolle dossiers die de Federatie Steinerscholen indiende voor gelijkwaardige vervangende eindtermen.
Prof. Maarten Simons en prof. Gert Biesta zorgen daarna voor het meer academische gedeelte van de avond. Prof. Maarten Simons (KU Leuven) was samen met prof. Geert Kelchtermans promotor van een kritische review van de eindtermen als instrument voor goed onderwijs. In die review werden de werking en de doeltreffendheid van eindtermen vanuit verschillende invalshoeken onderzocht.
Vooraleer met het publiek in gesprek te gaan zal prof. Gert Biesta reageren. Hij is hoogleraar aan de Londense Brunel University en aan de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht.
Tegelijk met deze lezingen is er een parallelprogramma met leerlingen van de Brusselse bovenbouw, en toelichtingen over het IPC-project en het Fonds Piantro.
Op de affiche staat een gedetailleerde uurregeling. Aanmelding voor deze avond is gewenst. Voor het academisch gedeelte is inschrijving verplicht door een mail te sturen aan marleen.foncke@msv-vzw.be.
***

21 jaar Landwijzer + verhuis naar Gent

De biologische en biologisch-dynamische landbouw en de ontwikkeling ervan in ons land zijn ondenkbaar geworden zonder de gewaardeerde en succesvolle opleidingen van Landwijzer.
Deze organisatie bestaat reeds 21 jaar en is nu, na verschillende omzwervingen op verschillende locaties, in Gent terechtgekomen, vlakbij station Gent-Dampoort.

De organisatie nodigt op 23 maart 2018 alle belangstellenden uit op deze nieuwe locatie, met een kantoor en twee eigen leslokalen, die ze De Landpoort hebben gedoopt. Adres: Kasteellaan 435, 9000 Gent.
– 17u: welkom en rondleiding – fotoreportage ’21 jaar Landwijzer’
– 17u30: plechtige opening met o.a. dankwoord, presentatie feestjaar en voorstelling lokaalverhuur
– 18u30: receptie
Graag aanmelden via info@landwijzer.be
***

ECSWE biedt informatie in een notendop

Op de website van ECSWE (de European Council for Steiner Waldorf Education) staat een interessant pdf-document: Factsheet 2017-2018. In zeer korte hoofdstukjes staat daar beschreven welke de doelstellingen zijn van dit Europees netwerk, waarbij 26 landelijke federaties zijn aangesloten, die samen 712 scholen in 28 Europese landen vertegenwoordigen.
Zo leren we uit de brochure dat ECSWE opkomt voor een leeftijdsgerichte aanpak van ICT- en media-vorming, maar ook voor pluralisme in evaluatiemethodes (in veel Europese landen zijn er nog altijd gestandaardiseerde staatsexamens) en meer in het algemeen voor vrijheid van onderwijs.
Verder staan er erg concrete gegevens op (een wie-is-wie, adres in Brussel, contactpersoon, landelijke ledenorganisaties + aantal scholen per land).
***

Bijen als begeleiders van transformatie

Workshop met Karsten Massei
Tijdens de workshop zullen we ons verdiepen in de opgaven die de bijen voor de aarde en de mensen vervullen. Daarbij kunnen wij ervaren dat de taak van de bijen belangrijk is voor de mensen en hun verbondenheid met de geestelijke wereld. Maar ook het landschap en de geestelijke wezens die hierin leven, werken mee aan het transformatiewerk.
Deze ervaringen vormen de basis voor gesprekken die tot vernieuwingen in de imkerij kunnen leiden. Voornamelijk zullen we meditatieve oefeningen doen, die met zorg ingeleid en begeleid worden.
De tweedaagse workshop richt zich zowel tot imkers als tot belangstellenden. Karsten Massei spreekt Duits; er wordt vertaling voorzien.
Meer informatie over het programma, de lokatie (Leuven), prijs, inschrijvingen enz. via mail: vlaamse-bd-imkers@hotmail.be (beperkt aantal plaatsen!)
***

Paasconferentie steinerpedagogie: Verbondenheid en vrijheid

De Paasconferentie 2018 is een organisatie van de Pedagogische Afdeling en richt zich in de eerste plaats op leraren uit Vlaanderen en Nederland. Maar ook ouders, oud-leerlingen en geïnteresseerden zijn welkom.
Het thema is dit jaar: verbondenheid en vrijheid. Dit thema wordt drievoudig belicht:
– Ik en de wereld(-beweging) (Christine Gruwez)
– Ik en het lerarencollege (André Berben)
– Ik en de kinderen (Marcel de Leuw)

Naast de voordrachten (telkens van 11u30 tot 13u) zijn er in de namiddag werkgroepen:
– euritmie en meditatie
– wetenschappen in de steinerschool: hoe anders?!
– sociale kunst in het lerarenberoep
– de innerlijke scholingsweg
– de extra les van Audrey Mc Allen
– de kinderbespreking
De paasconferentie vindt plaats in de steinerschool van Lier, van woensdag 11 april tot vrijdag 13 april 2018. Informatie over prijzen, overnachtingen, maaltijden enz., alsook een precies tijdschema vind je op de website.
***

Kalender: overzicht van activiteiten

Hieronder vindt u de antroposofische activiteiten van de komende maanden. Sommige zijn eenmalig, andere data geven de eerste dag van een reeks aan.
We kiezen ervoor om deze activiteiten in een kort overzicht weer te geven. Voor heel wat activiteiten moet men zich aanmelden – als u niet weet bij wie of waar, mag u dat altijd aan ons vragen …
 • 17 februari – Munte – Sterrenavond en sterrenwandeling, 19u30 tot 22u, met Xavier De Keyser
 • 19 februari – Antwerpen – Info-avond Leertraject Bio- & BD-landbouw, 19u, Scoutshuis, Wilrijkstraat 37, 214 Antwerpen, inschrijven verplicht: zie www.landwijzer.be
 • 23 februari – Antwerpen – Geschiedenis en antroposofie, 20u, door Griet Mertens, Volkstraat 40, 2000 Antwerpen (aanmelden: initiatiefgroep.antwerpen@antroposofie.be)
 • 23 februari – Wortel Merksplas – BD Winterconferentie ‘Leven doorgeven’, 8u tot 16u30, Den Bayerd-het Casino, Kolonie 28, 2323 Wortel, info en inschrijven: Landwijzer
 • 23 februari – Brugge – Filosofie der vrijheid, 20u, door Mieke Mosmuller, op zaterdag 24 februari studie van het 9de hoofdstuk van 10u tot 17u, Hof van Watervliet, Oude Burg 27, 8000 Brugge, info en inschrijven: marie-anne.paepe@skynet.be
 • 24 februari – Antwerpen – Algemene vergadering voor leden van de Antroposofische Vereniging in België, 10u tot 17u, Volkstraat 40, 2000 Antwerpen
 • 24 februari – Antwerpen – De toekomst van Europa en sociale driegeleding(voorlopige titel), 20u, door Gerald Häfner, Volkstraat 40, 2000 Antwerpen
 • 24 februari – Wezemaal – Cursus biologisch-dynamisch imkeren, 10 zaterdagen, tot december 2018, info: bd-imkers@hotmail.be
 • 25 februari – Antwerpen – Master-class sociale driegeleding, door Gerald Häfner, Volkstraat 40, 2000 Antwerpen
 • 26 februari – Mortsel – Cursus vormtekenen, 5 avonden, met Hermelinde Laga, info: www.kunstzinnige-therapie.be
 • 2 maart – Lille – Ontwikkel Persoonlijk Kunstenaarschap, tot 4 maart, met Jaak Hillen en May Oostvogels, info: vzw artObe
 • 3 maart – Berchem – Zorg(en) delen met ouders: de kracht van een goed gesprek, met Pia Leurs, ook op 28 april 2018, De Es, Diksmuidelaan 227, 2600 Berchem
 • 10 maart – Berchem – Sociaal competent door kunstzinnig werk, van 9u30 tot 13u, met Thea Giesen en Marijke de Mare, info en inschr.: www.steinerscholen.be
 • 12 maart – Brussel – Academische viering van 30 jaar MSV + start bovenbouw steinerschool Brussel, met Maarten Simons, Gert Biesta, Belcirque, ABC-Huis, Gaucheretplein 13, 1030 Brussel
 • 13 maart – Brugge – Reflectiedag voor leraren middelbare steinerscholen, met Gert Biesta
 • 16 maart – Berchem – Helende verhalen, met Susan Perrow, vrijdag 16 maart van 18u30 tot 21u30 en zaterdag 17 maart van 9u30 tot 17u, De Es, Diksmuidelaan 227, 2600 Berchem, info en inschr.: www.steinerscholen.be
 • 17 en 18 maart – Leuven – De bijen als begeleiders van transformatie, tweedaagse workshop met Karsten Massei, van 10u tot 16u, Jeugdherberg De Blauwput, Martelarenlaan 11A, 3010 Leuven, info & aanmelding: vlaamse-bd-imkers@hotmail.be
 • 20 maart – Gent– Info-avond Leertraject Bio- & BD-landbouw, 19u, De Landpoort, Kasteellaan 435, 9000 Gent, inschrijven verplicht: zie www.landwijzer.be
 • 23 maart – Gent – Feestelijke opening van De Landpoort van vzw Landwijzer, 17u, Kasteellaan 435, 9000 Gent
 • 23 tot 25 maart – Lille – Karma is voor de mens wat klei betekent voor de kunstenaar, van vrijdag 9u30 tot zondag 17u, met May Oostvogels en Jaak Hillen, info: www.salutogenese.be
 • 24 maart – Burcht – De jonge Rudolf Steiner, 10u tot 17u, lezing en werkgroep met Mieke Mosmuller, Dorpstraat 12, Burcht
 • 29 maart – Gentbrugge – Paasviering in het teken van Christian Morgenstern, St-Eligiuskerk, St-Eligiusstraat, 9050 Gentbrugge
 • 30 maart – Antwerpen – Van Jezus tot Christus, 20u, door Wilbert Lambrechts, Volkstraat 40, 2000 Antwerpen (aanmelden: initiatiefgroep.antwerpen@antroposofie.be)
 • 6 april – Wijgmaal Leuven – Bovenzinnelijke waarneming en haar basisstappen, 20u, door Frank Burdich, op zaterdag 7 april gevolgd door een workshop (9u30 tot 18u), Leuvense Steinerschool De Zonnewijzer, Privaatweg 7, 3018 Wijgmaal
 • 11, 12 en13 april – Lier – Paasconferentie steinerpedagogie, Steinerschool Lier, Mallekotstraat 43, 2500 Lier, programma op www.paasconferentie.be
 • 15 april – Rotterdam – De beproeving van de ziel, tweede mysteriedrama van R. Steiner, inl. om 11u, opvoering om 12u30 tot 20u15, info: www.drempeltheater.nl
 • 17 april – Lille – Transitie via kunst, 7 dinsdagvoormiddagen van 9u tot 12u30, met May Oostvogels, info: www.artObe.be
 • 27 april – Gent – Wanneer is het kleine kind klaar voor de kleuterschool?, 20u, door Annelies Sysmans, Kinderdagonthaal ‘De Zonnekinderen’, Myosotisstraat 31, 9000 Gent, info: www.salutogenese.be
 • 27 april – Antwerpen – Kunst- en cultuurvernieuwing, 20u, door Christine Gruwez, Volkstraat 20, 2000 Antwerpen (aanmelden: initiatiefgroep.antwerpen@antroposofie.be)

 

Nederlandstalige- geselecteerde- maar niet gepubliceerde artikelen:

[rss url=https://www.instapaper.com/folder/3512068/rss/6196606/hBBwhP0ZNQTzoQKPjMpBOlQ75o show_title=true show_links=ture show_summary=true show_author=true show_date=true recent=false]