6-3-2018

Zegt het voort!!!


DAGVAARDING, TEVENS HOUDENDE VORDERING TOT VOORLOPIGE VOORZIENING EX ARTIKEL 223 RV DE PRODUCTIES ZULLEN BIJ AKTE IN HET GEDING GEBRACHT WORDEN

Heden, de 5e maart tweeduizendachttien, op verzoek van de stichting STICHTING MEER DEMOCRATIE, gevestigd en kantoorhoudende te Amsterdam, in deze zaak woonplaats kiezende te (1051 LH) Amsterdam, aan de Haarlemmerweg 333, op het kantoor van Kennedy Van der Laan N.V. van welk kantoor mr. J.H.A. van der Grinten in deze zaak tot advocaat wordt gesteld, met recht van vervanging,

heb ik,

GEDAGVAARD:

De publiekrechtelijke rechtspersoon de STAAT DER NEDERLANDEN (Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties), zetelend te Den Haag, aldaar ten parkette van de edelhoogachtbare procureur-generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden mijn exploot doende en afschrift dezes latende aan:

OM:

op 14 maart tweeduizendachttien, om 10.00 uur, bij advocaat te verschijnen ter civiele terechtzitting van rechtbank Den Haag, welke zitting dan en daar zal plaatsvinden in het paleis van justitie aan de Prins Clauslaan 60 te Den Haag; 

enz. zie:
 


Geachte heer/mevrouw​​,

Vandaag heeft Meer Democratie de Staat officieel gedagvaard wegens de afschaffing van het referendum, zonder dat daar nog een referendum over gehouden kan worden. Aan de dagvaarding hebben we in bijlage de namen toegevoegd van de ruim 2.600 burgers die zich de afgelopen anderhalve week bij ons als medestander hebben gemeld.

Download de dagvaarding hier (PDF): www.meerdemocratie.nl/dagvaarding

Dank u!

Graag willen we iedereen die een donatie heeft gedaan en/of zich aangemeld heeft als medestander om deze rechtszaak mogelijk te maken, hartelijk danken! We hebben voldoende financiële basis om deze stap te kunnen zetten. Het voelde voor ons hartverwarmend om zulke brede steun te ontvangen. Temeer daar wij toch een risico nemen bij het aanspannen van dergelijke rechtszaken. Zojuist hebben we een persbericht verstuurd over ons “gecrowdfunde” rechtszaak en het nieuws over de Eerste Kamer (lees hieronder).

Eerste Kamer: stel de stemming uit!

We hebben de pers geïnformeerd over het volgende: onze rechtszaak (inclusief de bijbehorende bodemprocedure) kan consequenties hebben die voor de overheid buitengewoon vervelend zijn.

Indien de rechter in de bodemprocedure de vordering van Meer Democratie toewijst, ook al is dat pas in hoger beroep en/of na vele jaren, dan staat daarmee vast dat de intrekkingswet waarmee het referendum wordt afgeschaft nooit in werking is getreden. Dan kunnen burgers met terugwerkende kracht alsnog referenda aanvragen over alle wetten en verdragen die in de tussentijd zonder referendum-mogelijkheid zijn aangenomen.

Dat moeten senatoren niet willen. Daarom roepen wij de Eerste Kamer op om de stemming over de intrekkingswet tot nader order uit te stellen. Wij hebben vandaag een brief, geschreven door onze advocaten mr. Jan van der Grinten en mr. Jutta Wijmans, bezorgd bij de Eerste Kamer samen met de dagvaarding. Morgenmiddag stellen de senatoren de procedure voor de behandeling van de referendum-intrekkingswet vast.

Download de brief aan de Eerste Kamer hier (PDF): www.meerdemocratie.nl/brief

Meer over de dagvaarding

Onze dagvaarding bevat meerdere eisen die in een structuur zijn geplaatst van primaire, subsidiaire en meer subsidiaire vorderingen. Als de rechter de primaire eis afwijst, komen we aan de subsidiaire eis toe en daarna de meer subsidiaire. We sturen erop aan in ieder geval een uitspraak van de rechter te krijgen voordat de minister de intrekkingswet in werking wil laten treden, desnoods vooruitlopend op de uitkomst van de bodemprocedure. Als de rechter ook maar één van onze eisen toewijst, dan kan de intrekkingswet niet in werking treden en blijft de mogelijkheid daarover een referendum te houden bestaan.

We houden u op de hoogte van hoe het verder gaat. Wilt u vaker van ons horen dan eens per 1 of 2 weken, volg ons ook op onze sociale media want daarop posten wij dagelijks:

www.facebook.com/MeerDemocratie
www.twitter.com/MeerDemocratie  

Dank voor uw aandacht en nogmaals heel hartelijk bedankt aan iedereen die deze rechtszaak financieel gesteund heeft en of als medestander getekend heeft.

Lees hier meer info, en bekijk de twee video’s waarom hoogleraar staatsrecht Wim Voermans deze rechtszaak “kansrijk” noemt, de trucs van Ollongren als “juridisch gegoochel” betiteld en zie hoe hij tijdens de hoorzitting de Tweede-Kamerleden voorhield dat: “Als u [de referendum-intrekkingswet] goedkeurt, dan doet u eigenlijk iets illegaals.”

www.meerdemocratie.nl/staat-gedagvaard-om-referendum-door-meer-democratie-wij-waarschuwen-eerste-kamer-voor-veel-referenda

Met vriendelijke groeten,
namens het hele team van Meer Democratie

Niesco Dubbelboer
Arjen Nijeboer

 

Meer Democratie

www.facebook.com/MeerDemocratie
www.twitter.com/MeerDemocratie

Voor meer informatie of steunbetuiging kunt u een email sturen aan info@meerdemocratie.nl

 

Nederlandstalige- geselecteerde- maar niet gepubliceerde artikelen:

[rss url=https://www.instapaper.com/folder/3512068/rss/6196606/hBBwhP0ZNQTzoQKPjMpBOlQ75o show_title=true show_links=ture show_summary=true show_author=true show_date=true recent=false]