De geschiedenis en de destructie van gebouw 7 en zijn functie binnen Operatie 9/11, d.w.z. binnen het grote 9/11 complot

Dit eerder geplaatse bijzonder interessante artikel is bewerkt en wordt daarom opnieuw geplaatst (red)

5-5-2018 – Door: Magchiel C. Matthijsen

De onthullingen van prof. Hulsey over de instorting van Gebouw WTC 7 zullen onherroepelijk leiden tot de instorting van de hele 9/11 story.

Woord vooraf

De geest van de mens is een onderzoekende. Hij stopt niet wanneer onderzoeken vroegtijdig en van hogerhand het etiket ‘opgelost’ krijgen opgeplakt. Ook niet wanneer zulk onderzoek de plakkers niet welgevallig is.

Zo werd in 1910 het Minoïsche Schrift, het Lineair B, door sir Arthur Evans ontcijferd. Daar was toen door menig wetenschapper hartstochtelijk naar gezocht. Er waren bijv. al teksten over het leven van de Kretensers in omloop, maar die berustten deels op fantasie, op fictie, er waren immers nog te veel lege plekken en te veel onjuiste aannames. Toen Evans het schrift ontcijferde viel de geheimzinnige sluier over deze cultuur eindelijk weg.

Prof. Leroy Hulsey is de man die in 2018 het schrift van 9/11 ontcijferde, en tegelijk het (hand)schrift van de misdadigers van 9/11. Eerdere pogingen verdwijnen dan in de prullemanden. Het verschil tussen een ontcijfering van het schrift van een cultuur en 9/11 is dat het bij de eerste om een open samenleving ging. Bij 9/11 ging het (en gaat het nog steeds) om een misdaad, een misdaad die men dacht dicht te timmeren.

Immers bij misdaden zoals die van 9/11 zijn altijd groepen mensen die er belang bij hebben dat wat zich achter de sluier bevindt verdoezeld en verduisterd blijft.

Daartoe hebben handlangers gefraudeerd, misleidende teksten geschreven en duizenden documenten en ander bewijsmateriaal vernietigd. De werkelijke daders moesten koste wat kost beschermd worden.

Dankzij de ondekkingen van prof, Hulsey (zijn onthullingen) zijn vele mensen die al eerder eerlijke pogingen ondernamen het schrift van 9/11 te ontraadselen gerehabiliteerd. Het begrip complottheorie bijvoorbeeld is nu definitief van zijn besmettelijke en stigmatiserende bijwerking gereinigd. Inderdaad 9/11 blijkt een hele grote conspiracy.

Wij beseffen nu dat het inderdaad om een strijd gaat, een strijd tussen lichte en duistere krachten, maar om een andere dan ons indertijd, al 15 minuten na de aanslagen op 9 september 2001, werd voorgehouden. Duistere krachten blijken niet iets waar terroristen het alleenrecht op hebben.

Onderstaande bijdrage is een van de eerste pogingen een deel van het Nieuwe Verhaal van 9/11, mogelijk geworden door de onthullingen van Hulsey, te vertellen of misschien beter: te reconstrueren. (MCM)

01.png

WTC 7 lag ca 100 m van WTC 1 (de Noord-toren) verwijderd. Alle gebouwen waren sinds 24 juli 2001 in bezit van Larry Silverstein. Alleen WTC 3 viel daarbuiten, het Mariott Hotel. Gebouw WTC 7 was buitengewoon stevig gebouwd. Het had bouwkundig gezien een gecompliceerde vorm. Die maakte zowel een totale ‘gewone’ instorting als een explosieve destructie extra moeilijk. De plattegrond maakt ook duidelijk dat de instorting van WTC 2 nauwelijks invloed op WTC 7 heeft gehad.

02.png
Links Oost, beneden Noord (!). 81 kolommen. Merk op dat de centrale kolom-failure van NIST (kolom 79) N.B. het verst van WTC 1 is verwijderd. En daar zou de brand moeten zijn ontstaan.

            

03.png
WTC 7 rond 15.50. Vele brandhaarden zijn al uit zichzelf gedoofd

 

04.png
L. Hulsey, a real American patriot will take a stand and speak truth to power

 

INHOUD

       Het Nieuwe Verhaal na de schokkende onthulling van prof. Leroy Hulsey

 1. De opdracht aan het NIST en die aan prof. Hulsey
 2. Eerste conclusies n.a.v. de explosieve destructie van Gebouw WTC 7
 3. Verschillen tussen de rapporten van prof. Hulsey en dat van het NIST. Fraude
 4. Het NIST stond voor een onmogelijke taak
 5. Larry Silverstein als de spil van de destructies. Zijn rol bij de voorbereidingen en de destructie van Gebouw 7
 6. Waarom moest Gebouw 7 vernietigd worden? Wat was haar rol?
 7. Was het werkelijk de bedoeling dat WTC 7 om 17.21 uur, voor iedereen zichtbaar en identiek aan een explosieve destructie instortte?
 8. Enkele ongerijmdheden in het WTC 7 verhaal die nu geen ongerijmdheden meer zijn
 9. Gebouw 7 als inside job en als onderdeel van de hele Operatie 9/11
 10. Het patroon van het bedrog. De parallel tussen de leugens rond de Irakoorlog en die van het NIST-rapport
 11. American Exceptionalism als de oorsprong van het kwaad
 12. Verwijzing naar video’s en ander gebruikt materiaaal         

Het Nieuwe Verhaal na de schokkende onthulling van prof. Leroy Hulsey

In mei 2015 begon prof. dr. Hulsey van de Universiteit van Alaska met zijn onderzoek naar Gebouw 7. Hij is een expert op het gebied van feilen bij hoogbouw en tevens een forensic expert (d.w.z. iemand die bij rechtszaken als expert mag optreden).
N.a.v. dit onderzoek werd door hem in september 2016 bekend gemaakt (aanvankelijk slechts in de vorm van een mondelinge toelichting op hun toen nog voorlopige resultaten), dat gebouw 7 onmogelijk door brand kon zijn verwoest [zie video 1]. Dat was echter wel de (natuurlijke) oorzaak die in het rapport van het National Institute of Standards and Technology (NIST) als oorzaak van de instorting werd aangegeven. Het was Hulsey’s taak dat onderzoek over te doen omdat er al direct na het verschijnen van dat rapport in 2008 door architecten en ingenieurs van de 911 waarheidsbeweging op fouten, omissies en verdraaiingen in dat rapport is gewezen.

Voor de instorting moet er volgens Hulsey een andere, niet natuurlijke oorzaak zijn geweest. Wat die andere oorzaak was is op het moment van schrijven nog niet duidelijk. Het rapport van Hulsey c.s. zal in de loop van 2018 na drie jaar onderzoek naar buiten komen en zal dan duidelijk maken dat bij de destructie van het gebouw explosieven een rol gespeeld moeten hebben. Dit rapport zal dan het tot nu toe eerste grote, onafhankelijke en open onderzoek naar 9/11 zijn en peerreviewed.
Het is de bedoeling van dit artikel aan te tonen dat met deze wetenschap de bodem onder het officiële rapport van 9/11 definitief is weggeslagen.

1.           De opdracht aan het NIST en die aan prof. Hulsey

Hulsey c.s. kwamen niet alleen met een ander resultaat dan het NIST, hun onderzoek was ook uitgebreider dan dat van het NIST en bovendien toonden zij aan waar zich in het rapport van NIST feitelijke onjuistheden bevonden en waar verkeerde data werden gebruikt of belangrijke gegevens werden weggelaten. [zie 3. en video 2]

Toen de opdracht aan het NIST werd gegeven moet de opdrachtgever (de officiële 9/11 commissie) al geweten hebben dat de zaak rond WTC 7 niet pluis was. In hun rapport was immers niets te vinden over de destructie van WTC 7. Zij moeten ook hebben geweten dat het gebouw met behulp van explosieven was vernietigd. Dat is trouwens ook de spontane gedachte die bij iedereen opkomt die onbevooroordeeld naar de beelden van de implosie kijkt. [zie video 3]

Dit rapport van Hulsey c.s. is bekostigd door de groep architecten en ingenieurs van de 911 waarheidsbeweging (www.ae911truth.org). Zij hadden al lang geleden onjuistheden in het rapport van het NIST aangetoond, maar wat zij nodig hadden was een in de wetenschap erkende expert op dit gebied die zijn naam aan een nieuw, en onafhankelijk onderzoek zou willen verbinden. Dat werd uiteindelijk, na lang aandringen prof. Hulsey. Echter, daardoor zou dit rapport als niet 100% ‘onpartijdig’ aangemerkt kunnen worden. Hoewel het onderzoek van Hulsey door drie internationale onafhankelijke experts wordt peerrevieuwed, betekent dat toch niet dat dit het laatste woord kan zijn. De verantwoordelijkheid ligt nu bij de Amerikaanse regering om een werkelijk onafhankelijke commissie van experts aan te wijzen die tot een definitief oordeel zal moeten komen. Het is zeer de vraag of zij dit aandurft. Daarom zal het oordeel van Hulsey c.s. vanwege de fraude en de malversaties die zij in het rapport van het NIST hebben aangetoond, richtingbepalend moeten zijn m.b.t. de oorzaak van de instorting van WTC 7, ten minste zolang hun rapport niet onderuit gehaald wordt.

‘Het is zeer de vraag of zij dit aandurft’. Het gaat de Amerikaanse regering helemaal niet om de waarheid, maar om verdoezeling, om het scheppen van onduidelijkheid etc. Ieder onpartijdig en open onderzoek zou betekenen dat uiteindelijk Larry Silverstein aangeklaagd en voor de rechtbank zou moeten verschijnen. Hij zou gewaarschuwd worden en de volgende dag al in Israël zitten. De Amerikaanse regering kan en wil geen enkele misdaad waar de staat bij betrokken is oplossen. Zie Antrax. En is er na 17 jaar al één terrorist voor een rechtbank verschenen?

Het rapport van het NIST was het resultaat van een onderzoek waarbij de hypothese van het gebruik van explosieven niet onderzocht mocht worden. Dit moet hen al bij het geven van de opdracht zijn meegedeeld. Daarom is hun onderzoek ook geen open onderzoek. Het was gecorrumpeerd omdat de conclusie van hun onderzoek al van te voren vaststond. Er was immers maar een lijn van onderzoek: brand. Hun conclusie was daarom het gevolg van een vooraf ingenomen standpunt. Hun rapport kan daarom vanaf dit moment niet anders dan als bedrog gequalificeerd worden. (zie 4. Het NIST stond voor een onmogelijke taak )

2.         Eerste conclusies n.a.v. de explosieve destructie van Gebouw 7

We kijken bij deze analyse uitsluitend naar gebouw WTC 7 en de Twin Towers. Want als aangetoond kan worden dat deze drie gebouwen door de Amerikanen zelf zijn neergehaald is het niet moeilijk te veronderstellen dat er ook van het Pentagon verhaal geen steek klopt. We richten ons voornamelijk op gebouw 7 omdat dit de ‘smoking gun’ van de 9/11 story wordt genoemd.

 

 • Gebouw 7 werd maanden voor het instortte gereed gemaakt voor explosieve destructie., ‘in the months leading up to 9/11’ werden de explosieven ‘precisely placed’ (bekentenis van Malcom Howard, oud CIA man op zijn sterfbed – zie video 4). ‘Months’ is natuurlijk een rekbaar begrip. Het lijkt betrekkelijk lange tijd. Zouden we hier misschien aan twee of drie maanden moeten denken?
 • Behalve de werkers die uiteraard aan een zwijgplicht onderworpen waren, zullen velen van hen zich de vraag gesteld hebben: hoe het mogelijk is dat zo’n gebouw dat op dat moment pas 14 of 15 jaar oud was (!) en pas vier of vijf jaar geleden aan een grondige gedeeltelijke verbouwing was onderworpen, nu al tegen de grond moest. Wat was hier in godsnaam aan de hand? De dodelijk zieke Howard zegt over deze onbegrijpelijke situatie dat hij daarover geen twijfel had, want als patriot stel je de motieven van het CIA of het Witte Huis nooit ter discussie. ‘You assume the bigger purpose is for a greater good’ (id.) en die veronderstelling klopte ook hier. Het problem was wel het in het gebouw brengen van ‘duizenden (?) ponden’ explosieven. Hij noemt zelfs het materiaal dat voor de explosieven gebruikt werd.
 • Was het niet problematisch om het materiaal binnen te krijgen? Nee, omdat ‘bijna elk bureau in het gebouw door de CIA, de Secret Service of het leger werd bemand.’ [Er waren ook nog banken, verzekeringsmaatschappijen en niet te vergeten het crisisbureau van de burgemeester dat de hele 23ste verdieping besloeg.] Ter wille van de authenticiteit van deze Howard nog een laatste opmerking; hij vertelt n.l. aan het eind hoe hij en zijn mannen zich bij het zien van de video van de implosie kapot schrokken ‘omdat die zo op een echte destructie leek’.
 • Het feit dat zoveel kantoren door belangrijke instanties werden ingenomen maakt het ook ondenkbaar te suggereren dat terroristen bij de plaatsing van explosieven betrokken zouden zijn geweest. Het gebouw was daarvoor veel te streng beveiligd. De voorbereiding van de destructie en de uiteindelijke destructie zelf is geheel in Amerikaanse handen gewees.
 • Indien Gebouw 7 onmogelijk door brand kan zijn ingestort (wat nog steeds het officiële narratief is), maar door het detoneren van geplaatste explosieven, is het dan niet alleen mogelijk maar en zelfs waarschijnlijk dat deze werkwijze ook voor de vernietiging van de beide torens is toegepast?
  Hier ontstaat grote twijfel omdat het NIST ook de schrijver van het rapport over de twee torens was (2005) en daar brand eveneens als enige oorzaak had aangewezen. Ligt het niet voor de hand om aan te nemen dat als er bij één rapport is gefraudeerd ook de waarde van het andere (eerste) rapport ter discussie gesteld zou moeten worden? Ook hier is een controlerend onderzoek nodig aangezien er al in een vroege fase ernstige kritiek (en niet alleen door de architecten en ingenieurs van de 911 truth beweging) op dit eerste rapport van het NIST is geuit.
 • Gebouw 7 is niet door een vliegtuig geraakt en er zijn ook geen terroristen bij de explosieve destructie betrokken. De destructie van het gebouw vond plaats (en was dus gepland) op 11 september, op dezelfde dag waarop de twee torens neer gingen. De destructie van 7 kan daarom ook niet los worden gezien van Operatie 9/11. Het feit dat de destructie van gebouw 7 dus een complot was heeft directe consequenties voor de raadsels rond de vernietiging van de torens. Dit betekent in ieder geval dat niet meer uitgesloten kan worden dat ook de destructie van de beide torens in principe door de Amerikanen zelf met behulp van explosieven kan zijn uitgevoerd. Dit kan vanaf nu niet meer categorisch ontkend worden of als belachelijk of als een conspiracy theory worden afgedaan.
 • De implosie vond laat in de middag plaats (om 17.21 uur). Veel mensen hebben daardoor explosies gehoord en gezien hoe de vernietiging precies op een explosieve destructie leek. De video’s maakten duidelijk dat er sprake was van een gedeeltelijke vrije van (van 2,25 sec). Een vrije val impliceert dat alle steunelementen in het gebouw (de 81 kolommen) tegelijk ‘buiten werking’ zijn gesteld. (zie video 5 voor enkele opnamen van de instorting en video 6 voor de explicatie van David Chandler, de man die de vrije val aantoonde die het NIST had geprobeerd te verhullen).
 • Ook wordt hiermee het raadsel opgelost dat enkele TVstations en een enkel radiostation de instorting al van te voren hadden aangekondigd of zelfs meedeelden dat hij al plaats gevonden had nog voordat dit in werkelijkheid het geval was! De stations moeten van te voren op de hoogte zijn gesteld. Op grond hiervan moet zelfs aangenomen worden dat er een soort draaiboek heeft bestaan. Na het onderzoek van Hulsey c.s. is er daarom maar een vraag die iedereen uit de slaap zou moeten houden: waarom moest gebouw 7 eigenlijk tegen de grond? (6.)
 • Verder moeten we aannemen dat het grootste deel van de huurders in het gebouw (dat geldt met name voor de staf van de veiligheidsdiensten, de Secret Service en van het ministerie van Defensie) absoluut vanaf een bepaald moment voor 9/11 van de op handen zijnde vernietiging van het gebouw op de hoogte moeten zijn geweest.

3.        Enkele verschillen tussen de rapporten van prof. Hulsey en van                het NIST.

Hulsey                                                                NIST

Dit onderzoek was geheel open, zelfs tijdens het onderzoek was er inbreng mogelijk Het NIST weigert de oorspronkelijke bouwtekeningen die zij gebruikt hebben aan Hulsey door te geven.
Alle data zijn toegankelijk Aan het eind zal het NIST ook weigeren 80 % van hun data openbaar te maken waar hun computersimulatie, hun collaps model, op is gebaseerd, zgn. om redenen van public safety.
Het onderzoek is door drie internatio-naal erkende onderzoekers peerreviewed Het onderzoek is niet peerreviewed.
Beide hypotheses zijn onderzocht. Die van brand als enige oorzaak werd al snel afgewezen. Er is maar een theorie onderzocht, die van brand als oorzaak van de instorting.
  Zij probeerden de vrije val aanvankelijk buiten hun rapport te houden. Door dat zij er tijdens een presentatie van een eerste versie op werden gewezen verscheen het alsnog in de definitieve versie
  De vrije val werd in hun definitieve rapport wel genoemd, alleen werd er geen enkele consequentie (gelijktijdig disfunctioneel maken van alle steunende delen) aan verbonden.
  Omdat het penthouse op het dak van het gebouw zich in de noord-oost hoek bevond en het eerst instortte, moest ook in die hoek de instorting/brand beginnen. Maar dit was wel de plaats die het verst van WTC 1 af lag…

Joël van der Reijden noemt op zijn website, www.jsgp-studies.com/911-wtc-7-collapse 18 technische punten die in het rapport van het NIST niet kloppen. Input data die gemanipu-leerd werden. Dat was nodig ‘in order to make its computermodel work.’ Wijlen prof. Lynn Margulis sprak in haar analyse van WTC 7 over preconcieved notions waarmee de feiten in overeenstemming moesten worden gebracht. Dat procédé is bekend, we noemen het fraude. Het geheel was niet anders dan een cover up die door de regering werd gesanctioneerd; wetenschap en media weigerden de noodzakelijke vragen te stellen.

4.        Het NIST stond voor een onmogelijke taak

Toen in 2004 het Eindrapport van de 9/11 commissie klaar was werd daarin niets gezegd over de raadselachtige instorting van de derde toren (WTC 7) die op diezelfde dag plaats vond. Het gebouw werd in tegenstelling tot de twee torens niet door een vliegtuig geraakt.

De 9/11 commissie droeg de moeilijke taak om het instorten van dat gebouw (en dat van de twee torens) technisch te verklaren over aan het NIST, een ingenieursbureau dat onder het Ministerie van Handel viel. Net als de 9/11 commissie werd ook dit een niet onafhankelijke commissie; ook hier hebben we met een niet onafhankelijk onderzoek te maken.

Het NIST moet niet op deze opdracht hebben zitten wachten, het kon er echter niet onderuit, maar ter compensatie werd een behoorlijke vergoeding in het vooruitzicht gesteld (mogelijk ca 14 miljoen dollar). In feite ging het om twee opdrachten, n.l. het leveren van een technische verklaring voor de instorting van de beide torens (WTC 1 en WTC 2) en een aparte studie van gebouw 7 (WTC 7). De rapporten zouden door het NIST in 2005 (dat van de Twin Towers) en in 2008 (WTC 7) aan de opdrachtgever worden overhandigd.

De opdracht was bepaald niet eenvoudig, omdat de opdrachtgever hen t.a.v. de uitkomst van hun onderzoek niet de vrije hand liet. Uiteraard zijn hiervoor geen bewijzen aanwezig, en daarom lijkt dit misschien een zinloze opmerking, maar uit het resultaat en de toelichting van dr. Sunder, een van de twee hoofdingenieurs die het onderzoek leidden, moeten we concluderen dat de beperking hieruit bestaan moet hebben dat de oorzaak van de instorting een natuurlijke moest zijn, d.w.z. brand. In geen van hun toekomstige rapporten mocht sprake zijn van explosieven die bij de destructies gebruikt zouden zijn. Geen explosies dus, want explosies duiden op een samenzwering en samenzweringen zijn taboe. [zie video 7 over Sunder en explosies].

Branden en explosieve destructies in de staalbouw                                     

In de praktijk is er maar één oorzaak die bij een totale instorting van een hoogbouw met een stalen skelet in aanmerking komt en dat is het gebruik van explosieven. In het geval dat uitsluitend kantoorbranden de oorzaak van een destructie zijn, wat zoals bekend de conclusie van het NIST was, is altijd sprake van gedeeltelijke schade, nooit van een totale en al helemaal niet van een geheel symmetrische instorting (zie Bijdrage 4 over Grenfell en WTC 7). Nog nooit is er ergens in de wereld een totale destructie het gevolg van kantoorbranden geweest. Daarom sprak het NIST bij de toelichting over hun rapport ook over het feit dat zij ‘iets unieks’ hadden ontdekt.

Het bestaan van explosies die voorafgaand aan of tijdens het instorten te horen waren, zoals op vele video’s te horen is en waarover uitgebreid door omstanders is bericht (er zijn 150 verslagen van brandweermannen die bij de instorting van WTC 1 en 2 over explosies spreken) zijn door het NIST bewust buiten hun rapport gehouden. Zij werden in feite ontkend en als ‘ficties’ ter zijde geschoven. Alleen dit feit al maakt duidelijk waaruit hun opdracht bestaan moet hebben. [zie video 8, Onderzoek brandweer en politie van McQueen]

Voor de NIST onderzoekers ging het daarom helemaal niet om óf brand óf een explosieve destructie, er hoefde helemaal niet uit deze hypothesen gekozen te worden want de explosieve destructie werd vanaf het begin op een onjuiste theoretische basis uitgesloten (zie de reden die Sunder daarvoor geeft in video 7).         Daarom kon het onderzoek van NIST ook geen open onderzoek worden genoemd, en wat nog erger is, daarom wilde men zelfs de data die zij bij hun onderzoek gebruikt hadden niet openbaarmaken (zie III). Die hield men achter zogenaamd because of public safety… Dat geeft al aan dat men met een (verborgen) agenda werkte en slechts vanuit één premisse naar een van te voren bepaald doel toewerkte, namelijk aantonen dat kantoorbrand de enige oorzaak van de instorting was.

Fraude als enige uitweg

Wat men ook wist is dat men daarvoor een enorme tour de force uit zou moeten halen om dat resultaat uit de hoge hoed te kunnen toveren: immers hun gedwongen keuze voor brand als enige oorzaak impliceerde dat de feitelijke bevindingen die zij bij hun onderzoek zouden aantreffen en die niet in die gewenste richting wezen ‘omgebogen’ en ‘met de hand bewerkt’ zouden moeten worden, d.w.z. letterlijk gemanipuleerd moesten worden, voor het doel passend gemaakt.

In september 2016 (toen zijn onderzoek nog pas anderhalf jaar oud was) zou prof. Hulsey brand als oorzaak van de instorting radicaal uitsluiten; hij sprak toen over a zero possibillity. De NIST-mensen die dat uiteraard zelf ook wisten, moeten dus al direct bij het begin van hun onderzoek hebben geweten dat zij niet alleen voor een onmogelijke taak stonden, maar ook dat zij de technisch-wetenschappelijke feiten waar zij tegen op zouden lopen om zouden moeten buigen om ze voor het vooropge-stelde resultaat geschikt en passend te maken. [zie tekst 1, waarin de architecten en ingenieurs van de 911 truth beweging in Amerika 25 onjuistheden aantonen in de beide onderzoeken van het NIST].

5.         De rol van Larry Silverstein bij de voorbereidingen en de destructie van gebouw 7

De eigenaar van WTC 7 (Larry Silverstein) kon pas opdracht geven het gebouw gereed te maken voor destructie nadat tot het Grote Plan was besloten. Het Grote Plan (Operatie 9/11) omvatte drie dingen: de destructie van de twee torens, de gedeeltelijke destructie van het Pentagon en de rol die gebouw 7 in het geheel zou moeten spelen.

 • 15 januari 2000, twintig maanden voor 9/11 landen twee Saoedi’s, Nawaf Alhazmi en Khalid Almihdhar op het vliegveld van Los Angeles. Zij waren leden van Al Qaida en kwamen direct van een vierdaagse vergadering met ca 12 Al-Qaida kopstukken in Kuala Lumpur, Maleisië. Hier werden de aanvallen met vliegtuigen uitgebroed. Zij waren de eerste terroristen van 9/11 op Amerikaanse bodem en begonnen direct met de voorbereiding van de aanslagen. 50 CIA officieren waren ervan op de hoogte dat in ieder geval één van de twee Saoedi een terrorist was.
  Via de Saoedi Omar al-Bayouni (een veiligheidsofficier) en Osama Basnan worden zij later in San Diego ondergebracht in het huis van een Arabische (waarschijnlijk Saoedische) FBI confidential informant. Deze man werd tot hij het land uit was gesluisd door de FBI afgeschermd en wel zodanig, dat het journalisten en zelfs leden van de officiële 9/11-onderzoekscommissie (!) verboden was, met hem in contact te treden. [zie Tekst 2. History Commons. Timeline 9/11. Onderkomen twee terroristen bij FBI informant.
 • april 2000, ruim 16 maanden voor 9/11 spreekt Silverstein erover dat hij zijn eerste design meeting heeft gehad met zijn architect over een nieuw Building 7 gebouw. Aan die bijeenkomst moet de opdracht tot het maken van een eerste design dus nog vooraf zijn gegaan! Hoeveel weken of maanden moet een architect daarvoor uittrekken? Silverstein is zich bij deze toespraak in Israël kennelijk niet bewust welk geheim hij hier prijsgeeft. [zie video 9]
 • Eigenaar Larry Silverstein moet al in een vroege fase bij het grote 9/11 complot (de oer-samenzwering) betrokken zijn geweest. Het is niet duidelijk wanneer die plaats gevonden moet hebben. Men mag aannnemen in ieder geval vóór april 2000, dus ruim anderhalf jaar voor 9/11*. Silverstein was op dat moment alleen nog maar eigenaar van gebouw 7. Pas op 24 juli 2001 werd hij (mede)eigenaar van de beide torens en van de gebouwen WTC 4, 5 en 6. Toen moeten de voorbereidingen voor de destructie zich al in een ver gevorderd stadium hebben bevonden. Dat was ca 5½ week voor de aanslagen! Hij tekende een verzekeringscontract van 3.5 miljard waarin speciaal naar terroristische daden werd verwezen (mede met het oog op een eerdere terroristische daad in 1993, zeggen sommigen, maar hij wist verdraaid goed waarom hij dat deed.) In het contract waren de rechten op eventuele herbouw opgenomen.
*) (In september 2000 wordt het document van de Project of a New American Century (PNAC) gepubliceerd. Daarin wordt gesproken over multiple theatre wars, over regime changes in ca zes landen en over een mogelijk catastrophic event dat deze zaken mogelijk zal maken en zelfs zal bespoedigen… De voorbereidingen voor 9/11 liepen toen al. )

Het grote complot kent twee aspecten, een feitelijk en een ideëel aspect.

a) het feitelijke aspect, had betrekking op de situatie waarin de torens zich bevonden. Die was zodanig dat er al ca 10 jaar lang een proces liep rond de noodzaak al de asbest die zich in de gebouwen bevond te verwijderen. Een gigantische en bijzonder kostbare klus. Alle asbest diende verwijderd en vervangen te worden. In maart 2001 had het gerechtshof eindelijk uitspraak gedaan over de manier waarop die verwijdering van de asbest zou dienen te gebeuren, n.l. verdieping voor verdieping, ‘steen voor steen’, De wens van de toenmalige eigenaar de gebouwen met behulp van explosies te vernietigen en te herbouwen (vele malen goedkoper) werd toen door de rechters afgewezen, i.v.m. het gevaar dat de asbest zich over heel Manhattan zou verspreiden. Dat was uiteraard voor elke toekomstige eigenaar een schok en een afschrikwekkend vooruitzicht. Maar ondanks deze ‘vreselijke uitspraak’ zou Silverstein de torens vier maanden later kopen. Men kan niet anders zeggen ‘omdat hij wist wat er in de pijp zat’. Officieel zei hij ‘voelde hij een onweerstaanbare drang het hele World Trade Centre te bezitten’… (geen letterl. cit.).

b) het ideële aspect, heeft betrekking op het ongehoorde plan terroristen (met vliegtuigen) te gebruiken om de torens te vernietigen. De gebouwen zouden dan alsnog via de verboden maar goedkoopste manier kunnen worden vernietigd en daarna zou de schuld op de terroristen geschoven kunnen worden. Dat laatste zou Amerika eindelijk in staat stellen een reeks onwelgevallige dictatoriale regimes in het Midden-Oosten omver te werpen. Dit plan dat terug gaat op de neoconservatieven (o.a. Paul Wolfowitz) bestond al vanaf 1991 [zie video 10. Generaal Wesley Clark].

Het Grote Complot bestond er nu uit dat deze twee aspecten met elkaar verbonden werden. Dit had voor Silverstein twee consequenties: hij zou de twee torens (en de rest van het WTC moeten aanschaffen (leasen), waarbij de latere herbouw uit de verzekeringsgelden betaald zou worden) en zijn eigen gebouw 7 zou bij dit complot opgeofferd worden (ook hier zou herbouw uit verzekeringsgelden verzekerd zijn). Gebouw 7 moest dus gereed gemaakt worden voor destructie. Men zal Silverstein uitgelegd hebben welke belangrijke rol zijn gebouw in het complot zou spelen en daar moet hij direct mee ingestemd hebben. Het is begrijpelijk dat deze instemming alleen gegeven kon worden omdat Silverstein begreep a) hoe belangrijk die rol van gebouw 7 bij Operatie zou zijn en b) dat het bij dit uiterst geheime complot om nationale belangen van een bijzonder hoge prioriteit ging die ook voor de zionist Silverstein doorslaggevend moeten zijn geweest.
Wat waren die belangen? De twee belangrijkste waren a) de toekomstige directe toegang tot het bezit van de olie in het Midden-Oosten (de Perzische Golf) en b) de door de ‘schuld’ van de terroristen mogelijk geworden regime changes van enkele Israël vijandige dictatoriale regimes in het Midden-Oosten, de zgn. War on Terror. (We moeten zelfs zeggen dat dit laatste bij de neoconservatieven die grotendeels zionisten waren, de eerste prioriteit was).

Nationaal belang?
Wat kan er concreet met nationaal belang bedoeld zijn? hierbij zal zeker de Peak Oil genoemd zijn, d.w.z. de in de jaren ’90 opgekomen angst dat de oliereserves in de wereld op begonnen te raken en dat dit de noodzaak impliceerde de Amerikaanse levensstandaard door het bezit van de oliebronnen voor lange tijden veilig te stellen; verder een versterking van de uitvoerende rol van het presidentsschap, de Patriot-act (d.w.z. het inperken van de burgerlijke vrijheden) die al gereed was en op een aanleiding wachtte om in het Congres aangenomen te kunnen worden, verder de zorg bij de vele neoconservatieven om bescherming van Israël tegen haar Arabische buren en hiermee in verband de wens of misschien beter de noodzaak om tot een totale hegemonie over het Midden-Oosten te komen. Redenen genoeg [In Bijdrage Nr. 10 worden 11 economische en (geo)politieke doelen genoemd]. Met name de gedachten over de noodzaak Israël te beschermen deden al veel langer de ronde en kregen hun concrete uitdrukking in de artikelen en nota’s van het Project of a New American Century (PNAC) uit 1998. Silverstein moet direct met dit plan, d.w.z. met deze oersamenzwering hebben ingestemd. Zijn uiteindelijke financiële winst zou ook verzekerd zijn. (Dat laatste dankzij forse verzekeringen waarvoor 24 (!) verzekeringsmaatschappijen nodig waren, o.a.tegen eventuele betrokkenheid van terroristen).

Zoals Larry Silverstein de spil was van a), de destructie van de drie torens, zo was Dick Cheney dat van b), de greep naar de olie in het Midden-Oosten. Het waren de neoconservatieven die de greep naar de olie en de Perzische Golf uitbreidden met de planning van zeven oorlogen in het Midden-Oosten en Afrika. Daar omheen vormde zich een cabal van ingewijden.
Dit ‘geniale plan’ werkte dus zowel naar binnen als naar buiten, want zowel Amerika zelf als de wereld zouden er radikaal door veranderen.

6.        Was het werkelijk normaal dat gebouw 7 om 17.21 voor iedereen              zichtbaar en geheel identiek aan een explosieve destructie                          instortte?

Nee, dat was het niet. Dit gebouw had nooit op deze manier in mogen storten. Dat was uitgesloten omdat daarmee aan iedereen die kan en durft na te denken direct het geheim van de destructie (vrije val en dus explosies) werd prijs gegeven! Want zo storten gebouwen niet door brand in. Zo is nog nooit ergens in de wereld een gebouw door brand ingestort. Dus? Als gevolg van een dergelijke instorting zouden er enorme vraagtekens bij de torens en daarmee bij hele 9/11 verhaal geplaatst worden.

Voor de twee torens waren er in ieder geval twee vliegtuigen. Die hadden de taak aannemelijk te maken dat de kerosinebranden verantwoordelijk waren voor de instortingen. Brand moest immers de enige oorzaak van de instorting zijn. De vliegtuigen fungeerden daarmee als dekmantel voor de branden, zoals de herstel-werkzaamheden in de liftschachten van de torens de dekmantel vormden voor het daar plaatsen van de explosieven. Bij een gebouw dat over vier maanden tegen de grond zal gaan hoeven geen liften meer gecontroleerd of hersteld te worden.

Voor gebouw 7 was er echter geen vliegtuig dat die functie had. Ging het dan ook zonder? Nee, natuurlijk niet, ook voor WTC 7 had men natuurlijk een plan dat hier als camouflage (dekmantel) voor de uitsluitend-brand-theorie zou moeten dienen. Het kon toch niet de bedoeling zijn geweest dat gebouw 7 zomaar om 17.21 voor het oog (en de camera’s) van de hele wereld op zo’n vreselijke manier zou instorten? Volgens Howard schrokken zelfs hij en zijn collega’s zich lam toen ze de implosie later op het scherm zagen, omdat het immers zo exact op een gewone explosieve destructie leek! Waar bestond de camouflage hier dan uit? Wat had men hier voor plan uitgebroed?

Hierbij maken we gebruik van een gedeelte uit het boek van prof. dr. David Ray Griffin, de theoloog en filosoof die ca 10 boeken over 9/11 schreef om de waarheid boven tafel te krijgen. Hij schrijft in zijn boek ‘9/11 Ten years later’ de situatie van gebouw 7 uitvoerig: “Waarom hebben ze het gebouw niet in de ochtend neergehaald, kort nadat een van de twee torens was ingestort, op het moment dat de grote stofwolk die daarvan het gevolg was [fotografische of video]beelden van de instorting onmogelijk had gemaakt? Na de instorting van de Noordtoren om 10.28 uur bijvoorbeeld was er volgens het NIST pas weer tegen 11.00 uur voldoende zicht om opnames te maken. Als het gebouw laten we zeggen om 10.45 was neergehaald, zouden we geen video’s hebben gehad die zoals nu het gebouw in een gedeeltelijke vrije val tonen. Dát moet de camouflage geweest zijn.

05
WTC 7 op het poment dat WTC 1 wordt neergehaald.

Er zijn heel wat redenen zoals ik in een Appendix in het boek ‘The mysterious collaps of WTC 7’ heb laten zien om te geloven dat dit ook werkelijk het plan was geweest. Dat wil zeggen om het gebouw om ongeveer 10.45 neer te halen, maar dat dit gebouw in de woorden van een van de onderzoekers een blindganger was [d.w.z. een explosief dat niet op het oorspronkelijk bedoelde moment is afgegaan]. Dat wil zeggen dat het ontstekingssysteem in WTC 7 gewoon niet zo reageerde als de bedoeling was. Het gebouw bleef dus tegen de bedoeling in intact. Als dit inderdaad het geval is geweest, dan is het begrijpelijk dat er agenten op uit zijn gestuurd om in het gebouw branden aan te steken zodat die alsnog als dekmantel konden fungeren voor de later [alsnog uitgevoerde] gecontroleerde instorting. Deze hypothese verklaart ook waarom de vlammen in WTC 7 die naar men zei het gevolg waren van het brandende puin dat om 10.28 van de instortende Noordtoren kwam, volgens het NIST pas na 12.00 uur in dit gebouw zichtbaar werden. Bij bepaalde verdiepingen is er pas fotografisch bewijs van brand tegen 15.40, 16.00 en 17.00 uur. [Daarbij moet bedacht worden, dat er niet van een uitslaande brand sprake was en dat door brandpreventie het vuur niet naar de hoger gelegen verdiepingen kon overslaan].
In elk geval is het zo, dat als het ontploffingssysteem gewerkt had zoals het bedoeld was, de instorting nog steeds een mysterie was geweest, maar dat er in dat geval geen video’s zouden zijn geweest die hadden laten zien dat het gebouw rechtstandig naar beneden viel [tegen de meeste weerstand in] waarbij het zich ruim twee seconden in een absolute vrije val bevond.” [zie video 11, geluid van vele explosie(s) tijdens collaps van WTC 1 en later.]

Een van de ‘redenen’ waar Griffin in zijn Apendix over spreekt is een radioverslag geweest. Een journalist van CNN (Allan Dodds Frank) meldde om 11.07 van een brandweer officier gehoord te hebben dat deze om ca 10.45 {dus kort na de instorting van de Noordtoren) nóg een explosie had gehoord. Daarbij meldde hij bovendien dat deze zegsman had begrepen dat er daardoor nog een ander gebouw van ca 50 verdiepingen was ingestort [WTC 7 telde er 47]. Hetzelfde verhaal was ook in een video te horen [zie video 12 en tekst 3, History Commons, complete timeline, World Trade Centre, 11.07 a.m].

Al in de loop van de vroege ochtend had in Gebouw 7 een grote explosie plaats gevonden (zie 8.). Nu, om ca 10.45 vond er dus een tweede grote explosie plaats. Dat was de explosie die bedoeld was het gebouw definitief neer te halen. Door deze twee explosies was het gebouw inderdaad geheel instabiel geworden (vanaf 11.00 uur). Het was niet alleen instabiel, het was ook niet meer reparabel. Dat is de reden dat men toch heeft besloten ondanks alle risico’s (de herkenbare vrije val) het gebouw aan het eind van de dag alsnog neer te halen. Men koos bewust voor dit risico. Het gebouw moest immers als totaal verloren worden beschouwd. De media en het latere fake rapport van het NIST zouden de rest moeten doen. Verder rekende men op het te kort schietende voorstellingsvermogen van de gemiddelde Amerikaan. De zichtbare waarneming van een gecontroleerde implosie brak niet door het benevelde brein en de door de media gecultiveerde ‘perceptions’ heen.

7.       Waarom moest gebouw 7 vernietigd worden? Wat was haar rol?

De vraag waarom WTC 7, dit prachtige en nog vrij nieuwe gebouw tegen de grond moest is na het rapport van Hulsey actueler dan ooit. Waarom moesten alle sporen van dit gebouw radicaal worden uitgewist? Deze vraag zal ook niet meer verdwijnen. Hierop is geen enkel ander antwoord te geven dan dat de centrale rol die het speelde niets te maken had met de ‘aanslagen van 9/11’, maar alles met Operatie 9/11.

Al eerder werd er op gewezen dat zich in Gebouw 7 op de 23ste verdieping het Office of Emergency Management van de stad New York bevond (OEM). Kort daarvoor gerenoveerd en o.a. van bomvrij glas voorzien. Naast de enorme technische apparatuur was de ruimte met douches en bedden geschikt gemaakt voor een permanente bezetting van ca 30 personen. Deze ruimte was bedoeld om in crisissituaties als commandocentrale leiding te kunnen geven aan reddingsoperaties. 9/11 zou de eerste en tegelijk ook de laatste echte crisissituatie worden die vanuit dit centrum niet alleen geleid, maar zelfs voorbereid werd. Hiervandaan werd alles gecoördineerd. Dit was het zenuwcentrum van een gigantisch complexe operatie waar mogelijk twee jaar non stop aan gewerkt moet zijn.

Er valt gewoon geen andere reden te bedenken waarom een dergelijk gebouw op de dag van 9/11 vernietigd moest worden. Vanuit dit centrum werd deze enorme logistieke operatie waarbij o.a. de inlichtingendiensten, militaire en luchtvaartexperts waren betrokken (zonder dat de meesten wisten waar ze bij betrokken waren!) gepland en geleid. Dat was de reden dat alle sporen die gebouw 7, met Operatie 9/11 en dus met de Amerikanen zelf in verband zouden kunnen brengen radicaal uitgewist moesten worden.*

*) (Natuurlijk is dit speculatief. ‘Waar zijn de bewijzen?’ Die zijn er uiteraard niet. Maar binnen de feiten die op geplande destructie en dus op een inside job wijzen is het strikt logisch. Mocht iemand mij overtuigen dat er een andere, plausibeler reden voor de demolitie van WTC 7, dan kan deze versie van het gebeurde de prullemand in. Overigens, ook de CIA had hier geheime bureaus (Opm. MCM))

De kaping van de vliegtuigen

We noemen als onderdeel van de operatie hier alleen de kaping van de vliegtuigen door de terroristen, het misschien wel belangrijkste onderdeel. Deze kaping door terroristen heeft ongetwijfeld werkelijk plaats gevonden. Maar de aanvallen op de drie doelen waren zo complex en luisterden zo nauw, dat men redelijkerwijs moet aannemen dat de besturing van het vliegtuig van de kapers door de Amerikanen zelf is overgenomen. Alleen via radiografische afstandbesturing konden de gewenste doelen ook werkelijk geraakt worden. De Amerikanen moeten het plan van de kapers gekaapt hebben. De bedriegers werden bedrogen, zodat de uitvoerders van de echte operatie in het OEM (of in het bureau van de CIA) uiteindelijk de marionettenspelers waren die de terroristen aan draadjes hadden. En dat niet alleen tijdens de aanslagen, maar ook tijdens de voorbereidingen ervan.
Durft iemand te denken dat als een land dat 16 inlichtingen- diensten heeft en door zeker 11 andere landen van een komende terroristische aanslag op de hoogte wordt gebracht, dat allemaal rustig naast zich neer legt? Nee, men wist alles, vanaf het moment dat de informant in San Diego bij de operatie betrokken werd was men van alles op de hoogte (zie Bijdrage 19).

Een absurde gedachte dat van die kapers? Wat werkelijk absurd was geweest is dat men dit plan door totaal ongeschoolde lieden die de cockpit van deze geweldige machines nog nooit van binnen hadden gezien had laten uitvoeren. Aan hen kon met geen mogelijkheid worden overgelaten wat er hierbij allemaal op het spel stond.[1] Het ging om de heerschappij in het Midden-Oosten, om het veiligstellen van de Amerikaanse levensstandaard en nog veel meer. De kans dat de torens of het Pentagon niet eens geraakt zouden worden was veel te groot. (Over de noodzaak dat ook het Pentagon hierbij een rol moest spelen zie IX en Bijdrage Nr. 14).

*) (Na een non stop gesprek van 72 uur tussen een groep Amerikaanse militaire en civiele piloten was de conclusie dat de bemanningen van de vier gekaapte passagierstoestellen op 9/11 geen controle over hun vliegtuig konden hebben. Hun rapport dat naar buiten gebracht werd door Kolonel Donn de Grand plaatst ernstige vragen “whether or not the suspected hijackers, supposedly trained on a Cessna light aircraft, could have located a target dead-on 200 miles from take off point. It further throws into doubt their ability to master the intricacies (= fijne kneepjes ) of the instrument flight rules (IFR) in the 45 minutes from take off to the point of impact. Colonel de Grand said that it would be impossible for novices to have taken control of the four aircraft and orchestrated such a terrible act requiring military precision of the highest order.” (http://www.theportugalnews.com/news/view/663-6))

8.     Enkele ongerijmdheden van het WTC 7 die nu geen                                         ongerijmdheden meer zijn. Een chronologisch overzicht van enkele         merkwaardigheden

Al jaren staan er op de website van de architecten en ingenieurs van 9/11 truth 10 kenmerken van een explosieve destructie. Al deze kenmerken zijn voor wie ze wil zien te herkennen bij de implosie van gebouw 7. Nu de rollen omgekeerd zijn en de destructie is bewezen moet het hele verhaal van 7 ook anders verteld worden.

 • 6.47 ’s ochtends wordt de sprinklerinstallatie afgesloten. Er zouden (reguliere?) werkzaamheden verricht moeten worden. Maar deze afsluiting is duidelijk bedoeld om te voorkomen dat te verwachten of mogelijke branden (de enige oorzaak van de latere instorting) niet vroegtijdig door het water van de sprinkler installatie gedoofd zouden worden.
 • Om 8.46 uur wordt de Noordtoren (WTC 1) door een vliegtuig geraakt. Ca 9.15 uur opent Barry Jennings de gesloten deur van het EMO en ziet dat de ruimte geheel is verlaten. [Voor andere tijdsaanduiding zie 9.30]. Dampende koffie staat nog op tafel. Het is donker en de liften werken niet meer als hij samen met Michael Hess via de mobiele telefoon wordt gesommeerd snel beneden te komen. Op de 6e verdieping aangekomen horen zij een ‘big explosion’. Zij kunnen in het donker niet verder en gaan terug naar verdieping 8. Daar wordt een ruit stukgeslagen en roept Michael Hess naar beneden dat zij daar opgesloten zijn. Zij wachten tot ze ca 12.10/5 bevrijd zullen worden. Jennings hoort hoe de twee torens instorten en zegt verder in zijn interview van die dag: ‘All the time I’m hearing explosions’ [zie video 12, 38.19 min]. Mogelijk in het gebouw.*
 • 9.03 WTC 2 wordt door vliegtuig geraakt.
 • 9.30 Het Office of Emergency Management (de bunker van Giuliani) wordt ontruimd. Meteen al, als eerste? Dit was toch het crisiscentrum? Of wisten sommige mensen meer?
 • 9.59 WTC 2 stort als eerste toren in na slechts 56 min. in brand te hebben gestaan. Op zichzelf een totale onmogelijkheid. Hierna wordt direct het hele gebouw 7 geëvacueerd.
 • 10.28 WTC 1 stort in. WTC 7 wordt door rondvliegend puin geraakt dat ‘relatively little damage to the interior’ [de constructie] veroorzaakt. Dat speelde geen rol bij de latere instorting (NIST). Wel is het zo dat er nu ‘most likely’ (?) branden in het gebouw ontstaan als gevolg van ‘burning debris’ van de instorting van WTC 1. Echter… (zie 12.00 uur).
 • Tussen 11.01 en 12.10 vinden er op Ground Zero ‘five distinct shocks’ plaats. Dit volgens een seismologische studie van de Columbia Universiteit. De studie zegt over die signalen dat zij “may have been generated by additional collapses”. [tekst 4. History Commons, Timeline all day of 9/11. Mogelijk ook in verbinding met mislukte detonaties van WTC 7?]
 • 11.07 CNN correspondent Allan Dodds Frank die na 10.28 meerdere explosies had gehoord, zei dat om 10.45 ‘there was another collaps or explosion following the 10.30 [10.28] collaps of the second tower’ [WTC 1]. ‘And a firefighter who rushed by us estimated that 50 stories went down.’ Dat kan alleen betrekking hebben op WTC 7 met zijn 47 verdiepingen. [zie tekst 3 History Commons].[2] (Dit is de eerste keer dat er door voorkennis van wat er te gebeuren staat voortijdig informatie op straat komt die geheim had moeten blijven, want er vond immers helemaal geen instorting plaats. De tweede keer is vlak voor de instorting van het gebouw, rond vijf uur.)
 • 11.30. Er zou geen water uit de blusleidingen in het gebouw komen (verdieping 4). Maar dit zou geen probleem zijn ‘since firefighting was never started in the building,’ was een commentaar. Een brandweerkapitein zei echter dat hij wel mannen had gezien die bezig waren met blussen ‘… until they were instructed to stop doing so.’ [Tegensprekende verslagen zijn hier geen uitzondering.]
 • 12.00. Nu pas lijken de eerste vlammen zichtbaar te worden: ‘visual evidence of fires in the building was not available until around noon.’ [??] Op 10 verdiepingen werden branden geconstateerd. Bij vier daarvan (de hogere) waren die ‘short-lived’. Op zes verdiepingen waren die aanvankelijk serieus (op 6, 7 en 8 en op 11, 12 en 13). Vanwege de niet werkende sprinklerinstallatie en ‘because water was not available in WTC 7.’ [?] En dat terwijl er beneden, dichtbij in de Hudson twee of drie blusboten lagen. Op sommige verdiepingen ontstonden pas branden om 15.00 en 16.00 uur. [We vergeten niet dat volgens het NIST overslaande branden naar hogere verdiepingen niet mogelijk waren vanwege de brandpreventie (behalve helemaal tegen het eind)].
 • na 12.00. Vice commandant Peter Hayden (FDNY) bericht dat een onderzoeker die met apparatuur de stabiliteit van het gebouw controleerde hem had gezegd dat het gebouw in zou storten. Op dat moment zijn er nog maar weinig branden (in de verdiepingen 7, 12, en 19 en 20). Hayden stelt hem de vraag ‘could we anticipate a collaps’ [Hoe bestaat het, een brandweercommandant die vraagt of er een instorting van een hoogbouw met stalen constructie op grond van brand te verwachten valt, iets wat nog nooit ergens heeft plaats gevonden] en kort daarop zelfs ‘how soon?’ [Dit is helemaal de limit; hij wil graag weten wanneer]. De ingenieur doet zijn voorspelling en zegt over ca vijf uur. Hayden: “He gave an approximate time of five or six hours, which was pretty much right on the money”, omdat het gebouw inderdaad om ca 17.20 uur instortte. Hayden wil de naam van de ingenieur niet noemen. Wel handig dat de FDNY zulke helderzienden in dienst heeft. [zie tekst 5.]
 • ca 12.30. Een kleine groep mensen o.l.v. pl.v.v. directeur van OEM Richard Rotanz betreedt het gebouw. Hij verblijft er maar kort en maakt een rapport van de schade op. Branden op verdiepingen 10 – 15. “You could hear creaking, you could hear things fall, you could hear the building burning” en merkwaardigerwijs “you could see columns just hanging from the upper floors, gaping holes in the floors up above us.” Klinkt dit niet tamelijk onprofessioneel?
 • ca 13.00 (?) Er zou weer een inspectie plaats hebben gevonden van een Fire Chief. Hij kwam niet verder dan verdieping 7 of 8. ‘There was a lot of fire inside and the stairway was filling with smoke.’ Commentaar: hij zou over de structurele instabiliteit van het gebouw hebben gesproken. [Het is misschien ook mogelijk dat dit een dupplicaatopmerking is van het onderzoek van ca 12.00 of 12.30 uur].
 • 14.30 Mogelijk wordt tussen 14.00 en 14.30 bevel gegeven de brandweerlieden terug te trekken. Dit is geheel begrijpelijk, want het zou immers uiterst vreemd zijn als alle branden al uit waren terwijl het gebouw later alsnog instort. Sterker, de branden mochten helemaal niet geblust worden! Immers, tussen blussen en laten doorbranden bestond een geweldig conflict! De paradox was immers, dat blussen weliswaar voor de buitenwereld nodig was, maar voor het destructieproject (na de mislukking van 10.45 uur) absoluut verboden was! Vandaar ook enkele van de vele opmerkingen (zonder tijdsaanduiding) in de verslagen: ‘no attempt is made to fight the fires’ en in een ander rapport: ‘The FDNY [Fire Department of New York] did not fight fires in WTC 7.’ (zie ook 11.30). En in het eerste rapport van de regering, dat van de Federal Emergency Management Agency (FEMA) in 2002 lezen we: ‘the firefighters made the decision fairly early on not to fight the fires, due in part to the damage [die overigens zeer beperkt was] to WTC 7 from the collapsing towers.’
 • ca 14.30 of eerder. Het beroemde telefoongesprek tussen de commandant van de FDNY en Larry Silverstein vindt plaats. De commandant belt Silverstein over de staat van het gebouw. Silverstein antwoordt: “You know, we’ve had such terrible loss of life, maybe the smartest thing to do is pull it. And the made the decision to pull and then we watched the buiding collapse.” [zie video 13]                   Volgens de Israëlische krant Haaretz (21 sept. 2001) werd Silverstein door het FDNY geïnformeerd [!] that the smaller 7 WTC building, which he owned, was going to collaps.” We moeten aannemen dat deze chief op de hoogte was van de voorberei-dingen, niet voor niets werden de blusactiviteiten vroegtijdig gestopt. (zie voor uitgebreider verslag Bijdrage nr. 2. Gebouw 7).
 • Tussen 12.00 en 17.00 (!) zou Silverstein een telefoongesprek hebben gehad met zijn hoofd verzekeraar. Onderzoeksjournalist Jeffrey Scott Shapire die ter plaatse is herinnert zich: “Shortly before [WTC 7] collapsed, several NYPD officers told me that Larry Silverstein… was on the phone with his insurance carrier to see if they would authorize the controlled demolition of the building, since its foundation was already unstable [ja, haal je de koekoek na die explosies] and expected to fall. A controlled demolition would have minimized the damage caused by the building’s imminent collapse and potentially save lives” [onzin, het gebouw was al lang en breed geëvacu-eerd]. Shapiro voegde daar nog aan toe, dat “veel juristen, brandweermannen en andere journalisten al op de hoogte waren van deze optie. There was no secret”.
 • ca 15.00. Chief D. Nigro besluit de reddingsoperatie definitief te stoppen. Er wordt nu ook bevel gegeven tot evacuatie van het terrein rond gebouw 7. Het moest ontruimd worden en leeg gemaakt ‘voor een mogelijke instorting’.
 • Vanaf 15.30 uur spreken veel personen, zowel brandweermensen als de politie erover dat het gebouw neergehaald zal worden of over de aanstaande instorting; alsof dat de gewoonste zaak van de wereld is! Zulke gebouwen zijn nog nooit door brand ingestort, dat moeten dus mensen gezegd hebben die op de hoogte waren. Er waren ook brandweermannen die zaten te wachten op de collaps waarvan er zeiden: “Why don’t they let us in there?” of “[O]h, that building is never coming down, that didn’t get hit by a plane, why isn’t somebody in there putting the fire out?
 • 16.15 Eerste melding dat WTC 7 al is ingestort door CNN! “We’re getting information that one of the other buildings… Building 7… is on fire and has either collapsed or is collapsing … now we’re told there is a fire there and that the building may collapse as well.” Dit is ruim een uur van te voren! Om 16.53 op een radiokanaal van de BBC idem. We zullen de reeks van TV stations die dat voortijdig melden niet volgen. Ook hierbij was de BBC de eerste. Met klem werd natuurlijk ontkend, zolang de bewijzen van een explosieve destructie er nog niet waren, dat men over voorkennis beschikte. Er was slechts sprake van een normale fout. Dit is dus het tweede moment dat er door voorkennis vroegtijdig informatie naar buiten kwam. Al deze ontkenningen komen nu ook in een totaal ander licht te staan.
 • Op 12 september, de volgende dag, begonnen 400 kleinere vrachtwagens direct de stalen resten van de instortingen af te voeren. Ze zullen naar China worden geëxporteerd. Dit gaat tegen alle voorschriften in. Standaard is voorgeschreven hoe in dit soort situaties te handelen. Dit is bewijsmateriaal dat noodzakelijk is bij de oplossing van een misdaad! Experts hadden zich er over moeten buigen of er niet resten van explosies op konden worden aangetroffen. Maar deze resten mochten kennelijk niet in handen van experts vallen. Met behulp hiervan had het bewijs van explosies jaren eerder geleverd kunnen worden…
*) (Jennings is ook een getuige voor de 9/11 commissie. Drie dagen voor het rapport uit zal komen sterft hij om onverklaarb. redenen. In het rapport is niets over zijn getuigenissen van explosies opgenomen.)

9.        Gebouw 7 als onderdeel van de hele Operatie 9/11

Omdat bij de destructie van 7 kennelijk geen vliegtuig nodig was om brand als de oorzaak van de implosie aan te kunnen wijzen (zoals bij de torens), moet er voor de totale vernietiging van dat gebouw een andere oplossing zijn bedacht. Die oplossing bestond uit een geheimzinnige onzichtbare verdwijning (zie VII). Die manier had te maken met de instorting van WTC 1, het gebouw dat ca 100 m van WTC 7 was verwijderd. In de monsterlijke stofwolk van WTC 1 zou ook 7 opgenomen kunnen worden en daarin kunnen ‘verdwijnen’, ten minste als het op dat moment opgeblazen werd. WTC 7 werd zo geheel van WTC 1 afhankelijk; haar destructie werd aan de destructie van dat gebouw gekoppeld. Dat kan alleen als men absoluut zeker wist dat ook WTC 1 in zijn geheel en totaal in zou storten, iets wat alleen met behulp van explosieven mogelijk is. Daarom was er voor 7 ook geen speciale camouflage (lees: geen vliegtuig) nodig.

Drie identieke instortingen

Maar wat hield dat in? Dat hield in dat de planners er absotuut zeker van moesten zijn geweest dat de Noordtoren ook inderdaad op de bedoelde manier zou instorten. En had men dat aan een paar al uitgaande brandjes in de torens (zwarte rook) of aan een paar onbekwame terroristen moeten overlaten? Ondenkbaar! OK, dan wilde dat dus zeggen dat er maar één echte garantie was, n.l. dat de Amerikanen zelf ook de Noordtoren met explosieven neer zouden moeten halen.
En aangezien de Zuidtoren al eerder op een geheel identieke manier was ingestort als later de Noordtoren, wil dat zeggen dat daar ook voor dezelfde vorm van destructie is gekozen. Hoe zou het anders kunnen, dat gebouw stond nog geen uur in brand!
Net zoals bij 7 was er bij de torens ook sprake van een (bijna) vrije val en stortten ze ook tot aan de grond toe in (wat ook de bedoeling was). De drie instortingen waren dus volkomen identiek aan elkaar en daarmee is ook de betrokkenheid van de eigen mensen bij de torens evident, want bij branden is geen enkele instorting identiek aan een andere. Zo simpel is het.
Als  een archeoloog zocht prof. Hulsey naar de achtergronden van de instorting van WTC 7. Maar hij vond veel meer. Ongewild legde hij de hele Operatie 9/11 bloot.

[Ten overvloede volgt hier nog een meer technisch bewijs: tot aan de grond toe betekende bij 7 met behulp van explosieven. Dit moet bij 1 en 2 netzo het geval zijn geweest. Bij de torens is het bewijs zelfs nog overtuigender. Waarom? Omdat gebouwen van de omvang van WTC 1 en 2 een enorm sterke centrale binnenconstructie hebben (een core met 47 enorme kolommen). Een dergelijke constructie moet uiteraard naar beneden toe steeds sterker zijn, moet steeds meer massa bevatten omdat hij ook steeds meer gewicht te dragen heeft. (zie Bijdrage nr. 15). Deze weerstand/massa kan daarom nooit in een bijna vrije val (!) overwonnen worden d.w.z. door de zwaartekracht en het gewicht van de top alléén (die bovendien grotendeels naar opzij wordt weggekatapulteerd). Kortom bij een dergelijke instorting zal de val altijd afgeremd en vertraagd moeten worden. Hij zal ook nooit volledig kunnen zijn en zal al helemaal niet symmetrisch kunnen zijn. De instorting van beide torens lieten alleen maar bouwkundige onmogelijkheden zien…]

Kortom de instorting van de drie gebouwen was geheel identiek. Hij was niet natuurlijk, want geheel voorbereid en uitgevoerd door menselijk handelen, door Amerikaanse handen.

Waarom WTC 2 het eerst neergehaald werd

Waarom gebouw WTC 2, de Zuidtoren, als eerste werd neergehaald was mij aanvankelijk niet duidelijk. Dat is ook daarom zo vreemd, omdat dit gebouw 46 minuten korter in brand stond dan WTC 1 (bijna de helft korter). Dat dit laatste gebouw (WTC 1) een half uur later op precies dezelfde manier instortte is daarom op zichzelf al in hoge mate verdacht (zie Bijdrage nr. 5, over de verschillende condities bij het instorten van de twee torens). Maar bij dit soort operaties die hier in zeer goede handen waren (de beste handen moeten we zeggen) moet alles kloppen en wel doordacht zijn. Is niet alles wat door deze professionals is bekokstoofd minstens 10 keer doordacht en doorgelopen? Misschien is het volgende een hulp. Die eerdere instorting was namelijk nodig om de werkers in Gebouw 7 tijdig te kunnen evacueren. Na de eerste instorting, die van de Zuidtoren, vond direct de evacuatie van 7 plaats, want iedereen moest hier ‘gered’ worden. In dit gebouw was immers de intellectuele elite werkzaam, de financiële-elite (die van de verzekeringen) en de militaire bobo’s! Bovendien zou het waarschijnlijk te veel van het goede geweest zijn als bij de eerste kennismaking met de terroristen, meteen twee gebouwen tegelijk door één vliegtuig waren ingestort (WTC 1 samen met WTC 7). Dat was de reden dat WTC 2 als eerste in moest storten, zelfs al gebeurde hier iets dat bouwtechnisch onmogelijk was, n.l. een instorting na een brand van slechts 56 minuten en dan nog vol fireproof materialen!* Ook dit had eigenlijk een gigantische rode vlag moeten zijn. (WTC 1 stortte na een brand van 102 min. in)

*) (WTC 2 werd ca 17 minuten later door een vliegtuig (UA 175) geraakt dan WTC 1. Dat verschil heeft te maken met het feit dat vlucht UA 175 pas 14 min. later van hetzelfde vliegveld mocht vertrekken.
Bovendien duurde de vlucht van UA 175 ca 3 min. langer. Het was duidelijk de bedoeling dat de beide vliegtuigen hun doelen ongeveer gelijktijdig zouden raken!
WTC 2 stortte om 9.58 in, WTC 1 (gepland was samen met 7) precies een half uur later. Tijd genoeg om 7 geheel te ontruimen. Ondanks het feit dat UA 175 te laat was werd WTC 2 toch eerder neergehaald! Technisch onmogelijk. Hier werd het risico van ontdekking van de plot op de koop toegeno-men. Men wist dat het gebouw onbruikbaar was geworden. De reden moest geheim blijven. Kon dat?)

Wat de intercom in WTC 1 en 2 te vertellen had.

Maar er is meer aan de hand. Toen gebouw WTC 1 als eerste door een vliegtuig geraakt werd (8.46), riep men daar om 8.50 door de intercom door te gaan met werken. De boodschap bereikte gelukkig niet iedereen omdat door de impact de intercom slecht werkte. Ook in WTC 2 wordt op hetzelfde moment door de intercom omgeroepen dat men daar gewoon door kon gaan met werken. Keer op keer wordt er herhaald ‘Please, go back to your office’, ‘The building is safe’. Dus, geen paniek. En velen al op weg naar beneden keerden om. Dit is dus ook een van de drama’s van 9/11, want 16 minuten (!) later zal ook dit gebouw geraakt worden. Hoeveel mensen rond de verdiepingen van de inslag hadden misschien anders gered kunnen worden?

Misschien wist de omroeper van WTC 2 niet wat er achter zijn mededeling zat, maar er waren wel degelijk mensen die wisten dat ook dit gebouw tegen de grond zou gaan (en zij moeten het zijn geweest die hem de opdracht gaven dit bericht door te geven). Toen stortte WTC 2 in (9.02), het signaal voor de evacuatie van 7. Dáár zou iedereen gered worden, maar de slachtoffers (de brandweermannen incluis) moesten uit WTC 1 en 2 komen. Er is gewoon een keuze gemaakt!

En de mensen die in de liften opgesloten zaten?

Nog een probleem waren de ca 200 mensen die niet meer uit de liften gered konden worden en omkwamen. De groep van 83 technici die voor de liften verantwoordelijk waren en die met name in 1993 bij een eerdere aanval op toren WTC 1 500 mensen uit de liften hadden bevrijd, verzamelden zich nu al snel in de lobby van WTC 2. “Hundreds die in WTC elevators as eIevators mechanics flee,” heet het in de titel van het item in History Commons. Mechanics flee? Is het misschien denkbaar dat sommi-gen van hen op de hoogte waren wat er met de schachten was gebeurd? [tekst 6]

Drie torens, één complot

De drie factoren die het tot één complot maakten, waren a) het feit dat Larry Silverstein de eigenaar van alle drie de gebouwen was. De twee torens kocht hij minder dan twee maanden voor 9/11 toen de uitvoering van het complot in volle gang was. b) Het tweede was dat de destructie van gebouw 7 geheel afhankelijk was van die van WTC 1. WTC 7 en WTC 1 waren geheel aan elkaar gekoppeld omdat de destructie van WTC 1 de camouflage moest vormen voor die van gebouw 7. D.w.z. van de totale absoluut zekere instorting van WTC 1 hing alles af. Dat kon maar een ding betekenen: een destructie m.b.v. explosieven. c) Wat ook heeft geholpen de drie gebouwen aan elkaar te koppelen, was het feit dat vanaf het begin de datum van de aanslagen vast gesteld moet zijn. Alleen terugrekenend van één vaste einddatum, 11 september 2001, kon zowel de hele logistieke operatie als de begindatum van de voorbereidingen van de destructie van alle drie de gebouwen bepaald worden. Immers voor de explosieve destructies van 1 en 2, moest het explosieve materiaal in de liftschachten worden aangebracht. Kortom, Gebouw 7 was vanaf het begin onderdeel van het hele 9/11 complot.

En wat is nu de plaats van het Pentagon in het hele complot?                   

Hoewel het Pentagon niet expliciet onderdeel van deze studie is (zie Bijdrage nr.14), dienen we er kort bij stil te staan. Want hoe voegt het Pentagon zich nu in de grote samenzwering van Operatie 911 in? Als alles rond WTC een samenzwering was, dan moet dat bij het Pentagon natuurlijk ook zo zijn. Maar worden we dan geacht te geloven dat de Amerikanen ook nog een aanval op hun eigen Ministerie van Defensie hebben geënsceneerd? Gaat dat niet een beetje ver?
Nee, dat gaat het niet. We moeten namelijk niet vergeten dat de aanval op het Pentagon dat deel van het gebouw trof dat na ingrijpende herstelwerkzaamheden nog niet geheel in gebruik was genomen. Er was daar ook nog maar een betrekkelijk kleine groep mensen aan het werk. (Voor de reden waarom die groep wel heel belangrijk was en ook speciaal op die plek aan het werk gesteld moest worden, en dus opgeofferd werd, zie Bijdrage nr.14).
In ieder geval was de belangrijkste reden voor de Pentagon-samenzwering dat de twee vliegtuigen die de twee torens troffen slechts binnenlandse vluchten waren. Dat was niet voldoende om daarop de internationale oorlogen tegen het terrorisme te baseren. Alleen een aanval op het ‘zenuwcentrum’ van het Amerikaanse ministerie van defensie kon die reactie rechtvaardigen. Deze ‘vijandige’ aanval kon in ieder geval gezien worden als een directe oorlogsverklaring aan Amerika. Die had men gewoon nodig om de zes, zeven oorlogen die al gepland waren onder het mom van een War on Terror uit te kunnen roepen.

We zien hierbij dat de Grote Samenzwering uit twee verschillende delen bestond. Larry Silverstein vormde de spil van de aanvallen op de drie WTC-gebouwen. De aanval op het Pentagon en het vervolg daarop, de War on Terror d.w.z. de oorlogen om de olie en geplande regime changes lagen in handen van vice-president Dick Cheney en minister van defensie Donald Rumsfeld.

En die informant in San Diego?

[In hoodstuk 5. werd gesproken over de FBI-informant, waarschijnlijk ook een Saoedi, bij wie de eerste twee terroristen al in jan 2000 werden ondergebracht. Dit was niet zo maar toeval. Het is niet moeilijk voor iemand die met het rechercheur-virus is behept te zien dat dit de plek werd waar de hospes zijn hengel uitwierp en zijn verhaal vertelde over hoe slecht de Amerikanen met de moslims omgingen. De nieuwe huurders konden dat alleen maar beamen en begrepen dat ze eerlijk konden zijn over hun plannen. Echter een informant is een soort draaischijf. Hij geeft niet alleen informatie van de terroristen door aan zijn werkgever (FBI), maar ook omgekeerd zal hij hun de suggesties van zijn baas doorgeven over wat de beste manier is om dit of dat te doen… etc, etc. Zo zou deze plek een centraal punt van Operatie 9/11 worden. Vanaf dat moment, meteen in het allereerste begin waren de echte planners al bij het hele proces betrokken.]

10.          Het patroon van het bedrog. De parallel met de Irakoorlog

Het NIST stond voor de taak een wetenschappelijk onderzoek uit te voeren. Er waren twee wegen die men bewandelde om tot het gewenste resultaat te komen. Aan de ene kant was er de mogelijkheid het bewijsmateriaal te verdonkeremanen. Die weg werd al direct na de implosie door de Port Authority gevolgd door al de metalen restanten van het gebouw zo snel mogelijk van de plaats van het misdrijf te verwijderen. Dat gebeurde overigens ook op Groud Zero met de metalen restanten van de twee torens. Geen enkele onbevoegde had hier toegang. Immers op de restanten had men zeker sporen van explosies zullen aantreffen. De tweede weg was dat men gedwongen was willens en wetens de weg van de fraude te bewandelen.  Dit betekent niets meer of minder dan dat de onderzoekers van het NIST zichzelf in hetzelfde grauwe vaarwater parkeerden als waarin minister Colin Powell belandde toen hij op 5 februari 2003 de zes valse argumenten opsomde die als zgn. ‘rechtvaar-diging’ moesten dienen voor een onrechtmatige maar reeds geplande oorlog tegen Irak[1]. Deze ‘feiten’ waren ook allemaal geconstrueerd of beter gelogen. Sir Richard Dearlove, de veiligheidsadviseur van Tony Blair die de gesprekken over hoe de al besloten en aanstaande Irakoorlog in 2003 aan de wereld verkocht moest worden van nabij in New York meemaakte, berichtte er in Londen over en bracht de machinaties van de Amerikanen in een klassiek geworden formulering onder woorden: ‘they fixed the facts around the policy’, oftewel de feiten werden aan de politiek ondergeschikt gemaakt, of anders gezegd, de feiten werden zodanig gemanipuleerd dat men ze voor het hoofddoel (de oorlogspolitiek) kon gebruiken. Dit betekende weliswaar dat de feiten voor de politiek ‘geschikt’ werden gemaakt, maar tevens dat zij niet met die politiek samenvielen, dat zij die politiek niet ondersteun-den. Die feiten waren fixed around the policy, maar they did not fit the policy. Kortom: zij stonden er geheel los van; daarom waren het leugens, propaganda.

*) (Dat deze oorlog al gepland was blijkt o.a. uit de opmerking van Alan Foley die hoofd was van de Weapons Intelligence, Proliferation and Arms Control Staff, hij zei tegen zijn analisten dat zij een briefing aan de president moesten voorbereiden.  “If the president wants intelligence to support a decision to go to war, then it is up to the agency to provide it.” )

Powell en het NIST twee kanten van één medaille  

Toen de New York Times uiteindelijk gedwongen werd schuld te bekennen voor de manier waarop zij in 2003 (en lang daarvoor) krtitiekloos meemarcheerde met de oorlogsgeile leden in de Bush-regering, meldde zij, dat zij ten offer was gevallen aan een ‘outside agenda’. Inderdaad, er zijn vele begrippen voor dat fixen. Fabrication is er ook een. Dit komt allemaal op hetzelfde neer: wij [de NYT] konden niet anders dan achter de politiek van de regering aanlopen; die had immers al tot de oorlog besloten. Maar deze opgelegde ‘outside agenda’ die door Powell aangeprezen en verkocht werd verschilt in wezen niet van de regeringspolitiek waar het NIST tegen beter weten in voor moest en wilde buigen: in haar beide rapporten zouden onderzoeken naar explosieven taboe zijn. Zoals de regering haar macht over de media uitstrekte (in het geval van Powell), zo deed ze dat ook over het ‘wetenschappelijk’ onderzoek (bij het NIST). Deze beide gebieden van het geestesleven hebben willens en wetens hun onafhankelijkheid op moeten geven. Heel 9/11 stond immers in het teken van de oorlogspolitiek van de regering. En als de angst regeert en te groot is ‘to speak truth to power’, dan is er maar één verhaal dat naar buiten komt: propaganda. Het gaat er immers om ‘who controls the narrative?’

In het ene geval zien we het gebruik van leugens (bij Powell), in het andere geval hebben we te maken met fraude (NIST). Over fraude spreken we wanneer er bewust sprake is van het manipuleren van technisch-wetenschappelijk of administratieve feiten. Maar zij blijven, mits niet vernietigd, traceerbaar en kunnen zelfs later nog aangetoond worden. Bij leugens ligt het helaas anders. Leugens zijn het gebruikelijke hulpmiddel bij praktisch alle Amerikaanse politieke beslissingen die oorlogen, militaire interventies etc. betreffen. Zij kunnen veel moeilijker aangetoond worden, want elke leugen roept onvermijdelijk nieuwe leugens op om hem overeind te houden of anders gezegd, in het geval van Russiagate schandaal: “a giant cloud of disinformation had to be generated to support the lie”. Het zijn vooral deze eindeloze herhalingen van ongefundeerde, onbewezen beschuldigingen, d.w.z. leugens, en niet zozeer de fraudes waarin de Amerikaanse maatschappij gelijdelijk aan dreigt te verstikken.

Op dezelfde wijze dient het onderzoek van het NIST gekarakteriseerd te worden. Alleen hierbij ging het niet om fantasieredenen en inelkaar geflanste verhalen zoals bij Powell, maar bijvoorbeeld om concrete eigenschappen van materialen, technische gegevens en natuurkundige wetten die met voeten moesten worden getreden om tot het gewenste resultaat te komen. Hadden deze mensen werkelijk gedacht dat zulke falsificaties nooit uit zouden komen? Moest daarom al het bewijsmateriaal (de verwrongen restanten van de staalconstructie) zo snel mogelijk na de destructie, dus nog vóór het onderzoek kon plaats vinden, van de plaats van het misdrijf worden afgevoerd?

Inderdaad overal werden onafhankelijke onderzoeken naar 9/11 ontmoedigd of gesaboteerd. Ook de religieuze leiders lieten het afweten. De angst regeerde. Welke angst? De angst in de spiegel met een demonisch zelfbeeld geconfronteerd te worden. De enige spiegels die Amerika lust zijn immers de smilyspiegeltjes aan de wand in Hollywood. Daar gaat geen gevaar van uit.

11.        American Exceptionalism als de diepere oorzaak van het kwaad.              Een kleine excursie tot slot

Zoals Ronald Reagan al placht te zeggen, ‘maybe the U.S. now and then does bad things, but always for good reasons. The U.S. does not start fights; we will never be an aggressor.’ Nee, beaamde Bush jr. in 2002 voor de Green Berets: “Wij zijn geen veroveraars, maar bevrijders. Wij vechten voor de vrijheid!” In februari 2018 herhaalt oud-directeur van de CIA James Woolsey de woorden van Reagan letterlijk. Ja natuurlijk mengen wij ons in de verkiezingen van andere landen [en wel 81 keer], maar “only for a very good cause… in the interests of democracy”.
Deze woorden ‘good reasons’, ‘good causes’ en ‘a greater good’ (Howard) zijn de hoekstenen van de civiele (leugen)kerk van Amerika. Iedere Amerikaan is krachtens zijn geboorte, opvoeding en opleiding (onderwijs) automatisch bij die kerk aangesloten. Iedereen voelt zich in die kerk veilig en geborgen, daar worden ook mooie liederen gezongen. Immers alle kwaad, d.w.z. alle leugens en alle fraudes staan uiteindelijk in dienst van het hogere doel, van de goede en juiste redenen. Howard (in II) sprak hier over ‘the greater purpose’. Dat is het drama van het gebrainwashte Amerika in het klein, in de seculiere ‘staats’kerk van dat land vormt de semi-religieuze saus die over al hun vreselijke daden wordt uitgesmeerd, naast andere mythevormende elementen een steeds terugkerende constante.
De echte religieuze mythe die zich in de Amerikaanse psyche heeft ingevroten lezen we bij David Brooks : “The things Americans do are not for themselves only, but for all mankind.” Wat goed is voor ons is goed voor iedereen.
Dit verhaal van het ‘goede Amerika’ wordt honderden keren van de politieke kansels verkondigd. Nog een voorbeeld van senator J. William Fulbright uit 1966 (in: The arrogance of power). 50 jaar later is het bijna niet voorstelbaar wat men toen nog durfde denken en zeggen. “De moeilijkheid bij al deze nobele daden [uiteraard van de Amerikanen die mensen ‘van achterlijkheid tot gelukzaligheid wilden brengen’] is dat als het aankomt op de verbetering van hun wezen, dat hun eigen redding hen vaker dan niet moet worden opgedrongen. Het resultaat is veel bloedvergieten en geweld geweest, niet uit kwade wil, maar voortkomend uit de meest zuivere motieven.”

Een tweede valkuil is de drang om alleen maar naar voren te kijken. Achter ons zijn altijd die (gevaarlijke) spiegels, want die maken ‘reflectie’ mogelijk. Die ontloop je alleen door altijd maar vooruit te willen. Barak Obama liet 9/11 in 2009 direct achter zich. “We need to look forward, as oppose to looking backwards.” Voor je liggen altijd de roeping, de uitdaging, de opdracht, de kansen, de opportunities… en de illusies.
Maar wanneer Amerika niet in staat zal zijn zich van dit collectieve superioriteits-gevoel te bevrijden zal inderdaad het enige ‘alternatief’ een totale hegemonie van de wereld zijn. Want dat is uiteindelijk het ultieme ‘vooruit’. Deze bewering vraagt uiteraard om toelichting maar daarvoor is dit niet de plaats.*

Natuurlijk hangt het van iedere Amerikaanse (staats)burger persoonlijk af in hoeverre hij met een ‘samengestelde identiteit’ wil leven, of misschien beter, in hoeverre hij de nationaal-religieuze, collectieve component van zijn identiteit toelaat zijn eigen identiteit in bezit te nemen of zelfs te overvleugelen (zoals dat in nazi-Duitsland eenmaal het geval is geweest). De krachten van buiten waarmee deze tweede valse identiteit hem vanuit alle kanten in de maatschappij wordt opgedrongen (vanuit media, politiek, religie en niet te vergeten het Pentagon in samenwerking met de filmindustrie) zijn immens.
Nog te zwak zijn de geluiden die het land waarschuwen voor deze grote andere valkuil. Misschien heeft hiermee ook het fenomeen te maken dat er misschien wel geen land is met een zo eenzijdig en onwaarachtig beeld van de eigen geschiedenis als Amerika. Hoeveel is er niet van de schaduwkanten weggeretoucheerd en blijft er voor de leerlingen verborgen. Een probleem op zichzelf. Daardoor heeft die collectieve identiteit, die in sommige (vooral ‘religieuze’) opzichten vals is, door het gebrek aan reflectie over het werkelijke nationale verleden tevens het karakter van schijn. Niemand anders kan het land daaruit bevrijden dan zij zelf. Overigens vergeten we niet dat er in de wereld nog een tweede land is dat met deze zelfde unieke problematiek te maken heeft. (Een uitgebreidere bijdrage over dit thema van het Exceptionalisme moet nog volgen).

*) (Een opmerking: als een land zich op deze manier buiten en boven de kring van andere landen plaatst en dit niet gebaseerd is, zoals bij eerdere grote culturen als Griekenland, Perzië en China, waar dit op ‘natuurlijke wijze’ op basis van hun unieke cultuur gebeurde, maar zoals hier uitsluitend op geld en (militaire) macht is er geen limiet en ook geen hulp.)

12.       Video’s en ander materiaal waar naar verwezen is

Deze bijdrage werd geschreven voordat de al langer verwachte publicatie van het rapport van prof. Leroy Hulsey in druk is verschenen. Kennelijk hebben de peerreviewers meer tijd nodig.

De verwijzingen naar sommige eerdere bijdragen van ondergetekende zijn naar de website http://www.alertgroepen.nl

Video 1. Uit de toespraak van Hulsey in New York 2016. Hier wijst hij de brandhypothese als onmogelijk af. Ook de vragen die hem na zijn korte inleiding (door advocaten) worden gesteld zijn zeer interessant.                                                                                    https://www.youtube.com/watch?v=Mf1ewgbq4fY (vanaf 10.11 tot 16.00 (eind))

Video 2. Hulsey beschrijft hier tijdens de conferentie in New York aan de hand van een vergelijkende tabel wat zij wel onderzocht hebben en het NIST niet. https://www.youtube.com/watch?v=Fpt8ZyXrN-4   (vanaf 22.48 – 25.12)

Video 3. Enkele mensen die het op 11 september m.b.t. WTC 7 direct (spontaan) over een explosieve destructie hadden. ‘planned explosion’.
https://www.youtube.com/watch?v=nc9Xad6ooPo   (0.20 – 2.21).

Video 4. De 79-jarige oud CIA man Malcolm Howard op zijn sterfbed. Hij nam deel aan de gereedmaking voor destructie van WTC 7.                                                                            http://yournewswire.com/cia-911-wtc7/ (van hem alleen de foto + enkele geschreven gedeelten uit zijn bekentenis).

Video 5. Vier video’s uit verschillende hoeken van de instorting.
https://www.youtube.com/watch?v=Mamvq7LWqRU   (0.32 sec)

Video 6. David Chandler’s video. Zijn kritiek op het rapport van het NIST en legt de Free Fall uit. Interessante kennismaking met de heren achter de NIST fraude.                           https://www.youtube.com/watch?list=PL206C1F5EDFC83824&time_continue=569&v=rVCDpL4Ax7I

Video 7. Dr. Shyam Sunder: “Our study found that the fires in WTC 7, which were uncontrolled but otherwise similar to fires experienced in other tall buildings, caused an extraordinary event.” Hij was een van de twee leiders van het NIST onderzoek, over de reden waarom er geen onderzoek is gedaan naar explosies:                      https://www.nist.gov/news-events/news/2008/09/nist-releases-wtc-7-investigation-report-public-comment   (2.00 – 2.29). De video is als geheel (3.39 min) ook interessant als het resultaat van hun onderzoek.

Video 8. Prof. Greame McQueen over zijn onderzoek naar de interviews met o.a. brandweermannen die over explosies spreken. Zijn inleiding op 11 september 2016 heeft vooral betrekking op de explosies rond de TwinTowers.                                                             https://www.youtube.com/watch?v=ENFeB2vMHf8   (41.03 min)

Tekst 1. Architecten en ingenieurs van de 911 truth beweging in Amerika 25 onjuistheden aantonen in de beide onderzoeken van het NIST
http://www1.ae911truth.org/en/news-section/41-articles/926-25-points-of-specific-concern-in-the-nist-wtc-reports.html

Tekst 2. History Commons. Timeline 9/11. Onderkomen twee terroristen bij FBI informant.
http://www.historycommons.org/timeline.jsp?timeline=complete_911_timeline&complete_911_timeline_alhazmi_and_almihdhar__specific_cas=complete_911_timeline_cia_hiding_alhazmi___almihdhar

Video 9. Larry Silverstein vertelt zijn verhaal over de herbouw van WTC 7 (april 2000) https://www.youtube.com/watch?v=OZhr5lWmiHo

Video 10. Generaal Wesley Clark vertelt hoe hij hoorde over de plannen van de toekomstige oorlogen in het Midden-Oosten en Afrika. De eerste video uit 2007 vertelt over een ontmoeting 10 dagen na 11 september 2001,                       https://www.youtube.com/watch?v=9RC1Mepk_Sw (2.12 min)

De tweede gaat over een ontmoeting in 1991 met Paul Wolfowitz waar over regime change in verschillende landen in het Midden-Oosten gesproken wordt.
https://www.youtube.com/watch?v=zuvV8-82LPQ   (2.20 – 6.10)

Video 11. Belangrijke video met veel materiaal m.b.t. explosies rond 7 vroeg en later in de middag + de explosies rond de uiteindelijke distructie.
https://www.youtube.com/watch?v=phJBVK0asYc (ca 12 min.)

Tekst 3. Bericht van journalist over explosies of een instorting van nog een gebouw (waarschijnlijk 7) in de stofwolken van het WTC 1. Kijk bij de website van H. C. om 11.07 a.m.
www.history.commons.org … complete­_timeline_world_trade_centre

Video 12. De reportage, d.w.z. de vooraankondiging van de BBC van de instorting die al plaats gevonden zou hebben.
https://www.youtube.com/watch?v=f0HPqd8dPeE (7.17 min)

Tekst 4. Onderzoeksgroep bericht over hun seismografische waarnemingen en de explosies. History Commons, Timeline all day of 9/11 (tussen 11.01 en 12.10)

Tekst 5. Hayden vertelt over de voorspelling van een ingenieur. History Commons 911 World Trade Centre, 12.00 uur.

Tekst 5. (tekst 2: History Commons, complete timeline, World Trade Centre, 8:47 – 10:28)

Video 13. Larry Silverstein geeft instructie aan de brandweercommandant ‘let’s pull it’.

Tekst 6. History Commons, complete timeline, World Trade Centre, 8:47 – 10:28)

Video 14. De video van 47 min speciaal gewijd aan WTC. The 47 min WTC 7 challenge 7
https://www.youtube.com/watch?v=E6s0Gam54mk   (vanaf 31.50 info over de versterking van het gebouw door de renovatie van 1996)

Verder aanbevolen: de indrukwekkende site van Joël van der Reijden
https://isgp-studies.com/911-wtc-7-collapse-nist-failure-to-disprove-controlled-demolition-thermate

Magchiel C. Matthijsen                                                                                    15.03.2018

Nederlandstalige- geselecteerde- maar niet gepubliceerde artikelen:

[rss url=https://www.instapaper.com/folder/3512068/rss/6196606/hBBwhP0ZNQTzoQKPjMpBOlQ75o show_title=true show_links=ture show_summary=true show_author=true show_date=true recent=false]

%d bloggers liken dit: