5G Internetconsultatie (zie 6 aug.): voorbeeld inzending…

(vergelijkbare argumentatie kan ook door anderen worden ingebracht bij de internetconsultatie die nog tot 9 september mogelijk is)

Het Besluit radioapparaten 2016, en de Europese aanbeveling L 199/59 van 12 juli 1999 worden aangehaald als kader voor het stellen van normen aan EM velden van radioapparatuur waaraan burgers mogen worden blootgesteld. Deze aanbeveling steunt op de normen van de ICNIRP.

Echter, daarin is tevens genoemd, dat de normen zich niet uitstrekken tot KWANTITATIEVE effecten. “In deze aanbeveling zijn geen kwantitatieve restricties opgenomen voor statische elektrische velden.” Hier zit nu net het probleem. Veel ‘basis’ opstellingen zullen bij veldsterkte metingen voldoen aan de basisrestricties. Geen rekening is gehouden met cumulatie van blootstellingseffecten van verschillende bronnen tegelijk, in bijv. stedelijke gebieden.

Zowel cumulatieve blootstelling aan straling in tijd, als aan meerdere stralingsbronnen tegelijk, behoeft nader onderzoek. Hiermee houdt de Europese aanbeveling L199/59 geen rekening. De aanbeveling zich uit tot de beperking van blootstelling van de bevolking aan elektromagnetische velden van 0 Hz — 300 GHz, terwijl voor 5G de frequentieband van 3,5 GHz gebruikt wordt.

De INCIRP concludeert dat niet is bewezen dat de straling kanker veroorzaakt. Later (2010) concludeert zij in de ‘GUIDELINES FOR LIMITING EXPOSURE TO TIME-VARYING ELECTRIC AND MAGNETIC FIELDS’, dat er onvoldoende data is om de gezondheidseffecten op de mens en het milieu in brede zin te duiden.

Bepaalde opstellingen van antennes worden in ons land vergunningvrij toegelaten. Juist het voorzorgsprincipe dat in bepaalde gevallen nu nog is toegepast, wordt met de voorgestelde wetswijziging terzijde geschoven.

Op lange termijn is onvoldoende bekend over de gezondheidseffecten van Elektrosmog op de mens, en de invloed hiervan op andere levende organismen. Stop daarom met 5G, zet in op digitale connectiviteit m.b.v. van glasvezel infrastructuur.

Uit het verleden zijn voorbeelden van tunnelvisie te over. Chroom 6 in verf; asbest; sigaretten en tabaksindustrie; schildersziekte, Schipholmania en emissie- en gezondheidsklachten die hiermee verband houden, enz. De schaalomvang waarmee de effecten van 3G, 4G, 5G enz. toegepast wordt, is vele malen groter.

Geen levend organisme ontkomt aan de gevolgen van straling a.g.v. van 20.000 5G satellieten om de aarde. Een groot deel van de wereldbevolking, met name de welvaart arme delen, blijven verstoken van de ‘positieve’ kanten van 5G. Om niet te spreken over defensieprogramma’s die hieraan worden gehangen om een nieuwe koude oorlog te beheersen.

%d bloggers liken dit: