De ziekmakende werking van niet-natuurlijke elektromagnetische velden

de-ziekmakende-werking-van-niet-natuurlijke-elektromagnetische-velden

16-06-20 09:14:00,

5G antennes = elektromagnetische velden

Zendmast Rombout Hogerbeetsstraat Amsterdam-West

De gedachte dat wat we corona noemen te maken zou kunnen hebben met de activering van 5G is vanaf het begin van de huidige crisis heftig bestreden door regering en media. Toch is het een plausibele hypothese, zoals blijkt uit dit nadere onderzoek van de samenhang tussen specifieke elektromagnetische frequenties en het optreden van gezondheidsklachten.

Al zo’n honderd jaar geleden traden onderzoekers als Nikola Tesla en Georges Lakhovsky naar voren met hun visie dat het Universum, de Aarde en al het leven als een elektromagnetisch geheel functioneert.

Dat model is met de tijd verder verfijnd en uitgebreid met wetenschappelijke bewijsvoering. Uit deze visie vloeit voort dat afwijkingen ten opzichte van het natuurlijke elektromagnetische spectrum, afwijkingen die optreden als gevolg van de werking van kunstmatige elektromagnetische velden, ziekte kunnen veroorzaken.

En, nog een stap verder: hieruit vloeit tevens voort dat deze afwijkingen wel eens frequentie-specifiek zouden kunnen zijn. Met andere woorden: dat bepaalde frequenties corresponderen met bepaalde ziektepatronen.

1. Ziekmakende resonanties

In de jaren ’80 van de vorige eeuw begon de Duitse ingenieur Paul Schmidt met onderzoek naar de relatie tussen specifieke frequenties en lichaamsorganen en hun functies voor mens en dier [1]. Daarbij vond hij dat resonanties optreden bij iedere macht van 10 en dit verschijnsel trad op tot wel meer dan 100 Ghz. Aldus kan men zich beperken tot Frequentie-Basis-Waarden tussen 0 en 100 om al die Aspecten van Leven frequentie- afhankelijk te rangschikken.

Vergelijking van deze Aspecten van Leven voor de numerieke basiswaarden van 5G frequenties met de door de WHO aangegeven symptomen voor Corona–Covid-19 leidt tot het inzicht dat vooral 5G met 60 GHz hierop ‘resoneert’.

Deze bevindingen sluiten nauw aan bij het zeer uitvoerige onderzoek van Arthur Firstenberg waarin hij de aankoppeling van cultuur-technische elektromagnetische velden in het veld van de Aarde als oorzaak voor hele series ziektes en epidemieën aanwijst in zijn boek “The Invisible Rainbow, A History of Electricity and Life” (2020). [2]

De auteur is ook voorstander van vooruitgang, maar niet tegen elke prijs en al zeker niet als dat gepaard gaat met ernstige schade voor Gezond-Zijn, Wel-Zijn en Mens-Zijn.

In het navolgende paper wordt deze relatie tussen kunstmatige elektromagnetische velden en ziekteverschijnselen verder onderzocht en uitgewerkt,

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: