Loek Dullaart: Pokken of Corona; een pleidooi voor zorgvuldigheid en volledigheid in de waarheidsvinding

Ik was verbaasd dat de redactie van Motief juist in een tijd waarin veel mensen zich grote zorgen maken over een komende – misschien wel verplichte – vaccinatie tegen het Coronavirus een citaat van Rudolf Steiner publiceerde (in nr. 243 van juni 2020 blz. 7) waarin de suggestie wordt gewekt dat Rudolf Steiner een voorstander zou zijn geweest van vaccinaties. Niets is minder waar. Rudolf Steiner heeft vaak gewaarschuwd voor de gevolgen van vaccinaties. Veel beter zou het misschien zijn geweest als de redactie een artikel zou hebben geplaatst waar het onderwerp ‘vaccinaties’ van verschillende kanten in zou zijn benaderd, zodat er een uitgebalanceerd en evenwichtige visie op zou kunnen worden ontwikkeld. Dat zou tot verrassende inzichten kunnen leiden ook over wat Rudolf Steiner zoal gezegd heeft over ziektes en gezondheid en met name ook de rol van de vaccinaties daarin.

Eerst iets over het citaat zelf en de context ervan. Ten eerste komt deze uitspraak van Rudolf Steiner niet uit één van zijn zelfgeschreven boeken, noch uit één van zijn vele voordrachten die hij zorgvuldig heeft voorbereid maar uit een registratie van besprekingen die hij met artsen had over individuele patiënten. Wat hij daar zei was dan ook totaal niet gericht aan of bedoeld voor een groter publiek, maar volledig situationeel gebonden. Ten tweede ging het citaat over de pokkenvaccinatie, de enige vaccinatie die toen gegeven werd en die is totaal anders van karakter dan alle andere vaccinaties die daarop zijn gevolgd of nog zullen volgen. Bij de pokkenprik werd aanvankelijk (al sinds 1796) een paar krasjes gemaakt op je arm waarop koepokvirus werd gesmeerd, later werd er onderhuidse prikken gegeven met deze zelfde stof. Koepokken is een mild broertje van de èchte pokken en er was gebleken dat wie de koepokken licht had doorgemaakt ook immuun was voor de èchte pokken. Het ging dus uitwendig via de huid, er werd niets in je bloedbaan gespoten, er waren geen vergiftigde stoffen bijgemengd.

Als over deze inenting iets wordt gezegd is dat dus per definitie iets totaal anders dan onze huidige vaccinaties, de ‘tweede generatie’, waar op apenieren of zelfs menselijk embryo-weefsel èchte ziektekiemen van de ziekte worden gekweekt, die weliswaar intermusculair worden ingespoten maar al heel snel in de bloedbaan van kleine kinderen terechtkomen, vermengd met enkele zware chemische stoffen zoals kwik (thiomersal), aluminium, formaldehyde e.a. die bedoeld zijn om de ziektekiem beter of langer werkzaam te laten zijn in het lichaam, met alle gevolgen van dien.
 
En het wordt nog erger als er in onze tijd een ‘derde generatie’ vaccins wordt ontwikkeld zoals nu ook bij het Coronavirus, waar de rMNA-methode zal worden gebruikt, waarin je de cellen openbreekt om daarin informatie in te brengen hoe de cel in actie moet komen tegen virussen of vreemde stoffen in ons lichaam. Dat is vergelijkbaar met genetische manipulatie en het risico op auto-immuunziektes en kankervorming is hierdoor levensgroot aanwezig. Als zo’n diep in de lichaamsfuncties ingrijpend ‘geneesmiddel’ niet vele jaren lang zorgvuldig is uitgetest op vele duizenden verschillende testpersonen in heel veel verschillende omstandigheden gedurende langere tijd (tenminste tien, twaalf jaar) is dit vaccin per definitie levensgevaarlijk, hetgeen het dan ook zal zijn.

Het is dus heel belangrijk om te bedenken dat dit wat Rudolf Steiner hier zei in een gesprek met een paar artsen uitdrukkelijk over de koepok-injectie ging.

Maar er is meer. Dit citaat is ook geheel uit zijn verband gerukt. Wie de hele patiëntenbespreking van Rudolf Steiner op die dag leest komt tot een totaal ander beeld van hoe Rudolf Steiner stond tegenover de vaccinaties. Ik kan iedereen aanraden om dat te lezen in GA 314, de artsenbespreking van 22 april 1924). Dit is bijvoorbeeld een andere uitspraak in datzelfde gesprek:
En dat is toch eigenlijk het bedenkelijke aan de pokkeninenting, dat de mensen als het ware met een fantoom worden omkleed (eigenlijk staat er ‘doorkleed’). De mens heeft dan een fantoom, dat verhindert dat hij de ziele-entiteiten zo ver loskrijgt van zijn fysieke organisme als bij het normale bewustzijn. Hij wordt constitutioneel materialistisch, hij kan zich niet meer verheffen tot  het spirituele. Dat is het bedenkelijke bij deze inenting”.

Dat is nogal wat…. Dat je zelfs al bij deze relatief onschuldige pokkenprik al het vermogen verliest om door te dringen tot de werkelijkheid van het spirituele! Let wel: dit was diezelfde bespreking…

Verder zegt hij nog veel meer interessante dingen in dit korte gesprek. Bijvoorbeeld over het wezen van de pokkenziekte zelf en ook dat je jezelf spiritueel kunt beschermen voor de besmetting met de ziektekiemen:
Bij de pokkenziekte is de psychische gesteldheid heel erg belangrijk. Een bewijs daarvoor kan zijn dat men zich heel goed er tegen kan beschermen, als men in staat is zich op de juiste wijze daarvoor af te sluiten”….

Dan vertelt hij dat hij vaak in het huis kwam bij een leerling die hij begeleidde en dat in een aangrenzende kamer iemand lag die de (zwarte) pokken had. En dan beschrijft hoe hij zich daar innerlijk tegen weerde:
“….. als men de zieke heel objectief neemt alsof het een ander object is, als een steen of een   struik, tegenover welke men dan ook geen verdere angstgevoelens of andere psychische opwinding heeft, maar men neemt hem als een objectief gegeven. Zo kun je het besmettingsgevaar het beste tegemoet treden. Dus kan bij de besmetting de psychische factor een grote rol spelen”. 

Maar het omgekeerde is dan natuurlijk ook waar. En dat voegt Rudolf Steiner hier ook nog aan toe:
Ik kon daardoor ook vaststellen dat alleen al het bewustzijn, het sterke bewustzijn van het bestaan van een ziekte van het astraallichaam uit de ziekteveroorzaker kan zijn. Het sterke bewustzijn van een ziekte kan vanuit het astraallichaam ziekteveroorzaker zijn”.
Als je dit zou doortrekken naar de ontwikkeling van het Coronavirus zou dat betekenen dat de gedachte aan de bedreigende ziekte Corona (en voeg daar dan nog alle angstwekkende berichtgeving daaromtrent bij) de oorzaak zou kunnen zijn dat mensen ziek worden…

Rudolf Steiner heeft in meerdere voordrachten die hij gaf herhaaldelijk gewaarschuwd tegen vaccinaties en met name de toekomstige vaccinaties. Eén daarvan laat ik hier volgen omdat die  erg aangrijpend is. Laten we  vooral niet vergeten dat hij deze uitspraak al deed in 1917 (op 6 nov.):
In dit materialistische tijdperk streeft men er in bepaalde kringen naar om de spirituele  ontwikkeling van de mensheid te verlammen, onmogelijk te maken; om de mens zover te brengen dat hij, gewoon door zijn temperament, door zijn karakter al het spirituele zal verwerpen en het als flauwekul, als dwaasheid zal beschouwen. Deze tendens, bij sommige mensen is het nu al te merken, zal steeds intensiever worden. Er zal een verlangen ontstaan dat zal leiden tot het algemene oordeel dat het spirituele, het geestelijke waanzin is. Men zal proberen dit te bereiken door middel van inentingen. Zoals men inentingen als bescherming tegen ziektes heeft ontwikkeld, zal men ook vaccinaties ontwikkelen die het menselijk lichaam zo beïnvloeden dat het de spirituele neigingen van de ziel geen plaats zal bieden. Men zal de mensen inenten tegen de aanleg voor geestelijke ideeën. Daar zal men tenminste naar streven, zodat de mens al in zijn kinderjaren de drang naar het geestelijk leven verliest.”

Dat dit zelfs al bij de ‘vrij onschuldige’ pokkenprik het geval was, geeft te denken….

Ook hier is de context waarin hij deze uitspraak doet heel erg belangrijk, dus lees vooral ook de hele voordracht van 6 november 1917, die samen met die van 13 november 1917 is vertaald en uitgegeven door Nearchus te Assen onder de titel: Licht en Schaduw op de weg van de mensheid.

Ze zijn een aanrader voor iedereen die een genuanceerd en evenwichtig oordeel wil ontwikkelen over hoe Rudolf Steiner stond tegenover de toenmalige en toekomstige inentingen.In die tweede voordracht zegt hij wie hiervoor verantwoordelijk zijn en hij noemt daarbij: geheime genootschappen, “occulte broederschappen van de ergste soort”  die “van hun kant hun samenzweringen kunnen uitvoeren” en zegt dan (het is 1917): “In de gebeurtenissen van tegenwoordig zijn er veel van zulke samenzweringen en het zou groot onheil met zich mee brengen als mensen niet willen doorzien dat zulke complotten plaatsvinden

Zou dat in onze tijd niet ook nog kunnen gelden??

Samengevat: Rudolf Steiner heeft vooral ernstig gewaarschuwd voor de gevolgen van vaccinaties. Naast het citaat en deze ene opmerking over een al te fanatieke arts bij de toenmalige nog vrij onschuldige pokkenvaccinatie heeft hij in dezelfde bespreking ook de ernstige gevolgen genoemd van deze inenting en interessante dingen gezegd over de besmetting en bescherming tegen virus-infecties.  Hij heeft – ook in andere voordrachten – uitgebreid gewaarschuwd voor de ernstige gevolgen van vaccinaties die in zijn toekomst (= onze tegenwoordige tijd) zouden worden gegeven aan de mensheid en met name de kinderen als aanslag op onze geestvermogens en als hinderpaal voor de toegangsmogelijkheid tot de spirituele werkelijkheid.

Onbegrijpelijk dat de redactie van Motief dit citaat zo onbecommentarieerd heeft geplaatst, juist nu in deze tijd. Toch wil ik de redactie daarvoor bedanken, want daardoor ben ik gaan zoeken wat Rudolf Steiner op die bijeenkomst allemaal nog meer heeft gezegd en dat was heel verrassend.

Maar misschien dat dit de lezers van Motief ook zal aanspreken en dat dit artikel als aanvulling op het citaat in het juninummer kan verschijnen in het eerstvolgende nummer van Motief van juli a.s.

Loek Dullaart
juni 2020


Het schone bewonderen,
het ware behoeden,
het edele vereren
het goede besluiten

dat voert de mens 
in het leven tot het doel
in handelen tot recht
in voelen tot vrede
in denken tot licht

en leert ons vertrouwen
op godes bestiering
in alles wat is
in wereld-al
in zielegrond

%d bloggers liken dit: