Hoe democratie ondergeschikt wordt aan allerlei ‘goede’ zaken | Wynia’s Week

hoe-democratie-ondergeschikt-wordt-aan-allerlei-‘goede’-zaken-|-wynia’s-week

15-08-20 03:32:00,

Van de blokkeerfriezen en de zaak Wilders tot de Urgenda-klimaatzaak en selectieve afdwinging van Corona-regels – een soort pseudo-moraliteit van machthebbers ondermijnt de democratie en rechtsstaat, stelt Lucas Bergkamp. Meten met twee maten, voortrekken en achterstellen, recht praten wat krom is, misbruik van bevoegdheden.  Waardoor ‘duurzaam’ uitpakt als onduurzaam, ‘diversiteit’ leidt tot uniformiteit en ‘inclusie’ leidt tot uitsluiting.

In de democratische rechtsstaat zou de macht gebonden moeten zijn aan de wet, maar in de praktijk zijn het de machthebbers die bepalen wat de wet al dan niet vereist. Bovendien zou iedereen gelijk moeten zijn voor de wet, maar de machthebbers belijden dat beginsel alleen met de mond. Moreel verval ligt ten grondslag aan alle fenomenen die de neergang van de democratische rechtsstaat bewerkstelligen.

‘De goede zaak’

Onder het mom van strijden voor ‘de goede zaak’ komen coalities van politici, activisten en opportunisten samen om het democratische systeem te ontkrachten. De goede zaak is soms het afwenden van de ‘dreigende klimaatramp’, dan weer ‘sociale rechtvaardigheid’, Europese ‘solidariteit,’ de aanpak van de ‘stikstofcrisis’, of de strijd tegen ‘institutioneel racisme’.  Gemeenschappelijk aan al deze ‘goede zaken’ is de vage slogan die machthebbers toelaat om deze naar eigen goeddunken ad hoc in te vullen. De term ‘nobel cause corruption’ is een bondige omschrijving van deze houding.

De machthebbers en hun symbioten hebben een ruime keuze uit de middelen om de ‘goede zaak’ te dienen; naast wet- en regelgeving staan hen ander overheidsbeleid, de ‘power of the purse’ en propaganda ter beschikking. Met hun strijd voor de goede zaak dienen ze vaak ook meteen hun eigen belangen en die van de actie- en belangengroepen die ze te vriend willen houden en graag paaien met subsidies. Helaas is de democratische rechtsstaat veelal het slachtoffer van hun missies.

Bescherming van de burger tegen de macht

In ontwerp is de democratische rechtsstaat bestemd om de burger te beschermen tegen willekeurige, onrechtmatige machtsuitoefening. In theorie hebben machthebbers zich aan de wet te houden en moeten zij de wet en de rechten van de burger respecteren, procedures volgen, en hun besluiten zorgvuldig voorbereiden en motiveren.  Bovendien zijn er bewakers, die de naleving van deze beginselen zouden moeten afdwingen,

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: