Quo vadis, rechtsstaat? | Door Oliver Märtens | KenFM.de

quo-vadis,-rechtsstaat?-|-door-oliver-martens-|-kenfm.de

19-08-20 07:14:00,

Een commentaar van Oliver Märtens.

Terwijl de „epidemiebestrijdingsmaatregelen“ verder worden aangescherpt, lijkt de relatie tussen de overheid en de rechterlijke macht een steeds kleiner wordende kritische afstand te hebben. De wederzijdse controle van bevoegdheden, een centraal element in een rechtsstaat, lijkt te zwak om de burgerlijke vrijheden en de proportionaliteit effectief te beschermen – zoals momenteel blijkt uit een verzoek om de wet op de vrijheid van informatie en een uitspraak van de rechter in Noordrijn-Westfalen.

Het beginsel van de rechtsstaat bindt alle drie de staatsbevoegdheden: wetgeving, uitvoerende macht en jurisdictie. Deze actoren, plus de „vierde macht“ in de vorm van de media die de burgers informeren, staan in verband met COVID-19 herhaaldelijk bloot aan terechte kritiek.

Op 25 maart 2020 constateerde de Duitse Bondsdag bijvoorbeeld een „epidemische situatie van nationaal belang“ – maar de influenza-werkgroep van het Robert Koch-Instituut weerlegde deze beoordeling 14 dagen eerder! Wie nu denkt dat deze misvatting snel zal worden erkend en de „epidemische situatie“ onmiddellijk zal worden teruggedraaid, moet „een lesje leren“: zelfs met de kennis van een beschikbare juridische opinie wordt de epidemische situatie op onwettige en ongrondwettelijke wijze in stand gehouden.

De federale regering wordt onder meer bekritiseerd vanwege haar maatregelen, die door verschillende wetenschappers als onevenredig en dus ongrondwettig worden beschouwd. Een groot aantal rechterlijke beslissingen over het optreden van de uitvoerende macht leidt ook herhaaldelijk tot een „verdiende“ uitbrander van rechters.

Schok in de staat van de rechtsstaat

Intussen is de schok over de toestand van de rechtsstaat zo groot dat men – ondanks de verplichting om instructies op te volgen – wel eens zou kunnen overgaan tot het verkrijgen van steun van het openbaar ministerie (en vervolgens van de strafrechter) in plaats van zich herhaaldelijk tot de administratieve rechtbanken te wenden zoals in het verleden het geval was. Monsters voor criminele aanklachten tegen hele deelstaatregeringen zijn beschikbaar op het internet.

Er is de laatste tijd ook hard gespeculeerd over mogelijke chantage van heersers op de achtergrond, wat een nieuwe verklaring zou bieden voor de „consequente inconsistentie“ van de met de Corona verband houdende uitvoeringsbesluiten.

Uit een antwoord van de Rijkskanselarij van de deelstaat Noordrijn-Westfalen (NRW) op een onderzoek naar de wet op de vrijheid van meningsuiting NRW blijkt een twijfelachtige „synchroniciteit“ tussen het bevel tot maskerplicht in NRW en de beoordeling ervan door het Oberverwaltungsgerichtshof (OVG) NRW: De onderzoeker (die ook de auteur is van dit artikel) wendde zich op 28 juni 2020 tot de Rijkskanselarij van NRW om de documentatie van de evenredigheidstest voor de maskerplicht in deze (zijn) federale staat openbaar te maken.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: