DAGVAARDING RIVM – Viruswaarheid

dagvaarding-rivm-–-viruswaarheid

21-09-20 09:36:00,

Ten verzoeke van:

1. De Stichting VIRUSWAARHEID.NL, gevestigd te Rotterdam;
2. WILLEM ENGEL, wonende te Rotterdam;
3. JEROEN SEBASTIAAN POLS, wonende te Vogelenzang.

allen voor deze zaak woonplaats kiezende op het kantoor van Lexion Advocaten te 4811 VC Breda aan de Nieuwe Prinsenkade 10, van welk kantoor de advocaat mr. G.C.L. van de Corput, voor deze zaak tot advocaat wordt gesteld,

heb ik,

KRACHTENS DE DAARTOE VERSTREKTE LAST VAN DE VOORZIENINGENRECHTER IN KORT GEDING GEDAGVAARD

1. de publieke rechtspersoon Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) (verder ook te noemen: ‘het (het RIVM), ingeschreven in het Handelsregister van de Kamers van Koophandel onder nummer 00000723596 MA) Bilthoven aan de Antonie van Leeuwenhoeklaan 9 te Bilthoven en aldaar kantoorhoudende;

2. DE OPENBARE RECHTSPERSOON DE STAAT DER NEDERLANDEN, in het bijzonder het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport, waarvan de zetel is gevestigd te ’s-Gravenhage, ex artikel 48 Rv. mijn exploot doende aan het parket van de Procureur-Generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden gevestigd te (2514 CV) aan de Kazernestraat nr. 52 en afschrift dezes latende aan:

OM:
Op XXX tweeduizendtwintig, des ochtend te XX uur, in persoon of vertegenwoordigd door een advocaat, te verschijnen in kort geding ten overstaan van de Voorzieningenrechter bij de Rechtbank Midden Nederland, locatie Utrecht aan het adres Vrouwe Justitiaplein 1 (3511 EX) Utrecht

AANZEGGINGEN

Daarbij heb ik gedaagde het volgende aangezegd:

a. indien een gedaagde niet in persoon en evenmin vertegenwoordigd door een advocaat op de terechtzitting verschijnt en de voorgeschreven termijnen en formaliteiten in acht zijn genomen, de rechter verstek tegen die gedaagde zal verlenen en de hierna omschreven vordering zal toewijzen, tenzij deze hem of haar onrechtmatig of ongegrond voorkomt;

b. indien ten minste één van de gedaagden in persoon of bij advocaat ter terechtzitting is verschenen, tussen alle partijen één vonnis zal worden gewezen, dat als één vonnis op tegenspraak wordt beschouwd;

c. bij verschijning in het geding van ieder van de gedaagden een griffierecht zal worden geheven, te voldoen binnen vier weken te rekenen vanaf het tijdstip van verschijning;

d. de hoogte van de griffierechten is vermeld in de meest recente bijlage behorend bij de Wet griffierechten burgerlijke zaken,

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: