Deel V: Onze falende democratie – OVER BURGERS EN BESTUURDERS; DE BESTUURSCULTUUR – CSTV

deel-v:-onze-falende-democratie-–-over-burgers-en-bestuurders;-de-bestuurscultuur-–-cstv

20-10-20 08:13:00,

OVER BURGERS EN BESTUURDERS; DE BESTUURSCULTUUR

In de eerste delen van deze serie kwamen aan de orde; het gebrek aan goede bestuurders en volksvertegenwoordiging door schaarste van kandidaten voor politieke functies, hoe Haagse mechanismen de invloed van de kiezer tot nihil reduceren, het falen van Tweede Kamer als medewetgever en controleur van de regering en de diepgaande politieke invloed op onze rechtspraak.
Dit alles kun je nog beschouwen als een ver-van-mijn-bed-verhaal. Anders wordt het wanneer je als burger te maken krijgt met lokale bestuurders, de gemeente. Onze democratische rechtsstaat krijgt vorm in het contact tussen burger en bestuurders en ambtenaren. Is er aanleiding voor een vertrouwensbreuk?

De theorie
Overheden, zoals gemeenten, hebben een publieke taak; taken in het belang van de burger. De gemeente maakt bestemmingsplannen, laat infrastructuur aanleggen, bepaalt waar een bedrijventerrein komt of een park, of een school wel of niet gesloten wordt, verleent vergunningen voor een megastal of evenement, haalt het huisvuil op, kent subsidies toe, geeft ID-cards en rijbewijzen uit en nog veel meer.
Gemeenten en andere overheden voeren hun taken uit door het nemen van besluiten. Die besluiten zijn erg belangrijk dus de Algemene wet bestuursrecht (Awb) regelt hoe besluiten tot stand moeten komen en stelt er voorwaarden aan. Dit zijn de Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur en elk overheidsbesluit moet eraan voldoen. Een overheid mag alleen besluiten nemen over iets waar ze bij wet toe bevoegd zijn. Het besluit moet zorgvuldig worden voorbereid; grondig feitelijk onderzoek, heldere weging van belangen, de juiste procedures gebruiken. Het is goed gemotiveerd, berust op kloppende feiten en moet logisch en begrijpelijk zijn. Wollige, onduidelijke besluiten mogen niet omdat ze de rechtszekerheid van de burger in gevaar brengen. Vooringenomenheid of partijdigheid is not done. Tenslotte, voor belangrijke zaken zware procedures en andersom. Ben je het oneens met een overheidsbesluit, kun je in bezwaar en beroep en desnoods naar de rechter.

Wat is er mis – De overheid als monopolist
Als burger heb je simpelweg met de gemeente te maken. De Hema geeft geen paspoorten af en de bakker verleent geen bouwvergunningen. Maar erg klantvriendelijk, effectief of efficiënt zijn overheden niet. Waarom zouden ze ook? Ze hebben er geen belang bij. De burger kan nergens anders terecht en moet zich schikken naar wat men wenst, vraagt,

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: