Mona Keijzer wil discutabele ICNIRP-limieten landelijk vastleggen en gemeenten buitenspel zetten – StralingsBewust.info

mona-keijzer-wil-discutabele-icnirp-limieten-landelijk-vastleggen-en-gemeenten-buitenspel-zetten-–-stralingsbewust.info

18-12-20 08:01:00,

Staatssecretaris Mona Keijzer heeft op 20 november een concept Besluit tot wijziging van het Frequentiebesluit 2013 gepubliceerd. Met dit Besluit wil zij de blootstellingslimieten zoals die zijn vastgesteld door de privé organisatie ICNIRP, landelijk vastleggen.

Mona Keijzer wil dit zo regelen dat lagere overheden, zoals gemeenten, niet langer meer de bevoegdheid zullen hebben om zelf eigen limieten te stellen ter bescherming van de volksgezondheid of het milieu. Over dit concept Besluit loopt nu een internetconsultatie, waar iedereen op kan reageren.

Keijzer ontneemt gemeenten mogelijkheid tot voorzorg

Met dit Besluit zegt de staatssecretaris zekerheid te willen geven aan burgers dat de straling van elektromagnetische velden overal binnen de limieten zal blijven. Maar ze blijft daarbij wel uitgaan van de wetenschappelijk omstreden limieten van de ICNIRP. Net als in de kabinetsreactie op het Gezondheidsraad Advies doet Mona Keijzer het in dit Besluit voorkomen alsof uit het Advies van de Gezondheidsraad kan worden opgemaakt dat er niets aan de hand is zolang de ICNIRP-normen niet zijn overschreden.

In het Advies van de Gezondheidsraad is echter duidelijk gesteld dat niet uitgesloten kan worden dat ook blootstelling onder de nieuwste ICNIRP-normen de potentie heeft de gezondheid te schaden. De Gezondheidsraad heeft weliswaar geadviseerd de nieuwste ICNIRP-richtlijnen als basis te gebruiken, maar zij adviseert tegelijkertijd ook voorzorg toe te passen. Mona Keijzer neemt zelf geen enkele bestuurlijke verantwoordelijkheid tot het nemen van de door de Gezondheidsraad geadviseerde voorzorg. Daar bovenop wil zij nu ook gemeenten de mogelijkheid ontnemen zelf voorzorgsmaatregelen te treffen met het oog op de gezondheid.

Kabinet kan dit regelen buiten Tweede Kamer om

Op dit moment kunnen gemeenten ook eigen limieten stellen ter bescherming tegen elektromagnetische velden. Als dit Besluit in werking gaat dan zal dat betekenen dat de ICNIRP-limieten wettelijk verankerd zijn. Deze regels zijn uitputtend en hebben voorrang op eventuele regels die gemeenten zelf stellen. Afwijkende of aanvullende regels zijn niet langer rechtsgeldig. Ook de nieuwe Omgevingswet wordt bij voorbaat omzeild. Dit omdat er hier sprake is van een uitputtende regeling (meer hierover bij de punten 5.1 en 5.2 van de nota van toelichting bij het concept Besluit).

Dit betekent dus dat gemeenten geen enkele vrijheid meer zullen hebben om via blootstellingslimieten eigen beleid met betrekking tot gezondheid te voeren.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: