Constitutionele wet op het verzet? | Door Dirk Pohlmann | KenFM.de

constitutionele-wet-op-het-verzet?-|-door-dirk-pohlmann-|-kenfm.de

25-12-20 08:01:00,

Een commentaar van Dirk Pohlmann.

Artikel 20 van de Basiswet is een van de essentiële normen van de Basiswet. Dit betekent concreet dat de eerste drie leden van artikel 20 nooit mogen worden gewijzigd in hun bestaan en betekenis. Voor het overige geldt dit alleen voor artikel 1, waarin de menselijke waardigheid en de mensenrechten als basis en doel van alle overheidsmaatregelen worden vastgelegd.

In de eerste drie alinea’s van artikel 20 staat dat Duitsland een democratie is met verkiezingen, een verzorgingsstaat, een federale staat waarin de staten belangrijke regelingen kunnen treffen, en een republiek. Duitsland in een monarchie veranderen is dus juridisch niet meer mogelijk.

Letterlijk, artikel 20 luidt:

(1) De Bondsrepubliek Duitsland is een democratische en sociale bondsstaat.

(2) Alle staatsmacht moet uitgaan van het volk. Het wordt uitgeoefend door het volk bij verkiezingen en stemmingen en door bijzondere wetgevende, uitvoerende en rechterlijke organen.

(3) De wetgever is gebonden aan de grondwettelijke orde, de uitvoerende en de rechterlijke macht aan het recht.

Aan de eerste drie alinea’s is in 1968 een vierde alinea toegevoegd. Artikel 20, lid 4, van de basiswet luidt:

Tegen iedereen die zich ertoe verbindt deze orde te elimineren, hebben alle Duitsers het recht zich te verzetten als er geen andere remedie mogelijk is.

Wat betekent dit recht om zich te verzetten tegen de afschaffing van de grondwettelijke orde?

Het recht om zich te verzetten tegen de tirannieke overheersing is sinds de oudheid door verschillende filosofen uitgeroepen. Maar dit recht is een natuurlijk recht dat verder gaat dan het gecodificeerde recht, dat wil zeggen een idee en niet een wetstekst. Alleen in Duitsland bestaat een wettelijk recht van verzet in deze vorm. Daar is een reden voor.

Elke grondwet staat op een hoog voetstuk en wordt in vele zondagse toespraken met bijna religieuze ijver als het ware aangehaald als het centrale heiligdom van de betreffende staat. Wie zonder succes probeert de staat omver te werpen, wordt niet alleen veroordeeld door het hoogste gerechtshof van de staat die nog steeds bestaat, maar wordt ook veroordeeld als walgelijk uitschot voordat hij wordt geëxecuteerd.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: