Artsenbrief aangaande vaccinatie – Viruswaarheid

artsenbrief-aangaande-vaccinatie-–-viruswaarheid

06-01-21 04:27:00,

Aan: De weledelgeleerde heer / vrouwe

Van: bezorgde huisartsen, artsen en medisch specialisten

d.d.  5/1/2021

Betreft: Pfizer-BioNTech COVID-19-vaccin en Moderna mRNA-1273 vaccin

Beste collega (huis) arts,

Wij zijn van de stichting Viruswaarheid. Deze stichting bestaat uit een groep bezorgde (huis) artsen, micro / moleculair biologen en juristen, die de belangen van de burgers voorop stellen. 

Op dit moment zijn wij in een fase gekomen dat het vaccineren tegen Covid-19 in Nederland wordt uitgerold en u zult de komende tijd dan ook starten met vaccineren. Onze mening is dat er onvoldoende rekening gehouden wordt met de mogelijke gevolgen. En wij willen u erop wijzen dat u ten alle tijde aansprakelijk gesteld kan worden indien zou blijken dat u onvolledige informatie heeft verschaft aan uw patiënten/ingeschrevenen voorafgaande aan de injectie. Deze vaccins maken gebruik van gentechnologie en vallen daarmee onder gentherapie strikt gesproken. De tijdelijke toekenning van een handelsvergunning onder voorwaarde is geen volledige goedkeuring of toegang tot de Nederlandse markt, maar is aan strikte voorwaarden gebonden.

Uiteraard bent u op de hoogte van de volgende artikelen uit de geneesmiddelenwet en overige informatie.

Maar omdat wij onze (acute) zorgen kenbaar willen maken aan u hebben wij deze hieronder voor u uitgelicht:

Geneesmiddelenwet artikel 84 

  1. Reclame die het rationele gebruik van een geneesmiddel niet bevordert wegens het ontbreken van een objectieve voorstelling van zaken, is verboden.
  2. Misleidende reclame is verboden.

Geneesmiddelenwet artikel 40

  1. Het is verboden een geneesmiddel in het handelsverkeer te brengen zonder handelsvergunning van de Europese Gemeenschap, verleend krachtens verordening 726/2004 dan wel krachtens die verordening juncto verordening 1394/2007, of van het College, verleend krachtens dit hoofdstuk. 
  2. Het is verboden een geneesmiddel waarvoor geen handelsvergunning geldt, in voorraad te hebben, te verkopen, af te leveren, ter hand te stellen of in te voeren. 
  3. Een verbod als bedoeld in het tweede lid is niet van toepassing:
    b. op geneesmiddelen voor onderzoek;
    d. op geneesmiddelen voor geavanceerde therapie die met toestemming van het Staatstoezicht op de volksgezondheid worden bereid door een fabrikant volgens een recept voor een op bestelling gemaakt geneesmiddel dat voor een bepaalde patiënt op niet routinematige basis volgens specifieke kwaliteitsnormen en binnen dezelfde lidstaat in een ziekenhuis wordt gebruikt onder de exclusieve professionele verantwoordelijkheid van een arts; 

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: