Waar zijn onze mensenrechten gebleven? – Frontnieuws

waar-zijn-onze-mensenrechten-gebleven?-–-frontnieuws

26-02-21 10:09:00,

Te veel juristen en geleerden hebben er het zwijgen toe gedaan bij een ongekende aanslag op onze burgerlijke vrijheden.

Het is de sceptici van Lockdown niet kwalijk te nemen dat zij zich afvragen wat er in 2020 precies met de mensenrechtenwetgeving is gebeurd. Was het niet de bedoeling dat het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens, dat via de Human Rights Act 1998 in de Britse wetgeving is opgenomen, zou gaan over de bescherming van “de fundamentele vrijheden die de grondslag vormen van gerechtigheid en vrede in de wereld”? Behoren tot die fundamentele vrijheden niet ook het recht op vrijheid, het recht op eerbiediging van het privé-leven en het familie- en gezinsleven, de vrijheid van vergadering, enzovoort? En zijn al die beperkingen in verband met het coronavirus die sinds maart vorig jaar zijn ingevoerd, niet in strijd met die vrijheden, vaak op een zeer draconische manier?, schrijft David McGrogan.

Het eenvoudige antwoord op deze vragen is dat zelfs fundamentele vrijheden aan uitzonderingen en afwijkingen onderhevig zijn. De Europese Conventie verzwakt namelijk de meeste van haar “fundamentele vrijheden” door beperkingen toe te staan in naam van de bescherming van de volksgezondheid. Het nog pathetischer antwoord is dat de regering met alle beperkingen die sinds maart 2020 zijn ingesteld, het menselijk leven heeft willen beschermen. En aangezien het recht op leven het meest fundamentele recht van allemaal is, heeft het voorrang boven alle andere overwegingen.

Maar dat verklaart nog niet waarom de rechtbanken, de mensenrechtenlobby en de verdedigers van de mensenrechten in de academische wereld zo zwijgen over de gebeurtenissen van het afgelopen jaar. De vraag is niet of het, op principieel niveau, soms nodig is bepaalde burgerlijke vrijheden in te perken uit naam van de bescherming van de volksgezondheid of het menselijk leven. Natuurlijk wel, anders zouden we geen gevangenissen hebben. De vraag is of een van deze specifieke beperkingen in deze bijzondere context kan worden gerechtvaardigd. Zijn deze regels, gezien de dreiging van het virus, legitieme beperkingen van de vele rechten die zij inperken? Kunnen zij alle worden beschouwd als de minimale beperkingen die nodig zijn om het (ongetwijfeld legitieme) doel van bescherming van het leven te bereiken? Of gaan sommige van hen te ver?

Het woord van de juristen voor deze oefening is “proportionaliteit”.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: