Met voorbedachte raad ¨van state¨ – CommonSenseTV

met-voorbedachte-raad-¨van-state¨-–-commonsensetv

12-04-21 06:58:00,

  • 15:35
  • One Comment

Hadden wij de hoop nog niet verloren op iets of iemand van ¨hoger status¨ om ons aan deze idioterie te doen ontsnappen, misschien is dit dan het laatste zetje wat hiervoor nodig was.

Laren gaat landelijk verzet bundelen van kleine en middelgro... - Gooieneemlander

Onderstaand heb ik wat naar mijn mening belangrijke artikelen genoteerd waaruit u zou kunnen opmaken dat ¨wetgeving en rechten¨ gewoon naar gelang de situatie aangepast worden. Of met andere woorden ¨de grond¨ in de betekenis ¨Uw grondrecht¨ is onder uw voeten weggezonken. Saai om te lezen, maar zeker niet onbelangrijk om te weten.

Elfje: Aan handen en voeten gebonden | sprookjesbeelden scheveningen | Elfje schrijven? | wakeupkitty

Geldend van 22-02-2021 t/m heden

herziene Internationale Gezondheidsregeling

Wet van 9 oktober 2008, houdende bepalingen over de zorg voor de publieke gezondheid (Wet publieke gezondheid)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het, ter implementatie van de herziene Internationale Gezondheidsregeling en om beter voorbereid te zijn op infectieziektecrises, wenselijk is voor de infectieziektebestrijding regels te stellen betreffende de organisatie ervan en de informatieverplichtingen en de bevoegdheden tot optreden uit te breiden; dat het wenselijk is om deze regels samen met de bestaande bepalingen onder te brengen in één wet opdat een samenhangend geheel ontstaat; dat daarom de Wet collectieve preventie volksgezondheid, de Infectieziektenwet en de Quarantainewet kunnen worden ingetrokken en worden vervangen door een wet voor de publieke gezondheid; dat het daarnaast wenselijk is om in deze wet een bepaling op te nemen omtrent een verplichte digitale gegevensopslag bij de uitvoering van de jeugdgezondheidszorg;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

  • a.de Internationale Gezondheidsregeling: de Internationale Gezondheidsregeling met Bijlagen (Trb. 2007, 34);

  • b.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: