RES-ellende Drenthe – Climategate Klimaat

res-ellende-drenthe-–-climategate-klimaat

16-05-21 09:08:00,

Shutterstock.

Een bijdrage van Tjerk Veenstra.

Aan het College van B &W en de gemeenteraad van Assen

Betreft: Reactie op de RES 1.0 regio Drenthe

Geachte college en raadsleden van de gemeente Assen,

Samenvatting

In dit document is een reactie gegeven op de RES 1.0 Regio Drenthe

De RES heeft geen juridische binding, waardoor er op de RES geen bezwaar en beroep kan worden aangetekend. Echter, ook in het proces van de RES heeft de burger geen of zeer weinig invloed gehad, maar de burger krijgt wel de lasten en niet de lusten.

Desalniettemin kan men tot 15 mei reageren om mee te denken en mee te werken aan de energietransitie en een duurzaam Assen.

Omdat ik mij ernstig zorgen maak over zowel het democratisch gehalte van gehele proces van de RES tot nu toe als wel hetgeen wat ons nog te wachten staat, wil ik via dit document mijn uitgebreide visie geven. Mijn zienswijze is opgedeeld in de volgende onderwerpen:

  • Besluitvorming en juridische status
  • Opwek hernieuwbare energie
  • Milieueffecten
  • Financiële consequenties

Het belangrijkste onderwerp betreft het besluitvormingsproces en de juridische status van de RES. Ik besluit met het geven van een inhoudelijke reactie op verschillende paragrafen in de RES.

  1. Besluitvorming en juridische status

Het eerste wat opviel is paragraaf 1.4 over de juridische status van de RES:

De RES is een strategie waarin we onze ambitie beschrijven, die de basis vormt voor omgevingsvisies, verordeningen en omgevingsplannen van gemeenten en provincie. Daarin worden de afspraken uit de RES integraal afgewogen en ruimtelijk geborgd. Provincie en gemeenten doen dat vanuit hun eigen rol binnen de ruimtelijke ordening.

De uiteindelijke vaststelling van de RES vindt plaats in de gemeenteraden, Provinciale Staten en de Algemeen Besturen van de waterschappen van de RES-regio Drenthe. Dit besluit is geen besluit in de zin van de Algemene Wet Bestuursrecht (AWB) waarin een besluit wordt beschreven als “een schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan, inhoudende een publiekrechtelijke rechtshandeling”. Deze AWB gaat niet op voor de RES, omdat de RES geen juridische binding heeft en niet op (externe) rechtsgevolgen is gericht.

Op de RES kan geen bezwaar en beroep worden aangetekend.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: