Van karma naar dharma…

van-karma-naar-dharma…

23-12-21 06:05:00, X
X
Van karma naar dharma

2021 © Arend Zeevat | deze versie WantToKnow.nl/be
X

Arend Zeevat

Allereerst, wat is karma? Het begrip karma is in de oosterse levensbeschouwing en religieuze beleving een aanduiding voor  de energetische gevolgen van ieders individuele handelen. Aangezien ieder mens deel uitmaakt van de collectieve mensheid, is het gezamenlijk individuele karma het collectieve mensheidskarma. In de westerse wetenschap zou men het kunnen vergelijken met de (natuur)wet van oorzaak en gevolg. Het is gebaseerd op de wijsheid dat energetische tegenpolen altijd naar een evenwicht streven. Dat energetische evenwicht is van nature altijd aanwezig.

Het begrip reïncarnatie hangt hier ten nauwste mee samen. Want het is door de opeenvolging van verschillende levens dat mensen de mogelijkheid krijgen om de opgebouwde karmische gevolgen, die verstorend hebben uitgewerkt op het natuurlijk energetisch evenwicht in een bepaald leven, in een volgend leven weer in evenwicht kunnen brengen.

De verstoring van dat evenwicht, door welke oorzaak dan ook, nodigt mensen uit om het verstoorde evenwicht met Bewust ZIJN te herstellen. Dit verstoorde evenwicht klinkt door in ieders individuele leven, maar ook in het zijn van de mensheid als collectief. Veelal gebeurd dit op een onbewust niveau. Waardoor er een grote kans bestaat, indien het onbewust blijft, dat de geactiveerde energetische patronen zich dreigen te herhalen. We gaan dan dus nog een rondje, zoals ik dat in een artikel uit 2019 heb beschreven (HIER).

Het is onjuist om hier het voornamelijk christelijke concept van schuld en boetedoening aan te koppelen. Die begrippen zijn er aangekoppeld om het tot een mechanisme van manipulatie en machtsvergaring te maken. Een citaat uit dit artikel:

De geschiedenis herhaalt zich eindeloos
Terugkijkend naar de menselijke geschiedenis lijkt deze vanaf een bepaald punt in de aardse tijd zich steeds weer te herhalen. Men zou zich af kunnen vragen hoe dat komt. In mijn beleving heeft het te maken met het niet willen leren van de aangeboden levenslessen betreffende seks, geld en macht. Deze drie begrippen vormen in mijn beleving de Trias Satanica, waar ik in eerdere artikelen over heb geschreven (HIER). Al deze begrippen hangen samen met het ongezuiverd onbewuste zielenleven van de mens.

Dit werd in de kiem al aangelegd in een ver verleden en heeft zich gedurende de evolutie verder kunnen ontwikkelen. In de tijd van Lemurië en Atlantis kreeg de kiemlegging van het menselijke zielenleven al vorm. In mijn artikel ‘Van Atlantis tot het Talmudisch jodendom..’ (HIER) ben ik daar, aan de hand van uitspraken van Rudolf Steiner daarover, dieper op ingegaan.

Naast dit artikel zijn er meerdere artikelen over Atlantis op WantToKnow verschenen (HIER). Het lijkt er alleszins op, dat de Israël-lobby in de VS de mensheid nog een herhalingsrondje wil laten draaien, in hun agenda van vernietiging en totale machtsovername van de mooie planeet aarde (HIER en HIER).

Sociale programmering
De invloed van door machthebbers in mensen ingebrachte geconditioneerde ideeën, overtuigingen, andere gedachteconcepten en daarmee verbonden emotioneel bepalende referentiekaders, werkt generaties lang door. Zie het mooie bewustmakende werk van Maarten Oversier (HIER).

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: