Digitale identiteit als onderdeel van de coronapas: een paard van Troje 

digitale-identiteit-als-onderdeel-van-de-coronapas:-een-paard-van-troje 

14-01-22 11:20:00,

Door mr. Hanno Wisse, 14 januari 2022

1. Inleiding

De coronapas moet voldoen aan de vereisten van noodzakelijkheid, proportionaliteit en subsidiariteit om het grondrecht van de bewegingsvrijheid te kunnen beperken ex artikel 45 lid 1 juncto artikel 52 lid 1 en 3 Handvest van de grondrechten van de Europese Unie juncto artikel 2 lid 1, 3 en 4 van het Vierde Protocol bij het Europees Verdrag Voor de Rechten van de Mens en fundamentele vrijheden, tot het waarborgen van bepaalde rechten en vrijheden die niet reeds in het Verdrag en in het eerste Protocol daarbij zijn opgenomen.

Verder is voor de coronapas vooral artikel 58rb van de Wet Publieke Gezondheid (WPG) van belang:  

“Onverminderd artikel 58b, tweede lid, kunnen slechts regels als bedoeld in artikel 58ra, eerste of derde lid [ten aanzien van de reikwijdte van de coronapas. HW], worden gesteld, indien deze, rekening houdend met de aard van de activiteiten of voorzieningen:

a. in het maatschappelijk belang zijn aangewezen;
b.
uitvoerbaar en doelmatig zijn, mede gelet op de aanvang en duur van de periode waarin de regels van toepassing zijn en de mogelijkheden om een resultaat te verkrijgen;
c. gepaard gaan met voorzorgsmaatregelen om eventuele maatschappelijk ongewenste effecten ervan, waaronder afbreuk aan andere maatregelen tegen verspreiding van het virus SARS-CoV-2, vermijdbare achterstanden of ongelijke toegang tot activiteiten, voorzieningen of onderwijs te voorkomen, weg te nemen of te verminderen.”

In artikel 58b lid 2 WPG staat bovendien:

“De bij of krachtens dit hoofdstuk toegekende bevoegdheden [in het kader van de pandemiebestrijding,

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: