Redactionele aanbeveling: – Oproep tegen seksualisering en heropvoeding van kinderen door ARD en ZDF

oproep-tegen-seksualisering-en-heropvoeding-van-kinderen-door-ard-en-zdf

02-06-22 08: 29: 00,

In een dramatische oproep roept een initiatief van 120 wetenschappers, psychologen, pedagogen en vertegenwoordigers van andere beroepsgroepen de redacties, directies en toezichthoudende organen van de publieke omroepen op om onmiddellijk een einde te maken aan de indoctrinatie van kinderen in tal van programma’s, die voortkomt uit de transgender-ideologie. Vijf biologen en medische deskundigen hebben talrijke programma’s van de publieke omroep geanalyseerd en de wetenschappelijke onhoudbaarheid ervan in een dossier gepresenteerd. ARD, ZDF en Co. voeren een dreigende agenda door waardoor steeds meer kinderen en jongeren, vooral meisjes, in geestelijke verwarring worden gebracht en onherstelbare lichamelijke schade oplopen. (hl)

Oproep tot beëindiging van onjuiste berichtgeving door publieke omroepen!

“Wij wetenschappers en artsen roepen de publieke omroepen op biologische feiten en wetenschappelijke bevindingen waarheidsgetrouw te presenteren. Wij roepen op tot een breuk met de ideologische benadering van het onderwerp transseksualiteit en tot een op feiten gebaseerde presentatie van biologische feiten volgens de stand van onderzoek en wetenschap.

Als wetenschappers constateren wij ondergetekenden al lange tijd hoe de publieke omroep de voorstellingen van de “queer” transgender-ideologie overneemt en daarbij wetenschappelijke feiten ontkent.

Uitgangspunt is steeds de onjuiste bewering dat er niet alleen een mannelijk en een vrouwelijk geslacht bestaat, maar een verscheidenheid aan geslachten of tussenstadia tussen man en vrouw. Het duidelijk omschreven begrip sekse, dat anisogamy voortplanting mogelijk maakt, wordt vermengd met psychologische en vooral sociologische beweringen, zodat conceptuele ambiguïteit ontstaat.

De begripsverwarring en de daarmee gepaard gaande betekenisverschuiving zijn uiteindelijk gericht op het doen gelden van politieke eisen.

Het onderwerp “trans” wordt via de publieke omroep onder de aandacht van kinderen en adolescenten gebracht met als gevolg dat het aantal kinderen en adolescenten dat wordt behandeld voor genderdysforie in minder dan tien jaar tijd is vervijfentwintigvoudigd.

In tv-programma’s, radioreportages en op de sociale mediakanalen van de publieke omroep wordt deze trans-hype aangewakkerd en wordt de “weg naar het juiste lichaam” afgeschilderd als een makkelijke stap voor kinderen. Het gaat over meisjes die hun borsten en baarmoeder operatief laten verwijderen en over het gebruik van puberteitsblokkers die tijdelijk verhinderen dat de primaire en secundaire geslachtskenmerken zich ontwikkelen. De mogelijke, soms onomkeerbare lichamelijke en psychologische gevolgen van dergelijke maatregelen worden niet beschreven.

De berichtgeving is er veeleer op gericht de beweringen van queer/trans-lobbygroepen te laten horen, volgens welke men zijn biologische geslacht kan veranderen door zich sociaal als dat geslacht te identificeren. Dit is voorbereidend werk voor de door de Groenen en de FDP geplande hervorming van de transseksuele wet, die inhoudt dat in de toekomst iedereen zijn geslachtsinschrijving moet kunnen veranderen door een daad van meningsuiting, en dat kinderen vanaf de leeftijd van veertien jaar moeten kunnen beslissen over hormonale en chirurgische aanpassing aan het andere geslacht, zelfs tegen de wil van hun ouders.

Als wetenschappers verzetten wij ons resoluut tegen het idee dat vrouwen en mannen slechts sociale constructies of vermeende identiteiten zijn. Wij zien dat verworvenheden van de vrouwenbeweging worden bedreigd, omdat iedere man zich voortaan tot vrouw kan verklaren door een verklaring af te leggen en hun beschermde zones kan binnendringen. Maatregelen ter bevordering van de positie van vrouwen worden ondermijnd, evenals hun bescherming tegen geweld. Kinderen worden gedwongen in de puberteit beslissingen te nemen voordat ze geslachtsrijp zijn, beslissingen waarvan ze de gevolgen niet kunnen overzien.

In dit dossier laten we zien hoe de publieke omroep massaal de wetenschap negeert, valse beschuldigingen verspreidt en voortdurend het Mediareglement schendt:

  • De berichtgeving verloopt niet volgens erkende journalistieke principes, is niet onafhankelijk en niet feitelijk.
  • Beschuldigingen worden niet zorgvuldig op waarheid en herkomst gecontroleerd voordat zij worden verspreid.
  • De beginselen van objectiviteit en onpartijdigheid in de berichtgeving worden voortdurend geschonden, er is geen sprake van diversiteit van meningen noch van een evenwichtig aanbod in de transberichtgeving. Op Instagram worden eerder beelden en handreikingen van transverenigingen ongecontroleerd overgenomen en aan kinderen aanbevolen.
  • In de jeugdprogramma’s en de sociale mediakanalen wordt de formulering van het staatsmediaverdrag volgens respect voor de menselijke waardigheid en bescherming van morele en religieuze overtuigingen keer op keer geschonden. Grenzen van schaamte worden geslecht. Pornografische beelden worden zonder leeftijdscontrole ter beschikking gesteld van kinderen en jongeren.

Wij eisen een onmiddellijke koerswijziging van de publieke omroep. Het hier verzamelde materiaal spreekt voor zichzelf en is slechts het topje van een ijsberg. Uit onze documentatie blijkt dat er sprake is van onjuiste voorstellingen en tendentieuze berichtgeving, verschuivingen in de terminologie en verwarring van termen. In de uitzendingen van de openbare omroep worden wetenschappers en critici niet gehoord, terwijl twijfelachtige “deskundigen” (politiek actieve betrokkenen en hun zogenaamde bondgenoten) veel ruimte krijgen. Er is een gebrek aan kritisch onderzoek, er wordt een vertekend beeld van de werkelijkheid geschapen dat gebaseerd is op weerlegbare onjuiste informatie – en zo worden kinderen en jongeren geïndoctrineerd, zelfs in wat vroeger een onschuldige “Sendung mit der Maus” was.

Wij roepen niet alleen de redacties en directeuren van de publieke omroep op om het roer om te gooien, maar doen ook een beroep op de toezichthoudende organen van de omroepraden en op de politiek: voer actief campagne om ervoor te zorgen dat de publieke omroep feitelijk, neutraal, waarheidsgetrouw en met respect voor de waardigheid van mensen verslag doet!

Het initiatief van 120 wetenschappers, psychologen, pedagogen en vertegenwoordigers van andere beroepsgroepen is een losse vereniging met als enig doel het publiek te informeren en op te voeden.”

Verder de namen van de ondertekenaars en de mogelijkheid tot medeondertekening: hier

Dossier “Ideologie in plaats van biologie in de ÖRR”

“Dit dossier vormt de basis voor een open klachtenbrief opgesteld door natuurwetenschappers en artsen over de berichtgeving van de openbare omroep (ÖRR) over natuurwetenschappelijke thema’s. Een brede waaier van programma’s werd in overweging genomen, van grote programma’s zoals ARD en ZDF tot sociale mediaformats zoals “Quarks” of “reporter”.”

Lees meer: Dossier

——-

Nawoord:
Dit is slechts één ernstig voorbeeld van hoe de publieke omroep om politieke redenen het bewustzijn van de overwegend goedgelovige en vertrouwende bevolking manipuleert. Cf.:
Verplichte omroepbijdrage – of de onder toezicht staande vrijheid van informatie

Vijand van de grondwet publieke omroep: gerichte afschaffing van het vrije basisbestel
“Ze willen een andere staat!” – Ervaringen voor de door de staat gesteunde administratieve rechtbank
“In naam van het volk” voor de ontrechting van het volk door de staatsomroep

Het moeras van de publieke omroep kan alleen definitief worden opgedroogd als het niet langer van water wordt voorzien, d.w.z. als voldoende mensen weigeren de verplichte bijdrage op grond van art. 20 lid 4 van de basiswet, aangezien de publieke omroep de vrije democratische basisorde probeert op te heffen.
De “jurisdictie” van de administratieve rechtbanken en het politieke federale grondwettelijke hof zal uiteindelijk falen, maar dat zou niet gebeuren als er voldoende mensen zouden zijn, omdat de administratie van de omroepen al volledig overbelast is met miljoenen niet-betalers en volledig zou instorten. En daarmee, bij gebrek aan geld, de hele omroepoperatie. (hl)