Redactionele aanbeveling: – De macht van Bill Gates Deel 2: Hoe tem je onderzoeksjournalisten – Anti-Spiegel

de-macht-van-bill-gates-deel-4:-wat-gates-betaalt-toonaangevende-europese-media-voor

09-06-22 03: 51: 00,

Bill Gates betaalt voor mediaprojecten over de hele wereld om aandacht te krijgen en de publieke opinie te beïnvloeden. In deze serie laat ik voorbeelden zien van hoe hij dat doet.

Op 31. In mei publiceerde ik een artikel dat in detail laat zien aan welke media, media-organisaties en mediaprojecten Bill Gates miljoenen geeft om hun berichtgeving in de door hem gewenste richting te beïnvloeden. In een reeks artikelen zal ik ingaan op enkele concrete voorbeelden.

Onderzoeksjournalistiek

Onderzoeksjournalistiek is onontbeerlijk omdat zij grieven aan het licht brengt. Deze misstanden treffen meestal de rijken en machtigen, bijvoorbeeld wanneer de arbeidsomstandigheden niet voldoen aan de wettelijke vereisten omdat een ondernemer daardoor meer geld verdient, en wanneer de verantwoordelijke hoofden van de autoriteiten de andere kant opkijken omdat zij nauwe banden hebben met de ondernemer.

Dit is een willekeurig voorbeeld, maar de misstanden hebben meestal één ding gemeen: ze ontstaan wanneer iemand met oneerlijke of zelfs illegale middelen zijn rijkdom en macht wil vergaren en dat ongestoord kan doen omdat de overheid en/of autoriteiten de andere kant opkijken omdat zij er zelf ook van profiteren, bijvoorbeeld door omkoping.

Daarom zijn onderzoeksjournalisten zo belangrijk: zij zijn het die deze misstanden aan het licht brengen en ze openbaar maken. Daarom zijn echte onderzoeksjournalisten een doorn in het oog van zowel de rijken als de overheid.

Wat ligt er meer voor de hand voor diezelfde machtigen dan te proberen onderzoeksjournalisten onder hun controle te krijgen en op die manier een einde te maken aan onderzoeksjournalistiek? Of er op zijn minst voor te zorgen dat onderzoeksjournalisten niet meer zo nauwgezet naar bepaalde onderwerpen kijken, maar zich op andere onderwerpen richten?

Er zijn netwerken, organisaties en NGO’s die, volgens de officiële lezing, onderzoeksjournalistiek bevorderen en ondersteunen. Journalisten die zich in deze netwerken organiseren zouden – als zij werkelijk onderzoekend en kritisch te werk zouden gaan – een enorme last kunnen zijn voor al diegenen die macht en geld willen vergaren via vriendjespolitiek, nepotisme, corruptie, machtsmisbruik, enzovoorts. Wat ligt er dus meer voor de hand, vanuit het standpunt van de rijken en machtigen, dan deze netwerken van onderzoeksjournalisten onder hun controle te brengen?

Het International Center for Journalists

Bill Gates financiert een breed netwerk van centra voor onderzoeksjournalistiek met een totaal van 38 miljoen dollar. Meer dan de helft van dit geld is gegaan naar het International Center for Journalists, gevestigd in Washington D.C.. Dit centrum werd opgericht 1984 om (onderzoeks)journalistiek wereldwijd te bevorderen.

Het centrum maakt reclame voor transparantie, maar is beslist niet transparant over zijn eigen financiën. Integendeel, zij gaat er prat op dat zij de privacy van haar donateurs strikt beschermt . Daarom wordt op de website van het centrum geen informatie gegeven over wie aan het centrum heeft gedoneerd en hoeveel. In haar financieel overzicht vindt men alleen de informatie dat zij 2020 14,5 miljoen dollar heeft ontvangen van “stichtingen en Amerikaanse overheidsinstellingen“. Dit is het leeuwendeel van haar totale inkomsten van 16,5 miljoen dollar.

In het jaarverslag 2021 is er echter een lijst van donateurs. Dit omvat de “usual suspects” (lees de details in de gelinkte artikelen, het zou te veel zijn om hier op in te gaan), zoals deze voorbeelden laten zien: National Endowment for Democracy, Luminate, alle grote Amerikaanse internetbedrijven, het Amerikaanse ministerie van Defensie, USAID en natuurlijk de Bill and Melinda Gates Foundation.

Dus de financiers van het centrum zijn overheidsinstellingen en miljardairs die geen interesse hebben in onderzoeksjournalistiek omdat het hen op hun tenen zou houden. Het is duidelijk dat dit precies is wat zij willen voorkomen, en daarom zijn de “usual suspects” de grootste geldschieters van het Internationaal Centrum voor Journalisten. Zo zorgen zij ervoor dat dit netwerk zich niet tegen hen keert en niet te veel naar hen kijkt, want dan zou het meer dan 80 procent van zijn inkomsten verliezen.

Of eenvoudiger gezegd: het Internationaal Centrum voor Journalisten wordt betaald door uitgerekend diegenen naar wie kritische journalisten geacht worden te kijken.

Bill Gates’ sponsoring

Bill Gates betaalt het Centrum zijn subsidies ten bedrage van bijna 20 miljoen dollar tot nu toe voor projecten die met Afrika te maken hebben. Aangezien de door de Bill and Melinda Gates Foundation gepubliceerde projectbeschrijvingen slechts uit één of twee algemeen geformuleerde zinnen bestaan en de details van de onderliggende contracten niet openbaar zijn, kunnen wij slechts bij benadering inschatten waar het Bill Gates om te doen is.

Als wij de programma’s nader bekijken, vinden wij bijvoorbeeld dat de Gates Foundation momenteel het International Center for Journalists betaalt om vooraanstaande media in Afrika meer te laten berichten over de onderwerpen gezondheid en ontwikkeling. De -subsidie loopt van november 2016 tot november 2022.

En toevallig zijn dit de centrale thema’s van de Bill and Melinda Gates Foundation, die zegt zich in het bijzonder voor drie kwesties in te zetten: Wereldgezondheids-, ontwikkelings- en onderwijsprogramma’s in de VS. Om te begrijpen wat dit betekent en waarom Gates deze zaken promoot, moeten we kijken naar wat zogenaamde “filantropie” eigenlijk is.

Filantropie als bedrijfsmodel

Degenen die geloven dat de zogenaamde “filantropen” onbaatzuchtig hun geld met volle handen weggeven om de wereld te redden, hebben het mis. De stichtingen van de “filantropen” zijn in feite een bedrijfsmodel, en het werkt als volgt: Een miljardair draagt zijn vermogen over aan een stichting, waarna hij er praktisch geen belasting meer over hoeft te betalen. Dan zet hij een project op met een mooi klinkende naam en schenkt er bijvoorbeeld 100 miljoenen dollars aan op een manier die de aandacht van het publiek trekt. De media berichten enthousiast en de westerse staten steunen het project met enorme bedragen, bijvoorbeeld in totaal 20 miljard.

Dit geld vloeit naar het project dat wordt gecontroleerd door de “weldoener” en hij beslist waaraan het geld wordt besteed. Het geld wordt dan gebruikt om aankopen te doen bij bedrijven waarin de “liefdadigheidsfilantroop” een belang heeft. Hij heeft zich verzekerd van toegang tot 20.000 miljoen met 100 miljoen. Dat heb ik niet verzonnen, dat is een voorbeeld uit de praktijk, u kunt de details hier lezen.

Dat is de banale reden waarom “filantropen” nog sneller rijker worden, terwijl ze – volgens de media – onbaatzuchtig hun fortuin weggeven om de wereld te redden. Er zijn twee redenen waarom de media dit schandaal niet behandelen: Ten eerste krijgen de media gulle giften van de “filantropen” (we komen hier in detail op terug in verdere artikelen in deze reeks) en ten tweede behoren de westerse “kwaliteitsmedia” zelf tot stichtingen (Bertelsmann Foundation, Axel Springer Foundation. Brost Foundation, Spiegel Foundation, enz). De media hebben er dus geen belang bij kritiek te leveren op het systeem waarvan zij zelf profiteren.

Bill Gates en Afrika

Bill Gates is zeer actief in Afrika en verdient daar veel geld, dus promoot hij daar ook zeer intensief journalistieke projecten die zijn projecten in de kaart spelen. Ik zal laten zien hoe dit werkt met een korte lezing uit mijn boek “Inside Corona“:

2006 de Bill en Melinda Gates Foundation richtte samen met de Rockefeller Foundation de Alliance for a Green Revolution in Africa (AGRA; Duits: “Allianz für eine Grüne Revolution in Afrika”) op, die het volgende doel had: tegen 2020 de voedselonzekerheid in 20 landen verminderen met 50 %, het inkomen van 20 miljoen kleine boeren verdubbelen en 15 landen in staat stellen een Groene Revolutie tot stand te brengen die kleine boeren steunt, het milieu beschermt en de aanpassing aan de klimaatverandering vergemakkelijkt. Bill Gates alleen al heeft meer dan 600 miljoen dollar aan AGRA gegeven.

2016, een studie van GlobalJusticeNow heeft uitgewerkt waar het bij het project werkelijk om gaat. Het project van Gates en Rockefeller is niet gericht op de zwakke regio’s van Afrika, maar op de agrarisch meest succesvolle regio’s waar zaden nog werden uitgewisseld tussen lokale boeren, d.w.z. de miljoenen kleine boeren kweken en wisselen onderling de waardevolle zaden van hun gewassen uit.

Aangezien Gates en Rockefeller echter betrokken waren bij corporaties als Monsanto, Dow Chemical, BASF, Bayer en anderen, had hun “hulpprogramma” twee doelen: Ten eerste moesten de boeren overschakelen op hybride zaden, d.w.z. genetisch gemodificeerde zaden. Ten tweede moesten zij meer chemische meststoffen gebruiken. Dit alles diende natuurlijk officieel het doel om de lokale landbouw doeltreffender te maken en zo de honger te bestrijden.
AGRA, opgericht door Gates en Rockefeller, pleitte ervoor dat alleen gecertificeerde zaden verhandeld mochten worden, waardoor de handel in zaden van boeren illegaal zou zijn geworden. Het “intellectuele eigendom” van de octrooien van genetisch gemodificeerde hybride zaden zou bij wet moeten worden beschermd, waardoor nieuwe markten en monopolies zouden worden geopend voor de landbouwbedrijven
.”

Het is duidelijk dat een dergelijk programma, waarin men miljarden wil verdienen, moet worden geflankeerd en gesteund door de media. En het toeval wilde dat in oktober 2007, één jaar na de oprichting van AGRA, de Gates Foundation de Afrika-projecten van het Internationaal Centrum voor Journalisten met miljoenen dollars begon te steunen. Het eerste grote subsidieprogramma was getiteld:

“Steun voor subsidies met een grote impact om de berichtgeving over armoede- en ontwikkelingsgerelateerde onderwerpen op Afrikaanse doelmarkten te verbeteren ter ondersteuning van beleidsbeslissingen en ter bevordering van gezondheidsresultaten.”

Het ging er dus niet alleen om de kwestie waarop AGRA zich wilde concentreren naar de Afrikaanse media te brengen, het ging er ook om dat te doen op “doelmarkten” en daar de nodige beleidsbeslissingen te beïnvloeden om AGRA uit te voeren. Kun je het botter zeggen?

Dit was slechts een van de vele voorbeelden van hoe Bill Gates “financieringsprogramma’s voor journalistiek” gebruikt om de verslaggeving en dus de publieke opinie in de door hem gewenste richting te sturen.

In het volgende deel van deze serie zal ik laten zien hoe Bill Gates niet alleen de verslaggeving in Afrika, maar de verslaggeving wereldwijd in de door hem gewenste richting stuurt met een slim geconstrueerd project.

” Lees verder