De Grote Reset: De klok van de beschaving terugdraaien

de-grote-reset:-de-klok-van-de-beschaving-terugdraaien

17-06-22 10:48:00,

De covid-19 pandemie kenmerkte zich door een ongekende samensmelting van de belangen van grote en machtige bedrijven met de macht van de staat. Democratisch verkozen politici in vele landen slaagden er niet in de belangen van hun eigen burgers te behartigen en hun eigen grondwetten en handvesten van rechten te handhaven. Meer bepaald steunden zij lockdown-maatregelen, vaccinmandaten, de afschaffing van allerlei vroegtijdige behandelingsmogelijkheden, de censuur van afwijkende meningen, propaganda, inmenging in de privésfeer van individuen, en de opschorting van verschillende vormen van vrijheid. Al deze beleidsvormen en maatregelen zijn centraal ontworpen door de sociale ingenieurs van de pandemie, schrijft Birsen Filip.

De globalisten, die geobsedeerd zijn door maatschappelijke controle, besloten van de pandemie gebruik te maken om hun autoritaire macht te vergroten. Prominent onder hen was, Klaus Schwab, oprichter en uitvoerend voorzitter van het Wereld Economisch Forum (WEF). In juni 2020 verklaarde hij dat “de pandemie een zeldzame, maar klein venster biedt om onze wereld te overdenken, te herdenken en te resetten.” Volgens hem moet “elk land, van de Verenigde Staten tot China, meedoen, en moet elke industrie, van olie en gas tot technologie, worden omgevormd.”

Het is geen geheim dat het WEF zich sinds de begindagen van de pandemie heeft toegelegd op een versnelde invoering van centrale planning voor de gehele wereldbevolking. Dit plan om een nieuwe wereldorde in te stellen, bekend als de Grote Reset, was een hoofdthema op de recente jaarvergadering van het WEF, die van 22 tot 26 mei in Davos, Zwitserland, werd gehouden.

Drastische veranderingen in de wereldorde zoals de Grote Reset gebeuren niet spontaan, maar worden ontworpen door wereldwijde beleidsmakers, waaronder invloedrijke miljardairs, politici, beroemdheden, bevooroordeelde academici, rijke filantropen, en de bureaucraten van internationale organisaties en instellingen. Dit soort mensen steunt de social engineering, omdat zij daardoor controle kunnen krijgen over de rijkdommen en natuurlijke hulpbronnen van de wereld, en hun vermogen om de maatschappij naar eigen goeddunken vorm te geven, kunnen versterken.

Evenals hun voorgangers in de geschiedenis zijn de sociale ingenieurs van het WEF van mening dat “er geen spontane, ongeleide activiteit mag zijn, omdat zij resultaten kan opleveren die niet te voorzien zijn en waarin het plan niet voorziet. Zij kan iets nieuws voortbrengen, waarvan men in de filosofie van de planner niet had kunnen dromen.”1

Uitgaande van de agenda van het WEF zal het voor de succesvolle voltooiing van de huidige industriële transformatie nodig zijn elk minuscuul aspect van het leven en het gedrag van de mens opnieuw te ontwerpen en te controleren,

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: