Redactionele aanbeveling: – Alternatieve medische beroepsvereniging “Eed van Hippocrates” opgericht

alternatieve-medische-beroepsvereniging-“eed-van-hippocrates”-opgericht

21-06-22 05: 42: 00,

In de huidige crisis hebben talrijke artsen en bijna alle traditionele medische beroepsverenigingen zich grotendeels gedistantieerd van de Eed van Hippocrates, waarvan het opperste beginsel luidt: “nil nocere=doe geen kwaad”. Zij bevelen de experimentele mRNA-vaccinatie aan en negeren het grote aantal bijwerkingen en sterfgevallen die reeds tot oversterfte hebben geleid. Miljoenen patiënten voelen zich in de steek gelaten door een medische beroepsgroep die nauw verweven is met de farmaceutische industrie. – Artsen die zich nog steeds volledig gebonden voelen aan de Eed van Hippocrates hebben nu een alternatieve medische beroepsvereniging “Eed van Hippocrates” opgericht en roepen gelijkgestemde artsen op om lid te worden.

De vereniging, die de belangen behartigt van artsen die streven naar individuele, evidence-based behandeling en genezing van patiënten met weinig neveneffecten, heeft zich met name de volgende doelen gesteld:
– het behoud van de menselijke zelfbeschikking in de gezondheidszorg, de vrije beslissing om te vaccineren en de vrijheid van diagnostische en therapeutische maatregelen. Niemand mag worden gedwongen of gedwongen tot profylaxe of therapie;
– het behoud van de vrijheid van het medisch beroep en de onbeperkte vrijheid van de medische therapie, die alleen het welzijn van de patiënt mag dienen, volgens het beginsel van de eed van Hippocrates. Artsen zouden niet onderworpen moeten zijn aan instructies van niet-fysici of van artsen in niet-fysici functies met betrekking tot hun medische beslissingen, en zeker niet aan instructies en richtlijnen van de politiek, het medisch-industrieel complex of de dictaten van de financierende instanties. Uiteindelijk zouden zij altijd gehouden zijn aan hun eigen kennis en geweten;
– een einde te maken aan het lobbyen en de gevolgen daarvan voor politieke beslissingen, wetenschap en medische behandelingen.

Wij publiceren hieronder de oproep, de statuten en het lidmaatschapsformulier van de nieuwe medische beroepsvereniging. (hl)

Oproep om lid te worden van onze medische beroepsvereniging Eed van Hippocrates!

Hamburg, 16.6. 2022

Beste collega’s!

Het is zover: Wij hebben ons als Medische Beroepsvereniging Eed van Hippocrates opgericht op 11.6. 22 in Hamburg en online!

Andreas Soennichsen, Sucharid Bhakdi, Werner Bergholz, Wolfang Wodarg, Rolf Kron, Ronny Weikl, Sonja Reitz, Thomas Külken en vele andere kleinere en grotere groepen artsen roepen op om zich aan te sluiten bij onze nieuwe medische beroepsvereniging Eed van Hippocrates, ÄBVHE.

Sluit u alstublieft snel aan, zodat we met velen worden en op tijd voor het najaar onze stem kunnen verheffen in de medische verenigingen en de politiek en met onze argumenten tegenwicht kunnen bieden aan de eenzijdigheid van de media tot nu toe.

Deze oprichting van een beroepsvereniging is dringend nodig, want we willen ons als groep zichtbaar maken en moeten dat helaas doen na het laatste artsencongres…. Bijna alle traditionele beroepsverenigingen hebben publiekelijk tot vaccinatie opgeroepen en daarmee duidelijk gemaakt dat zij een zuivere analyse van de totale morbiditeit en de totale mortaliteit, die sinds het begin van de vaccinatie drastisch zijn verslechterd, uit het oog hebben verloren, d.w.z. een echte evidence-based visie en dus van het welzijn van de patiënt.
Zij negeren de overigens onverklaarbare oversterfte sinds het begin van de vaccinatie, alsmede het grote aantal (hoge dark figure factor) bijwerkingen en sterfgevallen die vaccinatie veroorzaakt. Miljoenen patiënten voelen zich in de steek gelaten door de medische beroepsgroep.

Deze nieuwe beroepsvereniging verenigt alle artsen van alle specialismen in het hele land die een vrije beslissing over vaccinatie willen, de afschaffing van de instituutsplichtige vaccinatie en echte evidence-based voorlichting van de bevolking over de grote risico’s van genetisch gemanipuleerde mRNA- en vectortechnologieën.

Verdere doelstellingen:

– De commercialisering van de geneeskunde en de invloed van lobby’s op wetenschap en onderzoek alsook op de leden van het Europees Parlement terugdringen en onafhankelijke studiecontroles invoeren

– De lobbyrelaties van belangrijke gezondheidspolitici openbaar maken en beëindigen

– De vrijheid van therapie voor artsen alsook de vrijheid van keuze en besluitvorming voor patiënten

– Menselijker maken,

– Meer humane, causale en evidence-based geneeskunde volgens Sackett, waarbij zowel studiekennis en medische ervaring (expertise) als de voorkeur van de patiënt van belang zijn.

– Meer aandacht voor de therapeutische benaderingen van de holistische geneeskunde, die weinig neveneffecten hebben en het zelfgenezend vermogen versterken

– Een billijke vergoeding in overeenstemming met de uitgaven, ongeacht de behandelingsmethode

– Afwijzing van factureringssystemen op basis van het aantal gevallen, budgettering en standaarddienstvolumes of vaste tarieven per geval.

Onze statuten in de bijlage.

Jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage 150€, of meer indien u dat wenst. Als u geld tekort komt, betaal dan 100€.

We plannen een website, een vast kantoorpersoneel, een professionele directie, en een professionele pr-man om zeer actief en zichtbaar naar buiten te kunnen optreden.

Inschrijfformulier bijgevoegd, graag sturen naar

@aerzte-info hippokratischer-eid.de

Of stuur een fax 040/ 69 64 81 65

Of stuur een post naar het kantoor

c/o Barmak Djavid, Schrammsweg 33, 20249 Hamburg (advocaat, directeur)

Gelieve zich alleen met bijgaand formulier aan te melden, d.w.z. alle personen die zich reeds hebben aangemeld, moeten dit alsnog doen.d.w.z. iedereen die zich al geregistreerd heeft, gelieve zich opnieuw “correct” te registreren.

Gepland: Oprichting van parallelle verenigingen met soortgelijke doelstellingen voor tandartsen, psychologische psychotherapeuten, niet-artsen, fysiotherapeuten, vroedvrouwen enz. met soortgelijke doelstellingen
“Eed van Hippocrates”; eventueel ook dierenartsen. Latere fusie onder een DACHVERBAND “Eed van Hippocrates”

Met vriendelijke groet

Dr. med. Sonja Reitz
Voorzitter van de Raad van Commissarissen

Andere leden van de Raad van Commissarissen:
Ronny Weikl; Rolf Kron; Thomas Külken, Werner Bergholz


Anhang 1

Ärztlicher
Berufsverband
HIPPOKRATISCHER EID

voor belangenbehartiging en
voor herstel van de ethiek in de geneeskunde
Oorzaak- en Evidence-Based – Patient-Oriented – Healing-Oriented

Statuten Medical Professional Association Eed van Hippocrates, ÄBVHE


§ 1 Naam, zetel, boekjaar
1. De vereniging draagt de naam “Ärztlicher Berufsverband Hippokratischer Eid”, afgekort ÄBVHE.
2. De vereniging heeft haar zetel in Hamburg en is ingeschreven in het verenigingenregister. 2. Na de registratie draagt de vereniging de naam ÄBVHE e.V.
3. Het boekjaar is het kalenderjaar.
4. Deze statuten zijn opgesteld op 11.6. 2022, gewijzigd op ________

§ 2 Doel van de vereniging
Het doel van de vereniging is
1. het behartigen van de belangen van artsen die streven naar individuele, evidence-based1 en neveneffectvrije behandeling en genezing van patiënten op alle openbare en niet-openbare terreinen van de politiek, medische verenigingen en andere medische organisaties, het publiek en het gehele stelsel van gezondheidszorg.

2. het behoud van de menselijke zelfbeschikking en het zelfbeschikkingsrecht in de gezondheidszorg, zoals op preventief gebied, bij de vrije beslissing tot vaccinatie, bij diagnostische zowel als therapeutische maatregelen en bij alle ingrepen in het lichaam. Niemand mag tot profylaxe of therapie gedwongen worden!

3. Behoud van de vrijheid van het medisch beroep en de onbeperkte vrijheid van de geneeskundige therapie, die alleen het welzijn van de patiënt mag dienen, volgens het beginsel “Nil Nocere” van de Eed van Hippocrates en overeenkomstig § 2 lid 4. van de model-gedragscode voor artsen van de Duitse artsenvereniging in de versie van 5.5. 2021. Artsen mogen met betrekking tot hun medische beslissingen geen instructies aannemen van niet-artsen of van artsen in een niet-artsenfunctie. Zij zijn uiteindelijk ALTIJD gebonden door hun eigen kennis en geweten. Wij distantiëren ons van richtlijnen en aanwijzingen van de politiek, het medisch-industrieel complex of het dictaat van de betalers.

4. de verbetering van de patiëntenzorg en het behoud van de gezondheid (primaire, secundaire en tertiaire preventie) van de mens weer centraal te stellen in het medisch handelen en daartoe de nodige veranderingen in het zorgstelsel te eisen en door te voeren.

5. de commercialisering van de gezondheidszorg tegen te gaan door te pleiten voor
1. 5.1. Gelijke beloning van alle medische therapieën en diensten en adequate vertegenwoordiging van communicatieve interventies naar gelang van de individuele en reële uitgaven, in overeenstemming met het opleidingsniveau.
5.2. Bevordering van preventieve maatregelen en gezondheidsbevorderend gedrag en maatregelen.
5.3. Vermindering van economische belemmeringen in de geneeskunde die schadelijk zijn voor de patiënt (nihil-nihil-principe).
5.4. Afschaffing van de huidige forfaitaire gemiddelde beloning, zoals budgetten, forfaitaire betalingen per geval, enz.
.5.5. de verstrekking van voldoende en hooggekwalificeerde medische zorg die relevant is voor de bevolking, met inbegrip van verloskunde, ook in plattelandsgebieden
5.6. de stopzetting van lobbyen en de gevolgen daarvan voor politieke besluiten, wetenschap en medische behandelingen
5.7. Belangenbehartiging voor de verdere doelstellingen van de vereniging, met name in de geneeskunde, universiteiten,
economie, gezondheidszorg, media, rechtspraak en politiek.
5.8. de pluriforme samenstelling van adviesraden in crisissituaties, waaronder met name de kennis van de ambulante, psychotherapeutische en holistische geneeskunde.

6. de voorlichting, met name van samenleving, verenigingen, politiek, media, zelfhulpgroepen en instellingen over de mogelijkheden van preventie en behandeling met zo min mogelijk bijwerkingen en de oorzaken daarvan. De medische beroepsvereniging pleit dan ook onder meer voor
6.1. de organisatie van cursussen, programma’s en seminars rond gezondheidsopvoeding, de bevordering van de eigen verantwoordelijkheid en het zelfgenezend vermogen, oorzaakgerichte preventie en netwerking met anderen
6.2. de eis van onbeperkte toegang tot een gezonde omgeving, in het bijzonder natuurlijke, niet genetisch gemanipuleerde voeding, gezonde lucht en zuiver water

7. Een op de individuele patiënt gerichte therapie, los van louter statistisch bepaalde richtlijnen, die in de regel geen recht doen aan het individuele geval, rekening houdend met zijn of haar specifieke persoonlijke constellatie, ideeën en oorzaken van ziekte, alsmede bijkomende ziekten enz.

8. de bevordering van evidence-based medicine (1) in de oorspronkelijke betekenis, gebaseerd op de gelijkwaardige pijlers van studiebewijs, professionele deskundigheid en bijzondere ervaringen van artsen, en de ervaringen en voorkeuren van de patiënt.

9. wetenschappelijke hervormingen, onafhankelijk van economische belangen, voor nieuwe onderzoeksbenaderingen met onafhankelijke controles van studies van fabrikanten, die meer rekening houden met de oorzaken van ziekten en duurzame gezondheidsbevordering, alsmede met andere methoden dan geneesmiddelen.

10. Verdere ontwikkeling van richtsnoeren zonder betrokkenheid van personen met belangenconflicten als niet-bindend richtsnoer voor handelen, waarin ook rekening wordt gehouden met ziekteoorzaken en ervaringen van patiënten, alsmede met methoden zonder geneesmiddelen en met weinig neveneffecten
.

11. Verdere ontwikkeling van een patiëntgericht gezondheidszorgstelsel door
11.1. onderhandelingen over contracten met betalers en zorgverzekeraars
11.2. structurele verbeteringen in het gezondheidszorgstelsel
11.3. 3. Bevordering van samenwerking tussen verschillende specialismen en gezondheidsberoepen
11.4. Erkenning of herontwikkeling van opleidingscurricula en bij- en nascholingsregelingen

12. het bevorderen van de opleiding van artsen en andere beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg door de integratie van salutogenetische kennis, alsmede van methoden die weinig neveneffecten en oorzaken hebben, ter versterking van het individuele reguleringsvermogen in de respectieve opleidingen.

§ 3 Verwezenlijking van het doel van de statuten
Het doel van de statuten wordt met name verwezenlijkt door
1. 1. Vertegenwoordiging en uitoefening van invloed bij met name medische verenigingen, verenigingen van panelartsen, verzekeringsmaatschappijen, kosteneenheden, politiek, media, zelfhulpgroepen
2. Productie en verspreiding van publicaties in de diverse media (bv. drukwerk, internetsites, sociale media)
2.1. Voorlichting van leden en niet-leden
2.2. Publicaties in de diverse media (bv. 2.3. oprichten of ondersteunen van gezondheidsverenigingen of zelfhulpgroepen voor patiënten
3. bevorderen van empirisch onderbouwd onderzoek, met inbegrip van niet-medicinale en zelfgenezende methoden
4. houden van lezingen, seminars en opleidingscurricula.
5. verstrekken van informatie aan leden en niet-leden. Internationale netwerking en samenwerking met medische/patiëntenverenigingen en andere beroepen in de gezondheidszorg, alsook met opleidingsorganisaties/verenigingen in binnen- en buitenland

§ 4 Gebruik van de fondsen van de Vereniging
1. Niemand mag begunstigd worden door uitgaven die vreemd zijn aan het doel van de Vereniging of door een onevenredig hoge vergoeding.
2. 2. De bezoldiging van de directie en de andere werknemers van de Vereniging (voltijds of deeltijds) staat in verhouding tot hun opleidingsniveau, hun inzet en de verantwoordelijkheid van hun activiteiten, voor zover de financiën van de Vereniging dit toelaten, zodat de doelstellingen van de statuten effectief kunnen worden nagestreefd en uitgevoerd.
3. De Raad van Toezicht stelt de hoogte van passende salarissen en onkostenvergoedingen vast. Overheidstarieven en salarissen in overeenkomstige economische organisaties kunnen voor dit doel worden gebruikt.
4. In geval van terugtrekking uit de vereniging, ontbinding of nietigverklaring ervan, heeft het terugtrekkende lid geen recht op het vermogen van de vereniging of de betaalde bijdragen.
5. De vereniging kan giften innen en besteden.
6. De vereniging kan activa vergaren en activa overnemen voor de uitoefening van haar statutaire taken.
7. de vereniging streeft ernaar gemachtigd te worden tot het instellen van rechtsvorderingen ter bescherming van patiënten en artsen en geregistreerd te worden bij de federale overheidsdienst en bij Europese commissies

§ 5 Leden
De vereniging heeft
– Steunende leden (§ 6 lid 1)
– Stemgerechtigde leden (§ 6 lid 2)
– Ereleden (§ 6 lid 5)
Om doeltreffend te kunnen optreden, mag de vereniging niet meer dan 45 stemgerechtigde leden hebben. Deze worden vanuit de verschillende regio’s afgevaardigd volgens een nader te bepalen verdeelsleutel.

§ 6 Verkrijging van het lidmaatschap
1) Een natuurlijk persoon die in het bezit is of is geweest van een medische licentie (humane geneeskunde), die het doel van de vereniging een warm hart toedraagt en een regelmatige bijdrage levert, kan ondersteunend lid worden. Het lidmaatschap als steunend lid moet schriftelijk worden aangevraagd. Het lidmaatschap gaat in na ontvangst van de verklaring van de Vereniging dat de aanvraag is aanvaard. Deze verklaring van aanvaarding voor steunende leden kan worden ingediend door de directie of door een door haar gemachtigde persoon.
Een rechtspersoon waarin een gediplomeerd arts of een voormalig gediplomeerd arts een leidende functie uitoefent, kan eveneens steunend lid zijn.

2) Iedereen die een vergunning als arts heeft of heeft gehad, kan stemgerechtigd lid worden.

3) Kandidaten voor stemgerechtigd lidmaatschap kunnen worden voorgedragen door steunende leden of stemgerechtigde leden. Voor hun benoeming is de schriftelijke aanbeveling van acht stemgerechtigde leden vereist.

4) De raad van toezichthouders beslist bij gewone meerderheid over de toelating van stemgerechtigde leden. Op verzoek van een aanvrager kan de Algemene Vergadering met tweederde meerderheid een bindend besluit nemen over de toelating.

5) Het erelidmaatschap kan worden toegekend aan een ieder die een buitengewone bijdrage heeft geleverd of nog levert aan de doelstellingen van de vereniging of aan de vereniging zelf en aan wie de Raad van Toezicht of de meerderheid van de Algemene Vergadering het erelidmaatschap voorstelt.

6) De heropname van gepensioneerde leden is mogelijk.

7) Stemgerechtigde leden zijn verplicht eventuele belangenconflicten met de doelstellingen van de Vereniging vóór hun benoeming bekend te maken.

§ 7 Lidmaatschapsrechten
1) Steunende leden hebben het recht voorstellen te doen over activiteiten van de Vereniging en informatie van de Vereniging te ontvangen, in het bijzonder over de besteding van de steungelden.
2) Stemgerechtigde leden hebben de rechten die de wet toekent aan leden van de Vereniging.
3) Ereleden hebben dezelfde rechten als stemgerechtigde leden, maar zonder stemrecht.

§ 8 Lidmaatschapsgelden, schrapping van de ledenlijst
1) De lidmaatschapsgelden worden vastgesteld door de Algemene Vergadering.
2) De bijdragen zijn verschuldigd op de derde werkdag van het respectieve jaar en moeten worden betaald wanneer ze nieuw zijn.
3) Vanaf 1.7. datum van toetreding wordt de helft van de jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage in rekening gebracht.
4) De lidmaatschapsbijdrage wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering.
5) Ereleden zijn vrijgesteld van het betalen van de lidmaatschapsbijdrage.
6) Een lid dat meer dan zes maanden achterstallig is met de betaling van zijn jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage wordt schriftelijk aan de verschuldigde betaling herinnerd en door middel van een aanmaning in gebreke gesteld. Indien betaling dan nog uitblijft, eindigt het lidmaatschap vier weken na ontvangst van de aanmaning overeenkomstig § 9. Het niet betalende lid wordt daarna van de ledenlijst geschrapt.

§ 9 Beëindiging van het lidmaatschap
1) Het lidmaatschap eindigt
– door overlijden,
– door vrijwillig ontslag,
– door schrapping van de ledenlijst (§ 6 lid 2),
– door royement,
2) Ontslag uit de vereniging is slechts mogelijk aan het einde van het jaar. De kennisgeving van de opzegging moet schriftelijk worden ontvangen op 30.
3) Een lid kan worden uitgesloten van de Vereniging indien het zich gedraagt op een wijze die schadelijk is voor de Vereniging of die de belangen van de Vereniging op grove wijze schaadt. De Raad van Toezicht beslist over de uitsluiting met een meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
4) Indien een lid is uitgesloten, kan het hiertegen bezwaar maken met een opzegtermijn van 4 weken en in beroep gaan bij het Scheidsgerecht, indien een dergelijk gerecht is ingesteld.

§ 10 Organen
De organen van de Vereniging zijn:
– De algemene vergadering (§ 11)
– De raad van toezicht (§ 13)
– De raad van bestuur (§ 14)
– Er bestaat ook de mogelijkheid van de oprichting van een scheidsgerecht – de Algemene Ledenvergadering beslist over de oprichting van het scheidsgerecht
– de wetenschappelijke adviesraad (facultatief)- de Raad van Toezicht beslist bij gewone meerderheid over de oprichting, de taken en de samenstelling van een adviesraad

§ 11 Algemene Ledenvergadering
1) De Algemene Ledenvergaderingen worden ten minste eenmaal per jaar gehouden. Zij worden ook bijeengeroepen indien het belang van de Vereniging dit vereist of indien 1/5 van de stemgerechtigde leden schriftelijk, met opgave van redenen, verzoekt om bijeenroeping door de raad van toezichthouders.

2) Vergaderingen hoeven niet in de zetel van de Vereniging te worden gehouden en kunnen ook online of hybride worden gehouden. Besluiten kunnen ook zonder vergadering worden genomen indien zes tiende van de door de stemgerechtigde leden uitgebrachte stemmen het besluit schriftelijk goedkeurt, tenzij de statuten een hoger quorum voorschrijven.

3) De vergaderingen zijn niet openbaar. Het tijdstip en de plaats van de vergaderingen worden ten minste drie weken vóór de datum in een passende vorm algemeen bekend gemaakt aan de stemgerechtigde leden en ereleden. Dit kan ook in elektronische vorm gebeuren, bijvoorbeeld door het sturen van een e-mail of door gebruik te maken van een ander elektronisch communicatiemiddel dat in de Vereniging gebruikelijk is, of per brief. Op verzoek van stemgerechtigde leden kunnen ook individuele steunende leden worden uitgenodigd of naar de algemene vergaderingen worden gehaald.

4) De uitnodiging bevat de vastgestelde agenda, maar de agenda moet ten minste één week voor de datum van oproeping beschikbaar zijn. Tijdens de vergadering kunnen aanvullingen op de agenda worden voorgesteld en vastgesteld.

5) In geval van een buitengewone algemene vergadering bedraagt de termijn voor de uitnodiging ten minste twee weken. De uitnodiging kan in elektronische vorm worden verzonden, bijvoorbeeld door het verzenden van een e-mail of door gebruik te maken van een ander elektronisch communicatiemiddel dat in de Vereniging gebruikelijk is, of per brief.

6) Agendapunten en voorstellen voor de verkiezing van de Raad van Commissarissen kunnen worden ingediend door ieder stemgerechtigd lid en door ieder erelid. Deze en de directie en uitgenodigde andere leden hebben het recht het woord te voeren.

7) Verkiezingsvoorstellen en voorstellen tot wijziging van de statuten moeten door ten minste 25% van de stemgerechtigde leden worden gesteund. Zij moeten ten minste twee weken voor de vergadering schriftelijk en met redenen omkleed door de Raad van Commissarissen zijn ontvangen.

9) De Algemene Vergadering besluit over voorstellen om onderwerpen aan de agenda toe te voegen en over de toelating van verdere verkiezingsvoorstellen met gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

10) De vergadering wordt voorgezeten door een lid dat door de raad van toezicht is aangewezen. De voorzitter van de vergadering kan gasten toelaten. In geval van verkiezingen kan het voorzitterschap worden gedelegeerd aan een verkiezingscommissie voor de duur van de verkiezingsprocedure en de daaraan voorafgaande bespreking.

9) Van het verhandelde in de vergadering worden notulen opgesteld. De voorzitter van de vergadering bepaalt wie de notulen zal maken, zonder dat dit een lid hoeft te zijn.

§ 12 Besluitvorming in de algemene vergadering
1) In de algemene vergadering heeft ieder stemgerechtigd lid één stem. Een stemgerechtigd lid kan een ander stemgerechtigd lid schriftelijk machtigen om zijn stemrecht uit te oefenen op de vergadering. Een stemgerechtigd lid mag echter niet meer dan drie anderen vertegenwoordigen.

2) De wijze van stemming wordt door de voorzitter van de vergadering vastgesteld. De stemming is geheim indien een aanwezig lid daarom verzoekt.

3) De kandidaat die de meeste stemmen krijgt, is verkozen.

4) Voor de andere stemmingen beslist een gewone meerderheid.

5) Een tweederde meerderheid is echter vereist indien het onderwerp van de stemming een statutenwijziging is.

6) Statutenwijzigingen die door toezichthoudende, gerechtelijke en financiële autoriteiten om formele redenen worden geëist, kunnen door de Raad van Toezicht of de Raad van Bestuur op eigen initiatief worden aangebracht. De Algemene Vergadering moet onmiddellijk op de hoogte worden gebracht van elke wijziging en, indien nodig, moet over de wijzigingen een besluit worden genomen.

7) Zowel voor een wijziging van het doel als voor de ontbinding van de Vereniging is een meerderheid van viervijfde vereist. Onthoudingen worden niet meegeteld.

8) De vergadering is in quorum indien ten minste 20% van de stemgerechtigde leden in persoon of digitaal aanwezig is, en mits meer dan de helft van de stemgerechtigde leden bij de opening aanwezig is.

9) Resoluties worden aangenomen door vermelding van de stem de notulen worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris. De notulen worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering en de notulist.

§ 13 Raad van Toezicht
1) De Raad van Toezicht bestaat uit drie, vijf, zeven of negen personen. Het treedt op in een erefunctie. Hij kiest uit zijn leden een woordvoerder.

2) De Raad van Toezicht is de gekozen vertegenwoordiger van de leden. Zij is belast met de aangelegenheden die haar door de statuten of de algemene vergadering worden toegewezen. Hij benoemt en herroept de directie, adviseert en controleert haar (ten aanzien van wettigheid, doelmatigheid en economische doeltreffendheid) en verleent haar kwijting. Hij kan instructies geven aan de Raad van Bestuur in het algemeen of in individuele gevallen.

3) Nadere bijzonderheden kunnen worden geregeld in een afzonderlijk reglement van de Raad van Commissarissen, dat door de Algemene Vergadering moet worden bekrachtigd.

4) De Algemene Vergadering kiest de leden van de Raad van Commissarissen voor een periode van twee jaar. Indien leden van de raad van commissarissen zijn afgetreden of aftreden, kunnen zij op de eerstvolgende gewone of buitengewone algemene vergadering worden herkozen. Zij blijven in functie totdat er nieuwe verkiezingen worden gehouden. Meervoudige herverkiezing is toegestaan. Elk lid van de raad van commissarissen wordt individueel gekozen.

5) De gekozen leden van de raad van commissarissen behoeven niet op de algemene vergadering aanwezig te zijn. Digitale deelname (in het geval van een hybride algemene vergadering) of behoorlijke vertegenwoordiging door een ander lid is voldoende. Vertegenwoordiging door een ander lid is voldoende voor het aanvaarden van de verkiezing.

6) In geval van overlijden van een lid van de Raad van Commissarissen kan binnen 6 maanden een buitengewone Algemene Vergadering worden bijeengeroepen voor de vervanging.

7) Leden van de Raad van Commissarissen kunnen ook lid zonder stemrecht, erelid of ondersteunend lid zijn. Werknemers van de Vereniging kunnen geen lid zijn van de Raad van Toezicht.

8) De Raad van Toezicht besluit in meermalen per jaar te houden vergaderingen. Het quorum is bereikt indien ten minste 2/3 van de leden van de raad van toezicht aanwezig is. Hij besluit met gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige leden van de Raad van Toezicht. Bij staking van stemmen geeft de stem van de spreker de doorslag. Besluiten kunnen ook schriftelijk worden genomen – maar dan alleen met een meerderheid van ten minste 60%.

9) De Raad van Toezicht kan ook een wetenschappelijke adviesraad benoemen om de Vereniging met raad en daad bij te staan, met name op het gebied van onderzoek en publicatie.

§ 14 Bestuur
1) De Raad van Bestuur bestaat uit ten minste één lid of een andere persoon met voldoende ervaring in de gezondheidszorgsector. Hij wordt benoemd en ontslagen door de raad van toezicht, ongeacht het begin en het einde van de arbeidsverhouding met de vereniging. Voorwaardelijk lidmaatschap van de Raad van Toezicht is niet toegestaan.
2) De leden van de Raad van Bestuur zijn elk bevoegd de Vereniging alleen te vertegenwoordigen. Zij vormen de raad van bestuur van de vereniging overeenkomstig § 26 BGB.
3) De raad van bestuur heeft het recht volmachten te verlenen – ook met individuele vertegenwoordigingsbevoegdheid – voor bepaalde bevoegdheidsgebieden of bepaalde individuele gevallen.
4) De raad van toezicht vaardigt een reglement uit voor de raad van bestuur.
5) De directie heeft recht op een vergoeding die in verhouding staat tot de uitgaven en de opleiding.

§ 15 Ontbinding van de Vereniging
In geval van ontbinding van de Vereniging worden haar activa overgedragen aan een ander orgaan dat zo dicht mogelijk bij de doelstellingen van de statuten staat. Het besluit hiertoe wordt genomen door de Raad van Commissarissen.

Hamburg, de 11.6. 2022

——
1 Definitie van evidence-based medicine zoals wij die verstaan:
Volgens Sackett et al (1996) omvatten de basispijlers van evidence-based werken het hoogste beschikbare niveau van empirisch bewijs, alsmede de voorkeur, context en middelen van degenen die de zorg ontvangen (zowel gezond als ziek) en professionele klinische expertise en ervaring.
Sackett DL, Rosenberg WM, Gray JA, Haynes RB, Richardson WS. Evidence based medicine: wat het is en wat het niet is. BMJ 1996; 312(7023): 71-72.

——————————

Anhang 2

Aufnahmeantrag
Ärztlicher
Berufsverband
HIPPOKRATISCHER EID

voor
belangenbehartiging en
herstel van de ethiek in de geneeskunde
ØPatiëntgericht
ØGezondheidsgericht

Als vereniging kunnen wij contracten sluiten met zorgverzekeraars en helpen bij het opzetten van alternatieve structuren.

Gelieve de ingevulde sollicitatie te mailen naar: info@aerzte-hippokratischer eid.de
of te faxen naar: Fax: 040 69648165
of per post aan Ärztlicher Berufsverband Hippokratischer Eid,
c/o Dr. Sonja Reitz; Von-Suppé-Str. 37a, 22145 Hamburg

Ik heb de statuten van de vereniging gelezen en accepteer deze ja / nee (omcirkelen a.u.b.)
Ik wil graag lid worden van het ärztlicher Berufsverband Hippokratischer Eid.
Mijn bijdrage per jaar: c 150 Euro c 100 Euro c _________Euro
Ik zou graag actief deelnemen: ja / nee (omcirkel a.u.b.)
Ik ben al genetwerkt met artsen in de regio ja / nee (omcirkel a.u.b.)
Ik wil netwerken met artsen in mijn regio ja / nee (omcirkel a.u.b.)
De volgende punten zijn voor mij bijzonder belangrijk: (vrije tekst)


Ik ga ermee akkoord dat mijn praktijkadres wordt doorgegeven / gepubliceerd voor het geval patiënten hierom vragen. ja / nee
Ik ga akkoord met het opslaan van mijn gegevens voor verenigingsdoeleinden. ja / nee
Ik wil graag het verenigingsnieuws / de nieuwsbrief ontvangen. Ja / nee

Naam, voornaam, titel_____________________
Specialiteit__________________________
Praktijkadres:
Straatnr.________________________
Postcode, plaats _________________________
E-mail praktijk________________________
Telefoon praktijk______________________

Contactgegevens alleen voor interne commun.
Tel prive _________________________
Email prive________________________

Plaats, datum_________________________

Handtekening________________________

Mobiel____________________________

Machtiging automatische incasso:
Ik machtig de Medische Vereniging Hippocratic Oath om het lidmaatschapsgeld via automatische incasso van mijn rekening te incasseren. Tegelijkertijd geef ik mijn kredietinstelling de opdracht de automatische incasso’s die ÄBVHE van mijn rekening heeft opgenomen, te honoreren.
Opmerking: ik kan de terugbetaling van het gedebiteerde bedrag eisen binnen een termijn van 8 weken, te rekenen vanaf de datum van de debitering. De met mijn kredietinstelling overeengekomen voorwaarden zijn van toepassing.

IBAN____________________________
BIC_____________________________
Bankinstitut________________________

Ort, Datum_________________________

Unterschrift_______________________