Redactionele aanbeveling: – Zwitserse Medische Vereniging beveelt het dragen van maskers bij operaties opnieuw aan – tegenspraak en grondige weerlegging

redactionele-aanbeveling:-–-zwitserse-medische-vereniging-beveelt-het-dragen-van-maskers-bij-operaties-opnieuw-aan-–-tegenspraak-en-grondige-weerlegging

30-06-22 09: 55: 00,

Wegens het stijgende aantal gevallen van covid 19 heeft de beroepsvereniging van Zwitserse artsen FMH haar leden, alle artsen in Zwitserland, aanbevolen met onmiddellijke ingang in hun praktijk weer beschermingsmaskers te dragen en hetzelfde van patiënten en bezoekers te eisen. In een open brief protesteert het Zwitserse artsen- en gezondheidsnetwerk ALETHEIA hier krachtig tegen. De aanbeveling is gebaseerd op beweringen die al lang wetenschappelijk zijn weerlegd. In een uitvoerige, grondig onderzochte brief roept ALETHEIA de aan het Coronaregime gelieerde medische vereniging op om terug te keren tot de grond van de wetenschappelijkheid en de menselijkheid.

The FMH founded 22. Juni 2022, d.w.z. kort voor de zomervakantie, dat de afnemende immuniteit van de bevolking en de beperkte bescherming door eerdere vaccinaties of infecties met andere SARS-CoV-2-varianten bijdroegen tot de snelle verspreiding van de BA.4- en vooral BA.5-varianten van Omikron in Zwitserland. Dit heeft geleid tot een sterke stijging van de incidentie van covid 19, een stijging van het aantal covid 19 opnames op acute afdelingen en een lichte stijging van de bezetting van intensive care units gedurende de laatste paar weken. (hl)
Zie de brief van FMH.

ALETHEIA schrijft:

“De aanbeveling is opnieuw gebaseerd op de reeds lang weerlegde veronderstelling van relevante asymptomatische infecties en stijgende “gevalsaantallen” van Covid-19 “geproduceerd” door testen met een niet-gevalideerde PCR-test die niet is goedgekeurd om een ziekte te diagnosticeren. Artsen en wetenschappers weten dat coronavirussen niet verantwoordelijk zijn voor ademhalingsziekten in de zomer en dat een gedifferentieerde diagnose dus noodzakelijk is voor niet-triviale gevallen. Daarbij hoort ook een zuivere opheldering over de mate waarin de toenemende gezondheidsklachten van gevaccineerde patiënten te wijten zijn aan de experimentele “vaccins” zelf.

Bovendien is het voor iedereen begrijpelijk dat noch de maskers, noch de andere maatregelen de voorbije “golven” hebben kunnen stoppen. Zoals Alain Berset (lange tijd voorzitter van de Zwitserse Confederatie, 2022 vice-voorzitter van de Federale Raad, hl) in februari 2022 toegaf, is nu bijna iedereen in contact gekomen met SARS-CoV-2. De aanbeveling van het FMH is daarom niet alleen onnodig, maar ook onevenredig en onwetenschappelijk. In deze situatie zou een campagne ter versterking van het immuunsysteem op zijn plaats zijn. Zoals duidelijk uit de gegevens blijkt, zijn de experimentele “vaccins” hiertoe niet in staat.

ALETHEIA gepubliceerd op 28. Juni 2022 in een uitgebreide brief aan het FMH met een samenvatting van de thans beschikbare wetenschappelijke feiten.”
Bron: Persbericht als PDF

Kernpunten uit de brief van ALETHEIA:

1. Asymptomatische overdracht

“De these van de “asymptomatische overdracht” van SARS-CoV-2 komt voort uit de bewering dat een met SARS-CoV-2 besmette asymptomatische Chinese zakenvrouw in januari 2020 twee werknemers van de autotoeleverancier Webasto in Beieren zou hebben besmet en zo de eerste cluster in Duitsland zou hebben veroorzaakt.1 Deze mythe werd kort daarna ontkracht: De Chinese zakenvrouw was niet asymptomatisch, maar had haar symptomen onderdrukt met paracetamol.2 Grootschalige studies3 weerlegden al vroeg deze bewering van epidemiologisch relevante asymptomatische overdracht van SARS-CoV-2.
Tot op heden is geen epidemiologisch relevante asymptomatische overdracht van SARS-CoV-2 in het publieke domein vastgesteld. Daarom zijn alle niet-farmacologische maatregelen tegen de verspreiding van SARS-CoV-2, namelijk asociale distantiëring, het dragen van maskers in openbare ruimten, isolatie, quarantaine, tracering van contacten, sluiting van scholen en uitgaansverboden voor asymptomatische, voorheen gezonde mensen, a priori volstrekt ondoeltreffend en alleen maar schadelijk.4 De enige niet-farmacologische maatregelen die de verspreiding van respiratoire virussen enigszins beperken, zijn al meer dan 100 jaar bekend: 1. Hygiëne en zelfisolatie van zieken.

2. Maskers

Tot nu toe was de consensus in de geneeskunde dat alleen maatregelen die hun nut hebben bewezen in degelijke, bij voorkeur gerandomiseerde gecontroleerde proeven (RCT) met een hoog bewijsniveau, mogen worden gebruikt om patiënten te beschermen.
In mei 2020 publiceerde het Amerikaanse Centers for Disease Control (CDC) een analyse van alle tot dan toe beschikbare RCT’s, waarin werd geconcludeerd dat maskers geen significant effect hadden op de inperking van een pandemie.5 Sindsdien is er, voor zover ons bekend, geen enkele RCT gepubliceerd die een voordeel van maskers heeft aangetoond. Uit een grootschalig onderzoek (RCT) in Denemarken, uitgevoerd van april tot juni 2020 met ongeveer 4600 mensen ter plaatse, bleek dat (chirurgische) maskers niet hielpen om infectie te voorkomen: SARS-CoV-2-infecties traden op bij 40 deelnemers (1,8%) in de maskergroep en bij 53 deelnemers (2,1%) in de controlegroep.6

De studies die regeringen en schoolautoriteiten graag aanhalen om een vermeend voordeel van de maskers aan te tonen, bleken ernstige gebreken te vertonen.7 De ondoeltreffendheid van maskers is thans in talrijke studies aangetoond8, evenals de schadelijkheid ervan9, voor kinderen nog meer dan voor volwassenen. Een in mei gepubliceerde studie 2022 toonde aan dat het dragen van chirurgische en FFP2-maskers het CO2-gehalte van de ingeademde lucht bij kinderen snel deed stijgen tot gevaarlijke niveaus (>13000 ppm)10. Volgens het Zwitserse staatssecretariaat voor economische zaken (SECO) kunnen CO2-concentraties boven 1000 ppm CO2 nu al tijdelijke vermoeidheid, malaise, concentratieproblemen en hoofdpijn veroorzaken. Significant hogere waarden gedurende meerdere uren leiden tot merkbare prestatieverminderingen.11 Volgens het Duitse Umweltbundesamt worden CO2-concentraties boven 2000 ppm binnenshuis als onaanvaardbaar beschouwd.12

3. RT-PCR-test

Het Corman-Drosten RT-PCR-testprotocol voor de opsporing van SARS-CoV-213 is wetenschappelijk meer dan gebrekkig: de daarop gebaseerde test is niet gevalideerd, niet gestandaardiseerd, overgevoelig, weinig specifiek (specificiteit 98.6% of 92.4% bij aan- of afwezigheid van andere bèta-coronavirussen, percentage vals-positieve resultaten bijgevolg 1.4% of 7.6%14), derhalve onjuist en niet geschikt voor het opsporen van ziekteactiviteit.15

Dienovereenkomstig verklaarde zelfs het Federale Hooggerechtshof in een beslissing van november 2021: “Het is echter geenszins omstreden en overigens algemeen aanvaard dat een positieve PCR-test geen diagnose van een ziekte mogelijk maakt en op zichzelf van weinig betekenis is […].”16

Nog erger: de indicatie zelf, namelijk om niet alleen in het ziekenhuis opgenomen ernstig zieke mensen met een specifieke behoefte aan antivirale therapie, in de Sentinella voor infecties van de luchtwegen en in een cohort voor epidemiologische studie, maar zelfs asymptomatische mensen te testen, bovendien op slechts één van alle differentieel-diagnostisch mogelijke verwekkers van infecties van de luchtwegen, is onjuist.17 Dit leidt er ook toe dat veel luchtweginfecties die door andere pathogenen worden veroorzaakt, als COVID worden gerapporteerd als gevolg van een vals-positieve RT-PCR-test.

Zelfs de beste PCR-test dient slechts als aanvulling op een klinische diagnose op basis van symptomen en klinische bevindingen en mag nooit op zichzelf worden beschouwd. Het grote aantal gevallen, waarop het FMH in zijn brief van 22 nogmaals de aandacht vestigt. Juni 2022 geenszins uitsluitend afkomstig zijn van zieke personen of van personen die ervan verdacht worden besmet te zijn. Zij zijn en worden veroorzaakt door het buitensporig testen van asymptomatische, gezonde personen. Door middel van onzinnige tests op theoretisch een RNA- of DNA-fragment van een ander virus met een gebrekkige PCR-test, zoals momenteel voor SARS-CoV-2 wordt gebruikt, zou naar believen een testpandemie18 tot stand kunnen worden gebracht, bijvoorbeeld door alle asymptomatische personen te testen op griep of rhinovirussen. …

4. Pandemie

De oorspronkelijke WHO-definitie van een “pandemie”19 werd in mei 2009 zonder duidelijke reden en zonder het grote publiek te informeren aangepast, en het criterium van een “enorm aantal doden en zieken”, dat tot dan van toepassing was, werd geschrapt zonder vervanging.20

Sindsdien is de snelle “massale verspreiding” van een ziekteverwekker over twee of meer WHO-regio’s, op basis van het aantal ziektegevallen, voldoende om een pandemie uit te roepen, zelfs als deze ziekteverwekker slechts enkele of geen ernstige ziektegevallen of sterfgevallen veroorzaakt.
Bovendien is alleen de opsporing en monitoring van een eventuele epidemie van nationale omvang, internationaal een pandemie, op basis van seriële tests van een epidemiologisch cohort dat representatief is voor de bevolking, met het oog op de registratie van de incidentie, de prevalentie, de ernst van de infectieziekte en de immuniteitsstatus van de bevolking, in dit geval niet door middel van RT-PCR en antigeentests, maar door de bepaling van antilichamen en T-celimmuniteit, wetenschappelijk juist.

5. Gevaarlijkheid van SARS-CoV2

SARS-CoV-2 is niet uitzonderlijk gevaarlijk voor de algemene bevolking of voor het gezondheidssysteem. Het infectiesterftecijfer (IFR) bedraagt 0.15%, minder dan 0.05% bij kinderen jonger dan 70jaar en 0.00% bij kinderen.21 Het IFR van de Omikron-variant is ongeveer 10 keer lager dan dat van de Wuhan- en de Delta-variant.22

Vervanging van het officieel gemelde aantal COVID-doden 19 bij de berekening van de IFR, gedefinieerd als sterfgevallen binnen 28 dagen na een positieve RT-PCR-test23, door het aantal feitelijke sterfgevallen als gevolg van COVID-19, is de IFR altijd lager geweest dan die van seizoensinfluenza, zelfs in de vroege, relatief virulente variant alpha. Het is nu in het bereik van andere beta corona verkoudheid virussen. Alleen al de grote verschillen in oversterfte, die in sommige landen en gebieden helemaal niet voorkwam, maar in andere varieerde, hoewel het overal om hetzelfde virus gaat, bewijzen dat niet het virus het grootste gevaar vormt, maar de reactie erop, die over het algemeen ontoereikend is en van land tot land en van rechtsgebied tot rechtsgebied verschilt.

In Zwitserland werd noch voor het jaar 2020, noch voor 2021 een relevante oversterfte geconstateerd.24
In tegenstelling tot wat in de publieke opinie werd beweerd, werd in Zwitserland evenmin een overbelasting van de gezondheidszorg vastgesteld, hoewel 2015 nog steeds de kritiek werd geuit dat een bezetting van ziekenhuisbedden van slechts 80% niet rendabel was.25
Op 18.12.2020, toen Zwitserland voor de tweede keer werd afgesloten, één dag nadat verschillende artsen en ziekenhuisdirecteuren voor de media hadden gepleit voor een “grensgeval van overbezetting van het gezondheidssysteem”, bedroeg de totale bezetting van de ziekenhuisbedden slechts 74%, die van de bedden op de intensive care 73,6 %. Ook in de daaropvolgende maanden zijn deze nooit uitzonderlijk gestegen. …

6. “COVID-vaccins”

De “COVID-vaccins” werden in Zwitserland voor een beperkte periode goedgekeurd op basis van een onvolledig goedkeuringsdossier met onvolledige klinische gegevens.

ALETHEIA had Swissmedic in een open brief van 8 juli verzocht de vaccins goed te keuren. In juli 2021 had ALETHEIA Swissmedic verzocht de tijdelijke vergunningen voor de “mRNA-vaccins” te schorsen omdat zij na een gefundeerde analyse tot de conclusie was gekomen dat deze vaccins onnodig, ondoeltreffend en onveilig waren.30 In deze brief hebben wij onder meer screenshots uit de goedkeuringsbrieven van Swissmedic aan Pfizer en Moderna gebruikt om ondubbelzinnig aan te tonen dat het in opdracht van Swissmedic ingestelde deskundigencomité voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik vóór de goedkeuring tot de conclusie was gekomen dat de preklinische gegevens inderdaad wezen op een verhoogd risico voor zwangere vrouwen, en dat dit in de deskundigeninformatie onder “Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen” moest worden vermeld. Dit werd door Swissmedic aantoonbaar niet ten uitvoer gelegd.

Intussen onderbouwt het wereldwijde “real world evidence” het gebrek aan werkzaamheid van de COVID-“vaccins”, dat reeds bij de goedkeuringsstudies aan het licht was gekomen. De vaccinatiegraad van een land correleert positief met het aantal COVID-gevallen en het aantal sterfgevallen ten gevolge van COVID.

Malta had een van de hoogste vaccinatiegraad ter wereld (vaccinatiegraad per 15.1.2022: Malta 85,3%, EU 70,3%, Zwitserland 67,5%31) in januari 2022 het hoogste COVID-sterftecijfer sinds het begin van de Coronacrisis.

Het wordt steeds duidelijker dat in verschillende landen ook een zorgwekkende temporele correlatie tussen vaccinatiecampagnes en een toename van het sterfteoverschot kan worden waargenomen. De Europese mortaliteitsmonitoring EuroMomo toont voor Israël voor het eerste kwartaal 2022, op een ogenblik dat de meerderheid van de bevolking verondersteld werd maximaal beschermd te zijn door de “mRNA-vaccins” en waarop alleen de Omikron-variant endemisch was, die ongeveer tien keer minder gevaarlijk is dan de oorspronkelijke Wuhan- en de Delta-variant, de hoogste oversterfte überhaupt sinds het begin van de “Corona-crisis”.
Toenames in de curven van de oversterfte correleerden temporeel met de vaccinatiecampagnes.” 32
(…)

Voor oversterfte met statistische tabellen, misleidingen en de conclusie, lees verder de Open brief aan de FMH. Bronnen en bewijs daar.