Redactionele aanbeveling: – Met de hulp van de Groenen: de VS wil de Duitse economie vernietigen – Anti-Spiegel

hoe-de-poolse-eisen-aan-duitsland-in-rusland-worden-gerapporteerd

04-09-22 10: 01: 00,

Dat de VS de Duitse economie willen vernietigen wordt beschouwd als een complottheorie en Russische propaganda, maar het is duidelijk. Een zeer interessant document bevestigt dit.

Niemand kan ontkennen dat de anti-Russische sancties tot gevolg hebben dat de Duitse – en dus uiteindelijk ook de Europese – economie wordt vernietigd. De explosie van de energieprijzen zal hele sectoren van de economie onrendabel maken en zal ofwel leiden tot een massale golf van faillissementen van hele industrieën, ofwel tot hun onmiddellijke migratie naar landen buiten de EU. Dit kan niet langer worden voorkomen, aangezien gas in Europa nu tien keer zoveel kost als anderhalf jaar geleden, en ook de elektriciteitsprijzen in Duitsland zijn gestegen met meer dan 1.000 procent.

De geopolitieke situatie

De anti-Russische sancties schaden de EU meer dan Rusland, en het is bijzonder opmerkelijk dat de VS alleen anti-Russische sancties hebben opgelegd die Rusland nauwelijks schaden. Terwijl de EU economische zelfmoord pleegt namens de VS, houden de VS zich in en heffen zij zelfs sancties op wanneer zij beseffen dat deze hen ernstige schade kunnen toebrengen, hetgeen in de EU ondenkbaar is.

Dat het al honderd jaar een van de belangrijkste geopolitieke doelen van de VS is om Rusland en Duitsland permanent van elkaar te scheiden, is algemeen bekend onder geopolitieke analisten en wordt ook in de VS vrij openlijk gezegd, alleen Duitse “kwaliteitsmedia” vinden het niet nodig om hun lezers daarover te informeren. De angst van de geostrategen van de VS is dat een samensmelting van Duitse technologie en Russische mankracht en minerale rijkdommen een einde zou maken aan de wereldwijde dominantie van de VS, en daarom is het een van de belangrijkste doelen van de VS om een samensmelting van Duitsland en Rusland te voorkomen.

Aangezien de VS momenteel verzwakt, vrezen zij dat zij een dergelijke samensmelting van Duitsland en Rusland niet langer voor altijd kunnen voorkomen. Daarom ligt het vanuit Amerikaans standpunt voor de hand – geopolitiek is cynisch – om de Duitse economie te vernietigen voordat een fusie van Duitsland en Rusland niet meer kan worden voorkomen. Een vernietigde Duitse economie zou het gevaar voor de VS afwenden.

En dat is precies wat we nu meemaken.

Een interessant document.

Helaas moet ik weer iets doen waar ik zeer terughoudend in ben, namelijk verslag uitbrengen over informatie uit een niet nader genoemde bron. Dat heb ik een paar dagen geleden al gedaan toen het ging over de film die Chodorkovski financiert, waarin Merkel de schuld krijgt van de huidige gas- en energiecrisis en daarmee van de inflatie en de komende ineenstorting van de economie, om zo de aandacht af te leiden van de verantwoordelijkheid van de huidige regeringen. Overigens is deze informatie nu waar gebleken, want de eerste informatie over de film is op het net verschenen en de film zou de komende dagen op een filmfestival in première moeten gaan. Ik zal hierover apart verslag uitbrengen.

Nu werd mij een document toegezonden, opnieuw omdat een (andere) collega mijn beoordeling vanuit geopolitiek oogpunt wilde horen. Ik kan de echtheid van het document niet verifiëren, maar het zou zijn verzonden op 25. Januari 2022 aan Amerikaanse overheidsinstellingen en werd door iemand gelekt. Het document is getiteld “Weakening Germany, Strengthening the US” en het is een korte geopolitieke en economische analyse met suggesties over hoe de Duitse economie kan worden verzwakt om de Amerikaanse economie te stabiliseren of zelfs te versterken in geval van een Russische deelname aan de Oekraïense oorlog in de Donbass. Het document is een – in mijn ogen – zeer professionele analyse van de huidige situatie.

Nu zijn er twee mogelijkheden: Ten eerste, het document is echt, in welk geval het een sensatie zou zijn omdat het reeds in januari werd geschreven. Ten tweede is het document niet uitgelekt uit kringen van de Amerikaanse regering, maar geschreven door iemand anders (op een latere datum). In dat geval zou het gaan om een zeer nauwkeurige analyse van de huidige situatie, zoals die gewoonlijk te vinden is op portaalsites van professionele denktanks die in het onderwerp gespecialiseerd zijn, zoals het RAND-Corperation. De structuur, stijl en formuleringen ervan klinken ook als wat ik ken uit openbare documenten van transatlantische Amerikaanse denktanks.

Ik heb het document vertaald omdat het hoe dan ook de moeite van het lezen waard is, ook al zou het “slechts” een zeer professionele analyse moeten zijn. Maar als het echt een uitgelekt document is van Amerikaanse overheidsdiensten, zou het nog interessanter zijn.

Ter herinnering: de VS hebben de Russische militaire operatie in Oekraïne uitgelokt en voorbereid uit de lange hand, details daarover zijn hier te vinden. Vooral de Amerikaanse Lend-Lease Act, waarmee de VS Oekraïne nu van wapens voorzien “tegen de Russische invasie”, is daar een duidelijk bewijs van, zoals die al werd ingevoerd in 19. Januari 2022, meer dan een maand voordat de Russische interventie begon.

Voor mij is dit een aanwijzing dat het document echt zou kunnen zijn, want in januari 2022, toen de VS wisten dat Rusland geen andere keuze had dan militair in te grijpen in Oekraïne, moeten de geostrategen in Washington overuren hebben gedraaid om de gevolgen in te schatten en de reacties van de VS voor te bereiden. Het document is – ik herinner u eraan – gedateerd 25. Januari, wat precies in dit scenario zou passen.

Daarom heb ik het document vertaald en op sommige plaatsen uitleg toegevoegd voor een beter begrip voor degenen die niet zo goed thuis zijn in geopolitiek. Ik herinner u eraan om bij het lezen in gedachten te houden: Als het document echt is, is het zeven maanden geleden geschreven en één maand voordat de Russische interventie in Oekraïne begon.

Beginn der Übersetzung:

  1. Januar 2022

Vertraulich

Verteilung: WHCS, ANSA, State Department, CIA, NSA, DNC

Samenvatting

Duitsland verzwakken, VS versterken

De huidige staat van de Amerikaanse economie wijst er niet op dat zij kan functioneren zonder financiële en materiële steun van buitenaf. Het beleid van kwantitatieve versoepeling, waartoe de Fed de afgelopen jaren regelmatig haar toevlucht heeft genomen, en de ongecontroleerde uitgifte van contant geld tijdens de Covid lockdowns 2020 en 2021 hebben geleid tot een sterke stijging van de buitenlandse schuld en een toename van het aanbod van dollars.

De aanhoudende verslechtering van de economie zal bij de komende verkiezingen in november hoogstwaarschijnlijk leiden tot een verlies van de positie van de Democratische Partij in het Congres en de Senaat 2022. Een aanklacht tegen de president kan onder deze omstandigheden niet worden uitgesloten en moet tot elke prijs worden vermeden.

Er moeten dringend middelen naar de nationale economie stromen, met name naar het bankstelsel. Alleen Europese landen die gebonden zijn aan de verplichtingen van de EU en de NAVO zullen in staat zijn deze te leveren zonder aanzienlijke militaire en politieke kosten voor ons.

Het grootste obstakel hiervoor is de groeiende onafhankelijkheid van Duitsland. Hoewel het nog steeds een land met beperkte soevereiniteit is, is het al decennia lang voortdurend op weg om deze beperkingen op te heffen en een volledig onafhankelijke staat te worden. Deze beweging is langzaam en voorzichtig, maar gestaag. Extrapolatie wijst uit dat het einddoel wellicht pas over enkele decennia zal worden bereikt. Indien de sociale en economische problemen in de Verenigde Staten echter escaleren, zou het tempo aanzienlijk kunnen versnellen.

Een andere factor die bijdraagt tot de economische onafhankelijkheid van Duitsland is Brexit. Met het vertrek van het VK uit de EU-structuren hebben wij een belangrijke kans verloren om invloed uit te oefenen op de onderhandelingen over intergouvernementele besluiten.

Het is de vrees voor onze negatieve reactie die in grote lijnen bepalend is voor het betrekkelijk trage tempo van deze veranderingen. Als wij op een dag Europa verlaten, is er een goede kans dat Duitsland en Frankrijk een volledige politieke consensus bereiken. Vervolgens zouden Italië en andere landen van het oude Europa – met name de voormalige EGKS-leden – zich er onder bepaalde voorwaarden bij kunnen aansluiten. Groot-Brittannië, dat momenteel geen lid is van de Europese Unie, zal de druk van het Frans-Duitse duo niet alleen kunnen weerstaan. Als dit scenario werkelijkheid wordt, zal Europa niet alleen een economische maar ook een politieke concurrent van de Verenigde Staten worden.

Als de VS bovendien enige tijd door binnenlandse problemen worden geteisterd, zal het oude Europa beter weerstand kunnen bieden aan de invloed van de op Amerika georiënteerde Oosteuropese landen.

Zwakke punten in de Duitse en EU-economie

Een toename van de middelenstroom van Europa naar de VS kan worden verwacht als Duitsland in een gecontroleerde economische crisis terechtkomt. Het tempo van de economische ontwikkeling in de EU hangt bijna zonder alternatief af van de toestand van de Duitse economie. Het is Duitsland dat het leeuwendeel van de uitgaven voor de armere EU-lidstaten voor zijn rekening neemt.

Het huidige Duitse economische model berust op twee pijlers. Het gaat om onbeperkte toegang tot goedkope Russische energiebronnen en tot goedkope Franse elektriciteit, dankzij de exploitatie van kerncentrales. Het belang van de eerste factor is veel groter. Een onderbreking van de Russische leveranties zou wel eens een systeemcrisis kunnen veroorzaken die verwoestend zou zijn voor de Duitse economie en, indirect, voor de gehele Europese Unie.

Ook de Franse energiesector zou binnenkort in grote problemen kunnen komen. De te verwachten stopzetting van de levering van splijtstof onder Russische controle, in combinatie met de onstabiele situatie in de Sahel, zou de Franse energiesector in een kritieke afhankelijkheid van Australische en Canadese splijtstof doen belanden. In het kader van de oprichting van AUCUS doen zich nieuwe mogelijkheden voor om druk uit te oefenen. Deze kwestie valt echter buiten het bestek van dit verslag.

(Opmerking van de vertaler: ik zie dit onderwerp momenteel vaak in artikelen van analisten, omdat Rusland bijna 50 procent van de wereldmarkt voor splijtstofstaven voor reactoren in handen heeft. Daarom bespreken analisten de vraag hoe Franse en Amerikaanse kerncentrales in de toekomst zullen draaien als Rusland stopt met exporteren. In dit verband zijn de ontwikkelingen in Mali, die momenteel de krantenkoppen halen, van belang, omdat het daar helemaal niet gaat om de strijd tegen terroristen, maar om het veiligstellen van de uraniumleveranties aan Frankrijk, die in gevaar zouden kunnen komen door een terugtrekking van de Duitse en Franse troepen, waarvan de details hier te vinden zijn. Daarom is AUKUS zeer belangrijk omdat de nieuwe alliantie voor de VS een nieuw machtsinstrument is om zijn invloed op Australië uit te breiden.)

Een gecontroleerde crisis

Als gevolg van coalitiebeperkingen heeft de Duitse leiding de situatie in het land niet volledig onder controle. Dankzij onze precieze acties kon de ingebruikname van de Nord Stream 2-pijpleiding worden verhinderd, ondanks het verzet van lobbyisten uit de staal- en chemische industrie. De dramatische verslechtering van de levensstandaard zou de Duitse leiders er echter toe kunnen brengen hun beleid te heroverwegen en terug te keren naar het idee van Europese soevereiniteit en strategische autonomie.

De enige levensvatbare manier om te garanderen dat Duitsland afziet van Russische energieleveranties is door beide partijen te betrekken bij het militaire conflict in Oekraïne. Onze voortdurende acties in dat land zullen onvermijdelijk leiden tot een Russische militaire reactie. Natuurlijk zullen de Russen de massale druk van het Oekraïense leger op de niet-erkende Donbass-republieken niet onbeantwoord kunnen laten. Dit zou het mogelijk maken Rusland tot agressor te verklaren en het hele pakket van eerder voorbereide sancties tegen het land toe te passen. (Noot van de vertaler: het feit dat de sancties lang van tevoren waren voorbereid, is later door kanselier Scholz meermaals publiekelijk verklaard)

Poetin van zijn kant zou kunnen besluiten beperkte tegensancties op te leggen – met name tegen Russische energieleveranties aan Europa. De schade voor de EU-landen zal dus vergelijkbaar zijn met die voor de Russen en in sommige landen – met name Duitsland – groter zijn.

Voorwaarde voor Duitsland om in deze val te lopen is de leidende rol van de Groene partijen en ideologie in Europa. De Duitse Groenen zijn een sterk dogmatische, zo niet ijverige beweging, waardoor het vrij gemakkelijk is hen zover te krijgen dat zij economische argumenten negeren. In dit opzicht overtreffen de Duitse Groenen hun tegenhangers in de rest van Europa. Persoonlijke eigenschappen en het gebrek aan professionalisme van hun leiders – in de eerste plaats Annalena Baerbock en Robert Habeck – doen vermoeden dat het voor hen bijna onmogelijk is om hun eigen fouten tijdig toe te geven.

Het zal dus volstaan om snel het beeld van Poetins agressieve oorlog in de media vorm te geven om de Groenen te veranderen in vurige en harde voorstanders van sancties, een “partij van de oorlog”. Op die manier kan de sanctieregeling zonder belemmeringen worden ingevoerd. Het gebrek aan professionalisme van de huidige leiders zal in de toekomst geen tegenwicht bieden, ook niet als de negatieve gevolgen van het gekozen beleid duidelijk genoeg worden. De partners in de Duitse regeringscoalitie zullen hun bondgenoten gewoon moeten volgen – althans totdat de last van de economische problemen groter is dan de angst om een regeringscrisis uit te lokken.

Maar zelfs als de SPD en de FDP bereid zijn zich tegen de Groenen te verzetten, zullen de mogelijkheden van de volgende regering om de betrekkingen met Rusland snel genoeg te normaliseren, merkbaar beperkt zijn. De betrokkenheid van Duitsland bij grootschalige wapen- en bewapeningsleveranties aan het Oekraïense leger zal onvermijdelijk een sterk gevoel van wantrouwen in Rusland teweegbrengen, waardoor het onderhandelingsproces vrij lang zal duren.

Als oorlogsmisdaden en Russische agressie tegen Oekraïne worden bevestigd, zal de Duitse politieke leiding niet in staat zijn het veto van haar EU-partners tegen hulp aan Oekraïne en verscherpte sanctiepakketten te overwinnen. Dit zal zorgen voor een voldoende lange kloof in de samenwerking tussen Duitsland en Rusland, waardoor grote Duitse handelsondernemingen niet meer concurrerend zullen zijn.

Verwachte gevolgen

Een vermindering van de Russische energieleveranties – idealiter een volledige stopzetting van deze leveranties – zou desastreuze gevolgen hebben voor de Duitse industrie. De noodzaak om in de winter aanzienlijke hoeveelheden Russisch gas voor de verwarming van particuliere huishoudens en openbare voorzieningen aan te wenden, zal de tekorten nog doen toenemen. Stilstand van industriële ondernemingen zal leiden tot tekorten aan onderdelen en reserveonderdelen voor de productie, tot de ineenstorting van logistieke ketens en uiteindelijk tot een domino-effect. In de grootste ondernemingen in de chemische, de metallurgische en de machinebouwindustrie is een volledige stillegging waarschijnlijk, aangezien zij vrijwel geen reservecapaciteit hebben om het energieverbruik te verminderen. Dit zou kunnen leiden tot de sluiting van ondernemingen met een continue cyclus, hetgeen hun ondergang zou betekenen. (Ed. note: Dit geldt bijvoorbeeld voor de staalindustrie, want zodra een oven volledig is stilgelegd, is hij vernietigd. De ovens moeten altijd met een minimale belasting werken..)

De cumulatieve verliezen voor de Duitse economie kunnen slechts bij benadering worden geraamd. Zelfs indien de beperking van de Russische leveringen beperkt blijft tot het jaar 2022, zullen de gevolgen verscheidene jaren aanhouden en kunnen de totale verliezen oplopen tot 200 à 300 miljard euro. Dit zal niet alleen een verwoestende slag toebrengen aan de Duitse economie, maar de gehele EU-economie zal onvermijdelijk instorten. Wij hebben het hier niet over een daling van de economische groei, maar over een langdurige recessie en een daling van het BBP alleen al in de materiële produktie met drie à vier procent per jaar gedurende de komende vijf à zes jaar. Een dergelijke daling zal onvermijdelijk leiden tot paniek op de financiële markten en mogelijk tot de ineenstorting ervan.

De euro zal onvermijdelijk en hoogstwaarschijnlijk onherroepelijk onder de dollar zakken. Een sterke daling van de euro zal bijgevolg leiden tot de wereldwijde verkoop ervan. Het zal een giftige munt worden en alle landen van de wereld zullen het aandeel ervan in hun deviezenreserves snel verminderen. Deze kloof zal voornamelijk met dollars en yuan worden gedicht.

Een ander onvermijdelijk gevolg van een langdurige economische recessie zal een scherpe daling van de levensstandaard en een stijgende werkloosheid zijn (alleen al in Duitsland tot 200.000 tot 400.000), hetgeen zal leiden tot een uittocht van geschoolde werknemers en goed opgeleide jongeren. Er zijn tegenwoordig letterlijk geen andere bestemmingen voor een dergelijke migratie dan de Verenigde Staten. Een iets kleinere, maar ook niet onbelangrijke stroom migranten kan worden verwacht uit andere EU-landen.

Het onderzochte scenario zal dus zowel indirect als vrij direct bijdragen tot een versterking van de nationale begrotingssituatie. Op korte termijn zal zij de tendens van de dreigende economische recessie ombuigen en bovendien de Amerikaanse samenleving consolideren door haar af te leiden van de onmiddellijke economische zorgen. Dit zal op zijn beurt het electorale risico verminderen.

Op middellange termijn (4-5 jaar) zouden de cumulatieve voordelen van kapitaalvlucht, herschikte logistieke stromen en verminderde concurrentie in belangrijke industrieën kunnen oplopen tot zeven à negen triljoen dollar.

Helaas zal China op middellange termijn waarschijnlijk ook van dit evoluerende scenario profiteren. Tegelijkertijd stelt Europa’s sterke politieke afhankelijkheid van de VS ons in staat eventuele pogingen van afzonderlijke Europese staten om dichter bij China te komen effectief te neutraliseren.

Einde vertaling

Vooral de opmerkingen over de Groenen en met name Baerbock en Habeck zijn interessant, omdat Baerbock zojuist (op . Augustus) heeft openlijk gezegd dat zij precies wil uitvoeren wat in dit document wordt geëist. De details van Baerbocks verklaring, inclusief de link naar de video met haar verklaring zijn hier te vinden.

Addendum

Een paar uur nadat ik dit artikel had geschreven, kreeg ik naast de “naakte” tekst ook het “origineel”, d.w.z. de voorbladen, toegestuurd. Ik moest lachen omdat het document eigenlijk geschreven is door de RAND Corporation. Ik heb zoveel van hun verslagen en studies gelezen dat ik hun stijl zelfs in een “naakte” tekst herken. Ik heb onmiddellijk het vermoeden geuit dat de RAND Corporation de auteur is in dit artikel.

Momenteel gebruikt de heer X zijn middelen om na te gaan of het document ook al ergens is gepubliceerd, bijvoorbeeld op de pagina’s van de Amerikaanse regering, hoewel het oorspronkelijk was geclassificeerd als “vertrouwelijk”. Ik zal in de komende dagen op het document terugkomen.


In meinem neuen Buch „Inside Corona – Die Pandemie, the Network and the Backers – The Real Goals Behind Covid-19“, gebruik ik een uitgebreide analyse van uitgelekte gegevens om aan te tonen hoe de pandemie door verschillende organisaties in verschillende fasen werd voorbereid, waarbij de actieve voorbereidingsfase rond 2016/2017 begon. Daarnaast laten de gegevens ook zien welke overkoepelende doelstellingen deze organisatoren nastreven en hoe de pandemie voor hen de weg vrijmaakt om deze doelstellingen te verwezenlijken.

Het boek is momenteel gepubliceerd en kan exclusief hier rechtstreeks worden besteld via J.K. Fischer Verlag.

Klik hier voor het nieuwe boek