Redactionele aanbeveling: – Arthus Firstenberg: DRAADLOZE TECHNOLOGIE EN KLIMAATVERANDERING – Verslag van de COP 27

18-11-22 09: 50: 00,

Om op de conferentie te kunnen navigeren, meldt Cellular Phone Task Force assistente Kathleen Burke uit Sharm El-Sheikh, Egypte, moet men bijna altijd een mobiele telefoon op zak hebben. Voor de United Nations’ 27 th Conference of the Parties on Climate Change, dit jaar gehouden in deze badplaats aan de Rode Zee, zijn vier neppalmbomen neergezet op het terrein van de COP zodat de 40,000 conferentiegangers allemaal op hetzelfde moment op hun mobieltje zitten, de hele dag door, elke dag, twee weken lang. Elke “boom”, op de voorgrond op de foto hierboven, is gewoon een metalen stellage voor antennes.

De Safe and Sound Pro II radiofrequentiemeter, die Kathleen naar de COP bracht om de stralingsniveaus te meten, geeft overal op het terrein van de COP, binnen en buiten, te allen tijde “Extreem” aan. Zij is wellicht de enige persoon op de conferentie die geen mobiele telefoon heeft.

Het doel van Kathleen’s deelname als waarnemer aan de COP is om bruggen te slaan naar de mensen die het meest geven om de toekomst van onze wereld, die zich niet eens bewust zijn van een existentiële bedreiging die nog urgenter is dan die waarvoor ze naar Egypte zijn gekomen, en die er toch nauw mee samenhangt. Zij verspreidt de volgende brief onder de afgevaardigden – een brief die ik schreef en officieel indiende bij de COP 27 voordat zij aankwam. Kathleen heeft de brief vandaag persoonlijk afgeleverd bij alle kantoren van de partijen (de landen die op de conferentie vertegenwoordigd zijn), alsook bij het Environmental Defense Fund en de Wereldgezondheidsorganisatie.


Een blinde vlek moet worden opgevuld

Buiten een atoomkern zijn er slechts twee fundamentele krachten in de natuur: zwaartekracht en elektriciteit. The electromagnetic force is 1,000,000,000,000,000,000,000,000, Toch doet een groot deel van de westerse wetenschap alsof het niet bestaat. Dit heeft nu terminale gevolgen voor het leven op aarde. De gevolgen voor het leven worden geweten aan micro-organismen. De gevolgen voor het milieu worden geweten aan de klimaatverandering.

Deze conferentie houdt zich terecht bezig met het stoppen van de verbranding van fossiele brandstoffen. Als dat niet gebeurt, zal de aarde onbewoonbaar worden. Maar zelfs als het wordt gestopt, zal de aarde niet overleven tenzij ook de wereldwijde elektrosmog wordt gestopt – elektrosmog van de draadloze wolk en van satellieten. En elektrosmog is een nog grotere noodsituatie dan klimaatverandering. We hebben slechts jaren om het te stoppen, geen decennia. Bovendien maken veel van de strategieën om onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verminderen – zonne-energie, windenergie, het slimme netwerk, elektrische voertuigen, slimme snelwegen, slimme steden, enzovoort – de zaken alleen maar veel erger. De methoden die gebruikt worden om informatie te verzamelen over veranderde leefgebieden van dieren – GPS, radio tracking devices, etc. – doden wilde dieren in plaats van ze te redden.

Hieronder volgen enkele feiten die de Verenigde Naties onmiddellijk moeten erkennen en onder controle moeten krijgen, zodat onze kinderen kunnen opgroeien:

 • Elektriciteit, en geen enkele andere kracht, is verantwoordelijk voor het leven. De studie van elektriciteit moet teruggebracht worden naar de biologie, scheikunde en geneeskunde.
 • Elektromagnetische velden (EMV's) verstoren de stroom van elektronen in onze zenuwen, onze hersenen en de pacemakers van ons hart. Dit is verantwoordelijk voor de recente enorme toename in de prevalentie van neurologische ziekten zoals ADHD, Alzheimer, multiple sclerose en autisme, en de grote toename van het aantal hartaanvallen bij jonge mensen.
 • EMV's verstoren de stroom elektronen van het voedsel dat we eten naar de zuurstof die we inademen, die dag en nacht plaatsvindt in de mitochondriën van elke cel om de energie te maken die nodig is voor het leven.
 • Deze verstoring van het metabolisme - verstoring van de verbranding van suikers, vetten en eiwitten voor energie - heeft alle levende wezens in een toestand van zuurstoftekort gebracht. Dit gebeurt bij elk mens, elk dier, elk insect en elke plant, zonder ophouden en zonder mogelijkheid om te ontsnappen.
 • Het verminderde vermogen van onze cellen om suikers te verteren wordt diabetes genoemd.
 • Het verminderde vermogen van onze cellen om vetten te verteren zorgt ervoor dat ze worden afgezet in onze weefsels, wat leidt tot obesitas. Het zorgt ervoor dat ze worden afgezet in de kransslagaders, wat leidt tot hartziekten.
 • Het verminderde vermogen van onze cellen om de zuurstof die we inademen te gebruiken, zorgt ervoor dat ze overschakelen op een anaërobe (zuurstofloze) stofwisseling, met kanker als gevolg.
 • De buitengewone toename van deze vier pandemische ziekten - obesitas, diabetes, hartziekten en kanker - wordt voornamelijk veroorzaakt door de constante straling van persoonlijke draadloze apparatuur en de wereldwijde infrastructuur die deze ondersteunt.
 • Bij bijen, die een zeer hoog metabolisme hebben, is deze storing snel dodelijk. Colony collapse disorder wordt bijna volledig veroorzaakt door elektrosmog.
 • De 75% afname van vliegende insecten in natuurgebieden in heel Duitsland, en de 98% tot 99% afname van het aantal kruipende insecten in een regenwoud in Puerto Rico - dalingen die weergeven wat wereldwijd de "insectenapocalyps" wordt genoemd - worden voornamelijk veroorzaakt door de enorme toename van de intensiteit van de straling van de wereldwijde draadloze infrastructuur.
 • De ongekende massale sterfte van nestelende vogels wereldwijd in het voorjaar en de zomer van 2022 was te wijten aan de enorme wereldwijde intensivering van de draadloze infrastructuur die nu plaatsvindt op het land, in de ruimte en in de oceanen.
 • De emissies van draadloze apparaten worden radiofrequente (RF) straling genoemd. Naast de algemene verstoring van de elektronenstroom in ons lichaam die optreedt bij elke bron van EMV's, draagt RF-straling complexe informatie over van het ene draadloze apparaat naar het andere in de vorm van frequenties en pulsatiepatronen. Zij draagt dezelfde informatie over naar de cellen van ons lichaam, waardoor de communicatie tussen onze cellen en tussen ons lichaam en de aarde wordt verstoord en overstemd.
 • Dit verstoort reproductie, groei, differentiatie, rijping, genezing en normaal functioneren, en is verantwoordelijk voor de dramatische achteruitgang van de menselijke gezondheid in de afgelopen tweeënhalf decennia.
 • Deze verstoring van de interne communicatie is niet afhankelijk van de dosis. Zelfs bij bijna-nul vermogen is aangetoond dat RF-straling de hersengolven verandert en de structuur van het DNA aantast.
 • Elk draadloos apparaat en elke antenne is verantwoordelijk voor elektrosmog. Geen enkel kan ooit veilig gebruikt worden, zelfs niet theoretisch. Niet mobiele torens, niet mobiele telefoons, niet WiFi, niet Bluetooth, en niet een van de 25 verschillende draadloze apparaten die het gemiddelde huishouden tegenwoordig bezit.
 • Communicatiesatellieten, die nu bijna om de dag worden gelanceerd, tot 54 per keer, door regeringen en particuliere bedrijven, vervuilen en veranderen massaal de elektromagnetische omgeving van de aarde zelf. Dit tast al het leven hieronder verder aan, omdat elk levend wezen deel uitmaakt van het wereldwijde elektrische circuit dat te allen tijde tussen de hemel en de aarde stroomt.
 • Er zijn momenteel 15 miljard mobiele telefoons op aarde die RF-straling uitzenden, samen met meer dan 6 miljoen zendmasten. Ten minste 5,000 satellieten zenden wereldwijd straling uit vanuit de ruimte, en ten minste 100,000 meer zijn gepland en gepland.

Namens mijn organisatie, de miljoenen mensen die mijn werk steunen, en namens de mensheid, al het leven, en de aarde, vraag ik de partijen bij het VN-Raamverdrag inzake Klimaatverandering om elektrosmog te erkennen als de noodsituatie die het is, en een enorme bijdrage aan aspecten van de achteruitgang van het leven die tot nu toe alleen aan klimaatverandering werden toegeschreven. Verder vraag ik de Verenigde Naties om een officiële discussie te openen over deze urgente bedreiging voor alle naties en stel ik voor om een nieuw verdrag op te stellen en een Conventie over Elektrosmog op te richten. Ik, en de duizenden wereldwijde deskundigen met wie ik communiceer, zijn beschikbaar om bij deze inspanning te helpen op elke manier die nodig is.


Kathleen gaf ook een kopie van de bovenstaande brief aan Amy Goodman, die de presentatrice is van Democracy Now!, een nieuwsprogramma dat zij 26 jaren geleden heeft opgericht en dat wordt uitgezonden op meer dan 1,400 openbare radio- en televisiestations wereldwijd. Haar uitzendingen van de COP 27 zijn geweldig. Op dinsdag hoorde ik haar Vanessa Nakate interviewen, een klimaatrechtvaardigheidsactiviste uit Oeganda, en wat Vanessa te zeggen had over de klimaatnoodsituatie geldt evenzeer voor EMV. Dinsdag was Vanessa’s 26e verjaardag, of “bearthday,” zoals ze het voor Amy spelde.

Vanessa meldde dat de Hoorn van Afrika ernstige droogte kent, terwijl grote delen van Nigeria en Pakistan onder water staan door recordoverstromingen. De wereld moet stoppen met praten over “aanpassing”, zei ze, omdat aanpassing al onmogelijk is. “Je kunt je niet aanpassen aan uitsterven”, zei ze. Een rechtvaardige overgang naar hernieuwbare energie is essentieel, zei ze, evenals het volledig stopzetten van investeringen in fossiele brandstoffen. Zij is ontzet over het feit dat de conferentie over klimaatverandering openlijk wordt gebruikt als marketinglocatie voor de fossiele brandstoffenindustrie: meer dan 600 vertegenwoordigers van de fossiele brandstoffenindustrie verkopen hun producten in de paviljoens op de COP!

Haar gevoelens zijn evenzeer van toepassing op EMV’s. Nu straling al zo alomtegenwoordig is dat de meerderheid van de mensen in sommige landen diabetes of prediabetes heeft, en 98% tot 99% van de insecten zelfs in regenwouden is verdwenen, is “aanpassing” onmogelijk. “Aanpassing” betekent in dit geval “veilig gebruik” van draadloze technologie. De verbranding van fossiele brandstoffen moet stoppen, en het gebruik van mobiele telefoons moet ook stoppen. Dat zijn de twee dingen die moeten gebeuren als we in de nabije toekomst nog een planeet willen hebben om op te leven.

Gisteren (woensdag) interviewde Amy Harjeet Singh, een activist uit New Delhi, India die lid is van het Climate Action Network. Net als Vanessa is hij woedend dat er niet alleen in 30 jaar geen vooruitgang is geboekt op het gebied van klimaatverandering, maar dat fossiele brandstoffen zelfs niet worden genoemd in het Akkoord van Parijs dat werd aangenomen in 2015. En (sinds gisteren) worden fossiele brandstoffen ook niet genoemd in het ontwerpverslag van de COP 27. Ook hij is geschokt door de 600 lobbyisten voor fossiele brandstoffen die van de COP 27 een Expo voor hun producten hebben gemaakt. Hij dringt er bij de landen van de wereld op aan een non-proliferatieverdrag voor fossiele brandstoffen te ontwikkelen, waar Tuvalu en Vanuato om vragen. Het zijn twee eilandstaten die in hun bestaan worden bedreigd door de stijgende zeespiegel.

De parallellen met het EMF-activisme zijn frappant. Net zoals 600 lobbyisten voor fossiele brandstoffen hun producten aanprijzen op een conferentie over klimaatverandering, zo hebben de meeste mensen die EMV conferenties en protesten tegen 5G bijwonen mobiele telefoons in hun handen. Zoals er al 30 jaar geen vooruitgang is geboekt op het gebied van klimaatverandering, zo is er al 30 jaar geen vooruitgang geboekt op het gebied van straling.

“Een strijd voor klimaatrechtvaardigheid is een strijd voor mensenrechten,” zei Vanessa Nakate. Evenzo is een strijd voor een stralingsvrije wereld een strijd voor mensenrechten. Het is tijd om te voorkomen dat landen onder water komen te staan, dat miljoenen mensen worden gemarteld en dakloos worden, en dat kinderen wereldwijd opgroeien met hersenletsel. Het is tijd om te stoppen met het verbranden van fossiele brandstoffen, en het is tijd om te stoppen met het gebruik van mobiele telefoons.

Mijn brief, zoals door mij ingediend bij de COP op het briefpapier van mijn organisatie, met mijn geloofsbrieven, staat hier:

Ik vraag iedereen om alstublieft Amy Goodman te schrijven met het verzoek om te beginnen praten over straling van draadloze technologie op Democracy Now! Ze is populair, gerespecteerd en bereikt miljoenen mensen. Stel alstublieft de klimaatverandering niet ter discussie wanneer u haar schrijft. We moeten onze krachten bundelen met degenen die om onze planeet geven als we haar in leven willen houden. De beste manier om Amy te contacteren is op haar website.

Arthur Firstenberg, voorzitter
Cellular Phone Task Force
Auteur, The Invisible Rainbow: A History of Electricity and Life
Administrator, International Appeal to Stop 5G on Earth and in Space
Caretaker, ECHOEarch.org (End Cellphones Here On Earth)
P.O. Box 6216
Santa Fe, NM 87502
USA
phone: +1 505-471-0129
info@cellphonetaskforce.org
November 17, 2022

Donations to support this work are needed. De Cellular Phone Task Force is een 501(c)(3) non-profit organisatie, en donaties van inwoners van de VS zijn fiscaal aftrekbaar. Ons Belasting ID Nummer is 11-3394550.

De laatste 49 nieuwsbrieven, inclusief deze, zijn te bekijken op de
Nieuwsbrieven pagina van de Cellular Phone Task Force. Om u te abonneren, ga naar
www.cellphonetaskforce.org/subscribe of klik op deze link:

SUBSCRIBE

%d bloggers liken dit: