Redactionele aanbeveling: – Medici en wetenschappers: “Vermoord geen kinderen!”

redactionele-aanbeveling:-–-medici-en-wetenschappers:-“vermoord-geen-kinderen!”

30-11-22 06:44:00,

Op 16.11.2022 is de “Mediziner und Wissenschaftler für Gesundheit Freiheit und Demokratie” (MWGFD) hield een persconferentie in München, waar wetenschappelijke deskundigen goed onderbouwde lezingen gaven over actuele medische, statistische en juridische onderwerpen van de “Corona-crisis”. Dit was het begin van een reeks verdere voorlichtingsbijeenkomsten. Centraal stond de Corona-“vaccinatie” van hulpeloze kinderen en zuigelingen, die zonder noodzaak steeds intensiever wordt uitgevoerd en die, gezien de ernstige en dodelijke bijwerkingen die wereldwijd aanzwellen, een bijzonder snode daad is. Hieronder brengen wij u een verslag van Uwe Kranz. (hl)

Persbericht van Uwe Kranz

https://www.mwgfd.de/

Met dit enorme motto, versierde de vereniging Artsen en Wetenschappers voor Gezondheidsvrijheid en Democratie (MWGFD) ook de uitstraling was indrukwekkend: zeven internationaal erkende deskundigen hielden beknopte voordrachten over hun speciale vakgebieden en beantwoordden vervolgens ruim een uur lang geduldig vragen van de media en gasten, alvorens exclusieve interviews te geven.

Er zullen in de toekomst meer van dergelijke informatieve evenementen plaatsvinden, ook al waren er enkele kritische geluiden over de poster (te “luguber”) en het hoofdverhaal, volgens welke kinderen zouden worden geïnstrumentaliseerd door zowel de vereniging als door voorstanders van vaccinatie en in contrast zouden staan met de wetenschappelijke en feitelijke inhoud van de conferentie. De MWGFD zal dit in de toekomst zeker overwegen, maar: De drastische woordkeuze komt overeen met het eerdere onmenselijke voornemen om onze baby’s en kleine kinderen op te offeren aan het gentherapeutische massa-experiment, na meer dan twee jaar vergeefse aansporingen met wetenschappelijke objectiviteit.

Kernthema’s waren: de veroordeling van de Passauer arts Dr. Weikl in verband met de evidente rechtvaardigheid van de opinie en het algemene maskerprobleem; de dreigende aanbeveling van baby- en kindervaccinatie in verband met de bevindingen over (kinder)oversterfte, vaccinatieschade, zwangerschapsproblemen en dalende geboortecijfers; de juridische dimensies van de vergunningsprocedure, de wijzigingen in de geneesmiddelenwet en de juridische gevolgen van gebrekkige voorlichting bij vaccinatie.

Dr. Weikl gaf aan het begin kort commentaar op zijn veroordeling van de vorige dag (voorwaardelijke straf van slechts één jaar). Een terugtrekking van de Gesinnungsjustiz in tranches: het aantal aangeklaagde zaken smolt als sneeuw voor de zon in het vooronderzoek en in de twee instanties van 1.096 over 75 naar 24 en zelfs deze zaken bevinden zich op dun ijs. Het beroepsverbod en de boete werden ingetrokken. Waarschijnlijk om het gezicht te redden om politieke redenen, zijn de juridisch twijfelachtige redenen voor het vonnis gebleven. Dr. Weikl zal zijn advocaten laten onderzoeken of er redenen zijn om in beroep te gaan.

Prof. Dr. Dr. Martin Haditsch benadrukte het gebrek aan bewijs voor verplichte maskers, de epidemiologische ondoeltreffendheid en de irrelevantie van de ongeschikte en niet-goedgekeurde maskers. Hij verklaarde dat maskers noch zelfbescherming noch bescherming voor anderen bieden, maar volgens vele wetenschappelijke studies eerder schadelijk zijn en via microdeeltjes extra toxische blootstelling veroorzaken, vooral voor kinderen.

Centraal stond echter het voorkomen van een aanbeveling van de STIKO om voortaan ook de C-“vaccinatie” van baby’s en kleine kinderen uit te voeren, zoals het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) adviseert Prof. Dr. Werner Bergholz dringend gewaarschuwd, omdat bij elke vaccinatie de verhouding tussen voordeel en risico zorgvuldig moet worden afgewogen. Terwijl aan de ene kant vaststaat dat het voordeel van de COVID-19 “vaccinatie” vrijwel nihil is, is er onweerlegbaar wetenschappelijk bewijs dat de risico’s aanzienlijk zijn, zowel wat betreft ernstige bijwerkingen als de frequentie van sterfgevallen, nog afgezien van het risico van latere schade. Het is fataal dat het Paul Ehrlich Institute (PEI) een aanzienlijke onderrapportage toestaat en internationale gegevens uit Engeland, de VS, Zweden en zelfs de discrepantie met de vrijgavestudies van Pfizer/BioNTech eenvoudigweg negeert. Met grote nadruk eiste dr. Bergholz een onmiddellijke koerscorrectie naar het voorbeeld van Engeland, Denemarken en Zweden.

Duidelijk gewaarschuwd ook Prof. Dr. Ulrike Kämmerer tegen baby en peuter “vaccinaties”, omdat deze de kleine lichaampjes al dwingen het gevaarlijke spike-eiwit aan te maken. Dit spike-eiwit blijft niet op de injectieplaats, maar migreert naar de schakelpunten van het (groeiende) immuunsysteem van het kind, verspreidt zich door het hele lichaam en richt zo meer schade aan dan een virusinfectie, zoals pathologen en forensisch pathologen regelmatig en ondubbelzinnig kunnen aantonen in de weefsels van “vaccin”-slachtoffers. De vaak opvallende immuundeficiëntie heeft een bijzonder effect op de reactivering van sluimerende gordelroos of plotseling opkomende kankers. Hun conclusie: Hoe meer van dergelijke lipide/RNA-injecties plaatsvinden, hoe duurzamer het immuunsysteem wordt vernietigd en hoe meer giftige spike zich op schadelijke wijze in de weefsels kan afzetten.

Tegen deze achtergrond Prof. Dr. Andreas Sönnichsen (ingezoomd) de ethische visie vastgelegd in de Eed van Hippocrates, de Gelofte van Genève en de Code van Neurenberg. Als arts moet men zich houden aan het motto “Primum nil nocere”, d.w.z. “doe geen kwaad”. Gezien de alarmerende kindersterfte, die hij in wetenschap en praktijk volgt, waarschuwt hij ook tegen “vaccinatie” van kinderen, die schadelijk, volkomen zinloos, onethisch en mensonwaardig is. Hij eist categorisch dat de “vaccinatie” van gezonde kinderen wordt verboden en eist strikt dat de Code van Neurenberg wordt nageleefd.

In een bijdrage van Zoom Prof. Dr Sucharit Bhakdi wees erop dat zelfs pasgeborenen een volwassen immuunsysteem hebben. Vele honderden miljoenen van de genpakketten van het virus zijn na de “vaccinatie” onvermijdelijk in de bloedbaan terechtgekomen en zo in de cellen die de bloedvaten bekleden. De schade aan de vaten veroorzaakt trombose, die het hart en de hersenen kan bereiken en tot celdood kan leiden. De beschuldigende vraag van Dr. Bhakdi was hoe de bevoegde autoriteiten een dergelijke “vaccinatie” überhaupt konden goedkeuren, vooral omdat zij nooit in het bezit zijn geweest van het virus en derhalve geen dierproeven konden uitvoeren om de beschermende werking van het “vaccin” te onderzoeken. De directe goedkeuring van de experimenten op mensen werd door het EMA en het Paul Ehrlich Instituut (PEI) als het ware “doorgewuifd” in strijd met de wet. Dit waren misdaden tegen de mensheid en tegen de menselijkheid.

De lezing door de Gespecialiseerd advocaat Beate Bahnerdie de vele opzettelijke schendingen van alle nationale en internationale veiligheidsvoorschriften bij de goedkeuring van de C-“vaccins” aan de kaak stelde: vrijstelling van de milieucompatibiliteitstest, vrijstelling van de toxicologische test, de test op kankerverwekkende effecten en alle tests voor andere veiligheidsparameters (vruchtbaarheid, schade op lange termijn). Gezien de absolute nieuwheid en het gevaar van de mRNA-“vaccin”-stoffen en de “inhoudsrijke” lipidenstoffen is dit een flagrante schending van alle veiligheidsvoorschriften ter bescherming van de mens die ooit hebben geleid tot de vaststelling van de Duitse geneesmiddelenwet (AMG).

Bovendien wees de advocaat op wat zij beschouwde als de ongrondwettelijk De Duitse geneesmiddelenwet (AMG) is al stiekem en stilletjes ondermijnd door de in mei 2020 uitgevaardigde “Geneesmiddelenverordening”, volgens welke “vaccins” ook na de houdbaarheidsdatum mogen worden gebruikt, de bijsluiter mag worden weggelaten (samenstelling, werking, bijwerkingen), specialistische informatie voor artsen niet meer hoeft te worden verstrekt en voorlichtingsverplichtingen, certificeringsverplichtingen en partijkeuring door het PEI niet meer gelden. Deze verordening stelt dus 83 miljoen burgers bloot aan een onberekenbaar veiligheids- en gezondheidsrisico.

Het volgende, meer dan een uur lang Paneldiscussie met vertegenwoordigers van de media en gasten bevestigde in veel opzichten dat de sprekers een gevoelige snaar hadden geraakt. Individuele toehoorders beschreven de dramatische situatie van familieleden of patiënten die onmiddellijk na de vaccinatie ernstige gezondheidsschade opliepen. Dr. Weikl kon wijzen op het proefproject van zijn vereniging, die deze “vaccinatieslachtoffers” kon doorverwijzen naar een kring van artsen en therapeuten die zich specifiek konden wijden aan patiënten met het post-vac-syndroom. De vraag hoe de ontwikkeling te stoppen werd met open vizier besproken. “Educatie, educatie, educatie” en “nee zeggen” waren de meest geprioriteerde benaderingen, zei hij. Strafrechtelijke onderzoeken tegen de politiek en medisch verantwoordelijken waren de tweede stap die consequent werd gezet, niet alleen in Zwitserland en de VS. Het enige wat ontbrak was de politieke strekking, want zonder verandering in het gezondheidsbeleid is alle vooruitgang gedoemd te mislukken.