Redactionele aanbeveling: – Moderne psychologische en geestelijke oorlogsvoering

moderne-psychologische-en-geestelijke-oorlogsvoering

07-12-22 07:22:00,

BCP: Moderne psychologische en geestelijke oorlogsvoering
Deel één

Er is momenteel wereldwijd een psychologische en geestelijke oorlog gaande. Deze oorlog is niet in de eerste plaats een oorlog van legers, een oorlog van mensen, maar een oorlog van de geest. Deze oorlog speelt zich voornamelijk af in de menselijke geest. We kunnen daarom spreken over het rijk der ideeën, dat wil zeggen over ideologie.

Onze geest wordt beïnvloed door geestelijke krachten, zowel positieve als negatieve, dat wil zeggen door engelen en demonen.

In zijn recente toespraak heeft een zekere president gewezen op de satanische aard van de westerse beschaving toen hij het satanisme noemde dat samenhangt met genderpropaganda en geslachtsverandering.

Een verborgen wezen, de duivel, inspireert hen die van God zijn afgevallen en zowel de natuurlijke als de goddelijke wetten hebben verworpen. Tegenwoordig worden zij voornamelijk vertegenwoordigd door een wereldwijde semi-geheime elite-organisatie. De Bijbel getuigt dat de geestelijke strijd wordt gevoerd met de demonische krachten van gevallen engelen die hun wereldheerschappij in de ruimte uitoefenen (zie Ef 6:12). Als wij echter in innerlijke verbondenheid zijn met de Zoon van God en onze Verlosser, hebben wij zelfs macht over de geestelijke machten van het kwaad (Lc 10,19).

Het hedendaagse Westen, gedomineerd door de geest van leugen en dood, baant niet alleen de weg voor de genderideologie, maar ook voor de ideologie van ontvolking, de ideologie van transhumanisme, liberalisme, globalisme… Dit zijn allemaal ideologieën waarachter een duister wezen schuilgaat, de geest van de leugen. Het beïnvloedt vooral de menselijke geest. Met haar valse inspiraties verdraait zij op suggestieve wijze de werkelijkheid en werpt zij gezonde spirituele en morele grondslagen omver. In de strijd om de menselijke ziel zijn we getuige van de botsing van twee krachten – God en Satan, twee ideeën, twee legers – die van Christus en die van de antichrist! De profetie van de Apocalyps voltrekt zich vandaag al voor onze ogen. Wij nemen deel aan misschien wel de laatste en belangrijkste strijd. Zonder deze geestelijke, ideologische en intellectuele dimensie van de oorlog om de zielen te beseffen, kunnen we niet winnen.

Het is een feit dat de vijand vandaag in buitengewone kracht van leugens is gekomen. Dit blijkt uit de wereldwijde LGBT-propaganda, de geslachtsverandering van man naar vrouw en omgekeerd, de propagandacampagne voor de legalisering van het doden van ongeboren kinderen, of de transhumanistische propaganda. We moeten ons verdedigen tegen deze satanische anti-menselijke beschaving. Daarom is vandaag de oproep tot geestelijke gebedsmobilisatie uiterst relevant (zie youtu.be/a-s2HawV0WU ).

De duivel kwam in de macht van de leugen al in de marxistische ideologie, die het geloof in geestelijke werkelijkheden ontkende. De kern van deze ideologie was de theorie van Darwin die God de Schepper ontkende. Deze atheïstische ideologie werd toen officieel afgedwongen in het openbare leven, vooral in het onderwijs. Mythes over evolutie verspreidden zich overal, alsof de materie een eigen intelligentie had en doelbewust veranderde van dood naar levend en uiteindelijk uit dat laatste een geestelijk wezen – een mens – schiep. Er zijn velen die dit geloof propageren, niet om pseudo-rationele redenen, maar omdat zij in opstand zijn tegen God en niet bereid zijn Gods wetten en geboden te aanvaarden.

Op dit moment is de geest van de leugen verschenen in de rol van verdediger van de ecologie gekoppeld aan de verering van de zogenaamde Moeder Aarde als levend wezen. Dit gaat hand in hand met de popularisering van het neopaganisme dat gepaard gaat met massale demoralisatie, gender-ideologie, kinderroof, wereldwijde media-leugens en satanisme. De elites putten inspiratie uit de valse schepper – Satan – voor autogenocide, d.w.z. ontvolking.

Toen secularisme en humanisme opkwamen, zei men: “De eeuwigheid is ver weg, wij leven in de tijd.” En zo begonnen de mensen alleen nog maar te leven gericht op materialisme volgens liberale, marxistische principes. Zo verwijderden ze zich steeds verder van God, ze verloren het reddende geloof dat hen met God verbond, en door het valse geloof begonnen ze de diepten van de hel te naderen.

De mens is geschapen naar het beeld van God; zijn geest is onsterfelijk, ook al is het materiële lichaam sterfelijk. Wij ontvangen geestelijk voedsel op onze reis door het leven. Maar de vraag is van welke geest we het ontvangen. Of we ontvangen waarheid en leven van de Geest van God, of we ontvangen leugens en dood van de geest van de leugen. Het evangelie van Christus is de waarheid, terwijl menselijke filosofieën en ideologieën halve waarheden en leugens zijn. Men kan niet geestelijk neutraal zijn. Je bent of met God of met de duivel. Vraag jezelf af: Wie dien ik eigenlijk – God of de duivel door mijn ongeloof en egoïsme? Je dient wie je gelooft.

Wanneer een mens zich van God afkeert, blijft hij niet alleen bij aardse zaken, maar valt hij geleidelijk in geestelijke duisternis. Niemand kan zegevieren over leugen en kwaad zonder te beseffen en te aanvaarden dat het menselijk bestaan ook een verticale, en dus een geestelijke en christelijke dimensie heeft. Willen wetenschap, politiek en wetgeving vandaag de dag de mens dienen, dan moeten zij uitgaan van het verticale. Wanneer de wetenschap niet gebaseerd is op Christus, op de Waarheid, op moraliteit, wordt zij misbruikt om wereldwijde satanische plannen uit te voeren. Hoe hoger de technologie, hoe meer schade ze kan aanrichten.

De huidige geloofscrisis gaat hand in hand met het verval van de moraal. Mensen verliezen niet alleen hun geweten, maar ook hun gezond verstand. Als gevolg daarvan plegen ze zelf morele, spirituele en zelfs fysieke zelfmoord. We zien dit vandaag in de uitvoering van de ontvolkingsideologie. Wat is dan het nut van cyborgs of kunstmatige intelligentie die valse onsterfelijkheid beloven? Wat is het nut van farmacie of geneeskunde als we in plaats van medicijnen middelen krijgen voor geleidelijke zelfvernietiging, omdat alles in handen komt van ontvolkingsarchitecten? Momenteel maakt zelfs vaccinatie deel uit van de suïcidale agenda voor de mensheid. Vaccins en medicijnen worden biologische wapens om onze eigen bevolking uit te roeien. Waarom? Omdat de wetenschap onder controle wordt gebracht van hen die weigeren de beschermende grenzen van Gods geboden, die beschermen tegen de tijdelijke en eeuwige dood, te aanvaarden.

In de geestelijke oorlog die ieder mens in zijn leven meemaakt, vecht de waarheid tegen de leugen, de hemel tegen de hel. De tragedie is dat het Vaticaan zelf, onder leiding van de valse paus Bergoglio, is overgestoken naar het vijandelijke kamp en bewust werkt aan de wereldwijde zelfvernietiging van de Kerk en de mensheid. Daarom moet iedere katholiek zich in de eerste plaats bekeren, namelijk de waarheid de waarheid noemen en een leugen een leugen. Zij moeten de moed hebben om toe te geven: ik ben bedrogen.

Berouw is een verandering van richting en een verandering van denken van horizontaal naar verticaal. Jezus zegt “Bekeert u en gelooft in het Evangelie.” (Mc 1:15) “Tenzij u zich bekeert, zult u allen omkomen.” (Lc 13:3)
+ Elia
Patriarch van het Byzantijns Katholiek Patriarchaat

+ Methodius OSBMr + Timothy OSBMr
Secretaris Bisschoppen
15 november 2022

go.community.org.ua

07-12-22 07:10:00,

Analyse van geestelijke oorlogsvoering
Deel twee

In deel één hebben we nagedacht over de realiteit van de geestelijke en psychologische oorlogsvoering die momenteel op wereldschaal plaatsvindt. In deel twee geven we een analyse van de geestelijke oorlog die in het leven van ieder mens tijdens zijn leven plaatsvindt.

Psychologische en geestelijke oorlogvoering begint wanneer twee mensen elkaar haten. Elke vorm van oorlog heeft niet alleen een horizontale maar ook een verticale dimensie, waarachter rebellie tegen God en verwerping van zijn wetten en geboden schuilgaat. Deze rebellie vindt haar oorsprong in de geest van leugen en kwaad. De bron van het kwaad in ons, namelijk de erfzonde, onderdrukt het besef van de waarheid en ons geweten, dat de stem van God in het hart van de mens is. Het feit dat een mens zich door de zonde van God – het verticale – afscheidt, heeft ook een negatieve invloed op het horizontale, dat wil zeggen op de relatie met een ander. Dit is de oorzaak van elke oorlog en elk kwaad dat ooit door de mensheid is begaan. De Bijbel geeft ons een illustratief voorbeeld in de beschrijving van de eerste broedermoord. Kaïn keerde zich eerst van God af, en was vervolgens vervuld van afgunst en jaloezie op zijn broer. Zijn vasthouden aan hatelijke gedachten en de daaruit voortvloeiende emoties leidden er uiteindelijk toe dat hij zijn broer doodde. Wij zien dat de zonde eerder geworteld is in het hart van de mens dan in de slechte daad zelf, zoals moord, overspel of het doden van een ongeboren kind, wraak, diefstal, enz. Daarom moeten wij in de waarheid staan, in het licht van God, in het verticale, om zelfbedrog in ons denken te beseffen en het aan onszelf en aan God, of zelfs aan mensen, toe te geven. Dit verlamt de negatieve lading ervan, die anders zowel ons als anderen leed berokkent. Dit staan in het licht van de waarheid, of berouw, is de noodzaak van ons leven. Zonder berouw worden we slaven van de duisternis en de geest van de leugen, Satan, die onze dood zoekt, zowel tijdelijk als eeuwig. Door te sterven aan het kruis heeft Jezus ons verlost van zijn tirannie. Met elke daad van berouw vernieuwen wij onze relatie met Jezus, de Bron van licht en waarheid.

In ieder mens is een geestelijke oorlog gaande, omdat er in iedereen een bron van kwaad is, erfelijke zonde, die de geest verduistert en de wil naar het kwaad neigt. Het menselijk leven is eigenlijk een slagveld dat beslist tussen eeuwig geluk in de hemel en eeuwige verdoemenis in de hel. God en zijn engelen, hoewel zij onze vrije wil respecteren, doen alles voor ons om te winnen van het kwaad dat in ons en in de wereld werkt en waarachter de duivel zelf schuilgaat. Zijn voornaamste wapen is de leugen en daarom is het zo belangrijk in de waarheid te staan. Ware zelfkritiek en berouw ontmaskeren de verborgen strategie van deze leugengeest. In elk mensenhart is een verraderlijke oorlog gaande. De tragedie is dat de meeste mensen deze realiteit niet waarnemen en er zelfs niet over willen horen. Het meest banale voorbeeld van oorlog in intermenselijke relaties is echtscheiding in het huwelijk. De oorzaak daarvan is meestal het overtreden van Gods wet op huwelijkse trouw. Zij wordt vaak voorafgegaan door een reeks kleine misverstanden, die voortkomen uit menselijk egoïsme en onwil om zich te vernederen of bepaalde gedragingen van de echtgenoot te tolereren. Een van beiden of beiden zijn gericht op hun halve waarheid en niet bereid de opvattingen of houdingen van de ander in overweging te nemen. Een van beiden ziet zijn rechten, maar vergeet zijn plichten en verplichtingen te zien. Het probleem wordt automatisch alleen horizontaal aangepakt, waarbij iedereen vasthoudt aan zijn eigen waarheid. God en zijn licht hebben geen plaats in deze relaties. God – de verticale relatie – wordt genegeerd.

Hoe om te gaan met echtelijke conflicten? Het is noodzakelijk om van een horizontale naar een verticale dimensie te gaan, om de relatie tot God te realiseren. Hij schiep mij, offerde zijn enige Zoon voor mijn zonden om mij te redden opdat ik niet zou vergaan. Hij gaf mij zijn geboden om redding te bereiken, en ik overtreed ze nu. Ik wil de objectieve waarheid niet aanvaarden en beseffen dat dit leven kort is en vroeg of laat zal eindigen in de dood. Ik wil niet eens nadenken over de werkelijke gevolgen van gebroken gezinnen: het lijden van de kinderen, het slechte voorbeeld, het lijden van degene met wie het overspel is gepleegd. Deze slechte daad resulteert ook in een ander gebroken huwelijk en ongelukkige kinderen. Voor dit alles zal men ter verantwoording worden geroepen voor Gods rechterstoel. Daarom moet ik mijn denken veranderen nu er nog tijd is. Ik moet ook vergeven en mijn gevoel van belediging, mijn subjectieve standpunt, loslaten.

Als je bidt of praat met wijze mensen, kun je licht en kracht putten; je kunt stoppen en je afkeren van je slechte wegen. Het beste is om je onmiddellijk te bekeren, je geweten niet te bedriegen en de reddende waarheid niet te verwerpen.

Het is een tragedie dat de zogenaamde synodale reis huwelijkse ontrouw en ongeoorloofde relaties met een ander als liefdevolle relaties betitelt! Het pleit ervoor dat deze in de kerk worden ondersteund. Dit is de stem van de geest van leugen en dood, niet de stem van God.

Echtscheiding verbreekt de band van twee mensen die beloofd hebben elkaar in liefde trouw te blijven tot de dood. Zij hebben de wet overtreden “Wat God verbonden heeft, laat de mens niet scheiden.” De gevolgen zijn zeer pijnlijk voor velen.

De jonge generatie wordt niet goed voorgelicht over de basiseenheid van de samenleving, namelijk het gezin. Het is noodzakelijk om in het onderwijs doeltreffende en illustratieve lessen en voorbeelden op te nemen over hoe conflicten die voortvloeien uit het samenleven kunnen worden opgelost. Maar bovenal is het nodig de jonge generatie ware zelfkritiek en verantwoordelijkheidszin bij te brengen, met een focus op God – de verticale. De strijd tegen egoïsme en menselijke passies vereist offerbereidheid, en daarvoor is een effectieve motivatie nodig. Ware motivatie is gebaseerd op geloof in God en op een persoonlijke relatie met Hem. Zonder dit fundament is het louter moraliseren of psychologie die geen kracht geeft.

Naast dit gebied van geestelijke oorlogsvoering zijn er andere, zoals rivaliteit, jaloezie en afgunst onder mensen, slavernij aan mammon en materialisme, de dwaasheid van menselijke trots die gepaard gaat met een valse norm, prestige of carrière. Dit alles komt voort uit de vergiftigde bron van het kwaad in de mens. Jezus zegt “Want uit het hart komen slechte gedachten, moord, overspel, seksuele onzedelijkheid, diefstal, valse getuigenis, laster.” (Mt 15:19)

Als wij God, zijn wetten en geboden en zijn Geest van waarheid in onze ziel ontvangen, brengen wij ware vrede aan andere mensen en zijn ons verstand, onze wil en onze gevoelens in harmonie. Als we God en Zijn geboden verwerpen, leidt dat tot een innerlijke disharmonie. Vaak beseffen we dat niet meteen, totdat er negatieve gevolgen optreden.

Als de naties hun zwaarden tot ploegscharen moeten slaan en als er ware vrede moet zijn (vgl. Mich 4:3), verbonden met een diepe vrede in de zielen, is dit niet mogelijk zonder een persoonlijke relatie met God – zonder geworteld te zijn in het verticale. Alleen hier, met opgeheven ogen, in het ware licht, kan ik mijn problemen goed oplossen, uit mijn vallen opstaan en mijn egoïstische opvattingen veranderen. Dat geldt ook hier “Als wij in het licht wandelen, reinigt het bloed van Christus ons van alle zonde.” (1Joh 1,7) Ware vrede veronderstelt deze vrede in de menselijke ziel. Zonder de afhankelijkheid van de mens van het verticale – van God – is vrede slechts een utopie, zowel in het leven van het individu als in de samenleving. Dit is de fundamentele juiste oriëntatie om de overwinning te behalen op het kwaad dat in onszelf is, dat in de wereld is en dat werkzaam is door de geest van leugen en kwaad. Zonder deze realiteit te respecteren, zijn het spreken over wereldvrede of zinnen over vredesgebeden een grote hypocrisie en misleiding.

+ Elia
Patriarch van het Byzantijns Katholiek Patriarchaat

+ Methodius OSBMr + Timothy OSBMr
Secretaris Bisschoppen
16 november 2022