Redactionele aanbeveling: – Partijpolitieke houdingen en strijdmethoden bij de Federatie van Onafhankelijke Vrijescholen

redactionele-aanbeveling:-–-partijpolitieke-houdingen-en-strijdmethoden-bij-de-federatie-van-onafhankelijke-vrijescholen

08-12-22 04:36:00,

De Federatie van Onafhankelijke Vrijescholen (BdFWS) draait in haar publicatieorgaan Erziehungskunst, uitgave van november 2022, scherp tegen pogingen tot infiltratie van de vrijescholen vanuit rechtse kringen met artikelen over “Taken van vrijescholen tegen rechtse aanvallen” en “Vrijescholen en extreemrechtse infiltratiepogingen”, geïntroduceerd in het hoofdartikel met de kop “Vrijescholen: Geen plaats voor nazi’s!” Het taalgebruik verraadt dat er geen onderscheid wordt gemaakt tussen rechts en rechts-radicaal of nationaalsocialistisch. In de politieke publieke sfeer is dit de taal van linkse partijen, ook van partijen die aan de buitenkant nog christelijke of liberale acroniemen dragen.

Natuurlijk is het gerechtvaardigd en noodzakelijk dat de Federatie en de vrijescholen waakzaam zijn voor infiltratiepogingen van extreem-rechtse persoonlijkheden en groeperingen en deze voorkomen, net zoals zij waakzaam moeten zijn voor extreem-linkse personen of jezuïeten die niet minder fundamenteel in staat zijn de antroposofische grondslagen van het vrijeschoolonderwijs te ondermijnen. Maar het is de methode die hier van belang is.

Al op de titelpagina van het pedagogisch tijdschrift staat het vonnis over rechts en een oorlogsverklaring:

Niet alleen rechts-radicalen zijn nazi’s, zo wordt gesuggereerd, maar rechtse, conservatieve opvattingen in het algemeen – een volkomen legitieme positie in het parlementaire spectrum, zonder welke er ook geen “links” zou zijn – zijn nationaalsocialistisch en moeten worden afgevoerd. Wat een niveau!

Methoden van links-groene partijen

“Duidelijk voordeel tegen rechts!” is al jaren een gangbaar gebod van links-groene partijen tegen nieuwe partijen of burgerbewegingen en demonstranten die andere dan linkse standpunten innemen en kritiek hebben op ondemocratische, ongrondwettelijke maatregelen van linkse regeringen. Zie hier, hier, hier, hier En Olaf Scholz tweette op 2.6.2021 s Olaf Scholz sur Twitter : “Toon de …

De slogan is, zonder onderscheid te maken en zonder op de inhoud van de standpunten in te gaan, radicaal gericht tegen “rechts”, uiteraard met het doel deze personen en groepen in de nabijheid van het nationaal-socialisme te plaatsen en hen aldus te belasteren als fascistische vijanden van de democratie, met wier argumenten men zich niet eens hoeft bezig te houden. Op die manier worden concurrerende politieke ideeën en groeperingen die de eigen machtspositie in gevaar kunnen brengen, van meet af aan het zwijgen opgelegd en uitgeschakeld.

In de wetenschap staat deze kwade methode bekend als argumentum ad hominem bekend, waarmee een schijnargument wordt bedoeld, “waarin het standpunt of de stelling van een tegenstander wordt aangevochten door een aanval op diens persoonlijke Omstandigheden of kenmerken wordt betwist. Dit gebeurt meestal met de bedoeling, zoals bij een argumentum ad populum, om het standpunt en de voorstanders ervan bij een publiek of in de rechtbank van de publieke opinie in diskrediet te brengen en een echt debat te vermijden.” (Wikipedia)

Degenen die zich op deze manier helemaal niet of slechts fragmentarisch met inhoudelijke argumenten bezighouden, hebben in feite zelf het terrein van de democratie al verlaten, vooral omdat zij met hun publieke discrediterende of lasterlijke “nep-argumenten” degenen die met linkse media-ondersteuning te maken hebben publiekelijk aan de schandpaal nagelen, waardoor zij sociaal en professioneel worden geïsoleerd en geïntimideerd, en dus ook de facto hun grondrecht van vrije meningsuiting massaal wordt ingeperkt.

De methoden in de “Kunst van het Onderwijs

Deze methoden worden ook gebruikt in artikelen in het novembernummer 2022 van “Erziehungskunst”. De verantwoordelijke redacteur Angelika Lonnemann geeft in de Redactie dat zij in vergelijking met de meerderheid van alle vrijeschoolleraren, personeel en ouders een zeer kleine minderheid vormen. Waarom dan deze openbare oorlogsverklaring in de onderwijskunst op links politieke ongedifferentieerde wijze tegen aanvallen “rechtse mensen en instellingen die de vrijescholen en Rudolf Steiner voor zichzelf willen opeisen”? Ze willen erover vertellen en oproepen tot waakzaamheid. Laten we eens kijken hoe dit verhaal eruit ziet.

Bestuurslid Hans Hutzel, een politiek wetenschapper, beschrijft in zijn artikel “Taken van vrijescholen tegen rechtse aanvallen”, ook zonder een duidelijk onderscheid tussen “extreem-rechts” en “rechts”:
“Sinds enkele jaren, sinds extreem-rechtse en antidemocratische incidenten op afzonderlijke scholen zichtbaar zijn geworden, en in toenemende mate sinds nieuwe extreem-rechtse, antidemocratische en racistische uitwassen op vele terreinen van de samenleving zichtbaar zijn geworden in de slipstream van de Coron-agitatie en de verhitte debatten over beschermingsmaatregelen, houden veel mensen op de scholen, de commissies van de Federatie van Vrijescholen en speciaal daarvoor aangestelde werkgroepen zich met dit onderwerp bezig.”

Dus nieuw-rechts, anti-democratisch en zelfs racistische uitwassen werden gepleegd tegen de – natuurlijk democratisch correcte – “Corona-“Beschermende maatregelen” zichtbaar. Maar men komt niet meer details te weten, zodat men zich geen idee kan vormen of zelf kan oordelen. Dan schrijft hij verder:

“Helaas zijn het niet alleen de algemeen herkenbare nazi’s, met een passende outfit, maar zijn het mensen die intellectueel poseren of esoterisch tieren die een bedreiging vormen. Deze mensen, die vaak retorisch glad overkomen, zoeken aansluiting bij de vrijeschool onderwijsprincipes. Het verraderlijke is dat de stragteg:ers van deze nieuw-rechtse bewegingen heel slim te werk gaan. Ze noemen het zelf meta-politiek en werken in de politieke voorhoede. Het is een strijd om de geesten, in de zin van het implanteren van rechtse patronen om de wereld te verklaren. De belangrijkste aanvalsrichting is het verschuiven van de basislijnen van wat gezegd kan worden. Niet door saaie slogans – die zouden gemakkelijk te hanteren zijn. Het zijn de betogen die lijken te kunnen verbinden.. Het gaat om de bezetting van woorden en termen. (…) Deze rechtse framing richt zich bewust op termen die in de antroposofie en het vrijeschoolonderwijs worden gebruikt. (…)
De strategie van rechtse groeperingen is het bezetten van denkbeelden en tradities, het herwaarderen ervan en het vullen met hun inhoud. Als dit gepaard gaat met verwarrende, esoterische beweringen over de waarheid, dreigen de rechtse groepen hun greep te verliezen
we weten dat…” formules, dan creëert dit precies de vervaging van de rechtse rand die direct en moedig moet worden aangepakt.”

Dit verwijst naar het “Instituut voor Staatsbeleid” (IfS), dat als extreem-rechts wordt omschreven. Of het beoogt “de partij “die Basis”, bijvoorbeeld, richt zich met haar sentimentele, romantiserende uitspraken juist op dit terrein en probeert concepten van drievoudigheid in deze zin te herkaderen. Helaas slaat dit op sommige scholen en in het milieu kritiekloos aan.”
Afgezien van het feit dat opnieuw geen rechtvaardiging wordt gegeven en de lezer slechts wordt geconfronteerd met discrediterende oordelen die hij geacht wordt te geloven, wordt duidelijk dat het hier helemaal niet gaat om pogingen tot infiltratie in de vrijescholen, maar om een intellectueel debat. Het BdFWS claimt soevereiniteit van interpretatie over antroposofische en vrijeschoolpedagogische begrippen, tegen de bezetting en herinterpretatie daarvan door “rechts-extremisten” meent het te moeten optreden. Voor een dergelijke pauselijke magistratuur is geen plaats in een vrij geestelijk leven, waarvoor de vrijescholen volgens Rudolf Steiner een speerpunt zouden moeten zijn. Het BdFWS kan, zoals iedereen, alleen zijn argumenten laten gelden voor het juiste begrip van antroposofische en vrijeschoolpedagogische concepten.

Voornamelijk persoonlijk in diskrediet brengen

Op volgend artikelVrijescholen en pogingen tot infiltratie door rechts-extremisten” laten de vier auteurs Albrecht Hüttig, Martin Malcherek, Markus Schulze en Frank Steinwachs eerst zien in hoeverre mensen uit het spectrum “rechts-esoterische, rechts-radicale of rechts-extremistische groepen hebben, als families of leraren, min of meer vanzelfsprekend geprobeerd op vrijescholen binnen te komen, daar actief te worden en ze te beïnvloeden”.
Er zijn individuele pogingen van Reichsbürgervan radicale rechtse netwerken, van völkische kolonisten en de Anastasia Beweging wiens radicaal-rechtse positionering wordt beschreven.

We willen en kunnen daar hier niet op ingaan. Beslissingen over welke leraren en ouders worden toegelaten of getolereerd, vallen uiteraard volledig onder de bevoegdheid van de individuele vrijeschool, in overleg met de BdFWS. Men kan zich alleen maar afvragen of de oordelen en besluiten vrij van politieke sjablonen zijn genomen.

Het laatste hoofdstuk van het artikel met de titel “Over de interpretatie van Steiners geschriften – publicaties in het rechtsspectrum”waarin de auteurs, net als Hans Hutzel in het voorgaande artikel, ingaan op de “De toe-eigening van vrijeschoolonderwijs en antroposofie door actoren uit het rechtsspectrum” dat wil zeggen, een onderwerp dat niets te maken heeft met de infiltratie van vrijescholen. En ook hier komt het aan op de methode.

Deze “toe-eigening” wordt het meest agressief nagestreefd door Caroline Sommerfeld.
“Ze behoort tot de Identitaire Beweging, die door het Bureau voor de Bescherming van de Grondwet als anticonstitutioneel wordt geclassificeerd. In haar boek “Wir erziehen” (Wij voeden op) verwijst zij naar Maria Montessori, Peter Petersen en Rudolf Steiner. Zij schildert Steiner af als een “volksdenker” en beveelt uitdrukkelijk de vrijeschool voor rechten aan, waar actief wordt gestreefd naar integratie in de eigen nationaliteit en een duidelijk onderscheid wordt gemaakt tussen het eigen volk en de vreemdelingen. Dit boek werd gepubliceerd Publicatie in 2019 door de rechtsradicale uitgeverij Antaios van Götz Kubitschek.”

Allereerst wordt mevrouw Sommerfeld persoonlijk aangevallen en in de anti-constitutionele extreem-rechtse hoek geplaatst, waarbij de indeling van het partijpolitiek bemande bureau voor constitutionele bescherming nog geen rechtvaardiging vormt. De fragmentarische inhoudelijke verantwoording, dat zij Rudolf Steiner afschildert als een “volksdenker” en dat in de vrijeschool de integratie in de eigen nationaliteit actief wordt nagestreefd, waardoor een duidelijk onderscheid wordt gemaakt tussen het eigen volk en de vreemdelingen, is voor de lezer niet goed te begrijpen zonder de context waarin zij staat, en waaruit pas kan blijken hoe zij bedoeld is.

Dan staat er verder:
“In het extreem-rechtse tijdschrift Compact, dat door het Bureau ter Bescherming van de Grondwet als extremistisch wordt geclassificeerd en waarvan de redacteur Jürgen Elsässer expliciet samenwerkt met de AfD, Pegida, etc., publiceerde Jonas Glaser in 2021 het artikel “Antroposofie: met Rudolf Steiner tegen de Grote Reset” – waarbij de Grote Reset puur in complottheoretische termen wordt geïnterpreteerd. Zijn conclusie is: “Voor veel dwarsdenkers, vaccinatiecritici, patriotten en tegenstanders van de Grote Reset is Steiner een leidende ster.” Een ander artikel van Jonas Glaser is “De aartsengel van de antroposofen: Rudolf Steiner en de redding van de wereld.”

Ook hier is er eerst een “ad hominem” aanval op het tijdschrift en zijn redactie, waarbij het onder verwijzing naar een overheidsinstantie extremistisch wordt genoemd en door zijn samenwerking met “AfD, Pegida, etc.” ook meteen als rechts-extremisten worden aangemerkt. Wat redacteur Jonas Glaser over Rudolf Steiner heeft geschreven wordt niet onthuld, alleen dat hij voor veel mensen een leidraad is Onconventionele denkers, critici van vaccinatie, patriotten en tegenstanders van de Great Reset is. De lezer weet dus niet wat de artikelen inhoudelijk zo verwerpelijk maakt, hij wordt geacht de auteurs te geloven. Het is blijkbaar voldoende dat de artikelen op de “verkeerde plaats” zijn verschenen.

In één adem wordt als het ware een – waarschijnlijk niet geliefde – antroposoof opgenomen:
“In dit tijdschrift (d.w.z. “Compact”) wordt ook gebruikt om het boek van Axel Burkart ‘Fascination Rudolf Steiner: His Work and its Significance for our Lives’ te promoten, dat Glaser vol lof aanhaalt.”
Alleen al door het van de verkeerde, zogenaamd uiterst rechtse kant aan te prijzen, wordt Axel Burkart suggestief in de damp van het rechts-extremisme geplaatst. Waarom noem je het anders in deze context? Er is geen zorgvuldig bewijs van de inhoud.

Nu wordt deze politieke strijdmethode onmiddellijk gevolgd door de gevangenneming van nog meer antroposofen. Zo is het beknopt gezegd:
“Thomas Meyer verwijst in het hoofdartikel van de ‘Europäer’ van februari 2021 lovend naar publicaties van Glaser.”

Afgezien van het feit dat de redacteur van het antroposofische tijdschrift in het genoemde redactioneel alleen verwijst naar een artikel van Glaser dat door de bovengenoemde auteurs helemaal niet wordt genoemd, getiteld “De eerste laterale denker: Rudolf Steiner en de Corona-crisis” verwijst, wordt hij zelf op suggestieve wijze in het extreemrechtse waas gebracht, alleen maar omdat hij het artikel prijst van een journalist die schrijft in een verondersteld extreemrechts tijdschrift. De verkeerde kant prijzen is genoeg. Maar er is geen inhoudelijk bewijs dat Thomas Meyer extreem-rechtse standpunten heeft geuit.

En direct verder leest men:
Hij (Thomas Meyer) vestigt ook de aandacht op de activiteiten van Bodo Schiffmann en zijn “collega[n]”Herbert Ludwig: door hen zou de “autonomie van het ego” getoond worden tegen de willekeurige staatsmacht. Hij concludeert: “De geest van Rudolf Steiners werkelijk oogverblindende geesteswetenschap waait en bloeit waar hij wil en kan

Daarentegen schrijft Thomas Meyer in het hoofdartikel van Europäer:
“Onlangs toonde Bodo Schiffmann de Europäer kwestie met de belangrijke Toespraak in Berlijn door Robert Kennedy aan de kijkers van zijn televisieprogramma. En zojuist vernemen we dat onze collega Herbert Ludwig… op de laatste editie.. van het “Corona Comité” heeft uitgebreid zijn zegje gedaan! Hij beschrijft in zijn opmerkelijke stemming, beschrijft hij de zo wijdverbreide houding van onderdanigheid aan autoriteiten in tegenstelling tot ware ego-autonomie. … De geest van de werkelijk eye-opening spirituele wetenschap van Rudolf Steiner waait en bloeit precies waar het wil
en kan. En niet noodzakelijk waar je het kan zien bloeien verwacht zou. …”

Uit de vergelijking blijkt dat Thomas Meyer enerzijds niet de nadruk legt op de “activiteiten” van Bodo Schiffmann die blijk gaven van ego-autonomie tegenover de willekeur van de staat, maar alleen op het feit dat deze laatste (als niet-antroposoof) zijn kijkers de Europeanen-Editie met de toespraak van Robert Kennedy laat zien, en dat anderzijds de uitdrukking “staats despotisme” is een uitvinding van de auteurs.
De auteurs verwijzen naar de woorden van Thomas Meyer in het hoofdartikel van de Europäer, dat zij dus voor zich hadden liggen. Ze kenden de bewoordingen daar. Dat wil zeggen, ze hebben het opzettelijk verkeerd voorgesteld.

En door ego-autonomie, geïsoleerd van zijn context, tussen aanhalingstekens te zetten – om het, waarschijnlijk in de zin van Hans Hutzel in het voorgaande artikel, te omschrijven als “esoterisch tieren” door ze niet als onderdanig aan de autoriteiten maar als “willekeurige staatsmacht” te omschrijven en ze in één adem te noemen met de “activiteiten” van Bodo Schiffmann, een lateraal denker die waarschijnlijk als rechts-extremist wordt beschouwd, wil men blijkbaar suggereren dat ik, Herbert Ludwig, ook rechts-extremist ben. Verraderlijker dan dat wordt het niet.

Vervolgens nemen de auteurs nog twee kleine nieuwe partijen in aanmerking:
“Wat de politieke partijen betreft, moet alleen worden gewezen op de partij Deutsche Mitte, die de Coronamaatregelen “fascistoïde” noemt en sympathiseert met het idee dat niet-gevaccineerden een “jodenster” kunnen dragen. Zij formuleert samenzweringstheorieën over Bill Gates en de WHO en staat vijandig tegenover een multiculturele samenleving. De ideeën van het tripartiete sociale organisme zijn door haar gepubliceerd.”

Dit had rechtstreeks uit een SPD persbericht kunnen komen. Men verneemt niets over de redenen op grond waarvan de kleine partij haar kritiek op de ongrondwettelijkheid van de maatregelen en de sociale uitsluiting van de niet-gevaccineerden enigszins overdreven formuleert. Voor de auteurs is dit extreemrechts op zich. Evenzo verwijzingen naar de aantoonbare invloed van Bill Gates op de WHO en naar achtergronden van massamigratie die alleen verborgen blijven voor blinde regeringsgelovigen. En in plaats van blij te zijn dat de ideeën van Rudolf Steiner`s sociale drieslag door anderen worden overgenomen, wordt de indruk gewekt dat de BdFWS het monopolie op deze ideeën heeft.

De partij die Basis propageert ook ideeën van de driedeling van het sociale organisme. De auteurs hebben van de vrijescholen vernomen dat er ouders en leraren zijn die lid zijn van of sympathiseren met deze partij. De voormalige vrijeschoolleraar en antroposoof Christoph Hueck publiceerde in augustus 2021 een artikel onder de titel Stemmen van de basis”

Wat wordt hier gesuggereerd? Ouders en leerkrachten die lid zijn van de legitieme partij de basis zijn of ermee sympathiseren, zijn rechts-radicaal en zouden geen ideeën over sociale driegeleding mogen uitdragen, ook al zijn ze antroposofen.
Dr. Christoph Hueck was klassenleraar aan een vrijeschool in Opper-Beieren (2003-2008), docent aan de (antroposofische) Vrije Hogeschool Stuttgart (2008-2015), bekleedde daar het lectoraat voor levenswetenschappen (2013), leidde een onderzoeksproject naar de levenslange gezondheidseffecten van vrijeschoolonderwijs in samenwerking met de Charité Berlin (2009-2013), is oprichter van de Akanthos Academie voor antroposofisch onderzoek en ontwikkeling e.V. in Stuttgart (2014) en is sinds 2015 nog steeds redacteur van Die Drei, Zeitschrift für Anthroposophie in Wissenschaft, Kunst und sozialem Leben, en tevens freelance docent op vrijeschoolpedagogen-seminars en aan het Freie Jugendseminar Stuttgart.

Dit is duidelijk niet waar het om gaat, want:
“Vertegenwoordigers van de partij ontkennen de coronapandemie, vaccinaties worden gelijkgesteld met de Holocaust als georganiseerde massamoorden, en de regering wordt ervan beschuldigd concentratiekampen te willen inrichten voor de niet-gevaccineerden, bijvoorbeeld door Reiner Fuellmich, die een strafbeschikking van de rechtbank van Göttingen kreeg omdat hij over de Holocaust beweerde: “Niet Hitler heeft het gedaan, maar het Amerikaanse financiële systeem.””

Met andere woorden, zij hebben scherpe kritiek op het Coronabeleid van partijen en regeringen en zijn dus radicaal rechts. Hun argumenten worden door de auteurs echter niet inhoudelijk weerlegd, want daarvoor zouden zij eerst door grondig onderzoek veel meer kennis moeten vergaren dan in hun partijpolitieke bubbel vanzelfsprekend is.
Daarnaast is het noemen van een strafbeschikking tegen Reiner Fuellmich discriminerend. Een strafbeschikking komt in eerste instantie alleen overeen met een tenlastelegging door het openbaar ministerie, dat pas iets zegt als het zelf of, na hoger beroep, een latere uitspraak juridisch bindend is geworden. Tot die tijd wordt de verdachte wettelijk onschuldig geacht. Dergelijke beginselen van de rechtsstaat lijken de auteurs in hun ijver voor laster niet te kennen.

Maar tot op heden is er zelfs geen vonnis tegen Dr. Fuellmich uitgesproken. Als dat zo was geweest, zou Dr. Fuellmich natuurlijk in beroep zijn gegaan, zou er een rechtszaak zijn geweest en zou de pers er met plezier over hebben bericht. Niets. Zoals Dr. Fuellmich zelf meldtde strafbeschikking was een kwaadaardige uitvinding van de Göttingse lokale pers. Ook de partij de basis heeft een overeenkomstige Persbericht uitgegeven. Er zijn geen verdere berichten hierover.

Met verantwoordelijkheidsgevoel voor de waarheid en nauwkeurig onderzoek hadden de auteurs dit zelf kunnen nagaan alvorens hun artikel te publiceren.

Résumé

Het novembernummer van “Erziehungskunst”, voor zover het hier is geanalyseerd, met inbegrip van de primitieve titelpagina, wordt gekenmerkt door een presentatie die in zijn geheel de linkse partijpolitieke methoden volgt: geen onderscheid maken tussen rechts en extreem-rechts of nationaal-socialistisch en in de eerste plaats mensen persoonlijk in diskrediet brengen en belasteren, zodat hun uitspraken en argumenten bij voorbaat worden geacht te zijn opgenomen zonder dat er zelfs maar sprake is van een inhoudelijk extreem-rechts sentiment.

Dit betekent dat in de Federatie van Onafhankelijke Vrijescholen, inclusief de redactie van de Erziehungskunst Vertegenwoordigers van de linkse partijpolitiek nemen het woord en gebruiken de organen van de Federatie voor partijpolitieke doeleinden. Op basis van geïsoleerde gevallen blaast de Federatie een grote aanval op extreem-rechtse en “rechtse” infiltratiepogingen en laat zij met haar politieke methoden zien dat binnen de Federatie de linkse partijpolitiek overheerst. Is het zelf geïnfiltreerd door “links”?

Drie invloedrijke figuren in de Bund zijn ook actieve leden van linkse partijen. De verantwoordelijke redacteur van de Erziehungskunst, Angelika Lonnemann, is sinds februari 2016 tot heden voorzitster van de lokale SPD-fractie in Augsburg-Lechhausen, was van maart 2016 – juli 2021 onderzoeksassistent van Augsburgs SPD-parlementslid Ulrike Bahr en van augustus tot oktober 2021 nog kantoormanager van het parlementslid (Linkedin).
Martin Malcherek, een van de vier auteurs van het artikel “Vrijescholen en infiltratiepogingen van radicaal rechts”, advocaat in Mainz en jarenlang juridisch adviseur van de bondsregering tot 2021, is sinds 2017 lid van de gemeenteraad van Mainz voor de partij “Die Linke”, was in 2017 de directe kandidaat van de “Linke” voor de Bondsdag en in 2019 en 2022 kandidaat voor het burgemeesterschap in Mainz. (Zie internet, over zijn activiteiten ook hier.)
Wilfried Bialik, bestuurslid van de BdFWS, is lid van het EPD (hier) en, volgens een bericht van 8.12.2020, SPD-raadslid in Swisttal-Düstekoven (NRW) en plaatsvervangend voorzitter van het schoolcomité aldaar (blick-aktuell).

Ik ben niet op de hoogte van andere partijlidmaatschappen. Maar het is ook alleen van belang dat de andere verantwoordelijken het kennelijk eens zijn met de partijpolitieke opvattingen en methoden. Veelzeggend in dit verband is dat Angelika Lonnemann van de Bondsdag, de arena van de partijpolitieke strijd, waar zij 5 jaar en 8 maanden voor de SPD diende, rechtstreeks is overgestapt naar de stoel van de hoofdredacteur van de Erziehungskunst werd gebeld. –
Maar partijpolitiek hoort net zo min thuis in de Federatie van (Onafhankelijke) Vrijescholen als in de scholen zelf.

Rudolf Steiner had een duidelijk oordeel over partijen. in 1920 zei hij tegen antroposofen:
“Weet je, het meest desolate, het meest sombere, het meest vlakke is wat zich in deze partijen aandient. (…) Men ervaart binnen deze partijformaties – dat moet iedereen toegeven – het allerergste.” 1
Volgens onderzoek in de geesteswetenschappen hebben de partijen met hun abstracte programma’s en principes “.. het beeld, de weerspiegeling van datgene wat een intensere werkelijkheid is in de geestelijke wereld. (…) Wat hier abstract is, is daarboven essentieel, dat wil zeggen, het abstracte is hier slechts een schaduw van het essentiële. (…) Ahrimanisch wezen overschaduwt zichzelf … in de conservatieve, Luciferisch wezen overschaduwt zichzelf … in de liberale.”
Hier volgt men een conservatief of een liberaal programma, daarboven is men een volgeling van een ahrimanisch of een luciferisch wezen van een of andere hiërarchie.2 Andere partijen waren anders gewogen mengsels.

Dit verklaart dat het in veel gevallen niet om de waarheid gaat, maar om leugens en bedrog. En het wordt duidelijk dat door de bril van partijpolitieke vooroordelen en dogma’s objectieve kennis – hier van wat werkelijk rechts-radicaal of nationaalsocialistisch is – helemaal niet mogelijk is. Wat een eisen stelde Rudolf Steiner aan een zorgvuldig proces van cognitie vrij van vooroordelen!

De beschreven brutale partijpolitieke methoden staan lijnrecht tegenover de ideeën en cognitieve houding van de antroposofie, waarin de onvoorwaardelijke liefde voor de waarheid en de onaantastbaarheid van het ziel-geestelijke wezen van de mens opperste idealen zijn.
Rudolf Steiner eiste herhaaldelijk “De mens moet alleen zeggen wat waar is, wat getest is. Het volstaat niet dat hij zich verontschuldigt met ‘ik zei het te goeder trouw’.” 3

En met betrekking tot de schending van het ziel-geestelijke wezen van de ander zei hij:
“Een ander van zijn plaats duwen is een lompheid, maar als men in gedachten hetzelfde doet, komt het bij niemand op dat dit een onrechtvaardigheid is. (…) Degene die zich met een ander bemoeit, doet iets vergelijkbaars, vanuit een geestelijk wereldbeeld, als degene die een ander fysiek schopt.” Ja, het is een veel sterkere invloed om een ander te onderbreken dan hem te schoppen.4
In welke mate geldt dit nog meer wanneer andere mensen publiekelijk in diskrediet worden gebracht en belasterd zonder bewijs van feiten.

In de Federatie van Vrijescholen zal veel moeten veranderen, wil de partijgeest wijken en de verloren antroposofische identiteit, waaraan alleen zij haar bestaansrecht ontleent, terugkrijgen.

———

1 Rudolf Steiner in Gesamt-Ausgabe nr. 197, voordracht 30.7.1920
2 Rudolf Steiner in GA nr. 199, Lezingen 6. u. 7.8.1920;
Het goede tussen het dubbele kwaad
3 GA 266b, blz. 396
4 GA 54, P. 196-1

———

Artikel ook om naar te luisteren:
Spreker: Nicolas Gerdell: