Redactionele aanbeveling: – Het “Intergovernmental Panel on Climate Change” – dirigent van klimaatillusies

redactionele-aanbeveling:-–-het-“intergovernmental-panel-on-climate-change”-–-dirigent-van-klimaatillusies
Redactionele aanbeveling: – Het “Intergovernmental Panel on Climate Change” – dirigent van klimaatillusies

11-08-23 05:27:00,

Het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), ook wel bekend als het Intergouvernementele Panel voor Klimaatverandering (IPCC), is een VN-entiteit met als taak..,
“regeringen op alle niveaus te voorzien van de wetenschappelijke informatie die ze nodig hebben om klimaatbeleid te ontwikkelen.” De “World Climate Reports” worden beschouwd als de “gouden standaard” van het klimaatonderzoek. Het IPCC zelf is echter geen onafhankelijk onderzoeksinstituut, maar vooral een politieke organisatie die al uitgaat van een door de mens veroorzaakte opwarming van de aarde en “wetenschappelijke” resultaten verzamelt over de gevolgen en maatregelen. Een dringend noodzakelijke blik achter de façade.

Wereldklimaatautoriteit (bundesgesundheitsamt.de)

Oorsprong

Het zogenaamde “Intergovernmental Panel on Climate Change” werd in november 1988 opgericht door het “United Nations Environment Programme” (UNEP) in samenwerking met de “World Meteorological Organisation” (WMO) van de VN. Het UNEP was al in 1972 opgericht op initiatief van onder andere de Canadees en eerste directeur van het UNEP Maurice Sterk is opgericht in Stockholm en ziet zichzelf als een
de wereldwijde autoriteitdie de Milieu agenda, bevordert de coherente tenuitvoerlegging van de milieudimensie van duurzame ontwikkeling (…) en fungeert als de gezaghebbende Voorvechter van het wereldwijde milieu.” 1 (nadruk hl)
Let op het pretentieuze autoritaire taalgebruik.

Het IPCC zelf werkt niet Onderzoek, maar experts die het zelf selecteert compileren de resultaten van onderzoek uit verschillende disciplineswaaronder klimatologie, sociale wetenschappen en technologie (zie Wikipedia).
Het officiële doel van het IPCC is om:
“Regeringen op alle niveaus voorzien van de wetenschappelijke informatie die ze nodig hebben om klimaatbeleid te ontwikkelen. De rapporten van het IPCC vormen ook een belangrijke bijdrage aan internationale klimaatonderhandelingen.” 2
195 regeringen zijn lid van het IPCC. Wikipedia rapporteert hierover met verbazingwekkende openheid, ondanks alle andere verheerlijking:

“Het U.S. Environmental Protection Agency en het U.S. State Department wilden een internationale conventie om afspraken te maken over beperkingen van broeikasgassen, en de regering Reagan was bezorgd over onbeperkte invloed van onafhankelijke wetenschappers of organen van de Verenigde Naties zoals UNEP en WMO. De Amerikaanse regering was de belangrijkste kracht bij de vorming van het IPCC als een autonoom intergouvernementeel orgaan waaraan wetenschappers deelnamen als experts op het gebied van de wetenschap en als officiële vertegenwoordigers van hun regeringen om rapporten op te stellen die
[naarverluidthl)had de stevige steun van alle vooraanstaande wetenschappers wereldwijd.
Deze rapporten moesten vervolgens door alle betrokken regeringen bij consensus worden goedgekeurd
. Op deze manier werd het IPCC gevormd als een hybride van een wetenschappelijk orgaan en een intergouvernementele politieke organisatie.”

Wanneer regeringen moeten instemmen met een IPCC-rapport, hebben ze veel invloed op de formulering van de uiteindelijke versie. Er kan dus geen sprake zijn van onafhankelijke wetenschappelijke resultaten. Wetenschappers die er in het verleden bij betrokken waren, zijn ook zeer kritisch. Hier zijn drie stemmen:

Dr. Robert Balling: “Het IPCC stelt dat ‘er geen significante versnelling van de zeespiegelstijging is waargenomen in de 20e eeuw’. Dit stond niet in de samenvatting van het IPCC voor beleidsmakers.”
Dr. Andrew Lacis: “De samenvatting van het IPCC-rapport heeft geen wetenschappelijke waarde. Het klinkt alsof het in elkaar is geflanst door Greenpeace-activisten en hun juridische afdeling.”
Dr. Richard Lindzen:Het IPCC-proces wordt gedreven door politiek in plaats van wetenschap. Het gebruikt samenvattingen om een verkeerde voorstelling te geven van wat wetenschappers zeggen en maakt misbruik van de onwetendheid van het publiek.”3

De prehistorie

De theorie van de door de mens veroorzaakte opwarming van de aarde, die nu wordt beschouwd als een gevestigde voorwaarde voor de activiteiten van het IPCC, is slechts geleidelijk geïnfiltreerd in de organen van de VN en in de politiek. De beheerder van het privé EIKE Klimaatinstituut, Hans Jankowiak, behandelde de oorsprong van de wereldwijde “opwarmingsgolf” in een artikel van 4.11.2021.4 Hij wijst erop:

“Het begin lag niet in het wetenschappelijke besef van een opkomende “dreigende” opwarming van de aarde die gevaarlijk was voor de mensheid als gevolg van kooldioxide CO2, maar door welke hefboom kunnen de goederen van deze wereld herverdeeld worden volgens andere – volgens de normen van rechtvaardigheid die inherent zijn aan de handelende personen. Er moest een reden zijn die, in zekere zin, een morele schuld toeschreef aan de (weinige) haves dat zij de (vele) have-nots een groter deel van de goederen van de wereld moesten geven. Kortom, er waren sociaal-politieke, deels religieuze standpunten over rechtvaardigheid, over de eerlijke verdeling van de wereldgoederen.
We schrijven de tijd rond/voor 1970. Tot die tijd was de wereld in grote lijnen nog “aardopwarmend” in orde. Niemand dacht aan “zelfgemaakte” opwarming van de aarde; integendeel, stemmen van onderzoekers en wetenschappers zagen een “ijstijd” naderen op aarde.”

Maar met de snelle groei van de wereldbevolking was het intensieve gebruik van de aarde begonnen, zodat de “Club van Rome” zich genoodzaakt voelde om in 1972 het wereldtoneel te betreden met zijn alarmerende “grenzen aan de groei” en sombere voorspellingen over het tekort aan grondstoffen.

De Zweedse premier Olof Palme was al in 1969 met dezelfde zorgen op het toneel verschenen en had het voorstel voor een “Conferentie over het milieu van de mens” gepromoot, dat al in 1968 door Zweden bij de VN was ingediend en dat toen ook van 5 tot 16 juni 1972 in Stockholm werd gehouden onder leiding van Maurice Sterk had plaatsgevonden.
Maar geen van de 26 principes van de daar aangenomen “Verklaring van Stockholm” had betrekking op een bedreiging voor de mensheid door de door de mens veroorzaakte opwarming van de aardede principes 9 tot 12 hadden het probleem van de opwarming van de aarde wel al behandeld “Hulp aan de landen die ontwikkeld moeten worden door de ontwikkelde landen door middel van geld” getroffen.
Na deze conferentie in Stockholm werd het Milieuprogramma van de Verenigde Naties (UNEP) opgericht met Maurice Strong als eerste voorzitter.

Olof Palme zag de Zweedse welvaartsstaat, die grotendeels gebaseerd was op goedkope olie voor de industrie, bedreigd door het olie-embargo dat in 1973 werd opgelegd door de oliebezittende landen in het Midden-Oosten. Als vriend van kernenergie wilde hij daarom de uitbreiding ervan versnellen. Op de vraag hoe hij hiervoor de noodzakelijke acceptatie van de Zweedse bevolking kon krijgen, antwoordde een vroegere jeugdvriend en sportman, de Zweedse Professor in de meteorologie Bert Bolin kwam te hulp.

Deze had Olof Palme in verschillende vergaderingen uitgelegd dat het gebruik van olie (en aardgas en steenkool) als energiebron iets te maken had met de uitstoot van het uitlaatgas kooldioxide CO2 en de wonderbaarlijke eigenschappen van dit gas zouden gebruikt kunnen worden voor het politieke doel om kernenergie te accepteren (analoog en vereenvoudigd):

Het is een langlevend bestanddeel van de atmosfeer, wordt daar door de mens aan toegevoegd en kan stralingsenergie absorberen en weer uitstralen vanwege zijn thermisch-fysische eigenschappen. Het kan dus de warmtebalans en dus het klimaat van de aarde op lange termijn regelen door zich te vermenigvuldigen in de atmosfeer.
En omdat de overgrote meerderheid van de mensen niets weet over natuurkunde, thermodynamica, meteorologie en klimaat (en omdat de overgrote meerderheid van de politici nog minder weet), dat het effect van de kooldioxide CO2 extreem klein en marginaal is – als er al iets aan wordt gedaan – voor klimaatgebeurtenissen, ontwikkelen we hieruit een mogelijke opwarming van de aarde die bedreigend is voor mens en natuur als er niets aan wordt gedaan”

Deze theorie kwam tot uitdrukking in de Zweedse regeringsverklaring van 1975 en werd uitgevoerd door Olof Palme.
Omdat één natie alleen het wereldklimaat niet kon redden, had hij als ondernemend man deze “boodschap” ook internationaal bepleit naast of als onderdeel van zijn inzet voor een eerlijker verdeling van goederen en vrede in deze wereld.

in 1979 werd de wereld opnieuw opgeschrikt door de tweede “oliecrisis”, de verdeling in de eerste, tweede en derde wereld en de toenemende crisisspanningen. In 1980 werd het Brandt Rapport “Noord-Zuid: een programma voor overleven” gepresenteerd aan de VN (lid van deze Commissie: Olof Palme) en in 1982 het Palme Rapport “Beleid voor gemeenschappelijke veiligheid” (lid van deze Commissie ook de tijdelijke Zweedse premier, Olof Palme) Gro Harlem Brundtland)

in 1982 werd Olof Palme weer premier en in 1983 “pushte” hij de VN voor Resolutie 38/161. De VN richtte de “Wereldcommissie voor Milieu en Ontwikkeling” op en benoemde Gro Harlem Brundtland tot “voorzitster” (op dat moment “voormalig premier”). Onder de leden van de commissie was opnieuw de naam van Maurice Sterk opgedoken.

In 1987, na vier jaar, werd het resultaat van deze Wereldcommissie (Gro Harlem Brundtland weer “premier in functie”), getiteld “Our Common Future” Brundtland Rapport. In dit rapport wordt de term “duurzame ontwikkeling” (Duurzame Ontwikkeling) werd bedacht en gedefinieerd.
Echter, naast de hoofdzaak van “duurzame ontwikkeling”, verscheen Brundtland voor het eerst als een bedreiging voor de wereld in het Voorwoord van de Voorzitter:
“Wetenschappers vestigen onze aandacht op urgente maar complexe problemen die ons overleven bedreigen: een opwarmende aarde, schade aan de ozonlaag van de aarde, woestijnen die landbouwgrond opslokken.”

Hoofdstuk I, “De wereldwijde uitdaging, 1. Successen en mislukkingen”, gaat vervolgens in op punt 7. “De wereldwijde uitdaging, 1. Successen en mislukkingen”:
“Bij het verbranden van fossiele brandstoffen komt kooldioxide vrij in de atmosfeer, wat een geleidelijke opwarming van de aarde veroorzaakt. Dit ‘broeikaseffect’ kan aan het begin van de volgende eeuw de gemiddelde temperatuur op aarde zodanig hebben verhoogd dat landbouwgebieden zich verplaatsen, de zeespiegel stijgt, kuststeden onder water komen te staan en economieën instorten.”
Verder naar beneden, onder punt 87, komt het voorstel naar voren: “…nieuwe verdragen en overeenkomsten inzake klimaatverandering”.

in 1988 – een goed jaar na het Brundtland Rapport – werd de VN “voorbereid” om het zogenaamde Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) op te richten met Resolutie 43/53. De resolutie bestond uit 13 punten en het IPCC moest de door de mens veroorzaakte opwarming van de aarde documenteren.
Vanaf het begin was het niet de bedoeling dat het IPCC open klimaatonderzoek zou doen, maar dat het zou werken ten behoeve van beleidsmakers. De eerste voorzitter (1988-1997) was Prof. Bert Bolin !

De echte doelen

De politieke “ingebruikname” en instrumentalisering van de theorie van de veronderstelde vaste door de mens veroorzaakte opwarming van de aarde vond plaats op de VN “Earth Summit” conferentie in Rio de Janeiro in 1992. Onder de voorzitter Maurice Sterk de verbintenis werd als het ware geformuleerd in de 27 principes van de Verklaring als een werkinstructie:
“Stabilisatie van broeikasgasconcentraties in de atmosfeer op een niveau, dat gevaarlijke antropogene verstoring van het klimaatsysteem voorkomt.” 5

Er werd dus uitgegaan van een “antropogene”, door de mens veroorzaakte, verstoring van het klimaatsysteem. Het ging niet om open klimaatonderzoek, maar het IPCC moest werken voor het doel “stabiliseren van broeikasgasconcentraties”. Dit betekent natuurlijk geen wetenschap, maar contractonderzoek om de vooronderstelde vermeende door de mens veroorzaakte opwarming van de aarde te bevestigen en om de bijbehorende doelen te bereiken. Wetenschap wordt geprostitueerd voor hoge salarissen, ondergeschikt gemaakt aan politieke doelen.

Zo verwoordde Prof. Stefan Homburg het ook op Twitter:
Aangezien het IPCC volgens zijn mandaat alleen door de mens veroorzaakte klimaatverandering mag bestuderen, is het geen wetenschap, maar contractonderzoek. Alleen de stelling dat klimaatverandering “door de mens veroorzaakt” is, houdt de corrupte machine van het IPCC draaiende met professoraten, financiering door derden, conferenties op exotische locaties en steeds nieuwe belastingen, heffingen en verboden.”

Prof. Homburg wijst naast de bovenstaande drie wetenschappers op nog 43 andere wetenschappers die bij het IPCC hebben gewerkt en zich hebben gedistantieerd van de stellingen van het IPCC. Hier zijn enkele uitspraken:

Dr. John Christy: “Het is bij het publiek nauwelijks bekend dat de meeste wetenschappers die betrokken zijn bij het IPCC het er niet mee eens zijn dat de opwarming van de aarde plaatsvindt. Zijn Bevindingen zijn consequent verkeerd weergegeven in elk volgend rapport en/of gepolitiseerd.”

Dr Lucka Bogataj: “Stijgende kooldioxideconcentraties in de lucht leiden niet tot een wereldwijde temperatuurstijging…. Eerst veranderde de temperatuur en ongeveer 700 jaar later volgde een verandering in het kooldioxidegehalte in de lucht.”

Dr. Rosa Compagnucci: “De mens heeft slechts een paar tienden van een graad bijgedragen aan de opwarming van de aarde. Zonneactiviteit is een belangrijke aanjager van het klimaat.”

Dr. Robert Davis: “De temperatuur op aarde is niet veranderd zoals voorspeld door de nieuwste klimaatmodellen. In de samenvatting van het IPCC voor beleidsmakers wordt met geen woord gerept over satelliettemperatuurwaarnemingen.”

Dr. Chris de Freitas: “Beleidsmakers bij de overheid zouden inmiddels moeten hebben gehoord dat de basis voor de aloude bewering dat kooldioxide een belangrijke drijvende kracht is achter het wereldwijde klimaat, in twijfel wordt getrokken. Dit ging gepaard met de eerder veronderstelde noodzaak van kostbare maatregelen om de uitstoot van kooldioxide te beperken. Als ze het niet gehoord hebben, komt dat door het lawaai van de opwarmingshysterie die gebaseerd is op de logische denkfout van het ‘argument uit onwetendheid’ en voorspellingen van computermodellen.”

Dr. Vincent Gray: “De verklaring [des IPCC] over klimaatverandering is een georkestreerde litanie van leugens.”

Dr. Mike Hulme: “Beweringen als ‘2500 van ’s werelds meest vooraanstaande wetenschappers hebben een consensus bereikt dat menselijke activiteiten een significante invloed hebben op het klimaat’ zijn onoprecht … Het werkelijke aantal wetenschappers dat deze bewering ondersteunde was slechts enkele tientallen.”

Dr. Kiminori Itoh: “Er zijn veel factoren die klimaatverandering veroorzaken. Alleen aan broeikasgassen denken is onzin en schadelijk.”

Dr. Eigil Friis-Christensen: “Het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) heeft geweigerd om de effecten van de zon op het klimaat van de aarde te beschouwen als een onderwerp dat het bestuderen waard is. Het IPCC zag zijn rol alleen als het onderzoeken van mogelijke menselijke oorzaken van klimaatverandering.”

Dr. Yuri Izrael: “Er is geen bewezen verband tussen menselijke activiteiten en de opwarming van de aarde. Ik denk dat de paniek over de opwarming van de aarde volledig onterecht is. Er is geen serieuze bedreiging voor het klimaat.” Zoals noot 3

De paniek over de opwarming van de aarde is echter duidelijk het punt, omdat het – zoals al bij de Corona-crisis – het onafhankelijke denken van de mensen verlamt om de beweringen kritisch in twijfel te trekken. Ze worden erin gedrild door voortdurende herhaling, zodat ze ze kritiekloos accepteren en de “noodzakelijke” drastische maatregelen aanvaarden, die echter heel andere doelen dienen.
Nicole Schwab, de dochter van Klaus Schwab, de oprichter van het World Economic Forum (WEF), zei bijvoorbeeld in een opgedoken video uit 2020 dat Covid een “geweldige kans” was geweest om te testen hoe het publiek zou reageren op autoritaire maatregelendie gebruikt zouden kunnen worden om de “Grote Reset” agenda van het WEF in gang te zetten.

Het door het WEF gepropageerde verhaal van de “klimaatcrisis” heeft tot doel “een verandering teweeg te brengendie niet geleidelijk is.., de natuur in het centrum van wieconomie”.
“Regeneratieve landbouw”, bijvoorbeeld, is een nieuw landbouwsysteem dat gepromoot wordt door voorstanders van de “groene agenda” die bepaalde traditionele elementen uit de voedselvoorziening elimineren, zoals vlees en zuivelproducten, die gedemoniseerd worden door het WEF en klimaatalarmisten.
Het is veel gemakkelijker om jongere mensen te hersenspoelen zodat ze geloven in de “klimaatcrisis”. 6

Het Hockey Stick diagram

Mensen schrokken niet terug voor nog ernstiger misleidingen, zoals die in 2009 door Julian Assange’s “Wikileaks” aan het licht werden gebracht en wat bekend is geworden als “Climategate”, dat de Britse journalist Christopher Booker noemde het “het grootste wetenschapsschandaal van onze generatie”. Het ging om een overvloed aan uitgelekte e-mails van met name Professor Dr. Phil Jones, destijds hoofd van de Climate Research Unit (CRU) aan de Universiteit van East Anglia (in het oosten van Engeland), die volgens zijn eigen website wordt beschouwd als de belangrijkste gegevensleverancier van het IPCC.

Volgens Christopher Booker7 professor Philip Jones, de directeur van het CRU, is verantwoordelijk voor de twee belangrijkste datasets die het IPCC gebruikt om zijn rapporten te produceren. Hij is ook een belangrijk lid van de hechte groep Amerikaanse en Britse wetenschappers, “verantwoordelijk voor het bevorderen van het beeld van de wereldtemperaturen”, uitgedragen door Prof. Michael (Mike) Mann’s “hockeystick” diagram, dat in 1999 “de klimaatgeschiedenis op zijn kop zette door te laten zien dat na 1000 jaar van daling, de wereldwijde temperaturen recentelijk zijn gestegen tot het hoogste niveau in de geregistreerde geschiedenis. De grafiek, die naar voren werd gebracht door het IPCC, niet in het minst omdat het de lang geaccepteerde Middeleeuwse Warme Periode leek uit te sluiten, toen de temperaturen hoger waren dan vandaag, werd de centraal symbool van de hele door de mens veroorzaakte opwarming van de aarde beweging.

in 2003 werden de statistische methoden die gebruikt werden om de “hockeystick” te maken echter ontmaskerd als fundamenteel onjuist door de Canadese statistische expert Steve McIntyre. Uit de gelekte documenten bleek het volgende,
“dat wetenschappers probeerden om de gegevens te manipuleren door middel van hun ingewikkelde computerprogramma’s, en altijd op zo’n manier dat het maar in één gewenste richting wees – namelijk om temperaturen uit het verleden te verlagen en recente temperaturen naar boven te “corrigeren” om de indruk te wekken van een versnelde opwarming.
Dit komt zo vaak voor dat het het meest verontrustende element van het hele verhaal wordt.

In Australië en Nieuw-Zeeland konden wetenschappers ter plaatse de officiële temperatuurgegevens van het IPCC vergelijken met de oorspronkelijke gegevens waarop ze zogenaamd gebaseerd waren. In alle gevallen was het duidelijk dat dezelfde truc was gebruikt – om een in wezen vlakke temperatuurgrafiek te veranderen in een die een gestage temperatuurstijging liet zien. En in alle gevallen werd deze manipulatie uitgevoerd onder invloed van het CRU.

Hoe Prof. Phil Jones precies op de hoogte was van de werkelijke temperatuuromstandigheden en hoe belangrijk het voor hem was om dit te verbergen, wordt duidelijk uit de volgende e-mail van hem:
“De wetenschappelijke gemeenschap zou me zeker op de vingers tikken als ik zou toegeven dat de wereld sinds 1998 is afgekoeld. Heel goed, het is zo.”
Of:
“Ik heb zojuist Mike’s natuurtruc voltooid door de juiste temperaturen aan elke serie toe te voegen – voor de laatste 20 jaar (d.w.z. vanaf 1981) en vanaf 1961 voor die van Keith om de daling te verbergen”. 8

En Christopher Booker vat samen:
“De afzenders en ontvangers van de gelekte CRU e-mails vertegenwoordigen een castlist van de wetenschappelijke elite van het IPCC, waaronder niet alleen het ‘hockey team’, zoals Dr Mann zelf, Dr. Jones en zijn CRU collega Keith Briffa, maar ook Ben Santer, verantwoordelijk voor een zeer controversiële herformulering van belangrijke passages in het IPCC rapport van 1995. Jones en zijn CRU-collega Keith Briffa, maar ook Ben Santer, verantwoordelijk voor een zeer controversiële herformulering van belangrijke passages in het IPCC rapport van 1995; Kevin Trenberth, die op soortgelijke controversiële wijze het IPCC aanzette tot paniekzaaierij over orkaanactiviteit; en Gavin Schmidt, de rechterhand van Al Gore’s bondgenoot Dr. James Hansen, wiens eigen GISS record van oppervlaktetemperatuurgegevens alleen door het CRU zelf wordt geëvenaard.”

Conclusie

De VN-organisatie IPCC, het “Intergovernmental Panel on Climate Change”, waarin politici en niet wetenschappers het laatste woord hebben, presenteert zichzelf als de wereldautoriteit die de bindende bevoegdheid heeft om de waarheid te bepalen over de toestand van het klimaat. Het IPCC zendt de verschrikkelijke boodschap uit dat antropogene, door de mens veroorzaakte CO2-Uitstoot de oorzaak is van de toenemende opwarming van de aarde die de mensheid bedreigt. De politieke, economische en media-elites in ten minste 195 landen verspreiden deze angstzaaiende boodschap onder hun bevolking en nemen maatregelen die diep ingrijpen in de economie en het leven van mensen om de CO2-Emissies.

Maar deze boodschap van terreur is geen wetenschappelijk bewezen kennis, maar een bewering die gebaseerd is op een relatief klein aantal geselecteerde en goed bedeelde wetenschappers, maar die betwist en weerlegd wordt door een groot aantal wetenschappers, en waarvan ook bewezen is dat het een opzettelijke misleiding en leugen is door vervalsingen die bekend zijn geworden. De dagelijkse herhaling ervan in de grote media zorgt ervoor dat het wordt geloofd door de grote, aan autoriteit gewende massa.

Het is een gigantische suggestieve manipulatie van het bewustzijn van de mensen die die van de wereldwijde “Corona Pandemie” overtreft.
Maar het biedt ook de kans om wakker te worden voor de totalitaire machinaties van de wereldwijd genetwerkte “elites”.

Het thema gaat verder.

————–

1 https://www.unep.org/about-un-environment
2 https://www.ipcc.ch/about/
3 46 “Klimaatverandering ontkennen” verklaringen van voormalige IPCC wetenschappers – Electroverse
4 Hoe het sprookje van de ..
5 zien: Verdrag van Rio – Wikipedia
6 Dochter van Klaus Schwab ..
7 Climategate ..
8 https://www.wikileaks.org/wiki/Climatic_Research_Unit_emails,_data,_mo-dels,_1996-200