de feestelijke afscheidsweek van de waldorfschool

RUDOLF STEINER 95 JAAR GESTORVEN 
en een geschenk ter gelegenheid van deze dag 

Gisteren, 30 maart 2020, was het de 95ste verjaardag van Rudolf Steiners 
sterven. 
We hebben in deze crisis meer dan ooit reden om hem in dank KRACHTIG te herinneren voor de inzichten die zijn werk ons schenkt, voor de 
innerlijke verder ontwikkeling van ons menselijk wezen die zijn werk 
mogelijk maakt, en voor de inzichten die we ook daaraan te danken 
hebben. 
Zijn blik op de gehele mensheid én het wezen van de individuele mens, op 
het lot van de aarde en het ingebed zijn van de mens, mensheid en aarde 
in een nog grotere geestelijke kosmos, kan ieder mens, in welk domein 
hij ook werkzaam is, nieuwe perspectieven van zin in het leven geven. 
Zijn leven was één met zijn geestelijke vruchtbaarheid, zijn onvermoeibare inzet en scheppingsdrang in een diep-logische consequentie die culmineerde in zijn vroege dood op 64-jarige leeftijd. 
Hij is met zijn (werk)biografie een bron van immuniteit voor lichaam, 
ziel en geest. 

We hadden met onze initiatiefgroep Antroposofie in Antwerpen normaal, 
zonder corona, deze sterftedag in het jubileumjaar van de honderdste 
verjaardag van de Steinerpedagogie willen vieren met een feestavond 
(vrijdag ll.). 
De feestavond, te mooi om waar te zijn, kon omwille van corona niet 
doorgaan. 
Wat wel doorgaat is de publicatie van een boek dat we samenstelden en 
vertaalden. 

Het boek dat we voor deze huidige dag maakten, is klaar en kan besteld 
en gelezen worden. Het gedenkt deze 30ste maart als Rudolf Steiner-dag 
in 1938. 
Toen deden de nazi’s de door Rudolf Steiner geïnspireerde en begeleide 
Waldorfschool om ideologische redenen dicht. 
De manier waarop de school zelf dit dichtgaan met de leerlingen een 
weeklang intensief voorbereid heeft, is na te lezen en na te beleven in 
dit bijzondere boek. Het bevat alle redevoeringen die de leraren op die 
laatste schooldag hielden voor hun klassen. Bovendien de visionaire 
gedenkreden van KARL SCHUBERT ter gelegenheid van RS’ sterftedag. 

Deze teksten in herinnering aan Rudolf Steiner op een historisch moment 
gesproken grijpen naar de keel, telkens opnieuw en in iedere 
leeftijdsfase opnieuw. 
Het is een tijdsdocument van grote betekenis en tegelijk overstijgt het 
de geschiedenis. Het laat beleven wat de toekomst van ons vraagt. 
En dat is, zoals we vandaag meer dan ooit beseffen, niet gering. 
We zien elkaar ongetwijfeld spoedig weer nadat we de huidige stormen 
gezond hebben doorstaan! 

Met vriendelijke groet, 
Hilde Maas 
Initiatiefgroep Antwerpen 

de feestelijke afscheidsweek van de waldorfschoolWilbert Lambrechts (ed): DE FEESTELIJKE AFSCHEIDSWEEK VAN DE 
WALDORFSCHOOL IN MAART 1938. 
Bestellen via via-libra.be (= 14€ + verzendingskosten)

Hoe de consumptie van dierlijke producten bijdraagt aan pandemieën

Gepubliceerd op 20 maart 2020
Gastartikel van Dr. Kurt Schmidinger
van:
https://albert-schweitzer-stiftung.de/aktuell/tierproduktkonsum-pandemien?utm_source=social&utm_medium=social&utm_campaign=fb-post&fbclid=IwAR04zCMC1qhOhn_g9Fp0XspcdQtnA647jUOvRrltREt_KNqsY29P_SOsx3E

Als men zich baseert op de gemeenschappelijke veronderstellingen over de ontwikkeling van de pandemieën van de afgelopen decennia, alsmede op die van de huidige COVID 19-pandemie en de wetenschappelijke prognoses voor toekomstige pandemieën, dan kan men niet voorbijgaan aan een parallelle ontwikkeling: Bijna allemaal werden en worden ze veroorzaakt door de consumptie van dierlijke producten of het houden van dieren voor consumptie.

De huidige COVID 19-pandemie kwam ook met een aankondiging – al tientallen jaren bestaat er een brede consensus in de wetenschap dat we dergelijke risico’s uitlokken via de industriële veeteelt of zelfs via de markten voor wilde dieren.

Tegelijkertijd stevenen we met open ogen op een tweede waarschijnlijk fiasco voor ons gezondheidssysteem af: in 2017 heeft de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) een dringende waarschuwing gegeven tegen het gebruik van antibiotica in de industriële veeteelt en tegen het gevaar van de vorming van ziektekiemen die resistent zijn tegen alle antibiotica. Naar schatting wordt 70 tot 80 % van de antibiotica wereldwijd gebruikt in de veehouderij, terwijl de rest in de menselijke geneeskunde wordt gebruikt. Bovendien wordt tussen 2010 en 2030 een verdere wereldwijde stijging van het antibioticaconsumptie in de veehouderij verwacht van 70%. In veel regio’s van de wereld worden antibiotica gebruikt als groeibevorderaar. De blootstelling van bacteriën aan deze permanente toediening van kleine hoeveelheden antibiotica bevordert de aanpassing en de resistentie van de bacterie.

Driekwart van de nieuwe ziekteverwekkers via dierenBijna 20 jaar geleden leverde een uitgebreide literatuuranalyse al het volgende resultaat op: driekwart van de nieuwe ziekteverwekkers die de mens bedreigen, zijn afkomstig van “zoönotische bronnen”, d.w.z. dat ze worden overgedragen van dieren op mensen. In 2009 hebben de landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO) en de Wereldorganisatie voor diergezondheid (OIE) dit cijfer van 70%1 bevestigd, en momenteel vermeldt de FAO 75% op haar website.

Recente analyses tonen aan dat de zogenaamde RNA-virussen van dieren het merendeel van de nieuwe ziekteverwekkers voor de mens vormen (zie hier en hier).

Steeds meer nieuwe golven van vogelgriep en varkensgriep, Nipahvirus, Ebola, HIV etc. hebben een zoönotische oorsprong.

De centrale rol van de (industriële) veehouderijIn 2008 heeft de FAO sterk benadrukt dat de industrialisering van de veehouderij, vooral in warme, vochtige klimaten, die als gevolg van de klimaatverandering steeds wijder verbreid raken, een grote bedreiging vormt voor nieuwe ziekteverwekkers. In combinatie met het toegenomen vervoer van dieren en dierlijke producten en de toegenomen mobiliteit van mensen vormt dit een grote bedreiging voor nieuwe pandemieën.

De industriële veeteelt is bijzonder gevaarlijk voor het ontstaan van griepvirussen en andere ziekteverwekkers. Enerzijds leidt specialisatie tot nieuwe transmissieroutes, bijvoorbeeld in de varkenshouderij door het scheiden van fokkerij- en mestbedrijven. Aan de andere kant zijn de hoge bezettingsdichtheid van pluimvee of varkens factoren die de ontwikkeling van virussen bevorderen. Miljarden gekooide dieren produceren gigantische hoeveelheden uitwerpselen, die grote hoeveelheden ziekteverwekkers kunnen bevatten en die op bouwland of in het grondwater worden afgevoerd. Dit is een andere besmettingsbron, ook voor wilde dieren.

Ondanks het feit dat er sprake is van “bioveiligheid “2 , staan industriële veehouderijen in werkelijkheid volledig open voor de in- en uitvoer van ziekteverwekkers. Enerzijds komen dieren van andere fokkerijen, broederijen of veemarkten, maar ook voer en water van buitenaf de boerderijen binnen. Aan de andere kant verlaten enorme hoeveelheden uitwerpselen deze faciliteiten, evenals dieren in de richting van andere boerderijen, markten of slachthuizen. Insecten zijn nog meer dragers. Dit zijn allemaal routes voor ziekteverwekkers van of naar industriële veehouderijen.

Uit de gegevens van de OIE voor eind 2005 tot begin 2007 is gebleken dat de kans op uitbraken van HPAI H5N1 op pluimveebedrijven met meer dan 10 000 dieren ongeveer vier keer zo groot is als op kleinere bedrijven, en dat de transmissieroutes van industriële veehouderijen volledig open zijn.

Met al deze verschillende transmissieroutes is het ook duidelijk dat het opsluiten van de dieren niet helpt. Integendeel: de hoge bezettingsdichtheid van de dieren, de geconcentreerde uitwerpselen en het over het algemeen hoge gebruik van antibiotica maken de intensieve veehouderij met gesloten dieren zelfs bijzonder problematisch.

Jacht- en wildmarkten
Het feit dat het nieuwe coronavirus SARS-CoV-2 en dus de huidige COVID 19-pandemie afkomstig is van een wildmarkt (een zogenaamde “natte markt”) in Wuhan, China, wordt momenteel als bijna zeker beschouwd. Opnieuw is het houden van dieren en het consumeren van dierlijke producten de meest waarschijnlijke oorzaak van een pandemie die een enorme last zal leggen op de wereldbevolking in termen van gezondheid en economie.

In verband met wilde dieren, de jacht en de ontbossing zijn ook onderzocht in studies en geïdentificeerd als de oorzaak van de overdracht van ziekteverwekkers van verschillende soorten.

Geen voorspelling mogelijk van hoe nieuwe ziekteverwekkers er uitzienOndanks de ernstige gevolgen voor de gezondheid en de economie in de wereld en het toenemende inzicht in de processen die betrokken zijn bij het ontstaan van nieuwe ziekteverwekkers, zijn we niet in staat om de kenmerken ervan te voorspellen en ons preventief voor te bereiden. Het enige wat we nu kunnen doen is de oorzaken van nieuwe pandemieën voorkomen.

Er is maar één conclusie: zich afkeren van de industriële veeteelt en de wildmarkten – wanneer, zo niet nu?

We zijn nu volop bezig met de strijd tegen COVID-19, en tegelijkertijd zijn we al bezig met het kweken van de volgende pandemieën en misschien zelfs het einde van het antibioticatijdperk – met alle gevolgen van dien voor de gezondheid en de economie. Zelfs kinderen reiken maar één keer naar de hete kachel – en wij als maatschappij zijn echt bestand tegen leren? Geen enkel dier moet vandaag de dag nog vegeteren en sterven in de fabriekslandbouw om sappige hamburgers en knapperige nuggets te kunnen eten. Onlangs zijn we uitgegroeid tot ’s werelds beste producten op plantaardige basis. Over een paar jaar hebben we ook veilig vlees van gefokte diercellen op de markt – zonder fabriekslandbouw, zonder diertransporten, zonder slachthuizen en zonder wilde diermarkten. In plaats van te dumpen van een pandemie naar een pandemie en het kweken van multiresistente kiemen, moeten we gebruik maken van de mogelijkheden van de 21e eeuw: De uiteindelijke verzaking aan de industriële landbouw en de wildmarkten! Dierenwelzijn, de bescherming van regenwouden en het mondiale klimaat en de strijd tegen beschavingsziekten zijn verdere dwingende argumenten voor deze stap!

Over de auteur
Dr. Kurt Schmidinger is de wetenschappelijke adviesraad van de Albert Schweitzer Stichting voor onze medewereld. Hij is voedingswetenschapper en geofysicus (studies in Graz en Wenen). Na zijn afstuderen in 1995 werkte hij enkele jaren fulltime in de dierenbescherming en werkt hij nog steeds in de softwareontwikkeling.

In 2005 richtte hij het project Future Food op, dat zich bezighoudt met alternatieven voor dierlijke producten (vlees-, melk- en eiproducten). Future Food presenteert enerzijds de meest innovatieve bestaande technologieën en topproducten en anderzijds mogelijke toekomstige technologieën zoals in-vitro vlees. Tussen 2009 en 2012 schreef hij zijn proefschrift, wat leidde tot zijn doctoraat in de voedingswetenschap.

Als geofysicus, voedingswetenschapper en dierenbeschermingsactivist bestrijkt Kurt Schmidinger de probleemgebieden van de wereldwijde “landbouwhuisdieren”-houderij en de wereldwijde vleesconsumptie zeer uitgebreid: milieu en klimaat, wereldvoeding, menselijke gezondheid en dierenwelzijn. In de zomer van 2012 publiceerde hij ook een fundamentele uitbreiding van de klimaatbalansen van voedsel.

“Stilte” voor welke storm?

Onafhankelijk ervan of het nu beeld- en denken-bepalende virus zeer dodelijk is, of ook misschien wel helemaal niet, in feite ontbreekt er een actueel uiterst wezenlijke vraag volledig:
Hoe dodelijk zal de ineenstorting van onze economie uitpakken?
In een “geglobaliseerde wereld”, waarin nog nauwelijks enige sociaal samenhangende economieën meer bestaan, is het wel zeker, dat deze vraag met “bijzonder dodelijk” beantwoord zal gaan worden. Niet alleen voor de “derde wereld” landen, maar ook voor de (nu bijna voorheen te benoemen) welvarende westerse landen.
De grote depressie heeft in de vorige eeuw hard huisgehouden. De depressie, welke nu aan het ontstaan is, moet vanuit de huidige wereldsituatie gezien, onvoorstelbaar veel erger gaan worden.

Dat het financiële systeem gedurende de afgelopen periode al aan het instorten was, kon “gemakkelijk” worden vastgesteld a.d.h.v. zeer vele kengetallen en hierover is erg veel onderzoek gedaan en die onderzoeken werden vaak ook goed gerapporteerd.
Dit zich buitengewoon misdadig- en corrupt- ontwikkelde financiële systeem wil zich, wanneer de mensheid in de economische afgrond is verdwenen, zich graag voordoen als goede herder. Daar begint nu soms al wat van door te klinken.
Voor dit systeem is het actuele “virus-bewustzijn” een groot strategisch geschenk. Toeval?

Vooral het westen produceert met name wapens ter ondersteuning van de wereldwijde vredeshandhaving. De actuele wapenverkopen overschrijden alle vroeger verkopen. Toch verdwijnt de schamele (echte) vrede in de wereld als sneeuw voor de zon.
Westerse landen hebben getekend voor het NIET-ontwikkelen van biologische wapens, zoals virussen. Tegelijkertijd is het algemeen bekend waar al die vele (geheime) laboratoria zich bevinden waar deze wapens, ook heden ten dage, worden ontwikkeld. Dat kost de samenleving vele miljarden, jaar op jaar.
Natuurlijk zullen deze officieel niet bestaande wapens ook nooit worden gebruikt. In ieder geval hoor je hier nooit iets over en mag je er ook niets over horen. “Samenzwering” heet dat dan. Maar dan weer geen “samenzwering” als het gaat om die geheime laboratoria, de onbekende virussen en het gewenste effect daarvan…

Relativerend rekenen

Auteur: Arnout Jaspers | 20 maart 2020
Kennislink 

Uit recente cijfers blijkt dat hoogstens 1,4 procent van de coronapatiënten overlijdt. Twee derde van hen is ouder dan zeventig. En om de impact van deze epidemie in proportie te zien, moeten we breder kijken dan alleen naar de sterftecijfers.

Hoewel niemand kan voorspellen hoe groot de corona-epidemie uiteindelijk wordt, is een pandemie van een vergelijkbare omvang niet uniek. De vergelijking met de Spaanse griep, die in 1918 en 1919 minstens twintig miljoen slachtoffers eiste, is te alarmistisch. Door de nasleep van de Eerste Wereldoorlog, massale ondervoeding en het ontbreken van moderne medische zorg en antibiotica (tegen secundaire infecties), is dat echt iets van een ander tijdperk.

Maar recenter, in de periode 1968-1969, raasde de Hongkong-griep over de wereld, waaraan naar schatting een miljoen mensen overleden zijn. De uitbraak zorgde destijds weliswaar voor ongerustheid en koppen in de krant, maar van de complete maatschappelijke verlamming en paniek die we nu zien, was geen sprake.De reden is evident: het internet bestond nog niet. Zowel overheden als het publiek waren zich nauwelijks bewust van de omvang van de epidemie, en van het aantal slachtoffers is pas veel later een ruwe schatting gemaakt. Overal ging het leven gewoon door. Invloed op de economie had de epidemie daardoor nauwelijks.

Case fatality rateVolgens de recente publicatie in Nature Medicine heeft Covid-19 een case fatality rate (CFR, het aantal sterfgevallen als percentage van het aantal mensen dat ziek wordt) van 1,4 procent. Daarmee houdt de ziekte het midden tussen de Spaanse griep (geschat op 2,5 procent) en de Hongkong-griep (geschat op 0,5 procent). Dat betekent niet dat 1,4 procent van alle geïnfecteerden overlijdt: volgens een voorlopige schatting heeft de helft van de geïnfecteerden nergens last van, en weten die dus meestal ook niet dat ze drager van het virus zijn.

Het aantal sterfgevallen in Wuhan als percentage van het aantal gediagnosticeerde ziektegevallen, per leeftijdsgroep. Mensen tot 40 jaar oud lopen vrijwel geen gevaar te overlijden aan Covid-19. De kleine bult in de grafiek bij mensen jonger dan twintig stelt weinig voor, omdat in die leeftijdscategorie bijna niemand ziek wordt. De drie kleuren staan voor verschillende aannames over het percentage mensen dat geïnfecteerd raakt en ook ziektesymptomen krijgt.

Wu e.a., Nature Medicine
Enerzijds is dat goed nieuws, omdat het virus dus minder gevaarlijk is dan het lijkt. Het slechte nieuws is dat zulke symptoomloze dragers het virus ook verspreiden, wat de bestrijding van de epidemie veel moeilijker maakt. Dat is waarschijnlijk het cruciale verschil met vorige uitbraken van een nieuw coronavirus, namelijk Sars in 2003 (774 doden, CFR 10 procent) en Mers in 2013 (800 doden, CFR 35 procent). Die uitbraken kon men snel indammen omdat alleen mensen die duidelijk ziek waren het virus verspreidden.Als er ook ‘onzichtbare’ virusverspreiders zijn, moet het hele sociale leven op een laag pitje gezet worden om de verspreiding in te dammen, zoals in China gebeurd is, en nu deels ook in Nederland. Volgens het artikel werkt dat inderdaad, en is daardoor de kans op overdracht van het virus per geïnfecteerde gehalveerd. Toen het artikel geschreven werd was nog niet eens bekend hoe succesvol dit is: in China zijn al een week lang nauwelijks nog nieuwe besmettingen geconstateerd.

Fixatie op aantal dodenBij zulke epidemieën ligt de focus sterk op aantallen doden. Overal worden nu coronatellers bijgehouden en met afgrijzen nieuwe records gesignaleerd. Eigenlijk is dat vreemd, aangezien voor andere volksgezondheidsproblemen meestal gerekend wordt met het verlies aan levensjaren (of levensjaren gecorrigeerd voor gezondheid, de zogeheten Qaly’s of Daly’s).Gegeven het feit dat Covid-19 vooral ouderen treft en mensen die toch al ziekelijk waren, is het verlies aan levensjaren door deze epidemie relatief beperkt. Uit gegevens over het aantal coronadoden per leeftijdsgroep, gecombineerd met de levensverwachting per leeftijdsgroep in Nederland, rolt een ruwe schatting van het aantal levensjaren dat een Nederlandse coronadode gemiddeld verliest. Gebaseerd op de Chinese sterftecijfers is dit 17 jaar; gebaseerd op de Zuid-Koreaanse cijfers, die waarschijnlijk betrouwbaarder zijn, 15 jaar (statistisch is dit niet helemaal zuiver op de graat, omdat de leeftijdsopbouw van de Chinese en Zuid-Koreaanse bevolking niet precies hetzelfde is als in Nederland).

Vergelijk dit met een ziekte als Ebola, of Sars, die alle leeftijdsgroepen treft, waardoor een patiënt die overlijdt gemiddeld wel 30 of 40 levensjaren verliest. Aids is nog erger. Dat treft vooral seksueel actieve volwassenen (en baby’s die het van hun moeder krijgen), dus een Aidsdode verliest gemiddeld misschien wel 50 levensjaren. Als Covid-19 in alle leeftijdsgroepen evenveel slachtoffers maakte, zou een Nederlands slachtoffer gemiddeld 40 levensjaren verliezen.

De relatieve kans om ziek te worden in Wuhan per leeftijdscategorie, waarbij de categorie 30-39 per definitie relatieve kans ‘1’ heeft. Voor mensen jonger dan 20 is de kans vrijwel nul. De drie kleuren staan voor verschillende aannames over het percentage mensen dat geïnfecteerd raakt en ook ziektesymptomen krijgt.

Wu e.a., Nature Medicine
15 jaar verloren levensjaren is bovendien een bovengrens, want dit gaat uit van de aanname dat mensen die overlijden aan Covid-19 voorheen gemiddeld net zo gezond waren als hun leeftijdsgenoten. Dat is zeker niet zo; slachtoffers blijken vooral te vallen onder mensen die al een andere kwaal hebben. Met name obesitas (overgewicht) blijkt een belangrijke risico-indicator; waarschijnlijk omdat dit samenhangt met hoge bloeddruk, diabetes en een minder goede lichamelijke conditie in het algemeen. Die mensen hebben daardoor een fors lagere levensverwachting dan het gemiddelde van hun leeftijdsgroep.

Zwartste scenarioIn het zwartste scenario, waarin komend jaar zestig procent van de Nederlandse bevolking geïnfecteerd raakt, waarvan de helft ziek wordt, zullen 0,014 × 0,3 × 17 miljoen, ofwel ongeveer 70 duizend mensen aan het nieuwe coronavirus overlijden. Dat klinkt als een nachtmerrie, een ramp zoals Nederland sinds de Tweede Wereldoorlog niet meer heeft meegemaakt.En toch klopt dat niet. In Nederland overlijden elk jaar ruim 150 duizend mensen door wat wij ‘natuurlijke sterfte’ vinden, namelijk allerlei ziektes. De verdeling van die sterfte over de leeftijdscategorieën is grosso modo hetzelfde als de sterfte door Covid-19: de meesten hadden al jaren een slechte gezondheid, driekwart is ouder dan 65, een kwart is ouder dan 80.Dus als de corona-epidemie volledig uit de hand loopt, veroorzaakt die in 2020 een toename met iets minder dan de helft van de natuurlijke sterfte. Daarna is de epidemie uitgewoed. De resterende bevolking is dan gemiddeld iets jonger en gezonder, zodat de natuurlijke sterfte in de jaren daarna juist lager zal zijn dan 150 duizend. Na een jaar of vijf is de bevolkingssamenstelling al weer bijna hetzelfde, alsof de epidemie nooit had plaatsgevonden.

Maatschappelijke impactDe huidige sterfte aan Covid-19 komt niet eens in de buurt van die getallen. In Hubei, China, met een bevolking van 60 miljoen, lijkt de epidemie nu uitgewoed. De teller is blijven steken op 81 duizend ziektegevallen en 3200 doden. De trieste recordrace is nu overgenomen door Noord-Italië, met 41 duizend zieken en 3400 doden.

Zulke getallen klinken dramatisch, maar toch al heel wat minder als je ze vergelijkt met de winterse piek in de natuurlijke sterfte die elk jaar optreedt. In Nederland omvat die piek in sommige jaren bijna tienduizend extra sterfgevallen. In Noord-Italië, met ongeveer evenveel inwoners als Nederland, zal het niet veel anders zijn. Dus tot nu toe is Covid-19 zelfs in het zwaarst getroffen gebied een doodsoorzaak van dezelfde orde van grootte als de variatie in de natuurlijke sterfte.

Deze redenaties komen allicht cynisch over, omdat ze de persoonlijke drama’s negeren van alle mensen die jaren eerder een geliefd familielid verliezen. De bedoeling is niet om dat privé-leed te bagatelliseren, maar om de maatschappelijke impact van deze epidemie in redelijke proportie te zien. Want met overdreven angst schiet niemand iets op. Aan privé-leed valt niet te rekenen, maar alleen maar naar momentane sterftecijfers kijken is te beperkt.

Een epidemie die willekeurig mensen wegmaait (zoals Ebola, of Sars) of zelfs bij voorkeur volwassenen in de kracht van hun leven (zoals Aids) heeft per slachtoffer een veel grotere impact, maatschappelijk, economisch én emotioneel, dan griepachtige epidemieën die vooral zieken en ouderen treffen. Het is reëler om de corona-epidemie te zien als een tijdelijke, drastische verhoging van de natuurlijke sterfte die altijd gaande is. Uiteraard is dit geen pleidooi tegen het bestrijden van de epidemie; immers, de overige natuurlijke sterfte bestrijden we ook.Bronnen

Dit artikel is een publicatie van NEMO Kennislink.© NEMO Kennislink, sommige rechten voorbehoudenDit artikel publiceerde NEMO Kennislink op 20 maart 2020

Trump Invokes Defense Production Act In Coronavirus Response, Deploys FEMA In All Regions

18-03-20 04:33:00,

President Trump has invoked the Defense Production Act in the US response to the Coronavirus pandemic, noting that HUD will suspend foreclosures through end of April, as work is underway to evaluate possibility of self-tests for virus.

The Defense Production Act (DPA) is the primary source of Presidential authorities to expedite and expand the supply of resources from the U.S. industrial base to support military, energy, space, and homeland security programs.  Homeland security programs eligible for DPA support include:

 • Efforts to counter terrorism within the United States;
 • Emergency preparedness activities conducted pursuant to title VI of the Stafford Act;
 • Protection and restoration of critical infrastructure; and
 • Continuity of Government.

LIVE: Press Briefing with Coronavirus Task Force https://t.co/3WQV4egsWc

— The White House (@WhiteHouse) March 18, 2020

Addressing the “Chinese virus”, Trump said that FEMA has been activated in “every region, at the highest level.”

The President also said that work is underway to evaluate whether a self-test is feasible. If possible, he says it would free up health professionals who are administering the test.

Perhaps most notably, Trump said HUD is “suspending all foreclosures and evictions until the end of April” as Mike Pence said what we already knew, namely that there are now cases in all 50 states.

Separately, pence reiterated that people who aren’t showing symptoms for Covid-19 shouldn’t be getting tested, and said that the administration is issuing a regulation today that will allow doctors and medical professionals to practice across state lines. This could allow health workers to move to hotspots and places that need more help.

Speaking at the same presser, Dr. Birx said that there are “concerning reports” coming out of France and Italy of young people being seriously ill.

 » Lees verder

MH17-proces verpakt in desinformatie en mediacampagnes

vertaling van: https://www.heise.de/tp/features/MH17-Prozess-eingehuellt-in-Desinformations-und-Medienkampagnen-4680382.html?wt_mc=rss.red.tp.tp.atom.beitrag.beitrag


Het MH-17 proces bij de Rechtbank Den Haag is maandag begonnen in het goed beveiligde justitieel complex op Schiphol. Het proces is gepland om te beginnen, bijna zes jaar na de lancering van het Maleisische MH17-passagiersvliegtuig op 17 juli 2014, en naar verwachting zal dit ‘mammoetproces’ vele jaren in beslag nemen. Gisteren werd het voor het eerst uitgesteld tot 23 maart. De advocaten van beklaagde Pulatov hadden om extra tijd verzocht om de aanklacht te analyseren, en een advocaat die veel van de families van de slachtoffers vertegenwoordigde, verzocht om toegang tot het dossier.

Als bewijs zijn er vooral foto’s van internet verzameld door Bellingcat, telefoongesprekken en radiocommunicatie onderschept door de Oekraïense geheime dienst SBU, berichten op sociale netwerken en naar verluidt tot 13 getuigen, van wie er één, zoals de vertrekkende hoofdaanklager Westerbeke zei vóór het proces, de lancering die de Buk-raket zou hebben gezien.

Het Nederlandse Openbaar Ministerie wees gisteren op de anonieme getuige # 58, die in 2014 voor de separatisten werkte en bij de lancering van de raket in de buurt van de lanceerplaats was. Hij zou met zijn team de plek in de gaten moeten houden, zei hij. Hij was eerst alleen maar blij dat het vliegtuig was neergestort totdat mensen die terugkeerden van de crashsite meldden dat het om een passagiersvliegtuig ging. Volgens hem hadden de soldaten van het Buk-systeem met een Russisch accent gesproken, er waren daar Russische soldaten, waaronder medewerkers van de Russische geheime dienst FSB. Russische staatsmedia maken bezwaar omdat veel mensen Russisch spreken in Oost-Oekraïne. De aanklager, die de getuige wil beschermen en wil voorkomen dat hij voor de rechtbank moet getuigen, verklaart niettemin dat er belangrijke vragen openstaan. Er zijn ook moeilijkheden met andere getuigenissen vanwege hun vaagheid of het feit dat de getuigen niet kunnen worden gevonden.Kritiek en vragen zijn ongewenst.Voor sommige journalisten lijkt alles al beslist voordat het proces begint. Thomas Kirchner in de Süddeutsche Zeitung, die in zijn opmerking aan het begin van het proces benadrukte dat het onderzoek niet de grootste uitdaging was voor de officier van justitie, maar eerder de pogingen om het werk van de rechterlijke macht en de procedure zelf in diskrediet te brengen, is bijzonder opmerkelijk”. Blijkbaar moeten lezers van de SZ elke kritiek een halt toeroepen en een scherp anti-Russisch standpunt innemen: 

“Dit was gericht tegen de Russische regering, die alles en alles in beweging had gezet om de schuld voor dit vreselijke ongeluk af te wijzen. Niet in de laatste plaats omdat een bekentenis de directe oorlogsparticipatie op Oekraïense bodem bewees die tot op de dag van vandaag is geweigerd. Dus leugens en wendingen, twijfels worden gezaaid en er worden ‘alternatieve’ feiten gepresenteerd waarom men zou moeten lachen als het niet om de levens van 298 mensen en het onmetelijke lijden van hun familieleden ging. Zwermen trollen helpen het Kremlin met deze sluiercampagne – en sommige obscure westerse ‘experts’, om welke reden dan ook.” (aldus Thomas Kirchner)

De Nederlandse rechterlijke macht “heeft deze waanzin tegengegaan met de kracht en de middelen van de rechtsstaat”, zoals Kirchner die op de eerste dag van het proces al kende. In het samen met Frank Nienhuysen geschreven artikel zijn twijfels, lekken en forensische analyses die bekend zijn geworden en die waarschijnlijk de reden zijn waarom het openbaar ministerie de aantijgingen van “Orion” snel heeft ingetrokken en de telefoontjes van de SBU opnieuw wil laten onderzoeken niet genoemd. Naar verluidt hebben de Verenigde Staten radarbeelden bijgedragen, wat een geheim is van de SZ-redactie, omdat de Verenigde Staten zich hier juist schuldig aan hebben gemaakt. En terwijl men spreekt van andere “experts” met een andere mening als trollen, staat men uiteraard achter alle “bevindingen” van de “particuliere Britse onderzoeksgroep Bellingcat”, waarop ook het JIT is gebaseerd.

De Nederlandse officier van justitie beschuldigt de Russische regering van hacken van informatie. GRU-agenten zouden hebben geprobeerd de onderzoekssystemen in Nederland en Maleisië te penetreren. Getuigen zouden worden bedreigd en bang zijn voor hun leven, en daarom zouden ze anoniem moeten blijven.

Aanklager Dedy Woei-a-Tsoi beschuldigt Rusland van het voeren van een desinformatiecampagne. In het algemeen wordt Rusland ervan beschuldigd niet actief aan het onderzoek mee te werken. Rusland heeft, in tegenstelling tot Oekraïne en de westelijke staten, primaire radargegevens verstrekt, beschuldigt het GOT van het niet opnemen van de Russische informatie en Nederland van het lanceren van een mediacampagne tegen Rusland. Verklaringen van anonieme getuigen konden niet worden gecontroleerd en het bewijs zou afkomstig zijn van sociale netwerken, waarvan de authenticiteit ook twijfelachtig is.

Beklaagde Pulatow verprutst het proces

Drie Russen (Igor Girkin, Sergei Dubinski en Oleg Pulatow) en de Oekraïner Leonid Kharchenko, die worden beschuldigd van vermeende moord op de 298 passagiers in het vliegtuig, zitten in de commandoketen voor het transport van het Buk-systeem van de 53e luchtafweerbrigade uit Koersk verantwoordelijk voor de lanceerplaats in de “Volksrepubliek Donetsk” (DNR) bij Snischne en de terugkeer naar Rusland. Geen van de verdachten zal deelnemen aan het proces, alleen Oleg Pulatow wordt vertegenwoordigd door twee Nederlandse en één Russische verdediger. Media speculeren dat “Rusland” toegang zou hebben tot de gerechtelijke documenten om met deze informatie te kunnen werken.

Hij zegt dat het niets met de lancering te maken heeft. De verdedigingsadvocaten beweren dat ze de uitgebreide dossiers nog niet volledig hebben kunnen inzien, maar er zijn nog veel onopgeloste kwesties, zoals waarom Oekraïne het luchtruim boven Oost-Oekraïne niet heeft geblokkeerd. Dit moet apart worden onderzocht. Oekraïne voerde ook luchtaanvallen uit in zijn “strijd tegen het terrorisme”. De separatisten / rebellen, door Kiev omschreven als terroristen, vochten terug en hadden al militaire vliegtuigen neergeschoten. Kiev had kunnen verwachten dat de burgerluchtvaart gevaar loopt. Alleen de vlieghoogte werd echter iets gewijzigd, maar het luchtruim werd niet geblokkeerd.

De rechtszaak van het JIT sluit de kwestie uit van het proces, met de ietwat vreemde redenering dat MH17 niet werd neergeschoten tijdens een militaire oefening of door strijdkrachten “die dachten dat ze hun land zouden verdedigen tegen een vermoedelijke aanval”. Volgens het JIT had het Buk-systeem nooit in Oekraïne mogen zijn geweest en had het een raket gelanceerd: “Dit onderscheidt de beoordeling van deze zaak van gevallen waarin fouten tijdens een legitieme militaire operatie leiden tot het verlies van het leven van burgers.”

Anderzijds had men zich ook kunnen afvragen of het aan het begin van de protesten in Oost-Oekraïne, die vergelijkbaar waren met die op de Maidan, legitiem was om een ​​antiterroristische operatie te starten en zware wapens en gevechtsvliegtuigen tegen de demonstranten te gebruiken. Je kunt je voorstellen wat voor verontwaardiging er zou zijn geweest als Janoekovitsj het leger had gebruikt tegen de gedeeltelijk bewapende Maidaanse demonstranten, die ook gebouwen bezetten en de politie op brute wijze aanvielen.

Tot dusver zijn er geen andere verdachten dan de vier die werden genoemd, vooral niemand die rechtstreeks betrokken was bij het verkrijgen van het Buk-systeem en het uitvoeren van het schot. Daarom zet het GOT, zoals onlangs aangekondigd, het onderzoek tijdens de proef voort, ook al wordt het onderzoek als “bijna afgerond” beschouwd. Van meet af aan ontstond het probleem dat tot dusver noch het openbaar ministerie, noch de rechtbank noch de verdediging de getuigenisnotulen van de getuigen hebben gezien. In januari maakten de advocaten van Pulatow bezwaar dat ze als bedreigd werden beschouwd en anoniem moesten blijven. Bovendien is het nog niet duidelijk welke beschuldigingen Pulatow ontkent, waarom de voortgang van het proces nog onzeker is, bijvoorbeeld welke getuigen er thuishoren, welk bewijsmateriaal verder moet worden gecontroleerd en welke documenten kunnen worden ingezien door de advocaten die niet in de ruim 30.000 zitten pagina case-bestanden zijn opgenomen.

De aanklager en de lekken

In tegenstelling tot veel media had Telepolis gerapporteerd over de lekken van documenten die door Bonanza Media waren gepubliceerd en die beschikbaar waren voor het JIT (gelekte documenten wakkeren twijfels over het JIT aan). Zo had de Nederlandse geheime dienst, verwijzend naar beschikbare gegevens van geheime diensten, geconstateerd dat er in de buurt van de lanceerplaats geen functionerend Russisch of Oekraïens Buk-systeem met het vereiste bereik was. De officier van justitie zei dat de militaire inlichtingendienst alleen onderzocht waar Buk-systemen in juni en juli 2014 lang actief waren geweest: “Snelle operaties die een Buk-systeem leveren, inzetten en onmiddellijk verwijderen, vallen niet binnen het bereik van deze Observaties” van de geheime dienst.

Eerder was een forensische analyse van de door de SBU afgeluisterde telefoontjes ingediend door een Maleisisch instituut dat geknoei had vastgesteld met het bronmateriaal. Dit had echter alleen de gesprekken geanalyseerd die door de SBU op video’s waren gepubliceerd, niet de originelen. De Nederlandse officier van justitie ziet hierin dan ook geen aanwijzingen voor manipulatie. Er is ook geen reden om de authenticiteit opnieuw te controleren.

Volgens een rapport van de Australische politie zijn afbeeldingen die zijn verkregen van Bellingcat voor het bewijs van het Buk-transport en gemaakt voor het JIT niet wettelijk bindend omdat de metagegevens zijn gewijzigd, en niet vanaf het moment van de opname. Rusland had eerder beweerd dat de beelden waren gemanipuleerd, maar het parket wijst dit af. 

Volgens het aldus bevestigde rapport konden na controle met Google Streetview, getuigenissen en telecomgegevens geen tekenen van manipulatie worden opgemerkt. Het Australische politierapport laat alleen zien hoe zorgvuldig het bewijs is gecontroleerd. U wilt echter opnieuw de foto’s en video’s van het transport van het Buk-systeem bekijken. Aanklagers reageerden niet op het uitgelekte rapport van de Australische politie.

Het is interessant dat de officier van justitie nog steeds terughoudend is om Zemack te ondervragen, die zij aanvankelijk als mogelijke boosdoener heeft aangemerkt. Het lijkt geen probleem te zijn dat hij door de SBU met geweld uit zijn appartement in de DNR is gehaald en tijdelijk in een Oekraïense gevangenis is vastgehouden en daar door het JIT is verhoord. 

Een gelekt logboek van een JIT-sessie toont aan dat dergelijke geheime ontvoeringsoperaties waren overwogen (nieuwe lekken vóór het MH-17-proces). Dit is heel gebruikelijk bij inlichtingendiensten. De Oekraïense regering heeft Zemack vrijgelaten in een gevangenenruil met Rusland ondanks protest van Nederland. Zemack zou waarschijnlijk ook een slechte getuige zijn, omdat hij in een video kort na de lancering van de MH17 zei dat de Oekraïense militaire machines uit waren.

Interessant is ook dat volgens de gelekte notulen van een JIT-bijeenkomst op 25 januari 2018 het Nederlandse Openbaar Ministerie op de eerste dag van het proces een beschuldiging heeft ingetrokken. Zelfs toen was in het JIT duidelijk dat de SBU – maar ook Bellingcat – niet te vertrouwen is. Aangenomen werd dat een ORion of Andrei Ivanovich de GRU-officier Oleg Ivannikov was in een telefoontje van de SBU.

Bellingcat had gezegd dat ze ‘zeer waarschijnlijk’ hun identiteit zouden bewijzen. Hij zou op 14 juli hebben gezegd dat ze nu een buk-systeem hadden en ze konden gebruiken om Oekraïense militaire machines neer te halen. De Nederlandse politieman Gerrit Thiery zei tijdens de bijeenkomst dat Orion niet eens in verband kon worden gebracht met Andrei Ivanovich. Het parket zei nu dat Orion waarschijnlijk verwees naar het Buk-systeem, dat volgens het uitgelekte rapport van de Nederlandse militaire inlichtingendienst niet werkte. De telefoontjes van Igor Bezler, die ooit relevant werden geacht, zijn nu weer ingetrokken.

Zulke bijeenkomsten van de JIT-medewerkers als in het gelekte protocol hebben volgens het OM echter geen betekenis voor het proces. Alleen Nederland, België en Australië hebben toegang tot dergelijke documenten (waarom Oekraïne dat niet is, wordt niet gezegd). Maar ze zouden geen lekken hebben gevonden, en dat is waarschijnlijk de reden waarom de Russische geheime dienst erachter zat met zijn hackpogingen, wat ook niet meer is dan een gok. 

Opvallend is dat niet vermeld wordt dat de Oekraïense geheime dienst SBU “afluisterde” Nederlandse diplomaten, militairen, inlichtingenofficieren en officieren van justitie (Oekraïens afluisteren van Nederlandse MH17-rechercheurs). 

(Florian Rötzer)

End The Fed!

end-the-fed!

08-03-20 06:26:00,

Authored by Jacob Hornberger via The Future of Freedom Foundation,

In response to the potential economic downturn in the economy arising from the spread of the Coronavirus, the Federal Reserve dropped the federal funds rate by half a point – to a range of 1% to 1.25%. Ironically, after the Fed’s announcement, the stock market dropped 786 points or 2.9%.

The Fed’s aim is to stimulate economic activity. By lowering interest rates, the idea is to get businesses to expand operations with more loans and to get consumers to go deeper into debt by purchasing more items. 

The result of the Fed’s artificial economic “boost” will be the same as it has been since the Fed was established in 1913: a bubble of malinvestment and consumer loan defaults that will end up plunging the country in a bubble-bursting recession or even depression.

That’s because genuine prosperity in a country cannot be generated by central bank manipulations. If that were the case, every country on earth would be characterized by ever-growing standards of living. In fact, a central bank does the exact opposite — it lowers a nation’s standard of living through its artificial manipulations of interest rates and its expansion and contraction of the money supply.

The never-ending cycle of monetary crises and chaos shouldn’t surprise anyone. The Federal Reserve is a socialist institution, in that it is based on the socialist concept of central planning. A central bank consists of a board of government commissars who have the responsibility of planning the monetary affairs of hundreds of millions of people.

It cannot be done. Socialism is an inherently defective economic system. It produces monetary crises and chaos, which is what we have seen in  the United States since the Fed was established in 1913.

The Fed’s monetary destruction

The United States once had the finest monetary system in the world, one based on gold coins and silver coins. That was the system the Constitution brought into existence. The Constitution expressly states that the federal government would possess the power to coin money, not print it. It also expressly states that no state shall make anything but gold and silver coins legal tender.

 » Lees verder

Wikipedia: een desinformatieoperatie?

vertaling van https://swprs.org/wikipedia-disinformation-operation/ ;
6-3-2020

Wikipedia wordt algemeen gezien als een open, transparante en meestal betrouwbare online encyclopedie. Bij nader inzien blijkt dit echter niet het geval te zijn.
In feite wordt de Engelse Wikipedia met zijn 9 miljard pageviews per maand beheerd door slechts 500 actieve beheerders, wiens echte identiteit in veel gevallen onbekend blijft.
Bovendien hebben studies aangetoond dat 80% van alle Wikipedia-inhoud is geschreven door slechts 1% van alle Wikipedia-editors, wat opnieuw slechts een paar honderd meestal onbekende mensen is.
Het is duidelijk dat een dergelijke niet-transparante en hiërarchische structuur vatbaar is voor corruptie en manipulatie, waarbij de beruchte ‘betaalde editors’ die door bedrijven worden opgedragen slechts één voorbeeld zijn.
Inderdaad, al in 2007, ontdekten onderzoekers dat CIA- en FBI-medewerkers Wikipedia-artikelen aan het bewerken waren over controversiële onderwerpen, waaronder de oorlog in Irak en de militaire gevangenis van Guantanamo.
Ook ontdekten onderzoekers in 2007 dat een van de meest actieve en invloedrijke Engelse Wikipedia-beheerders, ‘Slim Virgin’ genaamd, in feite een voormalige Britse inlichtingen-officier was.
Meer recentelijk bleek een andere zeer productieve Wikipedia-editor die de valse naam ‘Philip Cross’ droeg, gekoppeld te zijn aan Britse inlichtingendiensten, evenals verschillende reguliere mediajournalisten.
In Duitsland werd een van de meest agressieve Wikipedia-editors, na een juridische strijd van twee jaar, ontmaskerd als een politicus die voorheen als buitenlandse vrijwilliger in het Israëlische leger diende.
Veel van deze Wikipedia-personages bewerken artikelen bijna de hele dag en elke dag, wat aangeeft dat ze ofwel zeer toegewijde individuen zijn, of in feite uit een groep mensen bestaan.
Bovendien kunnen artikelen die door deze personen zijn bewerkt, niet gemakkelijk worden herzien door gebruikers, omdat de bovengenoemde beheerders wijzigingen altijd kunnen terugdraaien omdat ze het eenvoudigweg oneens zijn met gebruikers.
Het primaire doel van deze geheime campagnes lijkt de westerse en Israëlische regeringsposities te pushen en tegelijkertijd de reputatie van onafhankelijke journalisten en politici te vernietigen.
Artikelen die het meest worden getroffen door dit soort manipulatie omvatten politieke, geopolitieke en bepaalde historische onderwerpen, evenals biografieën van niet-conformistische academici, journalisten en politici.
Misschien niet verrassend, heeft Wikipedia-oprichter Jimmy Wales, een vriend van de voormalige Britse premier Tony Blair en een ‘Young Leader’ van het Davos-forum, deze operaties herhaaldelijk verdedigd.
Over Davos gesproken, Wikimedia heeft zelf een fortuin van meer dan $ 160 miljoen verzameld, grotendeels niet geschonken door luie studenten, maar door grote Amerikaanse bedrijven en invloedrijke stichtingen.
Bovendien verwijzen Amerikaanse sociale media en videoplatforms steeds vaker naar Wikipedia om ‘controversiële’ onderwerpen te kaderen of te bestrijden. De hierboven besproken openbaringen kunnen misschien helpen verklaren waarom.
NSA-klokkenluider Edward Snowden heeft al onthuld hoe Spooks online debatten manipuleert, en meer recent bleek een senior Twitter-manager een “psyops” officier van het Britse leger te zijn.
Om ten minste enige mate van transparantie toe te voegen, hebben Duitse onderzoekers een gratis webbrowser ontwikkeld met de naam WikiWho waarmee lezers kleurcode kunnen bepalen wie wat heeft bewerkt op Wikipedia.
In veel gevallen ziet het resultaat er net zo ongemakkelijk uit als men zou verwachten.

Additional References

Nur heiße Luft

nur-heise-luft

05-03-20 02:26:00,

Nicht erst auf der jüngsten Berlinale wurde mit der Agentensatire „Curveball“ der Bundesnachrichtendienst der Lächerlichkeit preisgegeben. Der BND ging bekanntlich aus der „Organisation Gehlen“ hervor und diese wiederum aus der Nazispionagetruppe „Fremde Heere Ost“. Geburtshelfer und Förderer der Organisation Gehlen waren die Nachrichtendienste in den USA. Und später im Kalten Krieg und danach wurden die westdeutschen Schlapphüte benötigt, auch wenn sie sich als Schlappschwänze erwiesen und immer wieder blamierten. Gemeinsam mit der CIA, so wurde im Februar 2020 publik, hatte der BND jahrzehntelang mehr als hundert Staaten ausspioniert, darunter auch NATO-Partner. Die profitable Operation, die Millionen in Schwarze Kassen des BND spülte, hieß übrigens Rubikon.

Alles begann mit einem Schreiben des Bundestagsabgeordneten Dr. Hans Modrow. Der hatte, in Bonn am Rhein sitzend, am 11. Juni 1991 schriftlich beim Geheimdienstkoordinator im Bundeskanzleramt um Einsicht in seine BND-Akten gebeten. Grund für das Ansinnen war nicht nur die aktuelle Offenlegung der Stasi-Akten im Osten, sondern auch der Umstand, dass ihm eine Meldung des Bundesnachrichtendienstes vom 18. September 1989 bekannt geworden war, in der er die Hauptrolle spielte. In der fraglichen Zeit war er als 1. Sekretär der SED-Bezirksleitung Dresden in Baden-Württemberg auf Dienstreise und führte politische Gespräche mit hochrangigen BRD-Politikern. Die Meldung hatte ihn neugierig gemacht.

Staatsminister Dr. Lutz G. Stavenhagen ließ daraufhin MdB Modrow am 26. August 1991 überraschend wissen, dass „der Bundesnachrichtendienst zu Ihrer Person seit Juli 1958 Erkenntnisse gesammelt und gespeichert“ hat.

So viel Offenheit hatte Modrow nicht erwartet. „Diese Tätigkeit wurde mit April 1990 eingestellt“, hieß es aber zu seiner Beruhigung (1).

Allerdings wurde Modrow der gewünschte Blick in die Akten verweigert. „Ihr Wunsch, Auskunft über alle zu Ihrer Person beim Bundesnachrichtendienst gespeicherten Daten zu erhalten, kann noch nicht erfüllt werden“, schrieb Stavenhagen weiter. „Die Prüfung der Unterlagen wird noch einige Zeit in Anspruch nehmen.“

Nach reichlich zwanzig Jahren erkundigte sich Modrow, ob nun „einige Zeit“ verstrichen und die „Prüfung der Unterlagen“ abgeschlossen sei. Er fragte am 31. Januar 2013 bei Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich an und bat neuerlich um „Auskunft und Einsicht in die Akten zu meiner Person“. Anderthalb Monate später ließ Friedrich ihn wissen, „dass das Bundesamt für Verfassungsschutz, soweit rekonstruierbar, von 1965 bis 2012 Informationen zu Ihrer Person erhoben hat“. Aber, so tröstete das Regierungsmitglied aus der CSU den ausgespähten Fragesteller: Man habe „Ende des Jahres 2012 (…) diese Erhebung eingestellt“.

 » Lees verder

Tanz ums grüne Kalb

tanz-ums-grune-kalb

29-02-20 02:43:00,

„Everywhere I hear the sound of marching charging feet, boy“ sang Sir Mick Jagger vor einem halben Jahrhundert und konstatierte „that the time is right for fighting in the street boy.“ (1)

Sicherlich kann man von einer neuen jungen Internationalen gerührt sein, die man schon unter digitaler Demenz abgehakt hatte. Allerdings: Ein auffälliger Unterschied zu den blutigen Tränengaskriegen wegen Vietnam, Imperialismus, Polizeigewalt und Notständen aller Art besteht darin, dass die aktuell empörte Jugend von Staatsmacht, Wissenschaft, Justiz und Wirtschaft zu ihren aktivistischen Happenings geradezu angetrieben wird.

Auch stehen Greta und unseren Reemtsma-Influencerinnen TV-Studios, Zeitungsredaktionen, Eventhallen, Oligarchen-Paläste, Monaco-Yachten, Vatikan und — wie jetzt gerade wieder — die Davoser-Premium-Suiten rund um die Uhr offen. Gerade die furchtlos-selbstbewussten Umwelt-Diven werden umgarnt, verwöhnt und herumgereicht wie seltene Superfood-Delikatessen. Es verwundert bei allem Respekt für deren tapferen Widerstand, dass jene Gegenkräfte rund um CIA, Gladio, Militärs, Banken und DAX-Konzerne, die einst so gnadenlos auf friedliche Demos reagierten, der heutigen Öko-Guerilla mit väterlicher Zuneigung begegnen.

Das 2020-Kartenspiel der Apokalypse steckt voller hässlicher Trümpfe: NATO-Aggression, globale Aufrüstung, Weltwährungscrash, Geburtenexplosion, Migrationselend, Massenverblödung, spirituelle Verwahrlosung und vieles mehr. Doch die Sache mit dem Klima ragt heraus und so verheddern sich die Weltbürger in einen Glaubenskrieg, dessen Frontlinie von den Klimaexperten Greta und Donald definiert wird. Wie im vorletzten Akt eines Kita-Dramas beschimpfen sich grünrote Hetzer und rotblaue Hater, schwarzgrüne Faker und blaugelbe Leugner. Eine manisch aufgestaute Wut entlädt sich in einem diffusen Bürgerkrieg zwischen sogenannten Linken und sogenannten Rechten, ganz so, als ob sich in diesen bedeutungslosen Gesinnungscamps der Schlüssel für eine generelle Abkühlung befände. Während die von allen Seiten angeheizten Menschen auf den zweiten Urknall vorbereitet werden, lachen sich die Großmeister der „City of London“ ins Delirium.

Seit ihrer gespenstischen Machtergreifung vor knapp 200 Jahren gehört dort der permanente Kriegszustand zum Geschäftsmodell. Es geht um zügellosen Handel, grenzenlose Geldströme, zeitgemäßes Sklaventum und systemische Desinformation. Die „City of London Corporation“ verfügt über eine eigene Staatlichkeit, die keinerlei Reglementierung kennt und weder britische noch sonstige Gesetze fürchten muss. Selbst die „objektive“ Geschichtsschreibung bereitet den Aufsichtsräten keinen Kopfschmerz, denn auch diese wird von hauseigenen Experten nach Belieben festgelegt und verankert.

Christoph Pfluger vom Schweizer Magazin Der Zeitpunkt äußerte unlängst:

„Der Überschuss an CO2 ist nur ein Symptom. Die eigentliche Krankheit ist die großflächige Zerstörung der Umwelt und des Humanismus durch den neoliberalen Kapitalismus.“

Es hilft indessen kaum weiter,

 » Lees verder

Motief

Aan het bestuur van de Antroposofische Vereniging in Nederland T.a.v. Dhr. Pim Blomaard

Afz. Jan Evert de Groot, Groningen


Zeer geachte Heer Pim Blomaard,

Het doet mij oprecht deugd dat ik in de laatste aflevering van Motief een kentering meen te kunnen opmaken uit de wijze waarop in de AVIN de aandacht wordt gericht. In de eerste plaats geeft U zelf aan dat leden die twijfelen over de continuering van hun lidmaatschap, zich bij voorkeur met hun twijfels bij U kunnen melden, in plaats van hun lidmaatschap op te zeggen. Deze melding geeft aan dat het bestuur open staat voor wat er onder de leden leeft.

Voorts is er een artikel opgenomen dat rechtstreeks  aanknoopt bij een zeer actueel thema:  “De uitdaging van Artificial Intelligence,” waarbij zonder omhaal wordt gesteld dat de AI “vijandig staat t.o.v. de spiritualisering van de maatschappij”. 

Het is met name de situatie in deze tijd waarin U zelf aangeeft dat de wereld in brand staat  – een constatering die ik zowel letterlijk als figuurlijk opvat – die voor mij aanleiding is om in te gaan op Uw oproep tot suggesties.

Zoals U bekend zal zijn is er een groep antroposofen die het initiatief heeft genomen om de actuele tijdsverschijnselen fenomenologisch te onderzoeken, niet enkel aan de hand van het reguliere nieuws maar vooral ook door achter het ons voorgeschotelde nieuws onze blik te verruimen.

Ik heb het over de Alertgroepen, indertijd in het leven geroepen door Loek Dullaart, en waarvan ik recentelijk deel van uitmaak. 
De Alertgroepen hebben inmiddels hun eigen website aan de hand waarvan men een indruk kan verkrijgen waar zij mee bezig zijn: www.alertgroepen.nl
De reden dat ik zelf bij deze Alertgroepen ben toegetreden is, omdat zij/wij een stap zetten die verder gaat dan de AVIN en wel door de moed op te brengen een standpunt in te nemen op het gebied van waarheidsbevinding, in het geval dat dit standpunt afwijkt van en vooral indien dit  conflicteert met het officiële standpunt. In dit opzicht staan de Alertgroepen niet alleen. Te denken valt aan de volgende antroposofische initiatieven: het Nederlandstalige (inmiddels digitale) tijdschrift van Frank Gerritsen (die ik persoonlijk ken als een buitengewoon kundig, integer en zelfs nuchter persoon) ‘Apocalyps nu!’ (website https://apokalypsnu.nl/), het antroposofische initiatief De Brug (http://www.vrijgeestesleven.be/diabasis/index.html), de website van Fred Teunissen (https://www.transitieweb.nl/) en in het Duits vooral het tijdschrift ‘Der Europäer’ onder redactie van Thomas Meyer (website https://perseus.ch/archive/category/europaer/europaer-archiv ).

Op al deze websites worden onderwerpen naar voren gebracht, die in de reguliere berichtgeving veelal gemeden worden: opzettelijk gemeden, of zelfs bestreden, dan wel voor leugen uitgemaakt of bespot.

Ik hoef U niet te vertellen dat in de reguliere media de leugen de boventoon voert. Maar volgens bovengenoemde initiatieven gebeurt dit in een mate die veelal aan onze aandacht ontsnapt (via de achterdeur) en waarbij van ons mensen een extra waakzaamheid wordt gevraagd, die beslist boven het aloude vertrouwen in autoriteit moet uitgaan: de autoriteit van de media, van de wetenschap, van de overheid. 
Het is mijn persoonlijke overtuiging, dat de werkelijke transitie waarin wij allen deel uitmaken is, dat verreweg de meeste maatschappelijke activiteiten een functieverandering doormaken. Laat ik maar gelijk met een voorbeeld in huis vallen om aan te geven wat bedoeld wordt. De farmaceutische industrie heeft van origine als doel om betrouwbare medicijnen te vervaardigen die de menselijke gezondheid ten goede komen. De transitie van de functieverandering nu is, dat deze tak van industrie heden ten dage het originele doel enkel nog als dekmantel hanteert met als doel zelfverrijking, ook indien dit ten koste gaat van de menselijke gezondheid. Het opsommen van meer voorbeelden zou het bestek van dit schrijven overschrijden (hoewel de opstelling van een lijst een zinvolle activiteit zijn).   

Zoals bekend heeft Rudolf Steiner ons opgeroepen tot wakkerheid en ook het evangelie roept ons op tot waakzaamheid. Voor ons betekent dit, dat wij onze denkkracht moeten inzetten om de actuele tijdsverschijnselen te doorzien
En dit is enkel mogelijk door het mes te zetten in het vanzelfsprekende vertrouwen in de aloude autoriteitsverhoudingen.
Er is nog een ander punt van aandacht, dat we niet mogen verwaarlozen. En dat is de vraag die aan de hand van met name het verontrustende aspect van actuele, veelal in eminente zin geest-vijandige ontwikkelingen aan ons bewustzijn klopt:  hoe moeten wij ons in deze tijd tot het kwaad verhouden? Moeten wij enkel onverdroten doorgaan met de tot op heden ingeslagen weg en ons inspannen voor de dingen waar wij zelf vertrouwen in hebben en geen aandacht schenken aan wat in de maatschappij zo vijandig op ons afkomt? Dit, omdat we ons bewust zijn van de wetmatigheid, dat aan alles waar je je aandacht op richt er een dito versterking optreedt!? Immers, het kwaad heeft de eigenschap onze aandacht op te zuigen, terwijl voor de aandacht voor het goede van ons daarentegen een extra inspanning wordt gevergd, eenvoudig omdat we het goede anders gewoon verslapen!? 
Door de aandacht te vestigen op alles wat fout en slecht is, wat mis gaat, wordt het kwaad immers vastgenageld en blijft het onverlost! 
Het is mijn overtuiging dat het niet zo eenvoudig ligt, en dat we mogelijk het volgende beeld kunnen hanteren, aan de hand van de gelijkenis van de zaaier in het evangelie, in combinatie met de door Steiner voorgestelde bewustzijnsoefening. 
Een zaadkorrel groeit in twee richtringen, naar het licht en naar de duistere aarde. Afgezien van de situatie dan sommige planten extreem goed zijn in wortelen (de wingerd) en andere juist niet (tarwe), is het toch zo dat indien een plant te weinig kan wortelen, hij in de tijd van beproeving niet standhoudt. We kunnen ons daarbij in alle ernst afvragen of dit beeld van toepassing is op de stand van zaken van ons bewustzijn: richten we ons uitsluitend op het licht, waar moeten we dan de kracht (een ik-kracht!) vandaan halen om de mate waarop het kwaad massaal misleidend op ons af komt te doorzien? En wat is dat voor een kracht? dat is… weerstand! 

We bevinden ons in de tijd van de tweede, nu intellectuele zondeval (Steiner). Aan de eerste zondeval konden wij mensen geen weerstand bieden, we waren er aan overgeleverd. Bij de huidige zondeval wordt er door Michaël op ons initiatief gewacht. Dit, omdat deze tweede zondeval op haar beurt weer deel uitmaakt van een nog veel omvangrijkere strategisch programma, uitgaande van de tegenspeler Ahriman, die daarbij, zoals in onze kringen bekend, zijn reële incarnatie voorbereidt. 
Het is daarbij, zelfs zonder geesteswetenschap, zeer goed mogelijk om alle huidige ontwikkelingen die ons zoveel zorgen baren in een zeer veel verklarende samenhang te zien en onder te brengen onder één noemer, één centraal ideëel uitgangspunt, één sturende intelligentie. Een intelligentie die een beslist geest-vijandig programma volgt in de richting van ‘utopieën’ zoals beschreven  door George Orwell, Aldous Huxley en Ira Levin, dus in de richting van een totalitaire elitocratie. 
De veel gehanteerde gewoonte om een verworven en veelal onthutsend inzicht in de samenhang tussen de actuele tijdsverschijnselen, in combinatie met het doorzien van de achter deze verschijnselen schuilgaande motieven, neer te sabelen als een complottheorie, berust ons inziens beslist op een inschattingsfout. Een inschattingsfout die het in deze tijd overigens ‘goed doet.’  Ahriman bereidt zijn incarnatie voor en hij doet dat met een grondigheid die ons telkens weer bijna van ons stuk brengt, maar tevens kunnen we zeggen dat het juist de antroposofie is die ons de middelen aanreikt om zijn strategie te herkennen en te ontmaskeren. Dit inzicht is echter niet vrijblijvend en roept bij ons de prangende vraag op: wat kunnen wij doen? Wat wordt er van ons gevraagd? De totstandkoming van de Alertgroepen berust op deze vraag. 
Daar komt bij dat telkens weer blijkt dat datgene wat aanvankelijk als complottheorie is gedoodverfd en neergesabeld, door latere ontwikkelingen wordt bevestigd. Om deze reden kunnen de mensen die, nogmaals, de moed opbrengen om een standpunt in te nemen dat afwijkt van het officiële standpunt, worden vergeleken met de klokkenluiders die over gevoelige inside-information beschikken en (strategisch) zwart of monddood worden gemaakt. 
We zouden er goed aan doen om bij onszelf te onderzoeken waar het idee dat het allemaal niet zo’n vaart zal lopen nu eigenlijk vandaan komt. De aankondiging om te komen “als een dief in de nacht” wordt met stellige zekerheid door Ahriman geïmiteerd (door de achterdeur, dus indien we ons laten misleiden) en ook Lievegoed heeft ons duidelijk gewaarschuwd voor een dergelijke al te gemakkelijke zielehouding.  

Tot op heden is door Motief geen enkele aandacht besteed aan de activiteiten van genoemde groeperingen. Sterker nog, in Motief 233/juni 2019 is een Statement over vaccinatie gepubliceerd, waaruit duidelijk blijkt dat de redactie zich nog altijd plaatst op het vertrouwen in de overheid en de farmacie. Een vertrouwen dat ons Alerters beslist misplaatst lijkt, want het geestesleven (de toegepaste geneeskunde en de beoordeling van het fenomeen van de gegeneraliseerde vaccinaties) moet volkomen vrij zijn, zonder inmenging van overheden of bedrijven. 
Ondergetekende heeft hierover zowel naar het IVAA als naar de AVIN een schrijven verstuurd, waar naar mijn weten niets mee gedaan is. 
Dit, terwijl er toch al enorm veel informatie te vinden is over de zorgwekkende schaduwzijden van deze gewoonte, die steeds grimmiger trekken vertoont, gelijkenis vertonend met het verontrustende door de overheid in China ingestelde burger-puntensysteem van beloning of uitsluiting. 
Voor de beoordeling van actuele tijdsverschijnselen is het gezegde “aan de vruchten kent men de boom” nog altijd van toepassing. 
Hierover ook een constructieve opmerking. Er is een methode om in antroposofische zin 100 % volledig verantwoord te vaccineren, namelijk niet generaliserend maar individualiserend, maar een beschrijving van deze tot op heden nooit toegepaste methode zou de opzet van dit schrijven overschrijden. 

Met dit schrijven heb ik een bijdrage willen leveren aan de vraag wat er onder de leden leeft. In dit geval dus aandacht voor de actuele en strategische machinaties van Ahriman. In de eerste plaats is het onze taak als antroposofen om onze aandacht te schenken aan het licht van de geest. Maar tevens moeten wij toch wel enige kennis hebben van de wijze waarop de tegenmachten werken, welke illusies zij ons voorhouden, welke methoden zij hanteren om ons te misleiden, en door welke groeperingen hij wil werken. De kracht van het Michaëlszwaard, het zwaard des onderscheids, moet daarbij in de eerste instantie gericht zijn op onze eigen onvolkomenheden, willen wij een heldere blik verkrijgen op wat er in de wereld leeft. 
Maar zoals wij bij de constatering van het leed van onze naaste niet kunnen volstaan met het idee dat dit zijn karma is, en dat we navenant niet moeten ingrijpen, omdat wij weer dan alleen maar nieuw karma creëren, zo zijn wij niet aangewezen op enkel toekijken indien wij mogelijk zelf door het lot zijn aangewezen om in te grijpen. 
Steiner heeft bijvoorbeeld van WO1 gezegd dat deze oorlog überhaupt heeft kunnen plaatsvinden omdat het aantal mensen dat deze oorlog voorzag en niet wilde te klein was. 
Zo kunnen we hopen dat het aantal mensen dat de huidige technologische machinaties van Ahriman, die daarbij gebruik maakt van occulte technieken, niet willen, groot genoeg is om deze tegen te houden. Een voorbeeld is de op handen zijnde uitrol van 5G, hetgeen een combinatie is van ecocide en genocide. Want deze technieken zijn beland in een stadium dat zij niet enkel de mensheid aangaan, maar de ganse natuur. We zouden het niet duidelijker kunnen uitdrukken met de constatering: het is Ahriman menens. 
Een beschrijving van het occulte aspect van de huidige technologische ontwikkelingen (zoals bij geo-engenering) valt buiten het bestek van dit schrijven, maar het te onderkennen lijkt mij van belang. 
Er is en gedicht van Albert Steffen dat een mogelijk antwoord geeft op de hier te berde gebrachte vraag, als volgt aanvangend:  “Von Drüben tönt ein Ruf zu mir, dem Feind der Leibe und des Lichts, im Auge schauen….” 
Al met al dus een oproep om onderwerpen die vooralsnog controversieel zijn, niet angstvallig te mijden. Het is onze taak Michaëlische moed op te brengen. 
Dat brengt bovendien meer ‘leven in de brouwerij’.

Tot slot nog een statement van de kant van de Alerters: waar wij ons mee bezig houden is de vraag naar de waarheid, want de moedwillige inversie van en dito onontwarbare verknoping van waarheid en leugen is een van de meest fundamentele strategieën van Ahriman en daarmee ook een van de meest causale factoren in de problematische actuele ontwikkelingen. 

Met vriendelijke groet
Evert de Groot 

Actie richting gemeenten en provincies

Beste initiatiefnemers en redacteuren van de voortreffelijke ‘verminder-electrosmog’ site

Ik heb een tip die werkt in de bewustwording van 5G in gemeente- en provincie land.

Dat betreft gebruik maken van de mogelijkheid om in te spreken en/of zienswijze te geven op de omgevingsvisie, die op dit moment a.g.v. invoering van de Omgevingswet, in veel gemeenten aan de orde is.

Mijn voorbeeld hieronder betreft de reactie van Gedeputeerde Staten van Fryslan op mijn ingediende zienswijze.

Hieronder (geknipt en geplakt) de reactie van GS op de zienswijze provinciale omgevingsvisie (POVI). Nog erkent men niet dat er onderzoeken zijn die aantonen dat EMV schadelijk is voor de volksgezondheid. Maar goed. Aan het einde een klein succesje. 
 
Inspreker wijst op de aanbeveling van de Gezondheidsraad om nadere uitwerking te geven aan het begrip positieve gezondheid zoals ook in de NOVI is gedaan. () Door de abstracte en vrijblijvende omschrijving op pag. 27 wordt niet goed aangesloten bij de NOVI en vindt er dus geen goede doorwerking plaats. Vooral het ontbreken van aandacht voor elektrosmog geeft weinig vertrouwen in de uitvoering van de op papier nagestreefde integraliteit. Inspreker vindt het argument dat de provincie geen wettelijk bevoegd gezag is voor vergunningverlening en handhaving aangaande de plaatsing van antenneopstellingen niet afdoen aan de effecten op de volksgezondheid en vindt dan ook dat de provincie medeverantwoordelijk is voor de veiligheid en gezondheid van haar inwoners. Volgens het advies van de Gezondheidsraad is voldoen aan de wettelijke normen een zwaktebod, omdat alle gezondheidsschade onder de norm optreedt. De Gezondheidsraad adviseert om binnen de Omgevingsvisie te focussen op gezondheidsbescherming op het niveau van gezondheidskundige advieswaarden. Inspreker doet een aantal voorstellen om teksten aan te passen:

 • De milieukwaliteit wordt gehandhaafd op het niveau van gezondheidskundige advieswaarden, die bovendien regelmatig worden geactualiseerd, i.p.v. de tekst aan de wettelijke normen te voldoen (punt 4 principes, Samenvatting);
 • (voetnoot pagina 12, 1 Onderdelen die in elk geval… lucht (incl. geur en straling);
 • In een gezonde fysieke leefomgeving wordt de milieukwaliteit gehandhaafd om het niveau van gezondheidskundige advieswaarden, die bovendien regelmatig worden geactualiseerd met toepassing van het ALARA principe, waar het straling en stralingsbronnen betreft: zo laag als redelijkerwijze haalbaar is: schoon (drink)water, frisse lucht, … (4.1 inhoudelijke principes, Gezond en veilig, pagina 27);
 • Op pagina 29 van de Plan-MER: Als gevolg van o.a. vergrijzing, …klimaatveranderingen en de invloed van elektrosmog als gevolg van de invoering van toenemende draadloze connectiviteit, zoals 5G, is er… Er zijn geen knelpunten …voorzien. Bewustwording van de aanwezigheid van elektrosmog is een trend die in verband met de gezondheid en veiligheid nauwlettend wordt gevolgd.

Inspreker () benoemt vier stukken waar beleid op gebaseerd kan worden:

 • Verdrag van Europa, artikel 191;
 • Voorzorg met rede, Gezondheidsraad 2008;
 • Mobile phones and cancer, part 1 en 3, Gezondheidsraad, 2013 en 2016;
 • Meebewegen gezondheid in omgevingsbeleid, Gezondheidsraad 2016.

Reactie:Uit wetenschappelijk onderzoek dat tot nu toe naar elektromagnetische straling is verricht, blijkt geen verband tussen deze straling en gezondheid. Het onderwerp zal wel aandacht houden en er zal nog nader onderzoek naar gedaan worden. Wij houden wat dat betreft een vinger aan de pols en volgen de ontwikkelingen, samen met gemeenten en andere partners.
De wettelijke normering van elektromagnetische velden (EMV) in relatie tot 5G vindt plaats op landelijk niveau. Uitgangspunt van de visie is dat minimaal aan de wettelijke milieunormen wordt voldaan; wanneer in een gebied mogelijkheden en draagvlak aanwezig zijn om meer ambitieuze milieunormen te realiseren, willen we deze benutten (par. 5.7). Het voorzorgprincipe kan hierbij een rol spelen.
De provincie hanteert deze uitgangspunten in situaties waar de provincie wettelijk bevoegd gezag is voor vergunningverlening, toezicht en handhaving. Gemeenten wegen primair de plaatsing en lokale inpassing van 5G masten af.We hebben het aandachtspunt gezondheid i.r.t. EMV en stralingsbronnen als 5G masten in de tekst opgenomen.

Met vriendelijke groet,

——

Stemmingmakerij tegen klokkenluider

vertaling van: 
https://apokalypsnu.nl/2020/02/21/stimmungsmache-gegen-whistleblower/

Van DE-AB21-02-20 06:05:00,

Assange vecht tegen uitlevering aan de Verenigde Staten, waar hij wordt beschuldigd van een anti-spionagewet uit 1917. Hij wordt in de Verenigde Staten geconfronteerd met levenslange gevangenisstraf of zelfs de doodstraf . De uitleveringshoorzitting vindt plaats op 24 februari 2020 in Woolwich Crown Court in Londen.

Hoogstwaarschijnlijk wordt strafrechtelijke vervolging van deze kritische journalist nauwelijks opgemerkt door de media en het publiek in dit land dankzij een brede campagne tegen WikiLeaks en Assange. De valse beschuldiging van “vermoedelijke verkrachting” tegen Julian Assange die miljoenen keren in onze media is herhaald, is een klaarblijkelijke leugen, gebaseerd op vals bewijs. Deze feiten zijn afgesloten of geheim gehouden. Maar dit is niet de enige propagandamethode tegen WikiLeaks. Ook z.g. entertainment-producties zoals Tatort of West of Liberty hier (Duitsland), creëerden een stemming tegen Assange.

WikiLeaks als „Hydra”

Uiteraard speculeert de film over het belasteren van WikiLeaks met de naam “HydraLeaks”. HydraLeaks-Boss is een “Lucien Gell”: “Lucien” klinkt als Julian en de naam “Gell” zingt als een nachtegaal, omdat gellen zingen betekent. En wiens lied zingt ZDF hier? De Verenigde Staten beschuldigen Assange van “zingen” toen hij de oorlogsmisdaden openbaar maakte. Amerikaanse rechtbanken willen nu Australische journalisten beschuldigen van ‘verraad’. De man die onder andere de bestialiteiten van het martelkamp in Guantanamo heeft blootgelegd, loopt het risico te worden gemarteld. Gaat de ZDF-film hiermee om? Nee. Hij maakt propaganda op bevel van de folteraars: klokkenluidersfiguur Lucien Gell wordt in de film opgevoerd als een kwaadaardige karikatuur van Julian Assange.

De platte, maar verwarde filmplot heeft vanaf het begin vijandige beelden gemarkeerd: vier mensen worden vermoord in Marrakech, waaronder drie Amerikanen. Faye Morris, ex-adviseur van het fictieve HydraLeaks-platform, belt de Amerikaanse ambassade in Berlijn en zegt dat ze iets weet over de achtergrond van de moordaanslag. De Berlijnse CIA-chef Barner huurt een ex-collega in om Miss Morris te tappen.

De stralende held van de film is de voormalige CIA Stasi dubbelagent Ludwig Licht, geportretteerd door Wotan Wilke Möhring, nu trouw aan Berlijnse barbezitters en zijn oude CIA-vrienden. De vervallen agent wordt verondersteld de mooie jonge Faye Morris, geportretteerd door Michelle Meadows, te beschermen tegen de gewetenloze oprichter van HydraLeaks: Lucien Gell, geportretteerd door Lars Eidinger, doet scheve zaken, streeft naar zijn afvallige kameraad voor het leven en zit vast aan een opdracht: Maar niet een Ecuadoriaanse – zoals Julian Assange, maar een Syrische opdracht in Berlijn. En natuurlijk blijken de Syriërs de echte beesten in deze propagandafilm te zijn.

Racisme in de film: ZDF, Assad en Transnistrien

Tijdens de ontmoeting van Miss Morris met CIA-baas Barner biedt de jonge vrouw hem een ​​lijst met klokkenluiders aan in ruil voor juridische amnestie die geheimen heeft onthuld aan HydraLeaks. Ondertussen verstopt de jonge Miss Morris zich in het appartement van Wotan Wilke Möhring alias Het Licht, maar moet vluchten wanneer Moldavische geldverzamelaars verschijnen, omdat de bar eigenaar zelf problemen heeft.

Met wie? Met de derde groep schurken, na de Syriërs en WikiLeaks: de Russische maffia, die op brute wijze zijn rollende “R” en harde verbanden gebruikt tegen delinquente debiteuren. De Russen komen deze keer – variant – uit Moldavië, maar gelukkig is er de Russische enclave Transnistrië, dus ZDF kan trouw blijven aan een standaardvijand van reguliere propaganda: Russen en Poetin. Wat de Syriërs betreft: Assad wilde geen Amerikaanse pijpleiding in het land voordat een staatsgreep en een burgeroorlog tegen hem werd georganiseerd.

Maar de plot van de propagandafilm gaat nog verder: het mooie, vrouwelijke “WikiLeaks” slachtoffer Faye Morris vlucht het appartement in van een vriend, die haar vermoord vindt. Syriërs?! Waarschijnlijk namens Julian of liever Lucien. Na wilde actie voor ZDF-normen, redt de buddy-leeftijd maar uiteindelijk stralende CIA-held Wotan Wilke Möhring de vervolgde maagd, de slechterikken slachten elkaar af en de CIA heeft zijn gelukkige einde.

Conclusie: scenaristen Sara Heldt en Donna Sharp en regisseur Barbara Eder maken de natste dromen van Assange- en WikiLeaks-haters waar in Londen, Washington en Berlijn en construeerden ook propagandakoppen aan Poetin en Assad.

Als de film niet ook de onderste lade hoort in termen van vakmanschap en een waardeloos stuk werk dat ongeëvenaard is, zou het zijn ontvangen met gejuich zoals Claas Relotius voor zijn stiekeme bedrogen anti-Assad tirades “King’s Children”. Ook voor de apolitieke en saaie filmdienst blijven de ‘figuren en conflicten van West of Liberty schematisch en bloedeloos’.

De klokkenluider als een demonische narcist

Naast Russen en Syriërs wordt met name Julian alias Lucien monsterlijk opgevoerd. Bijzonder perfide: sommige scènes doen sterk denken aan echte Julian Assange-opnames die in de media werden gezien. De Verenigde Staten en de Britten hadden in het geheim de kleine Ecuadoriaanse ambassade die Assange asiel had verleend, afgeluisterd met microfoons en zelfs camera’s. De Britten hadden het hele flatgebouw jarenlang belegerd met een inspanning van meerdere miljoenen pond en wilden de man die hun “geheimen” onthulde, dat wil zeggen hun misdaden, volkomen in de gaten houden. Het was alleen via Assange dat Snowden mogelijk werd – alleen met WikiLeaks ontsnapte Snowden aan de CIA naar Moskou – en de Britten en de VS werden blootgesteld als wereldkampioen spionage. Ze wilden Assange duidelijk terugbetalen – door spionage te vernederen.

De media zagen eindelijk de privékamers van Julian Assange, zijn toilet, op blote voeten door de nauwe kamers lopen. De ZDF-film portretteert zijn klokkenluider Lucien op een zeer vergelijkbare manier, maar gaat nog een stap verder: men laat hem bijna naakt in slipje zien, hoe hij zichzelf onaangenaam geolied, narcistisch steil zijn haar, verwend met duivelse contortions tijdens ongebruikelijke yoga-oefeningen. De vernedering die wraakzuchtige Britten en Amerikanen hebben uitgeoefend op de weerloze Assange wordt door het grote publiek als amusement gediend. De regimecriticus Julian Assange wordt middels slechtste propaganda in de gestalte van de duivelse verrader Lucien gedemoniseerd.

Hoe getrouw moeten acteurs zijn?

Je vraagt ​​je dus alleen af ​​hoe een talent als Möhring zichzelf zou kunnen opgeven voor zo’n flut-film. Is het acteursgilde zo hongerig? Maken zulke sterren zich geen zorgen over de uitspraak van de film waarin ze zouden moeten verschijnen? Of kom je alleen bij ARD en ZDF terecht als je achter de linies van oorlogsmisdaden, marteling en de totalitaire vervolging van kritische journalisten staat? Speelde Möhring in dit opzicht zichzelf als een ex-Stasi CIA-held?

We hebben immers net totale vrijspraak vernomen van alle verkrachtingsbeschuldigingen die Julian Assange’s gedurende tien jaar hebben gedemoniseerd. Op suggestie van Londen of Washington hebben Zweedse autoriteiten vervalste bewijzen, gemanipuleerde verklaringen om journalisten onder “verdenking van verkrachting” te brengen: een hypocriete leugen om een ​​criticus als een monster voor te stellen.

Met het oog hierop zou Wotan Wilke Möhring snel lid moeten worden van de “Free Assange!” beweging en afstand moeten nemen van de perverse filmindustrie, als hij dat nog niet heeft gedaan. Dit Duits-Zweedse Agitprop-werk wordt ervan verdacht ten minste gedeeltelijk te zijn geproduceerd om het brede Duitse publiek tegen Assange en WikiLeaks aan te zetten. “Films bieden rolmodellen,” zegt de psychoanalyse, Dr. Claudia Sies, en hier “inspireerde” ZDF haat en geweld tegen Julian Assange. In dit geval zou het zonder scrupules zijn voorbereid op de propaganda, die nog steeds aan de gang is maar al lang gepland is.

In de aanloop naar de intrekking van asiel door Ecuador was er een twijfelachtige machtswisseling in het kleine land en een mysterieuze plotselinge verhoging van een lening van de Wereldbank van $ 350 miljoen naar $ 850 miljoen. Sommige critici, waaronder Ricardo Patiño, de voormalige minister van Buitenlandse Zaken van Ecuador (2010 tot 2016), vroegen zich af: werd 500 miljoen premie betaald voor Assange?

Assange, die wreedheden heeft ontdekt door de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en andere NAVO-landen, wordt daarom met fanatieke haat door de westerse machtselites achtervolgd. Door machthebbers, wiens misdaden tegen de mensheid hij heeft geopenbaard en die blijkbaar hun macht hebben tegenover ZDF. Niemand anders dan de VN-commissaris voor foltering, Nils Melzer, hoogleraar internationaal recht uit neutraal Zwitserland, noemde de strafrechtelijke vervolging van Assange, uitgevoerd met vervalst bewijs, een heksenjacht. Deze film was er onderdeel van.

supplement

Julian Assange zelf bekritiseerde verschillende films die tegen hem waren gericht als propaganda, waaronder de meest succesvolle, “Inside WikiLeaks” met Cumberbatch als Assange, die voornamelijk de oorzaak verdedigt van de WikiLeaks-nakomelingen Daniel Domscheit-Berg en de Guardian. The Guardian had het meest van de lekken geprofiteerd, maar publiceerde het wachtwoord van de gecodeerde geheime Amerikaanse bestanden, vermoedelijk uit domheid. Assange had de Guardian hiervoor de schuld gegeven. De oprichter van WikiLeaks beveelt de Vimeo-productie Mediastan aan:

Een kleine groep Wikileaks-journalisten baant zich een weg door Centraal-Azië en interviewt krantenredacteuren. Hun echte doel: lokale media vinden om geheime diplomatieke verzendingen in de VS te publiceren. Deze intelligente documentaire in guerrillastijl volgt haar fascinerende reis van Afghanistan naar Manhattan, voorbij de grenzen van de vrijheid van meningsuiting en de geest van degenen die ons begrip van de wereld vormen.

“NATO Go Home!”

“nato-go-home!”

22-02-20 09:39:00,

Authored by Thierry Meyssan via VoltaireNet.org,

For two decades, US troops have been imposing their law on the broader Middle East. Entire countries are now without a state to defend them. Populations have been subjected to the dictatorship of the Islamists. Mass murders have been committed. There have been famines as well. President Donald Trump has forced his generals to repatriate their soldiers, but the Pentagon intends to continue its work with NATO soldiers.

President Trump will spend the last year of his first term in office bringing the Boys home. All U.S. troops stationed in the broader Middle East and Africa are expected to withdraw. However, this withdrawal of troops will in no way mean the end of US governance in these regions of the world. Quite the contrary.

The Pentagon’s strategy

Since 2001 – and this is one of the main reasons for the 9/11 attacks – the United States has secretly adopted the strategy outlined by Donald Rumsfeld and Admiral Arthur Cebrowski. This strategy was mentioned in the Army Review by Colonel Ralf Peters two days after the attacks and confirmed five years later by the publication of the staff map of the new Middle East. It was detailed by Admiral Cebrowski’s assistant, Thomas Barnett, in a popular book The Pentagon’s New Map.

It is about adapting the missions of the US armies to a new form of capitalism giving primacy to Finance over Economics. The world must be divided in two.

 • On the one hand, stable states integrated into globalization (which includes Russia and China);

 • on the other, a vast area of exploitation of raw materials.

This is why the state structures of the countries in this zone must be considerably weakened, ideally by destroying them and preventing their resurgence by all means. This “constructive chaos”, as Condoleeza Rice put it, should not be confused with the homonymous rabbinic concept, even though the supporters of the theopolitics have done everything in their power to do so. It is not a question of destroying a bad order in order to rebuild a better one, but of destroying all forms of human organization in order to prevent any form of resistance and to allow transnationals to exploit this area without political constraints.

 » Lees verder

Der Nazi in uns

der-nazi-in-uns

21-02-20 06:15:00,

Unsere größten Probleme, so der amerikanische Wissenschaftler und Anwalt Gus Speth, seien nicht der Verlust der Artenvielfalt, der Kollaps des Ökosystems und der Klimawandel. Unsere größten Probleme heißen Egoismus, Gier und Apathie. Hier kann die Wissenschaft, auf die sich viele hoffende Blicke richten, nichts erreichen. Damit sich etwas ändert, brauchen wir, so Speth, keine neuen wissenschaftlichen Erkenntnisse und Entdeckungen, sondern eine tiefe spirituelle und kulturelle Transformation.

Wir haben täglich die Zerstörung unserer Umwelt vor Augen und es gibt wohl kaum jemanden, der nichts davon weiß, dass an in Billiglohnländern hergestellter Ware Tränen und Blut kleben. Trotzdem kaufen wir diese Produkte weiter ein und scheren uns wenig um die Arbeitsbedingungen derer, die für unsere Klamotten und elektronischen Gadgets ihre Gesundheit und ihr Leben lassen. Mancher verschafft sich ein gutes Gewissen, indem er abwertend auf die zeigt, die diese über Amazon beziehen. Doch es gibt kein Entrinnen: Niemand, der Teil der Industriegesellschaft ist, kann sich freisprechen von Egoismus, Gier und Apathie. Wir alle gucken weg, wenn es für uns unbequem wird, ganz so, wie wir es damals getan haben. Die meisten von uns lehnen sich auch dieses Mal nicht gegen ein System auf, das gezielt Leben zerstört.

Mehr als 70 Jahre haben wir damit verbracht, unsere Vergangenheit aufzuarbeiten. Wir haben das Schandkapitel unserer Geschichte rauf und runter studiert und analysiert. Historiker, Politiker, Soziologen, Verhaltensforscher, Psychologen, Schriftsteller, Philosophen haben versucht, den dunkelsten Teil der deutschen Seele zu ergründen. Dennoch lassen wir heute wie damals das Schlimmste geschehen.

Wir verurteilen die Taten von früher und sind dabei in ein Massensterben verwickelt, das um ein Vielfaches die Toten der Geschichte übersteigt. In immer mehr Ländern sind die Menschen auf der Flucht. Überall auf der Welt entstehen Lager, in denen sie unter menschenunwürdigen Bedingungen zusammengepfercht werden. Als einer der größten Waffenlieferanten der Welt und als eine der führenden Industrienationen sind wir direkt oder indirekt massiv an dem globalen Elend beteiligt.

Dabei liegen uns die Menschenrechte doch am Herzen! Mit dem Kampfruf Nie wieder Ausschwitz! Nie wieder Völkermord! Nie wieder Faschismus! Nie wieder Krieg! schickte kurz vor der Jahrtausendwende eine rot-grüne Regierung Soldaten wegen eines Konzentrationslagers, das keines war, in den Kosovo (1). Auf seltsame Weise ähnelte der Vergleich der Serben mit den Nazis und von Slobodan Milošević mit Adolf Hitler einem kathartischen Akt,

 » Lees verder

In Australië werden op in een natuurgebied op een berg [met bossen en natuur] 3G-masten geplaatst…

Bekijk de foto’s hieronder met teksten.
In Australië werden op in een natuurgebied op een berg [met bossen en natuur] 3G-masten geplaatst.
In de jaren erna verdwenen of vertrokken er een heleboel diersoorten, waaronder 27 vogelsoorten en insecten!!
Toen er 4G-masten werden geplaatst vond er een ware exodus van diersoorten plaats!
Direct daarna vertrokken of verdwenen o.a.  49 vogelsoorten, vleermuizen, padden en kikkers, etc. en 80 a 90% van de insecten!
Echt het bewijs van de verderfelijkheid van 3-, 4- en helemaal van 5G !
Wat onmiddellijk wereldwijd verboden zou moeten worden!

Het is notabene een onderzoek van de UNESCO !!!
Dit zou naar alle politici en telecombedrijven moeten worden doorgestuurd!
Zie hieronder !
En stuur het door!!!

Groetjes van:Marc van Delft==================zie mijn website:
www.marcvandelft.nl==================———- Forwarded message ———
Van: AC Van Ommeren <acvanommeren@gmail.com>
Date: do 20 feb. 2020 om 10:18
Subject: Re: Ideetje ter aanvulling op de video-boodschap voor Den Haag, ja, tezamen met foto’s van het nardi onderzoek van unesco 2000-2015 . In een natuurgebied waar steeds meer masten bijkwamen verdwenen direct na plaatsing weer een hele zwik diersoorten
To: Actiegroep 5GHetGooiZegtNee <actiegroep5ghetgooizegtnee@gmail.com>

. . . enkele vragen van Ole D.

vertaling van: https://lightonconspiracies.com/what-happens/
Wat is gebeurd???
Wat gebeurt er als 90% van de media wordt beheerd door / eigendom is van (6) bedrijven?
Wat gebeurt er als diezelfde bedrijven worden bestuurd en gecontroleerd door een politieke ideologie?
Wat gebeurt er als het nieuws niet langer vrij is van bias?
Wat gebeurt er als het nieuws niet langer betrouwbaar en onafhankelijk is?
Wat gebeurt er als het nieuws niet langer betrouwbaar is?
Wat gebeurt er wanneer het nieuws eenvoudig een uitbreiding / arm van een politieke partij wordt?
Feit wordt fictie?
Fictie wordt feit?
Wanneer wordt nieuws propaganda?
Identiteitscreatie?
Hoe vindt de gemiddelde persoon, die onder constante financiële stress staat (door opzet), tijd om onderzoek te doen en feiten en fictie te onderscheiden?
Als de meerderheid der mensen is meer geneigd is iemand te geloven die aan de macht zit achter een grote ‘nieuws’-naam?
Hebben mensen [menselijke psyche] de neiging om het ‘meerderheid / mainstream gezichtspunt’ te volgen uit angst geïsoleerd en / of gemeden te worden?
‘Mainstream’ wordt om een ​​reden gebruikt [trend in opinie domineren].[Als de meerderheid van de mensen gelooft dat ‘x’ dan moet ‘x’ gevalideerd / waar zijn] Waarom gebruiken ‘mainstream’ mediakoppen binnen verschillende organisaties altijd dezelfde trefwoorden en / of zinnen?
Gecoördineerde?
Door wie?
Externe entiteit die instructies geeft?
Rekenen ze op het feit dat mensen [menselijke psyche] meer geneigd is iets te geloven als ze keer op keer gehoord hebben door verschillende ‘vertrouwde’ bronnen?
Bieden ‘echokamer’ tactieken voor validatie / geloofwaardigheid van het onderwerp / punt dat wordt besproken?
Bedreiging voor intellectuele vrijheid?
Zou controle over [van] deze instellingen / organisaties de massale controle over een bevolkingsperspectief mogelijk maken: een gewenst onderwerp?
Lees opnieuw – verteer het.
Zou controle over [van] deze instellingen / organisaties de massale controle over een bevolkingsperspectief mogelijk maken: een gewenst onderwerp?
Logisch denken.
Waarom zijn [D] ’s en mediakorps na de verkiezingen van 2016 een [gecoördineerde en geplande] verdeeldheid begonnen, bedoeld om leugens te creëren over: onwettigheid van verkiezingen, karaktermoord op POTUS door seksisme, racisme, elk ander’ isme ‘ ?Pre / post 2016 verkiezingen?
Waarom werden gewelddadige [gemaskeerde] terreurorganisaties zoals Antifa onmiddellijk gecreëerd / gefinancierd?
Waarom waren deze organisaties belast met onmiddellijke intimidatie / afsluiten van een pro-POTUS rally [s] en / of evenementen?
Waarom werden marsen onmiddellijk georganiseerd om pro-POTUS rally’s en / of evenementen tegen te gaan en tot zwijgen te brengen?
Waarom werden onmiddellijk marsen georganiseerd die mensen verdeelden in geslacht / geslacht, ras, [ism]?
Wanneer u de hefbomen van nieuwsverspreiding beheer(s)t, bepaalt u het verhaal.Controle van het verhaal = machtWat zie je als je blind bent?
Ze willen dat je verdeeld bent.
Gedeeld door religie.
Gedeeld door geslacht.
Gedeeld door politieke overtuiging.
Verdeeld naar klasse.
Wanneer je verdeeld bent, boos en beheerst, richt je je op die ‘anders’ van jou, niet op die verantwoordelijken [controllers].
Verdeeld ben je zwak.
Gedeeld vormt u geen bedreiging voor de controle.
Wanneer ‘niet-dogmatische’ informatie GRATIS & TRANSPARANT wordt, wordt het een bedreiging voor degenen die proberen het verhaal en / of de stabiele [vee – schapen] te controleren.
Als je wakker bent, sta je aan de buitenkant van de stal (‘groepsdenken’ collectief) en heb je ‘vrije gedachten’.
‘Vrije gedachte’ is een filosofisch standpunt dat stelt dat standpunten met betrekking tot waarheid moeten worden gevormd op basis van logica, rede en empirisme, in plaats van autoriteit, traditie, openbaring of dogma.

Hoe gevaarlijk is het Corona-virus?

Vertaling van:

Wie gefährlich ist der Corona-Virus? Die nackten Zahlen | Anti-Spiegel

Het coronavirus domineert de krantenkoppen, hoewel de cijfers geen mediahysterie rechtvaardigen. Een vergelijking van feiten en rapporten toont de discrepantie.

De media maken zich nog steeds druk over het virus. Laten we dus eens kijken naar de kale cijfers.

Vanaf vandaag zijn er 74.186 geïnfecteerde mensen in China. Met een bevolking van bijna 1.400.000.000 mensen kan dit niet als een percentage worden uitgedrukt. Dit cijfer alleen al geeft aan dat de paniek ongegrond is.

Nog eens 1.013 mensen zijn besmet geraakt in de rest van de wereld, met ongeveer 6.300.000.000 mensen die buiten China wonen, dit is zeker niet meetbaar in procenten.

In een pandemie, zoals herhaaldelijk vermeld in de media, verspreidt een ziekteverwekker exponentieel, zodat de aantallen sneller en sneller zouden groeien. Momenteel is echter het tegenovergestelde het geval, er zijn steeds minder nieuwe infecties en de curve wordt vlakker.

De sprong die te zien is in de oranje lijn van de in China geregistreerde besmette mensen, is snel uitgelegd: op 13 februari kwam er een nieuwe testprocedure naar de ziekenhuizen in China, die ook kon worden gebruikt om gevallen te identificeren die eerder niet werden herkend. Daarom stijgt het aantal besmette mensen op 13 en 14 februari sterk.

De volgende vraag is hoe gevaarlijk het virus is. Hierover kan nog geen definitieve informatie worden gegeven. De reden is simpel: degenen die sterven, sterven meestal in de eerste paar dagen na het begin van de ziekte.

Na het begin van de ziekte duurt het echter maximaal twee weken voordat iemand als genezen wordt vrijgelaten. Dit betekent het volgende: de sterftecijfers zijn sneller beschikbaar dan de cijfers over genezen patiënten.

Als bij twee mensen de ziekte op dezelfde dag uitbreekt en de ene sterft op de derde dag, wordt de andere pas na 14 dagen als gezond gemeld. Er is dus een tijdelijke discrepantie tussen meldingen van overlijden en herstel. Daarom zijn de cijfers momenteel niet vergelijkbaar.

Dit is ook te zien in de officiële cijfers. Begin februari toonden de statistieken aan dat twee patiënten die hersteld waren hun leven verloren. In de tussentijd zijn er drie weken het land ingegaan, veel mensen zijn hersteld en nu zien de cijfers er naar uit dat ongeveer 2.000 stierven