Amerika verliest de verkiezing – Duitsland wint gratis drukwerk | Door Anselm Lenz | KenFM.de

05-11-20 08:17:00,

Argentinië heeft zich al bevrijd en in Duitsland wordt een vrije uitgeverij voor nieuwe gedrukte media opgericht. Leren terugvechten: Sinds zeven maanden wordt het westelijk halfrond gedomineerd door een totalitaire staatsgreep onder de vlag van „Corona“. De Amerikaanse presidentsverkiezingen zijn ondergeschikt aan de actie, de uitslag zal worden uitgesteld.

Een standpunt van Anselm Lenz.
Redacteur van het weekblad Democratisch Verzet

Met elke dag van de avondklok van het Corona-regime in Duitsland wordt de druk in de ketel verhoogd. De federale en deelstaatregeringen regeren – zonder een referendum nog open discussie – in een juridisch vacuüm. Dit gaat ten koste van de hele bevolking, met name de middenklasse, de culturele productie – en de ambtenaren die gedwongen moeten worden hun ambtseed te schenden.

De politieke klasse heeft het vertrouwen in de politieke structuren en de media al verloren aan een tweecijferig miljoen mensen in het land, en de grootste demonstratiebeweging in de Europese geschiedenis vindt al zeven maanden plaats. Vandaag, woensdag, demonstreert de democratiebeweging opnieuw op en rond de Alexanderplatz in Berlijn vanaf 16.00 uur. Het is een van de duizenden demonstraties sinds 28 maart 2020.

Het regime zal nu uitgroeien tot een steeds fanatieker wordende controlerende dictatuur – of het zal zich terugtrekken ten gunste van een onbelemmerde generatie die een allesomvattende opening naar de democratische soeverein, het volk, doorvoert. Iedereen die zich nog steeds afvraagt hoe de uitgebreide schending van de beschaving door het Corona-regime in de media in praktijk is gebracht, zal zich het begin ervan herinneren.

Mediawerkers geïsoleerd

In het begin functioneerde het verloop van de media-aanpassing landelijk via het abrupte thuiskantoorregime. Redacteuren van alle bedrijven konden niet naar hun kantoor gaan, maar werden centraal gestuurd of genegeerd. Discussies, interne democratie en persoonlijk contact in de pers werden vermeden, er werd morele druk opgebouwd en er werden vroege voorbeelden gegeven in geval van kritiek.

In het isolement van de „luchtbel“ werd alle interne weerstand gesmoord. De hoofdredacteurs en geselecteerde afdelingshoofden hebben de door het kabinet van de bondskanselier en de NAVO-agentschappen uitgezette koers gevolgd – en zo de lezers en kijkers bewust niet geïnformeerd.

 » Lees verder

Amerika verliert die Wahl – Deutschland gewinnt freie Printpresse | Von Anselm Lenz | KenFM.de

04-11-20 01:10:00,

Dieser Artikel ist auch als kostenlose MP3 für Dich verfügbar!

Download MP3

Argentinien hat sich bereits befreit, in Deutschland gründet sich ein freies Verlagshaus für neue Printmedien. Sich wehren lernen: Seit sieben Monaten wird die westliche Hemisphäre von einem totalitären Putsch unter dem Stichwort „Corona“ dominiert. Die US-Präsidentenwahl ist der Aktion untergeordnet, das Ergebnis wird auf sich warten lassen.

Ein Standpunkt von Anselm Lenz.
Herausgeber der Wochenzeitung Demokratischer Widerstand

Mit jedem Tag der Ausgangssperre des Corona-Regimes in Deutschland wird der Druck im Kessel erhöht. Die Bundes- und Landesregierungen regieren – ohne Volksabstimmung noch offene Diskussion – im rechtsfreien Raum. Dies geht zu Lasten der gesamten Bevölkerung, insbesondere von Mittelstand, Kulturproduktion – und Beamten, die dazu gezwungen werden sollen, ihre Amtseide zu verletzen.

Das Vertrauen in politische Strukturen und Medien hat die Politklasse bereits bei einer zweistelligen Millionenzahl von Menschen im Land verwirkt, seit sieben Monaten findet die größte Demonstrationsbewegung der europäischen Geschichte statt. Am heutigen Mittwoch demonstriert die Demokratiebewegung wieder auf und um den Alexanderplatz in Berlin ab 16 Uhr. Es ist eine von mittlerweile Tausenden Demonstrationen seit dem 28. März 2020.

Das Regime wird sich nun zu einer immer fanatischeren Kontrolldiktatur ausweiten – oder zu Gunsten einer unbelasteten Generation abtreten, die eine umfassende Öffnung gegenüber dem demokratischen Souverän, dem Volk, umsetzt. Wer sich noch immer fragt, wie der umfassende Zivilisationsbruch des Corona-Regimes medial ins Werk gesetzt wurde, erinnere sich an die Anfänge.

Medienschaffende isoliert

Der mediale Gleichschaltungskurs funktionierte zu Beginn landesweit über das abrupte Home-Office-Regime. Redakteure aller Betriebe konnten nicht in ihre Büros, sondern wurden zentral dirigiert oder ignoriert. Diskussionen, innerbetriebliche Demokratie und persönlicher Kontakt in Pressebetrieben wurden vermieden, moralischer Druck aufgebaut und bei Kritik frühzeitig Exempel statuiert.

In der Isolation der „Bubble“ wurde jeder innerbetriebliche Widerstand erstickt. Chefredakteure und ausgewählte Ressortleiter setzten den aus dem Kanzleramt und aus NATO-Stellen vorgegebenen Kurs um — und desinformierten damit absichtlich die Leser und Zuschauer.

Im Bertelsmann-Konzern geschah dies so, dass alle Mitarbeiter der Medienholding eine E-Mail ins E-Mail-Postfach geschickt bekamen. Auf den Bildschirmen hielten die Inhaber eine Ansprache an die Belegschaft,

 » Lees verder

This Is Amerika: Where Fascism, Totalitarianism And Militarism Go Hand-In-Hand

13-08-20 07:20:00,

Authored by John Whitehead via The Rutherford Institute,

“In this present crisis, government is not the solution to our problem, government IS the problem.”

– Ronald Reagan

There’s a pattern emerging if you pay close enough attention.

Civil discontent leads to civil unrest, which leads to protests and counterprotests.

Without fail, what should be an exercise in how to peacefully disagree turns ugly the moment looting, vandalism, violence, intimidation tactics and rioting are introduced into the equation. Instead of restoring order, local police stand down.

Tensions rise, violence escalates, and federal armies move in.

Coincidence? I think not.

This was the blueprint used three years ago in Charlottesville, Va., in 2017, when the city regularly cited as being one of the happiest places in America, became ground zero for a heated war of words—and actions—over racism, “sanitizing history,” extremism (both right and left), political correctness, hate speech, partisan politics, and a growing fear that violent words will end in violent actions.

It was a setup: local police deliberately engineered a situation in which protesters would confront each other, tensions would bubble over, and things would turn just violent enough to call in the bigger guns.

It is the blueprint being used right now.

In Charlottesville, as in so many parts of the country right now, the conflict was over how to reconcile the nation’s checkered past, particularly as it relates to slavery, with the push to sanitize the environment of anything—words and images—that might cause offense, especially if it’s a Confederate flag or monument.

That fear of offense prompted the Charlottesville City Council to get rid of a statue of Confederate General Robert E. Lee that had graced one of its public parks for 82 years.

That’s when everything went haywire.

In attempting to pacify one particularly vocal and righteously offended group while railroading over the concerns of those with alternate viewpoints, Charlottesville attracted the unwanted attention of the Ku Klux Klan, neo-Nazis and the alt-Right, all of whom descended on the little college town with the intention of exercising their First Amendment right to be disagreeable,

 » Lees verder

Horowitz: Het CDC in Amerika bevestigt het opmerkelijk lage sterftecijfer van het Coronavirus……… Waar blijft de media?

13-07-20 04:31:00,

Horowitz: Het CDC in Amerika bevestigt het opmerkelijk lage sterftecijfer van het Coronavirus. 
            ( CDC = Centers for Disease Control and Prevention)

Waar blijft de media?
In het rood vertaalt naar het Nederlands
                                             
Posted on: 
Wednesday, July 8th 2020 at 1:15 pm
Written By:  Daniel HorowitzOriginally published on www.conservativereview.com
Oorspronkelijk gepubliceerd op www.conservativereview.com

Most people are more likely to wind up six feet under because of almost anything else under the sun other than COVID-19.
De meeste mensen hebben meer kans om zes meter onder de grond te eindigen vanwege bijna alles wat anders is dan COVID-19.

The CDC(Centers for Disease Control and Prevention) just came out with a report that should be earth-shattering to the narrative of the political class, yet it will go into the thick pile of vital data and information about the virus that is not getting out to the public. For the first time, the CDC has attempted to offer a real estimate of the overall death rate for COVID-19, and under its most likely scenario, the number is 0.26%. Officials estimate a 0.4% fatality rate among those who are symptomatic and project a 35% rate of asymptomatic cases among those infected, which drops the overall infection fatality rate (IFR) to just 0.26% — almost exactly where Stanford researchers pegged it a month ago.
Het CDC kwam met een rapport, dat een aardverschuiving zou moeten betekenen voor het verhaal van de politiek…, maar toch zal het in de dikke stapel vitale gegevens en informatie over het virus gaan zitten die niet naar buiten komt. Voor het eerst heeft CDC geprobeerd een echte schatting te geven van het totale sterftecijfer voor COVID-19, en onder het meest waarschijnlijke scenario is het percentage 0,26%. De ambtenaren schatten een 0.4% sterftecijfer onder degenen die symptomatisch zijn en projecteren 35% van asymptomatische gevallen onder de besmetten die, de algemene graad van besmettingen (IFR) tot maar 0.26% doet zakken — bijna precies waar de onderzoekers van Stanford het een maand geleden op vast stelden.
        
  Vertaald met www.DeepL.com/Translator (gratis versie)

Until now, we have been ridiculed for thinking the death rate was that low, as opposed to the 3.4% estimate of the World Health Organization,  » Lees verder