‘VN Commissie maakt stimuleren abortus en seksualisering van kinderen topprioriteit’ – Xandernieuws

23-04-21 04:40:00,

In de VS inmiddels letterlijk toegejuicht: jonge meisjes als seks-objecten op het podium van een drag queen show (links). Het past allemaal in het alomvattende streven om het rechter plaatje zoveel mogelijk te voorkomen.

—————————————————————————————————————————————-

Amerikaanse kinderen worden tot seks-object gemaakt: Video van jonge meisjes die ’s avonds laat meedoen met een ‘drag queen’ show

—————————————————————————————————————————————-

Vandaag is de laatste dag dat er in de Commission on Population and Development (CPD) van de VN onderhandeld wordt over een document waarmee alle landen onder het mom van ‘Covid-19 hulp’ worden gedrongen om gemakkelijker abortussen uit te voeren en meer ‘seks onderwijs’ aan jonge kinderen te geven. Een petitie van CitizenGO die oproept om in ieder geval de gewraakte paragrafen over abortus uit het document te halen, heeft inmiddels zo’n 550.000 handtekeningen gekregen.

Als het document ongewijzigd wordt aangenomen, dan gaat er in het kader van het linksradicale Agenda 2030 programma van de VN veel geld naar het promoten van abortus en seks’onderwijs’ aan kinderen. Tevens wordt de macht van de secretaris-generaal verder vergroot, wat de opmaat is naar een toekomstige wereldregering waaraan alle landen ondergeschikt moeten worden gemaakt.

CitizenGO wijst op de ‘misleidende titel’ boven het document, die spreekt over ‘voedselzekerheid, voeding en duurzame ontwikkeling.’ Die ontwikkeling blijkt echter amper gericht te zijn op het verlenen van voedselhulp en ontwikkeling van de landbouw, maar vooral op ‘de rechten van vrouwen en meisjes’ en het elimineren van allerlei vormen van ‘discriminatie’ en ‘gender gebaseerd geweld’.

Het ‘recht’ om zo snel en eenvoudig mogelijk van een baby af te komen

Dat klinkt allemaal mooi, de rechten van vrouwen en meisjes, maar de focus van de VN ligt vrijwel uitsluitend bij seksuele- en voorplantings’rechten’, die zouden bijdragen aan voedselzekerheid. Het kromme idee erachter lijkt te zijn dat als meisjes nu maar zo snel mogelijk seksueel ‘bevrijd’ wordenvan hun heteroseksuele ‘programma’, ze vanzelf minder kinderen krijgen en er ‘dus’ minder voedsel nodig is. En mochten ze dan met zoiets ongewenst als een baby dreigen te worden opgescheept, dan moeten ze het ‘recht’ krijgen om daar zo snel en eenvoudig mogelijk vanaf te komen.

Een eerdere petitie was gericht op de jaarlijkse Commission on the Status of Women (CSW),

 » Lees verder

Ons kent ons: Commissie en Blackrock

25-11-20 09:06:00,

25 november 2020 – De Europese ombudsvrouw Emily O’Reilly  tikt de Europese Commissie op de vingers wegens de onkiese keuze van Blackrock voor het uitvoeren van een studie over het integreren van sociale en ecologische normen in de regulering van banken. ‘Onkies’ is hier wel een zéér sterk understatement, want men kan de keuze van de Commissie eerder een provocatie noemen, toch voor wie zich een klein beetje bekommert om het algemeen belang. Want het Amerikaanse Blackrock is de grootste vermogensbeheerder-beleggingsadviseur ter wereld, met een reputatie die stinkt als een industriële varkensmesterij. Blackrock heeft enorme belangen in de fossiele energievoorziening, in de kaalslag van het Amazonewoud, en is een van de grootste aandeelhouders in Europese banken. Het bedrijf spendeert jaarlijks ook vele miljoenen voor zijn lobbywerk bij de Europese instellingen. Zoiets zou de Commissie dan moeten adviseren over ‘duurzame financiering’… Een uitgebreid rapport hierover bij Corporate Europe Observatory. (hm)

Hits: 22

Geplaatst onder: Korte berichtenDruk dit bericht af Druk dit bericht af

 » Lees verder

Commissie doet onderzoek naar corona maatregelen en komt met schokkende getuigenverklaringen – De Lange Mars plus

20-10-20 03:38:00, Foto 123rf – Den Haag

De onderzoekscommissie BPOC vindt dat de Tweede Kamer ernstig tekort schiet bij de controle van de regering. Zonder tegenstand volgen zij de maatschappij ontwrichtende en onmenselijke maatregelen van dit kabinet, met als hoogtepunt de noodwet die in september door de Tweede kamer aangenomen werd. De commissie komt daarom zelf in actie en hoort deskundigen zoals artsen, wetenschappers, juristen en hoogleraren en legt hun verklaringen vast per video en op schrift. Tot nu toe hebben vier deskundigen verklaringen afgelegd die ronduit schokkend zijn.

BPOC

De Buiten Parlementaire Onderzoeks Commissie BPOC 2020 doet onderzoek naar de door de overheid genomen maatregelen vanwege Covid-19, het coronavirus.

De commissie neemt hiervoor verklaringen af van deskundigen zoals artsen, wetenschappers, juristen en hoogleraren met de centrale vraag:

“Waarom zijn sinds 15 maart 2020 vanwege Covid19 beperkende maatregelen in ons land opgelegd, zijn deze maatregelen effectief en staan de opgelegde maatregelen in verhouding tot de ziekte die veroorzaakt wordt door het door het SARS-CoV-2 virus?”

De verhoren zijn openbaar, worden gefilmd en gestreamd. De commissie maakt van de verhoren een proces-verbaal waarmee een eindrapport met bevindingen en conclusies opgesteld wordt. Dit zullen ze aanbieden aan de Tweede Kamer. Ondertussen zijn gehoord Prof. Michaéla Schippers, Dr. Bettina van Steenis, Drs. Mario Ortiz Martinez en Renate Tillema, Psychiater.

(Parlementair) onderzoek

De Tweede Kamer zwijgt echter in alle talen en voert hun taak namelijk de controle van de regering niet uit. De BPOC heeft deze taak nu op zich genomen.

De Kamer kan zelfstandig onderzoek instellen naar beleid en projecten en dat onderzoek door Kamerleden laten uitvoeren. Er kunnen daarbij meerdere instrumenten worden gebruikt. Het zwaarste middel is onderzoek op basis van de Wet op de parlementaire enquête (Wpe). Sinds 2016 kent de Tweede Kamer ook de mogelijkheid voor het houden van een parlementaire ondervraging.

Een van de commissie onafhankelijk jurist, Mr Frank Stadermann, neemt de verhoren af om een evenwichtig verhoor en eindrapport te  kunnen garanderen.

De BPOC heeft een groot aantal deskundigen uitgenodigd, waarop velen positief hebben gereageerd.

Deze deskundigen komen uit alle delen van de samenleving.

 » Lees verder

Europese Commissie: EU-actieplan tegen “desinformatie” – Viruswaanzin

08-07-20 06:23:00,

“Infodemie” mag uitrol vaccins COVID-19 niet verder bemoeilijken

Door mr. Jeroen Pols

Rotterdam – 8 juli 2020 – Een aanzienlijk deel van de  bevolking weet inmiddels dat het COVID-19-virus geen potentie heeft om de samenleving te ontwrichten. Dit lijkt bij de beleidsmakers nog niet doorgedrongen te zijn. De Europese Commissie kwam op 10 juni met een plan om internationaal het verspreiden van desinformatie aan te pakken. De maatregelen maken onderdeel uit van een pakket “ter versterking van de democratie”. In werkelijkheid is dit orwelliaans taalgebruik om de overheidsvisie via alle media, inclusief sociale platforms, te monopoliseren. Er is sprake van een informatiedoctrine die in de DDR niet misstaat. Het doel: de uitrol van een vaccin tegen COVID-19 mag niet nog moeilijker worden.

De Europese Commissie wil de golf van desinformatie met internationale samenwerking bestrijden. De sociale media zijn hierbij een cruciaal element. De commissie is bang dat desinformatie en onjuiste informatie over een mogelijk vaccin tegen COVID-19 blijven voortwoekeren en dit de uitrol van vaccins waarschijnlijk nog moeilijker maakt. “Coördinatie en samenwerking met actoren op EU- en wereldniveau, samen met de WHO en onlineplatforms, zullen essentieel zijn voor het monitoren en doeltreffend aanpakken van deze uitdagingen”, aldus de commissie.

Veel van deze platforms hebben zich vanaf het begin van de coronacrisis verbonden aan een gedragscode om “desinformatie” te bestrijden. In de praktijk verwijderen deze platforms echter informatie die afwijkt van de overheidsvisie over COVID-19 of voorzien deze van een waarschuwing, zelfs als dit meningen zijn van gerenommeerde wetenschappers. Desondanks zijn er nog steeds een aantal platforms die afwijken van de gedragscode. De commissie meent dat de sociale media de gedragscode volledig moeten uitvoeren omdat de informatieverspreiding anders onvoldoende gecontroleerd wordt. De sociale media worden verplicht tot een nauwere samenwerking waarbij wekelijks de inspanningen gerapporteerd moeten worden. Ook verplichten deze platforms zich tot het actief propageren van de overheidsvisie en verspreiders van misinformatie te melden.

Nederland neemt dit beleid over. Tijdens een informele bijeenkomst op 6 en 7 juli van de Raad van Justitie en Binnenlandse Zaken zijn deze maatregelen besproken. De bestrijding van  complottheorieën vereist volgens het overlegstuk van deze bijeenkomst een versterkt engagement van de hele samenleving met inbegrip van de bevoegde autoriteiten, de media, journalisten, factcheckers, maatschappelijke organisaties en onlineplatformen onder meer door maatregelen om dergelijke beweringen snel te ontkrachten.

 » Lees verder

Voorzitter commissie EMV van Gezondheidsraad kritisch over blootstellingsnormen en veiligheid 5G – StralingsBewust – Verzamelpunt voor informatie over straling

07-04-20 02:16:00,

Zowel in de Telegraaf als in het Noordhollands Dagblad heeft recent een artikel gestaan over straling en 5G. In beide grotendeels identieke berichten komt de wetenschappelijke verdeeldheid over EMV (elektromagnetische velden) prominent naar voren.

Professor Kromhout, voorzitter van de commissie EMV van de Gezondheidsraad, spreekt in het artikel zijn zorgen uit over de ontwikkelingen omtrent 5G en over de volledig op opwarming gebaseerde blootstellingsnormen van de ICNIRP.

Allereerst benoemt het artikel de waarschuwingen van wetenschappers. De initiatiefnemer van het EMF Scientist Appeal wijst op de overvloed aan wetenschappelijke artikelen die aantonen dat EMV schadelijk zijn. De 240 wetenschappers van het EMF Scientist Appeal stellen dat een verhoogd risico op kanker, beschadiging van DNA en aantasting van voortplantingsfuncties allang zijn aangetoond.

Vervolgens maakt het artikel de wetenschappelijke verdeeldheid duidelijk aan de hand van het groot Amerikaans National Toxicology Program (NTP) onderzoek. Dit onderzoek toonde in 2018 aan dat ratten en muizen kanker kregen bij blootstelling aan radiofrequente straling. De ICNIRP, die stelt dat straling alleen gevaarlijk is doordat het lichaam opwarmt, schuift die conclusie terzijde. Maar volgens de onderzoeksleider van het NTP toont de studie aan dat de effecten niet door opwarming van weefsel komen maar van de straling zelf. Professor Kromhout beklemtoont dat het NTP onderzoek ‘’een doorbraak’’ was en zegt:

“Je ziet dat bepaalde groepen dat weg proberen te redeneren. Maar het zijn goed uitgevoerde studies.”

Professor Kromhout benoemt de scherpe wetenschappelijke verdeeldheid en betreurt dat er twee kampen zijn ontstaan waartussen geen normaal gesprek meer mogelijk is. Kromhout noemt het wel bijzonder dat de ICNIRP-normen zóveel zegkracht hebben gekregen in Europa. Hij stelt, heel voorzichtig, dat alléén kijken naar warmte niet genoeg is. ‘’Als je ziet dat onder het niveau van 1 graad opwarming, wat ICNIRP aanhoudt, toch allerlei effecten optreden, moet je op een gegeven moment een stapje verder gaan.’’

Professor Kromhout stelt over 5G:

“Er wordt echter geen blootstelling van individuen gemeten, geen toekomstscenario’s van blootstelling doorgerekend en geen eventuele gezondheidsrisico’s ingeschat. Dat moet anders. Je moet de industrie niet zomaar haar gang laten gaan. Weldoordachte afwegingen vooraf – zegeningen versus risico’s – zijn ook in dit dossier noodzakelijk.”

Resumerend: De artikelen laten zien dat er nu ook binnen de Gezondheidsraad zelf voorzichtig kritiek is op de op warmte gebaseerde ICNIRP-norm en de veiligheid van de uitrol van 5G.

 » Lees verder