Kort geding RIVM: “Coronatest niet op betrouwbaarheid onderzocht” – Viruswaarheid

kort-geding-rivm:-“coronatest-niet-op-betrouwbaarheid-onderzocht”-–-viruswaarheid

15-09-20 10:03:00,

De staat weigert elke onderbouwing maatregelen

Door mr. Jeroen Pols

Rotterdam – 14 september 2020 – Viruswaarheid eiste in een kort geding van het RIVM bewijsstukken ter onderbouwing van de besluitvorming rondom de maatregelen. De staat weigert de gevraagde stukken te overleggen. De kort geding rechter mr. J. Mendink wees vervolgens afgelopen woensdag de eisen af. Het kort geding leverde desondanks schokkende informatie op: een onderbouwing van de 1,5 metermaatregel ontbreekt en de betrouwbaarheid van de PCR-test is nooit onderzocht.

Rechtbank Utrecht

Om te voorkomen dat de zaak wederom bij de rechtbank Den Haag zou dienen, is ook het in Bilthoven gevestigde RIVM, als onderdeel van de Nederlandse Staat, gedagvaard. Hierdoor kon de rechter in Utrecht de zaak behandelen. Viruswaarheid hoopte dat de zaak door een rechter behandeld zou worden die grondrechten als een beschermingswaardig goed beschouwt.  Ook deze rechter slaagde er kennelijk niet in de druk vanuit de staat te weerstaan.

Geen concreet belang

Mendink oordeelde dat Viruswaarheid geen concreet belang heeft bij de gevraagde stukken. Dit is een curieuze overweging. De maatregelen vormen een sinds de Tweede Wereldoorlog ongekende inbreuk op de grondrechten van alle in Nederland verblijvende personen. De jurisprudentie van het Europese Hof ter bescherming van de Rechten van de Mens in Straatsburg bepaalt dat dergelijke maatregelen “noodzakelijk moeten zijn in een democratische samenleving”. Indien de noodzaak van een maatregel niet aangetoond kan worden, is deze onrechtmatig. Aantonen kan alleen door een onderbouwing te geven. Een proportionaliteits- en subsidiariteitsanalyse maken daarvan deel uit.

Wetenschappelijke discussie

De voorzieningenrechter overweegt dat Viruswaarheid de informatie vraagt om daarmee “wellicht beter in staat te zijn een wetenschappelijke discussie te voeren over de aanpak van het coronavirus”. Ook hier vliegt de rechter volledig uit de bocht. Het uitgangspunt van de dagvaarding is dat de staat tot nu toe nagelaten heeft het beleid te onderbouwen. Viruswaarheid eist stukken om hierover inzicht te verkrijgen, niet om een wetenschappelijke discussie te voeren. Welke afwegingen zijn er gemaakt?  Van welke te verwachten schade op economisch, menselijk en maatschappelijk gebied is uitgegaan? Bij een bonafide overheid zou de openbaarheid van dit soort stukken een vanzelfsprekendheid moeten zijn. Een inperking van grondrechten vraagt immers om een gedegen onderbouwing.

Modellen en onderliggende data

Om de vraag te beantwoorden van welke scenario’s de staat uitging bij de draconische maatregelen,

 » Lees verder

Kort geding tegen mondkapjesplicht Amsterdam – Viruswaarheid

kort-geding-tegen-mondkapjesplicht-amsterdam-–-viruswaarheid

07-08-20 04:12:00,

“regeling is juridisch wrakhout”

Door mr. Jeroen Pols

Rotterdam – 6 augustus 2020 – Viruswaarheid eist voor de Amsterdamse kortgedingrechter een verbod op het ‘mondkapjesexperiment’ van Halsema. De plicht maakt niet alleen inbreuk op het in de Grondwet vastgelegde recht op persoonlijke levenssfeer. De regeling is in elk opzicht juridisch onhoudbaar. Dit soort repressieve sociale experimenten hebben geen plaats in een democratische rechtsstaat.

Waarschuwing rechtsgeleerden

Meerdere hoogleraren rechtsgeleerdheid waarschuwden dat een door de veiligheidsregio’s uitgevaardigde mondkapjesverplichting ontoelaatbaar is. De deskundigen wezen in de eerste plaats op de inbreuk van de persoonlijke levenssfeer. Een overheid die voorschrijft dat burgers een gezichtsmasker moeten gaan dragen, zal een dringende noodzaak moeten aantonen.

Die noodzaak ontbreekt. Het OMT (Outbreak Management Team) bracht een negatief advies naar buiten over de nieuwe maatregel. Volgens Van Dissel moet er, afhankelijk van de epidemiologische situatie, door 30.000 tot 1.000.000 mensen gedurende één week mondkapjes gedragen worden om bij één persoon een besmetting te voorkomen. En dit betreft chirurgische mondkapjes. Bij de verplichte niet-medische mondkapjes liggen deze verhoudingen nog ongunstiger. De maatregel draagt daarmee niet bij aan het beperken van virusverspreiding.

Gedragsinterventie

De beleidsmakers erkennen dit, maar buitelen desondanks over elkaar heen om de bevolking aan deze last te onderwerpen. “Misschien helpt het als gedragsinterventie. Mensen zouden automatisch meer afstand houden als ze een masker zien”, is de redenering. Ook hier heeft het OMT een afwijkende mening en waarschuwt zelfs voor schijnveiligheid, waarmee juist het tegenovergestelde bereikt wordt. Het gebruik van mondneuskapjes dient volgens het OMT ook gepaard te gaan met voorlichting en training in de toepassing daarvan. Het is te prijzen dat het OMT hier op een eerlijke wijze adviseert. Dat is wel eens anders geweest. Des te opvallender is het dat haar adviezen nu ineens niet meer doorslaggevend zijn bij het maatregelenbeleid.

CNN

Burgemeester Aboutaleb beschouwt zichzelf intussen als een deskundige: “Ik heb alles gelezen wat er te vinden is. Daarbij zei de Amerikaanse staatsviroloog Fauci op CNN dat een mondmasker een goed idee is.” Ook Aboutaleb voert tegen de adviezen van zowel het OMT als rechtskundigen zijn voornemen uit.

Gezondheidsrisico’s

Een mondkapje is daarbij geenszins geschikt voor een “baat het niet dan schaadt het niet”-houding. Het dragen van mondkapjes kan ernstige gevolgen voor de gezondheid hebben.

 » Lees verder

Kort geding: slotopmerkingen – Viruswaanzin

kort-geding:-slotopmerkingen-–-viruswaanzin

10-07-20 07:17:00,

Door: mr. Jeroen Pols

De zitting op 25 juni werd door het wrakingsverzoek niet afgesloten. De wrakingskamer wees het verzoek af waarna de voorzieningenrechter ons in de gelegenheid stelde om slotopmerkingen te maken. Deze vindt u hieronder. De Staat maakt geen gebruik van de mogelijkheid en verwijst naar hetgeen eerder naar voren is gebracht. Het vonnis volgt uiterlijk 24 juli doch mogelijk eerder.

Per fax: +31 88 361 0669

Rechtbank Den Haag

Team Kort Geding

De voorzieningenrechter

Mw. Mr. S.J. Hoekstra-van Vliet

Prins Clauslaan 60

2595 AJ DEN HAAG

Uw ref. C09/593800 KG ZA 20/493

inzake Staat/ Engel e.a.- kort geding zitting

Datum: 10 juli 2020

Edelachtbare mevrouw Hoekstra-Van Vliet,

 Partijen zijn in de gelegenheid gesteld om nog een korte slotopmerking te maken als voortzetting en ter afsluiting van de mondelinge behandeling op 25 juni 2020. Van deze gelegenheid maak ik hiermee gebruik.

Na de zitting werd duidelijk dat de Staat de voorzieningenrechter opzettelijk misleid heeft. Ter zitting weigerde de Staat namelijk, ondanks herhaaldelijk doorvragen, inzicht te geven in de infection fatality rate (IFR) die in het beleid als uitgangspunt genomen wordt. Nadat u de vraag nog een keer herhaalde, antwoordde de Staat ‘dat dit nu nog niet vast te stellen is en pas over een aantal maanden duidelijk zal zijn’.

Dit was een opvallend antwoord omdat juist de IFR één van de belangrijkste indicatoren is om te bepalen hoe gevaarlijk een virus is. U nam dit antwoord ter kennis aan, mogelijk met gevolgentrekkingen voor het te wijzen vonnis.

Tot onze verbazing beantwoordde de minister nog diezelfde dag Kamervragen. Hierin is volgende te lezen:[1]

Vraag 11

Wat is Nederland de Infection Fatality Rate (het aantal doden gerelateerd aan het aantal besmettingen)?

 Antwoord 11

De infection fatality rate is berekend op 0,32 – 1.00%, waarbij bij het berekenen van 0,32% gebruik is gemaakt van de geregistreerde doden (onderschatting) en het Pienter-corona onderzoek. Voor het berekenen van 1.00% is gebruik gemaakt van de oversterfte (mogelijk overschatting) en het Sanquin onderzoek.

 Op het moment van de zitting was deze informatie dus bekend.

 » Lees verder

Uitspraak kort geding: demonstratie morgen definitief verboden – Viruswaanzin

uitspraak-kort-geding:-demonstratie-morgen-definitief-verboden-–-viruswaanzin

27-06-20 01:40:00,

Door: Caroline Vonhoff

Zojuist is door de rechter in Den Haag uitspraak gedaan waarmee het demonstratieverbod voor de demonstratie van morgen op het Malieveld bevestigd is. Wij zijn hierover teleurgesteld.

Afgelopen week zijn er voor verschillende plaatsen aankondigingen voor een demonstratie voor de vrijheid gedaan, waaronder Nijmegen, Amsterdam, Haarlem, Eindhoven, Rotterdam en Arnhem.

Reden voor het aanzeggen van meerdere, en dus kleinere, bijeenkomsten was het gebeuren op 21 juni 2020.  Over die dag kan heel wat gezegd worden, maar door het rechterlijk verbod hadden wij het niet meer de mogelijkheid om die dag in goede banen te leiden. Dan spreekt alleen nog de Staat met een waterkanon als spreekbuis.

Dat wilden we niet nog eens. Vandaar dus: Gespreide demonstraties voor de vrijheid in kleinere groepen dan aanvankelijk voor 21 juni voorzien, en door het hele land heen

Op  25 juni 2020  werd duidelijk dat ook alle andere steden de demonstraties van Viruswaanzin verbieden.

Grotere demonstraties, kleinere demonstraties, wel muziek, geen muziek. Het doet er dus blijkbaar niet toe: als je voor je vrijheid wilt opkomen, dan mag dat in Nederland blijkbaar niet meer.

Het is om die reden, en om die reden alleen, dat we op donderdag 25 juni ’s avonds hebben besloten om de diverse demonstraties af te blazen en te vervangen door een op het Malieveld.

Geen muziek, wel sprekers en een vreedzaam samenzijn.

Deze demonstratie werd op 26 juni ook verboden. Wederom, want we bewandelen de wel erg smal geworden wegen van de rechtstaat waar en zolang we kunnen, hebben we ons tot de rechter gewend met het verzoek om, simpel gezegd, die demonstratie op het Malieveld alsnog toe te staan.

Inmiddels, zaterdag 27 juni om 12.20 uur hebben we de beslissing ontvangen.

Zonneklaar is dat we niet mogen spreken, niet mogen demonstreren. Een grondwettelijk recht dat zelfs niet in een noodtoestand aangetast mag worden nota bene.

Ons rest geen andere conclusie dan dat niet opgekomen mag worden voor de vrijheid in Nederland, tenminste als je daarbij je te weer stelt tegen staatsbeleid en staatsingrijpen in het persoonlijk leven van alle mensen in Nederland.

Dit kan en mag niet getolereerd worden door de burgers van Nederland..

 » Lees verder