De Impfallianz aan de macht. Realiteit en waanideeën in tijden van de Corona-pandemie | KenFM.de

de-impfallianz-aan-de-macht-realiteit-en-waanideeen-in-tijden-van-de-corona-pandemie-|-kenfm.de

02-07-20 10:06:00,

Een commentaar van Franz Ruppert.

Het Masterplan

De Corona Pandemic 2020 is al lang voorbereid. Het is het nastreven van een masterplan dat even eenvoudig als verraderlijk is: het beroven van mensen van hun oude vrijheden, zogenaamd vanwege een zeer besmettelijk virus. Ze krijgen ze alleen terug als ze gevaccineerd, genetisch gemanipuleerd en uitgebreid gecontroleerd worden. Als dit doel eenmaal is bereikt, zal de nieuwe prijs voor de oude vrijheden waarschijnlijk nog verder worden opgedreven.

Alle argumenten in het coronaverhaal – „roman“, „zeer besmettelijk“, „dodelijk“, „specifieke ziektebeelden“, „asymptomatische infectie“, „overbelasting van de gezondheidszorg“ – zijn nu weerlegd. Ze zijn niet bestand tegen wetenschappelijk onderzoek. Toch blijft het masterplan onwrikbaar: De pandemie zal duren tot het vaccin klaar is.

Stress en trauma’s in de Corona-vereniging

Op basis van deze fictie van een coronaziekte („Covid-19“) wordt de wereldbevolking nu al sinds medio maart 2020 in hoge mate belast. Veel mensen worden zelfs in traumatische situaties gebracht. Terwijl er in stresssituaties nog steeds de mogelijkheid bestaat om te vechten of te vluchten, wordt een traumatische situatie gedefinieerd door de aanwezigheid van existentiële bedreigende factoren waartegen er niet langer voldoende persoonlijke middelen zijn om zich fysiek of fysiek te beschermen. Dit leidt tot de ervaring van emotionele, mentale en praktische overbelasting, verwarring, gevoelens van hulpeloosheid, wanhoop, blinde woede, berusting en onvermogen om te handelen. Om op de een of andere manier te kunnen overleven, zowel fysiek als psychologisch, moeten mensen die in een hopeloze situatie terechtkomen, zich intern opsplitsen, omdat ze de externe situatie niet uit eigen beweging kunnen veranderen en dat ook niet met geweld kunnen doen. Ze verliezen het contact met zichzelf, met hun echte behoeften en gezonde gevoelens. Ze ontwikkelen een overdreven behoefte aan bescherming, waardoor ze zich nog meer beperken. Ze dragen hun maskers zelfs buitenshuis en bij het besturen van een auto of fiets, hoewel dit niet van hen wordt verlangd. Ze worden de handlangers van de veroorzakers van de pandemie en vallen anderen aan die zich niet aan de maskerplicht houden.

De door de mens veroorzaakte catastrofe

In de psychotraumatologie maken we onderscheid tussen natuurrampen en door de mens veroorzaakte rampen.

 » Lees verder

Die Impfallianz an der Macht. Wirklichkeit und Wahn in Zeiten der Corona-Pandemie I Von Franz Ruppert | KenFM.de

die-impfallianz-an-der-macht-wirklichkeit-und-wahn-in-zeiten-der-corona-pandemie-i-von-franz-ruppert-|-kenfm.de

30-06-20 02:26:00,

Dieser Artikel ist auch als kostenlose MP3 für Dich verfügbar!

Download MP3

Ein Kommentar von Franz Ruppert.

Der Masterplan

Die Corona-Pandemie 2020 ist von langer Hand vorbereitet. Sie verfolgt einen ebenso einfachen wie perfiden Masterplan: Den Menschen werden ihre alten Freiheiten genommen, angeblich wegen eines hochinfektiösen Virus. Sie bekommen diese erst wieder zurück, wenn sie sich impfen, genetisch manipulieren und umfassend überwachen lassen. Ist dieses Ziel erst einmal verwirklicht, wird der neue Preis für die alten Freiheiten vermutlich noch weiter in die Höhe getrieben.

Sämtliche Argumentationen, welche das Corona-Narrativ enthält – „neuartig“, „hochinfektiös“, „tödlich“, „spezifische Krankheitsfolgen“, „asymptomatische Ansteckung“, „Überlastung der Gesundheitssysteme“  – sind inzwischen widerlegt. Sie halten einer wissenschaftlichen Überprüfung nicht stand. Dennoch wird am Masterplan unbeirrt festgehalten: Die Pandemie soll solange dauern, bis der Impfstoff da ist.

Stress und Trauma in der Corona-Gesellschaft

Auf der Basis dieser Fiktion einer Corona-Krankheit („Covid-19“) wird die Weltbevölkerung nun bereits seit Mitte März 2020 in Hochstress versetzt. Viele Menschen werden sogar in traumatisierende Situationen gebracht. Während es in Stresssituationen noch die Möglichkeit für Kampf oder Flucht gibt, ist eine Traumasituation durch das Vorhandensein existenzbedrohlicher Faktoren definiert, gegenüber denen es keine ausreichenden persönlichen Ressourcen mehr gibt, sich physisch oder körperlich zu schützen. Dies führt zum Erlebnis emotionaler, gedanklicher und praktischer Überforderung, zu Verwirrtheit, Ohnmachtsgefühlen, Verzweiflung, blinder Wut, Resignation und Handlungsunfähigkeit. Um physisch wie psychisch irgendwie zu überleben, müssen sich die in eine aussichtslose Lage gebrachten Menschen innerlich spalten, weil sie die äußere Situation von sich aus nicht verändern können und mit Gewalt daran gehindert werden. Sie verlieren den Kontakt zu sich selbst, zu ihren eigentlichen Bedürfnissen und gesunden Gefühlen. Sie entwickeln ein übertriebenes Bedürfnis nach Schutz, durch welches sie sich selbst immer noch mehr einschränken. Sie tragen dann z.B. ihre Masken sogar im Freien und beim Auto- und Fahrradfahren, obwohl das gar nicht von ihnen verlangt wird. Sie werden zum Handlanger der Pandemie-Verursacher und giften andere an, welche sich nicht an die Maskenpflicht halten.

Die menschengemachte Katastrophe

In der Psychotraumatologie unterscheiden wir zwischen natürlichen und menschengemachten Katastrophen. Mittlerweile ist klar,

 » Lees verder