D66 kiest voor #dwangarbeid in 2019 –

d66-kiest-voor-#dwangarbeid-in-2019-–

21-11-19 10:26:00,

In het jaar waarop de International Labour Organisation zijn 100e verjaardag viert komt het kamerlid Raemakers (D66) met het voorstel om dwangarbeid (“tegenprestaties”) verplicht te stellen voor alle gemeenten. De VVD-staatssecretaris heeft al aangegeven dit voorstel te volgen. Uitgerekend deze week is het SCP met een vernietigend rapport gekomen over de resultaten van de Participatiewet.

Participatiewet & tegenprestatie

Vanaf 1 januari 2015 is de Participatiewet van kracht. Deze wet vervangt de Wet werk en bijstand (WWB), de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en een groot deel van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong).

Gemeenten mogen bijstandsgerechtigden vragen een tegenprestatie te leveren. Sinds 1 januari 2015 moeten gemeenten in een verordening vastleggen wat voor soort tegenprestatie. Duidelijk moet zijn wat de inhoud, omvang en duur is van de tegenprestatie. Wanneer bijstandsgerechtigden niet meewerken, kan de gemeente de uitkering zelfs korten.

De wetgever beschouwt de tegenprestatie als een “onbetaalde maatschappelijk nuttige activiteit van beperkte duur en omvang”. Dit lijkt een definitie bedoeld om te voorkomen dat het op dwangarbeid lijkt.

International Labour Organisation

“…verbiedt alle vormen van gedwongen of verplichte arbeid, die wordt gedefinieerd als al het werk of diensten vereist van een persoon onder bedreiging van enige straf en waarvoor deze persoon zich niet vrijwillig heeft aangemeld.” Nederland heeft zich sinds 1933 gebonden aan deze internationale regels.
Het zal niemand verbazen dat de tegenprestatie strikt genomen strijdig is met de ook door Nederland getekende regels voor arbeid.

Tsjechië

Ook het Constitutionele Hof in Tsjechië is van mening dat de tegenprestatie niet kan. Het Constitutionele Hof heeft in 2013 korte metten gemaakt met een wet die, net als in Nederland, in de Tsjechische Republiek verplichte tewerkstelling voor werklozen invoerde. De wet bepaalde dat werklozen een straf opgelegd kregen, in de vorm van inhouding van hun uitkering, als ze gedwongen arbeid weigerden.

De rechters van het Hof zijn namelijk van mening zijn dat de overheid werklozen behandelt alsof het mensen zijn in een werkkamp. ‘Mensen moesten (onder de nieuwe wet) werken zonder daarvoor betaald te krijgen, waarbij ze vaak dezelfde kleur hesjes moesten dragen als mensen die tot taakstraffen waren veroordeeld.

 » Lees verder

Washington kiest voor onnodige oorlogslogica tegen Iran | Uitpers

washington-kiest-voor-onnodige-oorlogslogica-tegen-iran-|-uitpers

26-06-19 08:39:00,

Op 21 juni stond de VS op het punt om militair op te treden nadat Iran een van zijn drones uit de lucht haalde. Volgens Amerikaanse media waren gevechtsvliegtuigen al opgestegen om communicatie- en militaire installaties te bombarderen. Zover kwam het nog gelukkig niet, want dan loert een grootschalige escalatie om de hoek in een regio die zo al zwaar gedestabiliseerd is.

De militaire spanningen zijn het gevolg van een gefabriceerde crisis. Na 22 maanden onderhandelen onderwierp Iran zich op 14 juli 2015 aan een akkoord met een robuust controleregime van het Internationaal Atoom Energie Agentschap (IAEA). De maatregelen van dit Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) maakten het voor Iran onmogelijk om er clandestiene kernwapenprogramma’s op na te houden. In ruil zou het sanctieregime tegen Iran uitdoven, wat hoog nodig was om het land opnieuw wat economische en financiële ademruimte te geven Het IAEA bevestigde dat Iran zich aan alle bepalingen van het JCPOA hield. De VN-Veiligheidsraad schaarde zich met Resolutie 2231 unaniem achter het akkoord en maakte het zo onderdeel van het internationaal recht. De economische en financiële sancties werden opgeheven en in 2016 tekende Iran een economische groei op van twaalf procent. Het akkoord werkte en was over de hele lijn een succes.

Een doelbewuste confrontatiepolitiek

Alles leek in kannen en kruiken… maar dan kwamen Trump en zijn haviken. Ze bliezen in mei 2018 het akkoord op en kondigden opnieuw sancties tegen Iran aan. Het verbod voor Amerikaanse bedrijven om handel te drijven met deze “pariastaat” geldt bovendien ook voor bedrijven van andere landen. Zo ontstond de absurde situatie dat Washington landen sanctioneert omdat ze zich gebonden achten door het akkoord en de bepalingen van het internationaal recht. Op de website van de VN lees je nog altijd in een expliciete verwijzing naar artikel 25 van het VN-Handvest dat de lidstaten verplicht zijn om de beslissingen van de VN-Veiligheidsraad te aanvaarden en uit te voeren. Washington heeft sowieso geen al te hoog petje op van het internationaal rechtssysteem, maar de huidige bewindsploeg maakt van de VS een echte arbitraire macht

De gevolgen van dit confrontatiebeleid van het Witte Huis laten zich keihard voelen. De Iraanse economie duikt opnieuw in een zware recessie. De aantasting van de koopkracht leidt tot stijgende werkloosheid, armoede en onvrede. Voor Washington gaat het dan ook over veel meer dan een ‘slecht’ nucleair akkoord.

 » Lees verder

Europa kiest legalisering sociale dumping en loondiscriminatie voor 3 miljoen werknemers in transportsector

Europa kiest legalisering sociale dumping en loondiscriminatie voor 3 miljoen werknemers in transportsector

05-06-18 12:03:00,

Een hoogdag voor de uitbuiting van werknemers: de Commissie vervoer van het Europees Parlement stemde gisteren in met de legalisering van loondiscriminatie en de vermindering van de rusttijd voor beroepschauffeurs. “Een bittere klap voor de vakbonden en de drie miljoen werknemers in deze sector”, is de reactie van de Europese Transportwerkers’ Federatie (ETF), ACV-Transcom en andere Europese vakbonden.

In de Commissie vervoer van het Europees Parlement werd maandagavond gestemd over een aantal voorstellen van het Europees mobiliteitspakket inzake de rij- en rusttijden van chauffeurs en hun loon- en arbeidsvoorwaarden. Die stemming verliep over de ganse lijn slecht. De amendementen van de Commissie bevestigen de uitsluiting van chauffeurs uit de nieuwe EU-richtlijn inzake gedetacheerde werknemers en ontnemen chauffeurs het recht op een eerlijke vergoeding wanneer ze in het buitenland werken. De Commissie stemde ook voor een vermindering van de maandelijkse rusttijd. Daardoor zouden werkgevers hun chauffeurs drie weken op de weg kunnen houden met slechts 24 uur rusttijd. Dit verhoogt het risico op ongelukken door vermoeidheid en brengt daarmee de veiligheid van de passagiers en andere weggebruikers in gevaar.

De Europarlementairen hebben met deze besluiten gekozen voor de wensen van de bedrijfswereld en tegen de verkeersveiligheid en de kwaliteit van de jobs van de drie miljoen beroepschauffeurs in Europa.  De besluiten van gisteren heffen ook een eerdere stemming in het Comité voor de werkgelegenheid op, dat wel de eisen van de werknemers en hun vakbonden steunde. De plenaire vergadering van het Europees Parlement moet nu nog over de definitieve tekst stemmen en de lidstaten in de Europese Raad hebben voorlopig nog geen gemeenschappelijk standpunt bereikt.

Roberto Parrillo, voorzitter van ETF Road Section en algemeen sectorverantwoordelijke vervoer over de weg bij ACV-Transcom, verguist het besluit om chauffeurs uit te sluiten van het principe van gelijk loon voor gelijk werk zoals bepaald in de nieuwe richtlijn voor gedetacheerde werknemers. “De Europese Unie heeft zichzelf onlangs gefeliciteerd met de garantie dat werknemers die in het buitenland werken dezelfde vergoeding zouden krijgen als werknemers van dat land voor hetzelfde werk. Waarom verdienen transportwerkers niet dezelfde gelijkheid? Door hen permanent uit te sluiten van de detacheringsregels kiest men ervoor om sociale dumping en loondiscriminatie in Europa te legaliseren. Een EU die beweert een ‘sociale pijler’ op te bouwen, kan dit niet opleggen aan Europese werknemers.”

Eduardo Chagas,

 » Lees verder