Mondkapjes, bescherming en aerosolen | Stichting Vaccin Vrij

mondkapjes,-bescherming-en-aerosolen-|-stichting-vaccin-vrij

29-08-20 05:48:00,

Het volgende gast-artikel publiceren wij met toestemming van de auteur C.F van der Horst. Het artikel verscheen eerder op www.dodelijkeleugens.nl.

Monkapjes, bescherming en aerosolen

Bieden mondkapjes bescherming aan u of anderen? Zien is geloven en daarom hebben we in dit artikel een video die het nut van mondkapjes illustreert.

Aerosolen en virusverspreiding

Er is veel gesproken over virusverspreiding via aerosolen. Aerosolen zijn minuscule stofdeeltjes of vloeistofdruppels in een gas. Respectievelijke voorbeelden zijn rook of mist. Er wordt aangenomen dat virussen op de deeltjes meeliften en zo anderen zouden kunnen besmetten. Een mondkapje zou zowel u als anderen daartegen moeten beschermen. Een wetenschappelijk experiment door Klaus Pelikan laat zien hoeveel bescherming een doorsnee mondkapje biedt.

Aerosolenexperiment

Deze Oostenrijkse ingenieur gebruikte voor dit onderzoek een stof die zeer geschikt is voor de productie van stabiele aerosolen met een druppelgrootte van 0,2-0,3 micrometer, iets groter dan een virus. De technische naam van deze stof is DEHS (van het Engelse di-ethyl-hexyl-sebacat). DEHS wordt veel gebruikt voor de oplevering en controle van technische installaties in cleanrooms. Een cleanroom is een ruimte voor de vervaardiging of assemblage van zaken waarbij iedere verontreiniging uit den boze is, zoals medicijnen of precisieonderdelen.

Hieronder staat de video met het mondkapjesexperiment. U kunt in YouTube desgewenst de Nederlandse ondertiteling aanzetten.

Mondkapje en bescherming van anderen

De video laat duidelijk zien dat een mondkapje de richting van de deeltjesstroming verstrooit. Het bereik van de aerosolen vermindert echter niet, zeker niet in de aanwezigheid van externe luchtstromen. Een klein percentage van de deeltjes gaat door het masker heen. De groter deel ontsnapt onder/boven of aan de zijkant van het masker en verspreidt zich rond het hoofd, afhankelijk van de richting van de externe luchtstroom. Het moge duidelijk zijn dat er geen sprake is van enige bescherming van anderen.

Beschermt het mondkapje u?

Bij inhalatie bestaat hetzelfde probleem. Ook hier geldt dat een niet onaanzienlijk deel van de ingeademde lucht het masker omzeilt. De ademlucht ondervindt minder stromingsweerstand boven, onder of aan de zijkanten van het masker. Het mondkapje biedt dus geen bescherming. Op basis van de resultaten van dit experiment is het dragen van maskers dan ook volstrekt zinloos.

Zijn medische mondmaskers beter?

Zelfs de medische mondmaskers die van betere kwaliteit zijn,

 » Lees verder

Mondkapjes: aangifte tegen burgemeester Aboutaleb – Viruswaarheid

mondkapjes:-aangifte-tegen-burgemeester-aboutaleb-–-viruswaarheid

19-08-20 02:03:00,

PER AANGETEKENDE POST VERZONDEN

Aan de Hoofdofficier van Justitie

De E.A. heer H.M.P. Hillenaar

Arrondissementsparket Rotterdam

Postbus 50956

3007 BT Rotterdam

Rotterdam, 19 augustus 2020

Betreft: Aangifte tegen de heer Ahmed Aboutaleb (artikel 365 WvSr)

E.A. heer Hillenaar,

Middels dit schrijven doe ik, Willem Engel, wonende te Rotterdam aan de Chalonsstraat 6b

(3043 TD) als natuurlijk persoon en in de hoedanigheid van oprichter en bestuurder van Stichting Viruswaarheid[1] aangifte tegen de voorzitter van de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond, de heer Ahmed Aboutaleb, geboren op 29 augustus 1961 te Beni Sidel (Marokko) vanwege overtreding van artikel 365 Wetboek van Strafrecht[2] (misbruik van gezag).

De heer A. Aboutaleb heeft zich schuldig gemaakt aan voornoemd ambtsmisdrijf door:

Het op 4 augustus 2020 ex artikel 176 van de Gemeentewet en artikel 39 van de Wet veiligheidsregio’s uitvaardigen van de “Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond” (hierna: Noodverordening) en het – daarbij behorende – op 5 augustus 2020 nemen en uitvaardigen van het “Aanwijzingsbesluit gebieden en locaties waar het verplicht is een mondkapje te dragen” (hierna: Aanwijzingsbesluit) terwijl in die noodverordening en in dat Aanwijzingsbesluit de volgende bepalingen zijn opgenomen:

Artikel 2.4 Verbod gezamenlijk zingen of schreeuwen

Het is verboden in de publieke ruimte of in een besloten plaats, niet zijnde een woning of een daarbij behorend erf, in groepsverband te zingen of te schreeuwen. Dit verbod geldt niet voor zangers, zangkoren en zanggroepen en voor zang als onderdeel van de belijdenis van godsdienst of levensovertuiging, mits de richtlijnen die zijn opgenomen in het advies van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu van 30 juni 2020 in acht worden genomen.

 Artikel 2.5a: Verbod niet dragen mondkapje

  1. Het is personen van 13 jaar en ouder verboden zich in door de voorzitter aangewezen gebieden of locaties te bevinden zonder een niet-medisch mondkapje te dragen. De voorzitter kan het verbod beperken tot bepaalde tijdvakken en kan bepaalde categorieën van inrichtingen geheel of gedeeltelijk van het verbod uitzonderen. Het verbod geldt niet in besloten plaatsen die zijn gelegen in de aangewezen gebieden of locaties.

 » Lees verder

Mondkapjes worden ingezet als middel tot gedragsverandering | Stichting Vaccin Vrij

mondkapjes-worden-ingezet-als-middel-tot-gedragsverandering-|-stichting-vaccin-vrij

06-08-20 06:31:00,

Op 30 juli schrijft Hugo de Jonge het volgende aan de leden van de Tweede Kamer:[1]

“Het OMT concludeert dat de 1,5 meter regel door de samenleving steeds minder in acht wordt genomen, met name in de thuissituatie, op het werk, binnen families of tijdens feestjes. Doordat het advies om thuis te blijven met klachten steeds minder in acht wordt genomen, leidt dit tot clusters van besmettingen na samenkomsten in de privésfeer (borrels, feestjes) en horecagelegenheden (huwelijken, familiefeesten), en met name onder jongeren. Naar aanleiding van deze ontwikkeling benadrukt het OMT het belang om in de privésfeer, ook in huiselijke kring (borrels, feestjes, religieuze bijeenkomsten zoals het offerfeest), bij bijeenkomsten (begrafenissen, introductieweken voor studenten) en horecagelegenheden (huwelijken, familiefeesten) het aantal gasten te beperken zodat 1,5 meter afstand gehouden kan worden. Het blijft van essentieel belang om hier strikt aan te houden en mensen met klachten moeten thuis blijven en zich laten testen.
 
Het kabinet onderschrijft dit en zal er in de communicatie aandacht aan besteden.

 
 
Lokaal maatwerk
 

Verschillende veiligheidsregio’s hebben aangegeven behoefte te hebben aan instrumenten voor lokaal maatwerk voor gedragsbeïnvloeding. Hierbij hebben zij voorbeelden genoemd zoals toeristen, dagjesmensen en jongeren die zich niet of onvoldoende aan de regels houden. Hierover heeft het kabinet met het Veiligheidsberaad op woensdag 29 juli gesproken.
 
Het kabinet is van mening dat de 1,5 meter afstand regel de meest effectieve maatregel is en volgt hierin het OMT. Daarnaast is er voor gemeenten de mogelijkheid voor lokaal maatwerk indien de situatie dat verlangt, zoals ik dat in mijn brief van gisteren heb aangegeven. Op basis van het OMT advies zoals hierboven aangegeven, ziet het kabinet geen reden om vanuit gezondheidsperspectief een niet-medisch mondkapje te verplichten. Maar, in specifieke en uitzonderlijke situaties, heeft het kabinet er begrip voor dat veiligheidsregio’s behoefte hebben aan meer mogelijkheden (naast het lokale maatwerk) om bovengenoemde situatie te keren.
 
Aan het einde van het overleg is PG-CI Kenmerk 1727999-208597-PG is geconcludeerd dat er behoefte is aan experimenten met nieuwe maatregelen gericht op gedragsverandering, waarbij we de effectiviteit in ogenschouw willen nemen. Onderdeel van deze maatregelen is het gebruik van niet-medische mondkapjes.
 
Het kabinet gaat op korte termijn samen met de veiligheidsregio’s uitwerken hoe aan dergelijke experimenten invulling kan worden gegeven.

 » Lees verder

Mondkapjes werken niet, zijn ongezond, maar leren mensen wel gehoorzamen – De Lange Mars plus

mondkapjes-werken-niet,-zijn-ongezond,-maar-leren-mensen-wel-gehoorzamen-–-de-lange-mars-plus

30-07-20 10:05:00,

Bestuurders willen maar al te graag gebruik maken van een lokale mondkapjesplicht. Maar waarom toch als wetenschappelijk gezien de mondmaskers geen enkel voordeel, eerder nadelen hebben? Waar dienen deze maskers dan in werkelijkheid voor? Het zou weleens veel verder kunnen gaan dan waarop je rekent.

Effect verwaarloosbaar

Het RIVM schrijft het volgende over de consequenties voor gedrag rond de mondkapjes.
Er is geen sterk wetenschappelijk bewijs dat het gebruik van mondkapjes zorgt dat mensen zich zodanig veiliger voelen dat zij andere gedragsmaatregelen minder goed zullen toepassen. Met andere woorden zij worden niet minder voorzichtig, maar tegelijkertijd blijkt ook het omgekeerde niet het geval. Dus mensen worden evenmin voorzichtiger als ze geen mondmasker gebruiken.

Dus het effect op het gedrag van mondkapjes is te verwaarlozen.

Lees het rapport hier Gedragswetenschappelijke literatuur mondkapjes

Vreemd is dan te lezen dat volgens het Parool Van Dissel zou hebben gezegd dat mondkapjes wel bijdragen aan het het gedrag van mensen. Het zou hen meer alert maken voor het gevaar.

Foto 123rf
Gehoorzamen

Nu blijken sommige burgemeesters met name in Amsterdam en Rotterdam hiermee graag verder te willen gaan. En zij krijgen daarvoor ook de ruimte. Zij mogen zelfs gaan denken aan een mondmaskerplicht op plekken waar het te druk wordt.

Toch mag van Minister van Justitie en Veiligheid het masker niet in de plaats komen van de (heilige) 1,5 meter.

Maar als de gedragswetenschap geen voordelen ziet van het mondkapje, waarom bestuurders dan wel?

Autoriteiten gebruiken #mondkapjes slechts als middel om gedrag te beinvloeden. https://t.co/isvyEfo9Qg

— De Lange Mars Plus (@delangemars) July 29, 2020

Hier wordt het echt interessant. Blijkbaar beïnvloedt het mondkapje niet het gedrag, maar waar wordt het dan wel voor ingezet?

Ik raad degenen aan, die het mondkapje nog niet hebben uitgeprobeerd in het Openbaar Vervoer, dit binnenkort te doen.  Als bewust mens weet je dan dat het gebruik feitelijk zinloos is, maar toch eisen de autoriteiten dat je jezelf door het verplichte gebruik 25% minder zuurstof geeft.

 » Lees verder

Mondkapjes zijn voor gezonde mensen ZEER ONGEZOND

mondkapjes-zijn-voor-gezonde-mensen-zeer-ongezond

07-07-20 08:29:00,

Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat het dragen van mondkapjes aanzienlijke gezondheidsproblemen met zich mee kan brengen. Uiteenlopend van hoofdpijn en misselijkheid tot kooldioxide-ophoping in het bloed en hypoxie. Dit laatste – zuurstoftekort in de weefsels – kan tot levensbedreigende complicaties leiden.

Voor gezonde mensen zijn mondkapjes daarom ZEER ONGEZOND, zoals ook uit de beide onderstaande video’s blijkt.

THE TOXICITYOF THE MUZZLES, LIVE!! pic.twitter.com/rYZy0hxJxe

— TITO 80 (@Tito72835024) July 4, 2020

Het is niet alleen ongezond, maar ook een vorm van social distancing
Gerelateerd

Dr. Russell Blaylock waarschuwt voor gebruik van gezichtsmaskers door gezonde mensen

Bach laat zich niet muilkorven!

Het mondkapjes toneelstuk: ‘Is dit Monty Python, The Twilight Zone, of allebei?’

Foto op Home: Pixabay, Ben_Kerckx

Wil je dit artikel delen op social media?

Dan is er kans op dat Big Brother tussenbeide komt en je waarschuwt voor ‘nepnieuws’. Plaats je de link toch, dan kunnen anderen die hem aanklikken ook zo’n waarschuwing krijgen. Dit is een vervelende vorm van intimidatie en censuur.

Je kunt dit omzeilen door niet te linken. Maak zelf een eigen tekstje. Ook kun je delen van de tekst van TransitieWeb knippen en inplakken (copy-pasten) in je eigen bericht. Of je maakt een schermafbeelding.

Heb je op Facebook last van fact checkers? Die kun je blokkeren.

Ga naar Instellingen, dan klikken op Blokkeren. Daar typ je de naam of het e-mailadres van de fact checker in en bevestigt die. Als je ergens ook de optie Toevoegen ziet staan, vul dan fact checker in en klik op Zoeken. Er verschijnt dan en lijst met fact checkers. Deze kun je vervolgens allemaal tegelijk blokkeren.

Wil je een seintje per e-mail ontvangen bij iedere nieuwe posting op TransitieWeb?
Klik dan hier.

Wil je jouw reactie plaatsen bij dit artikel?

Ga dan met je cursor helemaal naar de bodem van deze pagina. Daar vind je een invulscherm. Je kunt daar je reactie intypen of inplakken.

Als je reageert kun je ook instellen dat je een seintje krijgt bij nieuwe reacties en/of bij nieuwe berichten.

 » Lees verder