Opnieuw kort geding testverplichting reizigers – Viruswaarheid

20-01-21 01:37:00,
Inreisverbod Nederlanders strijdig met verdragen

 Door mr. Jeroen Pols

Rotterdam – 20 januari 2021 – Viruswaarheid daagt de Staat opnieuw om het inreisverbod voor ingezetenen die geen negatieve PCR-testuitslag kunnen tonen. De maatregel werd op 29 december 2020 ingevoerd. Veel Nederlanders konden niet naar huis en strandden in het buitenland. Het inreisverbod is strijdig met internationale mensenrechtenverdragen en de Internationale Gezondheidsregeling van de WHO.

Een in Israël verblijvende Nederlandse vrouw is mede-eiseres in het geding. “Verschillende familieleden van mij waren slachtoffer van medische experimenten in de Tweede Wereldoorlog. In hun nagedachtenis weiger ik elke gedwongen medische behandeling”,  aldus de vrouw.

Herhaling

In een eerder vonnis van 31 december 2020 wees de voorzieningenrechter de vordering toe. De rechter oordeelde dat het afnemen van een gedwongen PCR-test inbreuk maakt op het recht op onaantastbaarheid van het lichaam. Volgens het vonnis ontbrak een daartoe noodzakelijke concrete wettelijke grondslag. In een nieuw kort geding kwam de voorzieningenrechter op zijn standpunt terug en wees de vordering van dertig in het buitenland verblijvende Nederlanders af.

Wettelijke grondslag

Het kabinet kwam vervolgens met een wetsvoorstel om de maatregel in de “Spoedwet” vast te leggen. Deze werd met een ongekende snelheid door het parlement aangenomen en trad op 8 januari in werking.

Europees mensenrechtenverdrag

De maatregel is volgens Viruswaarheid in strijd met internationale mensenrechtenverdragen. Het recht om terug te keren naar het grondgebied van het land waarvan iemand onderdaan is, kent nauwelijks beperkingen. De voorzieningenrechter overwoog eerder dat een inreisverbod vergelijkbaar is met een verplichte quarantaine. Tijdens de verdragsonderhandelingen over het Europese mensenrechtenverdrag werd het echter als ondenkbaar geacht om onderdanen op medische gronden de toegang tot hun land te ontzeggen.

Internationale gezondheidsregeling WHO

Daarnaast is de verplichting onverenigbaar met de Internationale Gezondheidsregeling van de WHO. Dit verdrag regelt welke medische onderzoeken op reizigers toelaatbaar zijn. Artikel 94 van de Grondwet bepaalt dat de rechter de wet buiten toepassing moet laten indien deze strijdig is met hogere regelgeving.

Zitting

De behandeling vindt plaats op 21 januari 2021 om 10.00 bij de voorzieningenrechter te Den Haag. Als gevolg van de coronamaatregelen is er een digitale zitting. Een livestream is aangevraagd.

 Meer lezen

Dagvaarding reisbeperking 3

 » Lees verder

Opnieuw een ‘draaideur’: oud-chef defensieagentschap EU is nu lobbyist voor Airbus

09-10-20 10:51:00,

De voormalige directeur van het publieke Europees Defensieagentschap (EDA) is als lobbyist binnengehaald door vliegtuigbouwer Airbus, dat ook een grote defensietak heeft. Dat heeft Airbus bevestigd tegenover Follow the Money.

De Spanjaard Jorge Domecq stond tot 1 februari nog aan het hoofd van het in Brussel gevestigde EDA, een publiek EU-orgaan dat Europese samenwerking op het gebied van defensie moet bevorderen. 

Op 1 september, zeven maanden later dus, ging hij aan de slag bij Airbus. Zijn functie: hoofd public affairs van Airbus in Spanje en strategisch adviseur voor Airbus Defence and Space. Domecq gaf vijf jaar ambtelijke leiding aan het EDA, dat formeel wordt geleid door Europa’s Hoge Vertegenwoordiger voor buitenlands beleid en veiligheid. Het bestuur van het EDA bestaat uit de defensieministers van 26 EU-lidstaten.Tegenover Follow the Money bevestigt EDA dat de Hoge Vertegenwoordiger de overstap heeft goedgekeurd.

Het is opnieuw een voorbeeld van een hoge EU-functionaris die door de ‘draaideur’ stapt tussen het Europees bestuur en het bedrijfsleven. Een nieuwe baan in het bedrijfsleven hoeft geen probleem te zijn, maar bij geen of een korte ‘afkoelperiode’ ligt belangenverstrengeling op de loer. Dat bewees de zaak-Farkas, eerder dit jaar. 

Domecq vertrok als directeur van EDA op dezelfde dag dat de Hongaar Adam Farkas afzwaaide bij de Europese Bankenautoriteit (EBA). Farkas verliet zijn publieke functie als bankenwaakhond om directeur te worden van de Association for Financial Markets in Europe (AFME), dé belangenbehartiger van de financiële sector in Brussel. 

Dit veroorzaakte veel ophef in Brussel: in een resolutie naar aanleiding van de zaak zei het Europees Parlement dat de overstap ‘zowel de reputatie en de onafhankelijkheid van de EBA in gevaar brengt als die van alle EU-instellingen en het Europese project als geheel’.

De Europese Ombudsman zei over die kwestie dat de EBA van de mogelijkheid gebruik had moeten maken om Farkas’ carrièreswitch te verbieden. Farkas moest weliswaar de raad van toezichthouders van de EBA beloven twee jaar zijn oud-collega’s lang niet te belobbyen en hij mocht geen vertrouwelijke EBA-kennis delen met zijn nieuwe werkgever. Maar die voorwaarden waren volgens de Ombudsman ‘onvoldoende’ en ‘niet te handhaven’.

Moeilijk te handhaven

Om bij Airbus aan de slag te gaan, moest ook Domecq zijn oude werkgever informeren. Hij deed dat ook,

 » Lees verder

Opnieuw grote demo in Londen tegen corona maatregelen – De Lange Mars plus

26-09-20 08:12:00, Trafalgar Square 26.09.20

Net als de afgelopen zaterdagen waarbij 10 duizenden naar Trafalqar Square in Londen kwamen, staat er ook nu een grote menigte om te protesteren tegen de corona maatregelen van de regering Johnson. David Icke legt uit waarom het zo belangrijk is te gaan demonstreren juist nu. Bij de start van de demo hielden hij en vele anderen toespraken.

Interview

In een interview met David Icke, dat tijdens het schrijven van dit artikel nog op YouTube staat, doet hij een dringende oproep aan het Engelse volk om massaal te gaan demonstreren.

Heftig en bewogen onderbouwt hij zijn oproep.  Hij zegt:
“We staan op de splitsing van elk soort vrijheid en fascisme, waar de nazi’s bij in het niet vallen, vanwege zijn technologische aard. Het is belangrijk dat mensen zich realiseren dat dit geen toevallige reeks gebeurtenissen is, veroorzaakt door het een of andere virus.”

Hij voorspelde aan het begin van het jaar dat ze in de herfst zouden terugkeren met een nieuw niveau van hysterie, met nog meer draconische maatregelen.

Icke legt uit dat we hier te maken hebben met een script. Na dertig jaar onderzoek zegt hij dat te kunnen zien.

“Het script dat zich ontvouwt gaat erg ver in de tijd terug. Ze hebben de menselijke geest hierop stap voor stap voorbereid en gemanipuleerd om de bevelen van het gezag te accepteren en zich hiertegen niet te verzetten.”

Hij zegt dat de mensen die we zien demonstreren op Trafagar Square hun zelfrespect niet hebben verloren. Zij laten zich niet bedriegen door een groep psychopaten. “Zij hebben het zelfrespect om te zeggen, ik heb mijn leven onder controle en ik geef dit niet af aan een paar mensen in donkere pakken..”.

Er is 1 manier om het te stoppen

“Het is absoluut van vitaal belang dat zoveel mogelijk mensen voor hun kinderen en kleinkinderen opkomen op 21 september. Om daarmee massaal te laten zien dat mensen aan het wakker worden zijn. Mensen beginnen te zien dat het anders is dan zij verwachtten en dat de machten die hierachter zitten ook anderen zijn dan zij dachten.

 » Lees verder

Opnieuw beroep ingesteld tegen vergunning biomassacentrale Vattenfall – Climategate Klimaat

10-06-20 06:49:00,

Opnieuw beroep ingesteld tegen vergunning biomassacentrale Vattenfall biodiversiteit in binnen en buitenland opwarming van de aarde

Foto: Daarom duurzaam Diemen.

Strijd tegen rampzalig biomassaproject van Vattenfall in Diemen gaat door.

Persbericht van Mobilisation for the Environment’ (MOB).

Vattenfall, bekend van de STER reclame die met bloemenweides aangeeft te streven naar 100% duurzaamheid en die binnen één generatie fossielvrij wil zijn. Tot zover de reclame. Hoe zit het werkelijk met de duurzame ambities van Vattenfall? MOB heeft samen met Comité Schone Lucht opnieuw beroep ingesteld tegen de nieuw te bouwen biomassacentrale van Vattenfall in Diemen met een vermogen van 120 MW, de grootste biomassacentrale van Nederland. Dit keer gaat het om de natuurvergunning die onlangs is verleend door de provincie Noord-Holland. Eind vorig jaar stelden zij al een beroep in tegen de verleende omgevingsvergunning.

EASAC en SER

De centrale gaat gestookt worden op hout uit de Baltische landen, de VS en Canada, als het aan Vattenfall ligt, in plaats van het schonere en goedkopere aardgas waarop de bestaande centrale van Vattenfall nu draait. Vattenfall en de provincie blijven tegen beter weten in stug volhouden dat dit de opwarming van de aarde zal verminderen. Dit ondanks dat ruim 800 Europese wetenschappers vorig jaar nog aan de bel trokken met de conclusie dat de opwarming en dus de klimaatverandering er alleen maar door wordt versterkt. Het meest gerespecteerde wetenschappelijke orgaan van de EU (Easac) gaf vorig jaar en onlangs opnieuw zeer gedetailleerde kritiek op de Nederlandse plannen voor biomassacentrales.

Afgelopen zaterdag schreef een grote groep van bewonersorganisaties, wetenschappers en onafhankelijke milieuorganisaties uit binnen- en buitenland een brandbrief aan de SER met het dringende verzoek het kabinet te adviseren om de overheidssubsidies voor grootschalige houtverbranding per onmiddellijk af te schaffen.

Sjoemelvergunning

Het heeft lang geduurd voordat de natuurvergunning werd afgegeven. Er moest een truc worden gevonden

om het te doen lijken dat de stikstofdepositie op het Naardermeer zou gaan afnemen. Dat is gelukt. Vattenfall beweert recht te hebben op 1,2 miljoen kg NOx-emissie uit de bestaande schoorstenen.

Door een deel ervan in te leveren wordt gecompenseerd voor de extra 111.000 kg uit de biomassacentrale. Maar hoe komt Vattenfall aan die 1,2 miljoen kg rechten? Eigenlijk heel eenvoudig: door net te doen of in het verleden de beide gasketels (DM33 en DM34) samen met de vijf hulpketels 100% van de tijd in bedrijf zijn geweest.

 » Lees verder

2019 opnieuw een recordjaar voor de wereldwijde militaire uitgaven | Uitpers

27-04-20 09:55:00,

Elk jaar publiceert het Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) de data van de wereldwijde militaire uitgaven. Volgens SIPRI zijn slechts vijf landen samen goed voor 62% van de totale militaire uitgaven. Het gaat om de Verenigde Staten, China, India, Rusland en Saoedi-Arabië. Het is de eerste keer dat er zich twee Aziatische landen in de top drie bevinden.

Gemiddeld geven alle landen samen 2,2% van hun bruto binnenlands product (BBP) uit aan hun militaire apparaten wat gelijk staat aan 249 dollar per persoon. Vorig jaar bedroeg het gemiddeld jaarlijkse inkomen in Zuid-Soedan, het armste land ter wereld, 303 dollar. In Afghanistan, het op negen na armste land dat al decennia door oorlog wordt geteisterd, was het gemiddeld inkomen 544 dollar, dus slechts iets meer dan het dubbele van wat de wereld per capita besteedt aan militaire uitgaven. Of nog: tien procent van de wereldbevolking (734 miljoen mensen) moet rondkomen met minder dan 1,9 dollar per dag. Volgens de Wereldbank zal de huidige Covid-crisis er bovendien voor zorgen dat de extreme armoede sterk zal stijgen. Het is niet duidelijk of die ook een impact zal hebben op de militaire uitgaven in 2020.

De top vijf

De militaire uitgaven van de Verenigde Staten stegen met 5,3% naar een totaal van 732 miljard dollar! Het land is hiermee verantwoordelijk voor meer dan een derde (38%) van de wereldwijde militaire uitgaven. Washington besteedt 3,4% van zijn BBP aan het militaire apparaat, wat verhoudingsgewijs nog altijd minder is dan in 2010 (4,9%).

De militaire bestedingen van China stegen naar 261 miljard dollar, een groei van 5,1% ten opzichte van 2018. Ze komen overeen met 1,9% van het BBP – hetzelfde percentage als in 2018.

Met 71,1 miljard dollar -een groei van 6,8% ten opzichte van 2018- stijgt India een plaats in de lijst van landen met de grootste militaire uitgaven. De drijvende kracht achter die toename is de rivaliteit met Pakistan en China.

Rusland volgt met 65,1 miljard dollar (3,9% van het BBP), een stijging van 4,5% in vergelijking met het jaar ervoor.

Saoedi-Arabië sluit de top vijf af met 61,9 miljard dollar, wat wel een forse daling is in vergelijking met 2018 (- 16%). De daling van de Saoedische militaire uitgaven komt enigszins onverwachts omdat het land nog altijd zwaar betrokken is bij de oorlog in Jemen en sinds de drone-aanval op zijn olie-installaties zijn de spanningen met Iran nog toegenomen.

 » Lees verder