Overheid vervangt ‘onderwijs’ voor ‘bewustwording’ – Interessante Tijden

overheid-vervangt-‘onderwijs’-voor-‘bewustwording’-–-interessante-tijden

18-11-20 10:17:00,

Arie Slob met z’n slab

Via het lager onderwijs leert uw kind geen systematische kennis meer over natuur en biologie. Lesmethodes toetsen op waarde-oordelen over ‘groen’ regeringsbeleid van de Europese Commissie en de 2030 Agenda van de Verenigde Naties haar ‘duurzame ontwikkeling’. CO2- en genderpolitek is de nieuwe leeropdracht ‘Burgerschap’ van het nieuwe curriculum vanaf 2021.

SDG Doelen in Curriculum
In Bussum vond vrijdag 9 oktober het ‘Nationale Onderwijscongres’ plaats, met thema ‘duurzame ontwikkeling’. Alle onderwijsinstellingen van lager onderwijs tot universiteiten conformeren zich aan de 2030 Agenda van de Verenigde Naties, met haar 17 ‘duurzame ontwikkelingsdoelen’ (SDG’s) van CO2-politiek (SDG 13) tot Genderpolitiek (SDG 6).

Het curriculum van lagere scholen wordt met ingang van 2021 aangepast aan de eisen van deze internationalistische agenda. Educatie moet ‘bijdragen aan een duurzame wereld’ zo luidt het congresthema. ‘De talenten’ van leerlingen dienen aan dit regeringsbeleid bij te dragen.

Het Ministerie van OCW (Onderwijs) stelde middels Kamerbrief van 9 september een Curriculumcommissie in onder voorzitterschap van filosoof Roel Kuiper (Christenunie) Met onderwijskundigen moet die commissie het nieuwe Curriculum toetsen, dat vanaf 2018 is opgesteld volgens ‘Grote Opdrachten’.

Genderneutraal = 2030 Agenda

Bijvoorbeeld: Hoe de leerling zijn grote opdracht ‘Burgerschap’ invult conform de eisen van de Verenigde Naties. Het op Curriculum.nu te raadplegen voorontwerp is opgesteld door het Nationaal Expertise-instituut Leerplanontwikkeling (SVO), gefinancierd door OCW.

Onderwijs wordt ‘bewustwording’. Zo moet uw kind leren dat ‘gender’ (SDG 6) een ‘sociaal geslacht’ is, dat ‘op groepsniveau cultuurbepaald’ zou zijn. In het te keuren Curriculum komt op 26 pagina’s het woord ‘diversiteit’ 13 maal voor (SDG 10). De leerling ‘leert zich bewust worden van diversiteit’. Neutrale kennis over biologie is vervangen door een thema ‘Mens en Natuur’.

De leeropdracht is niet langer om de natuur zelf te onderzoeken. Maar om ‘ethisch verantwoorde en duurzame keuzes’ te onderzoeken bij ‘omgang met de leefomgeving’. En ‘welke krachten en machten deze keuzes bemoeilijken’.

Een waaier aan ngo’s dient De Staat
De Nederlandse en Europese overheid financieren nu reeds een waaier aan non gouvernementele organisaties (ngo’s, stichtingen) die haar politiek in het onderwijs verspreiden.

Drie ministeries dragen zorg voor die beïnvloeding, OCW, LNV en EZK. Het Ministerie van LNV financiert het onderwijsprogramma ‘Duurzaam door’ met een coöperatie ‘Leren voor Morgen’.

 » Lees verder

De overheid lijdt aan datahonger en dat kost de burger privacy

17-11-20 08:28:00,

Méér rondvliegende camera’s in de lucht, méér naar binnenkijkende camera’s langs de snelwegen en militairen die op internet kijken hoe burgers zich gedragen.

Zomaar drie nieuwsberichten van de laatste dagen die op het oog niets met elkaar te maken hebben, maar die een bredere trend markeren. De overheid dringt steeds verder het privéleven van burgers in – en gebruikt daarvoor alle technologieën die voorhanden zijn. Experimenteel of bewezen. Legaal of over de rand…

…‘Stap voor stap kruipt de overheid steeds dieper in mensen. Elke aparte stap om dat te doen lijkt redelijk, maar alles bij elkaar is de impact van al die stappen veel groter dan alle stappen opgeteld’, zegt Dennis Broeders, universitair hoofddocent veiligheid en technologie aan de Universiteit Leiden.

Hij geeft als voorbeeld function creep: technologie wordt eerst ingezet om een bepaald doel te bereiken (kentekencamera’s weren vieze auto’s uit de centra van steden) maar de technologie blijkt op den duur ook bruikbaar voor andere doeleinden (Belastingdienst gebruikt de database met kentekengegevens om te controleren of leaserijders hun auto privé gebruiken). Broeders: ‘Function creep is verweven met digitale middelen. Op een gegeven moment kan technologie nu eenmaal meer dan waar het oorspronkelijk voor was bedoeld.

Bij de Nederlandse overheid heerst volgens hem nog altijd veel ‘techno-enthousiasme.’ Is er een probleem, dan is de onmiddellijke neiging om naar een technologische oplossing te zoeken. Vooral als het veiligheid betreft. 

Hij herkent dit type overheidsdenken. ‘We hebben een nieuwe, shiny tool om het op te lossen. Vaak klinkt dat redelijk, zoals het plausibel is om met slimme camera’s appende bestuurders te pakken.’ De privacyzorgen worden geadresseerd in een wet of een regel (‘de inzet moet proportioneel zijn’). Broeders: ‘Vervolgens ziet niemand het risico van de inzet van al die technologieën en dataverzamelingen samen. Dat vind ik fascinerend.’ Dat heeft te maken met het aard van het risico. Bij een kernbom is dat duidelijk: de kans dat een ontploffing zich voordoet is nihil, maar de impact als het wel gebeurt, is gigantisch. In de digitale samenleving zit het risico overal een beetje. Privacy wordt her en der een beetje geschonden, data worden op diverse plekken verzameld en her en der is een datalek.

Broeders: ‘Maar dat het risico verspreid is, maakt het niet minder groot of ernstig. Het wordt alleen niet zo ervaren.’

Dit jaar probeerde een Kamercommissie ‘meer grip’ te krijgen op de voortdurende digitalisering.

 » Lees verder

Overheid ontvangt 1,23 miljard euro voor 5G-veiling. De economie is belangrijker dan onze gezondheid. – StralingsBewust.info

overheid-ontvangt-1,23-miljard-euro-voor-5g-veiling-de-economie-is-belangrijker-dan-onze-gezondheid-–-stralingsbewust.info

29-07-20 06:55:00,

De frequentieveiling voor 5G is afgerond en de telecomproviders hebben vandaag hun 5G-netwerken aangezet. De Nederlandse overheid ontvangt in totaal 1,23 miljard euro voor het gebruik van deze frequenties. De overheid is dus een grote belanghebbende in deze frequentieveiling. De vraag is dan ook hoe objectief de overheid is in de discussie over de gezondheidsrisico’s van 5G.

De Tweede Kamer heeft de Gezondheidsraad verzocht om advies te geven inzake de gezondheidsrisico’s van 5G, maar zij wacht vervolgens het antwoord hierop niet af en zet de deur naar 5G voortijdig volledig open. En dat terwijl er allerlei aanwijzingen zijn dat 5G wel degelijk gezondheidsrisico’s met zich meebrengt.

Daarnaast loopt het hoger beroep inzake het kort geding van Stichting Stop5GNL tegen de overheid nog steeds. Waarom wordt dit niet afgewacht? De weerstand tegen 5G bij de bevolking is sterk groeiende, gemeenten zitten nog met vele onbeantwoorde vragen en het maatschappelijke debat hierover heeft in het geheel nog niet plaats gevonden. Waarom gaat de overheid niet zorgvuldiger met onze gezondheid om? Waarom de grote haast terwijl er nog amper 5G-toepassingen zijn?

Overheid ontvangt 1,23 miljard euro van telecomproviders

De frequentieveiling van de 700-, 1400- en 2100 MHz-band ging op 29 juni van start. Dit zijn de eerste frequenties die gebruikt zullen gaan worden voor 5G. De deelnemende partijen waren zoals verwacht KPN, T-Mobile en VodafoneZiggo. De veiling duurde drie weken en werd op 21 juli afgerond. De drie marktpartijen hebben ongeveer evenveel vergunningen verkregen. In totaal ging het om 26 vergunningen die lopen tot en met 31 december 2040.

Verdeling vergunningen frequentieveiling

De Nederlandse overheid zal voor het gebruik van deze frequenties een totaalbedrag van € 1.231.717.947 ontvangen van de telecomproviders. Hiermee is de overheid dus een grote belanghebbende partij in deze frequentieveiling. Indien zou blijken dat 5G toch gezondheidsrisico’s met zich meebrengt, dan kan de overheid grote schadeclaims tegemoet zien. Niet alleen van de telecomproviders, maar ook van burgers van wie de gezondheid geschaad is.

Gezondheidsraad stelt advies over 5G weer uit

Op 5 november 2019 heeft de Tweede Kamer de Gezondheidsraad verzocht om uiterlijk in het tweede kwartaal van 2020 een advies uit te brengen over mogelijke gezondheidsrisico’s in relatie tot 5G.

 » Lees verder

Overheid.nl | Consultatie Wet deelgezag

11-07-20 08:21:00,

Dit wetsvoorstel introduceert een nieuwe vorm van gezag over een minderjarige, het deelgezag. De deelgezagdrager krijgt de bevoegdheid en verantwoordelijkheid om met de gezagdragende ouders en voogden dagelijkse beslissingen te nemen over de verzorging en opvoeding van een kind. Voor het kind biedt deelgezag meer duidelijkheid over de rol van deze derde en waarborgen voor behoud van contact met deze persoon of personen.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum

24-04-2020

Einddatum consultatie

24-05-2020

Status

Gesloten

Type consultatie

Wet

Organisatie

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Keten-ID

10927

Onderwerpen

Burgerlijk recht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Minderjarigen, gezagdragende ouders, feitelijke meerouders, voogden, stiefouders, en andere personen die nauw betrokken zijn bij de opvoeding van een kind, rechtspraak, advocatuur, scholen, medische hulpverleners.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

In de praktijk zijn naast ouders en voogden regelmatig ook anderen nauw betrokken bij de verzorging en opvoeding van een minderjarige. De positie van deze andere personen is niet altijd voldoende duidelijk. Met een wettelijke regeling van deelgezag gaat dit verbeteren.

Waarop kunt u reageren

U kunt reageren op het wetsvoorstel deelgezag en de memorie van toelichting.

Downloads
Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)

Externe bronnen

Te wijzigen regeling
Boek 1 Burgerlijk Wetboek

Bron:
wetten.overheid.nl

Te wijzigen regeling
Jeugdwet

Bron:
wetten.overheid.nl

Te wijzigen regeling
Wetboek van Burgerlijke rechtsvordering

Bron:
wetten.overheid.nl

 » Lees verder