De Nep Pandemie in cijfers – hoezo oversterfte?

de-nep-pandemie-in-cijfers-–-hoezo-oversterfte?

13-10-20 02:31:00,

Hoe het mogelijk is, dat een leugen in stand kan worden gehouden terwijl de cijfers iets geheel anders aangeven?

Dat gaat ons eenvoudige stervelingen natuurlijk geheel boven onze pet.

Toch maar even checken. Dat doen met de gegevens van het CBS, een overheidsinstelling, gefinancierd met onze belastingcentjes.

Hoeveel mensen overlijden er jaarlijks in Nederland?

Om het in verhouding te beschouwen dienen we eerst het inwonertal per jaar te noteren. Eerst het totaal, dan de 65-plussers. De percentages geven weer, wat het aandeel 65-plussers van de totale bevolking is.

2020: 17.405.000 / 2.423.000 / 13,92%

2019: 17.282.000 / 2.326.000 / 13,46%

2018: 17.181.000 / 2.264.000 / 13,18%

2017: 17.082.000 / 2.168.000 / 12,69%

2016: 16.979.000 / 2.061.000 / 12,14%

Vervolgens maken we een overzicht van het aantal overledenen tot en met week 40, met een percentage van de totale bevolking:

2020: 125.581 – 0,72%

2019: 115.366 – 0,66%

2018: 118.670 – 0,69%

2017: 114.847 – 0,67%

2016: 112.704 – 0,66%

Nu doen we de 65-plussers, de meest kwetsbare groep die specifiek door het “corona-virus” op de korrel wordt genomen, met het percentage ten opzichte van de totale 65+ bevolking:

2020: 107.728 – 4,45%

2019: 99.117 – 4,26%

2018: 102.227 – 4,52%

2017: 98.327 – 4,54%

2016: 95.684 – 4,64%

Conclusies?

Hier hebben wij eigenlijk maar één conclusie aan te verbinden. De staatsleugenaars Rutte, De Jonge en allerlei “deskundigen” kijken helemaal nergens naar. Van Rutte is bekend dat hij de ballen snapt van simpele cijfertjes. Een schoolmeester leert ook niet meer rekenen. En “deskundigen” hebben de wijsheid in pacht, dus die hoeven ook niets na te rekenen. gewone jongens en meisjes zoals wij, hebben dus geen keus.

(1) Het aandeel 65-plussers neemt in 5 jaar tijd met ongeveer 2% toe.

(2) Het sterftepercentage van die 65-plussers is 5 jaar lang ongeveer gelijk.

(3) Er is GEEN pandemie in 2020. Ook geen epidemie, hoogstens een griepgolfje.

(4) Er is uiteraard vergrijzing, maar de mensen leven zelfs nog langer.

(5) De Covidioten in Den Haag kijken uitsluitend naar absolute getallen,

 » Lees verder

Pandemie van onmenselijkheid – Een pleidooi voor een mensheid met Ego-Substance | Door Franz Ruppert | KenFM.de

pandemie-van-onmenselijkheid-–-een-pleidooi-voor-een-mensheid-met-ego-substance-|-door-franz-ruppert-|-kenfm.de

02-10-20 02:17:00,

Onderwerp of object zijn?

Een standpunt van Franz Ruppert.

Levende wezens zijn subjecten, d.w.z. ze gedragen zich ten opzichte van hun medewereld volgens hun behoeften. Een levend wezen dat honger heeft, reageert anders op het aanbod van voedsel dan een die vol is. Een levend wezen dat vreest voor zijn leven handelt anders dan een die zich veilig voelt. Dit geldt zowel voor het planten- en dierenrijk als voor de mens.

Stenen kunnen niet worden omgezet in een vrolijke opwinding met lekker eten. Je kunt ze ook niet manipuleren door ze bang te maken en te laten denken dat er binnenkort miljoenen stenen zullen sterven. Stenen zijn objecten. Daarom hoeven ze zich er niet tegen te verzetten dat ze als objecten worden behandeld, omdat ze dat niet nodig hebben.

Mobiele telefoons en computers blijven ook objecten, zelfs als ze doen alsof ze een eigen leven hebben, want ze zijn nog steeds actief, zelfs zonder onze invoeropdrachten. Ze worden echter op de achtergrond gecontroleerd door andere machines, die uiteindelijk het product zijn van de mens en dus ook van zijn behoeften.

Als levende organismen zijn wij mensen bijzonder geschikt als proefpersonen. We hebben niet alleen veel behoeften, we kunnen zelfs „ik“ zeggen. We worden niet alleen gedreven door onbewuste krachten, we hebben ook een wil. We kunnen zeggen: ik wil dit en ik wil dat niet. Zelfs het zogenaamde „transhumanisme „1 is slechts het resultaat van menselijke behoeften en de vraag rijst altijd: wat zijn deze behoeften? Menselijk, getekend door liefde en medeleven? Of onmenselijk, gemotiveerd door angst en boosheid?

Aanvallen op menselijke basisbehoeften

De Corona pandemie is een poging om ons mensen te veranderen in een kudde schijnbaar mijn- en willoze wezens. We worden gedegradeerd tot objecten, zoals dat al gebeurt met kippen of varkens in de dierlijke productie. We worden tot het absolute minimum beperkt in onze basisbehoeften door de veronderstelde coronabeschermingsmaatregelen.

Zelfs een vrije ademhaling is niet meer zonder beperkingen mogelijk. Hoesten en niezen om het lichaam te ontdoen van iets schadelijks wordt bijna als asociaal beschouwd en moet zoveel mogelijk worden onderdrukt.

 » Lees verder

Pandemie der Unmenschlichkeit – Plädoyer für eine Menschlichkeit mit Ich-Substanz | Von Franz Ruppert | KenFM.de

pandemie-der-unmenschlichkeit-–-pladoyer-fur-eine-menschlichkeit-mit-ich-substanz-|-von-franz-ruppert-|-kenfm.de

29-09-20 02:10:00,

Dieser Artikel ist auch als kostenlose MP3 für Dich verfügbar!

Download MP3

Subjekt oder Objekt sein?

Ein Standpunkt von Franz Ruppert.

Lebewesen sind Subjekte, d.h. sie verhalten sich zu ihrer Mitwelt entsprechend ihren Bedürfnissen. Ein Lebewesen, das hungrig ist, reagiert anders auf Nahrungsangebote als eines, das satt ist. Ein Lebewesen, das Angst um sein Leben hat, handelt anders als eines, das sich sicher fühlt. Das gilt für das Pflanzen- und Tierreich ebenso wie für menschliche Wesen.

Steine kann man mit leckeren Speisen nicht in eine freudige Erregung versetzen. Man kann sie auch nicht dadurch manipulieren, dass man ihnen Angst einjagt, dass bald Millionen von Steinen sterben werden. Steine sind Objekte. Sie müssen sich daher nicht dagegen wehren, wie Objekte behandelt zu werden, weil ihnen das Bedürfnis dazu fehlt.

Auch Handys und Computer bleiben Objekte, auch wenn sie uns ein Eigenleben vorgaukeln, weil sie selbst ohne unsere Eingabebefehle noch aktiv sind. Sie werden jedoch im Hintergrund von anderen Maschinen gesteuert, die letztlich das Produkt von Menschen und somit von deren Bedürfnissen sind.

Wir Menschen als lebende Organismen sind in besonderem Maße befähigt, Subjekte zu sein. Wir haben nicht nur zahlreiche Bedürfnisse, wir können sogar „ich“ sagen. Wir sind auch nicht nur von unbewussten Kräften angetrieben, sondern haben einen Willen. Wir können sagen: Das will ich und das will ich nicht. Selbst der sogenannte „Transhumanismus“1 ist nur das Ergebnis menschlicher Bedürfnisse und es stellt sich immer die Frage, welche Bedürfnisse das sind? Menschenfreundliche, geprägt von Liebe und Mitgefühl? Oder menschenverachtende, motiviert von Angst und Wut?

Angriffe auf die menschlichen Grundbedürfnisse

Durch die Corona-Pandemie wird versucht, aus uns Menschen eine Herde scheinbar ich- und willenloser Lebewesen zu machen. Wir werden zu Objekten degradiert, wie es bereits mit Hühnern oder Schweinen in der Tierproduktion getan wird. Wir werden durch die vermeintlichen Corona-Schutzmaßnahmen in unseren Grundbedürfnissen auf das Massivste beschnitten.

Noch nicht einmal das freie Atmen ist mehr uneingeschränkt möglich. Husten und Niesen, um den Körper von etwas Schädlichem zu befreien, gilt fast schon als asozial und soll möglichst unterdrückt werden.

 » Lees verder

Covid 19 pandemie: de geperfectioneerde hoax. – Viruswaarheid

covid-19-pandemie:-de-geperfectioneerde-hoax.-–-viruswaarheid

07-09-20 06:16:00,

Niets is enger dan het onbekende en onbekend moest het blijven. De wereld moest zo lang mogelijk in het duister blijven tasten over de aard en dodelijkheid van het virus.

In het begin van de Corona-’pandemie’ werden stuitende overdrijvingen gedaan door vooral Neil Ferguson en Tedros (IFR 3.4%). De eerste klap is een daalder waard in de angst-epidemie. Vervolgens werd bijna iedere dode zo persoonlijk mogelijk in beeld gebracht om de vrees onder het volk zo groot mogelijk te maken.

Kalmerende statistieken werden echter zo lang mogelijk verzwegen. Men had namelijk vrij snel gerustgesteld kunnen worden door de gemiddelde leeftijd van overlijden en de IFR. De dodelijkheid van het virus wordt namelijk uitgedrukt met de IFR, dit is het aantal doden gedeeld door het aantal besmette mensen. Het is een vrij eenvoudige formule en in principe ook niet heel ingewikkeld om te onderzoeken, het vergt alleen steekproeven waarmee je vrij snel een grove inschatting kunt maken.

Het virus werd eind december vastgesteld. Hoe kan het zijn dat het tot april-mei 2020 heeft geduurd voordat we iets konden zeggen over de IFR en de eerste informatie over steekproeven beschikbaar kwam? Op andere vlakken was men namelijk wel zeer doortastend: het Nederlandse RIVM was reeds begin januari 2020 gestart met de implementatie van diagnostiek voor SARS-CoV2. (1) Onder andere Christian Drosten en Marion-tweede golf- Koopmans hadden blijkbaar door de zeven vastgestelde Corona-patiënten in China binnen een paar dagen al door dat er een enorme Corona-pandemie zat aan te komen. (2)

Echter wat betreft de IFR leek het erop alsof alle informatie, alle discussies alle bespiegelingen op magische wijze maandenlang in het niets verdwenen op internet.  Ondergetekende kan getuigen dat slechts incidenteel een kruimel IFR-informatie beschikbaar kwam maar dat het ook vaak binnen de kortste keren weer spoorloos verdwenen was. Ook het RIVM doet hun uiterste best om de IFR zo lang mogelijk onbekend te houden. (3)

Wikipedia echter heeft een zoekfunctie over de historie van iedere webpagina waar alle wijzigingen in de tijd worden bijgehouden.

Na enig speurwerk is dit te vinden in de geschiedenis van de covid 19 pandemic website: op 25-03-2020: een IFR geschat op 0.2 % (2 x de griep en 17 x minder dan de 3.4% waar Tedros het over had).

Print screen van Website covid 19 pandemie d.d.

 » Lees verder

Pandemie zonder pandemie | Door Torsten Engelbrecht | KenFM.de

pandemie-zonder-pandemie-|-door-torsten-engelbrecht-|-kenfm.de

04-09-20 11:53:00,

In 2009 heeft de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) de pandemiedefinitie op doorslaggevende wijze afgezwakt – en de deur opengezet voor manipulatie met de pandemieterm. Uittreksel uit het boek „Virus Delusion“.

Een commentaar van Torsten Engelbrecht.

Tot begin mei 2009 stelde de WHO-website op de vraag „Wat is een pandemie?“ dat deze „gepaard ging met een enorm aantal sterfgevallen en ziekten“ (1). Maar plotseling schrapte de WHO deze tekstpassage – en slechts enkele weken later, op 11 juni, verklaarde de organisatie voor „varkensgriep“ het hoogste pandemische alarmniveau (fase 6). Zelfs op dit moment waren er volgens officiële bronnen nauwelijks „varkensgriep“-slachtoffers. De WHO heeft het publiek dus misleid, zoals blijkt uit een intern rapport (2). Met het schrappen van de tekstpassage in kwestie had zij eindelijk het idee uit haar documenten gewist dat logischerwijs met een „pandemie“ wordt geassocieerd: dat er ontelbare mensen sterven als gevolg van de pandemie. Dit maakte het ook gemakkelijk om COVID-19 tot een wereldwijde doodsoorzaak te verklaren, hoewel de wetenschappelijke basis hiervoor helemaal niet bestaat en hoewel Corona volgens de autoriteiten slechts een fractie van dit aantal sterfgevallen als gevolg van kanker, hartziekten, honger of zelfs stofdeeltjes claimt.

„De gezondheidsautoriteiten zijn in beslag genomen door een campagne van de farmaceutische bedrijven die alleen maar geld wilden verdienen met de vermeende dreiging.“

Dit citaat van Wolf-Dieter Ludwig, hoogleraar geneeskunde en voorzitter van de Duitse geneeskundige beroepsgroep, vormt vanaf oktober 2009 (3) de inleiding tot het hoofdstuk over de Mexicaanse griep in het boek „Virusmaniak“ (4). Het feit dat het zover zou kunnen komen heeft veel te maken met de winstmarges die de markt voor vaccins biedt. Het is nu opgezwollen tot 35 miljard dollar per jaar – en oligopolieachtige omstandigheden maken het mogelijk voor bedrijven om een nettowinst van exorbitante 44 dollar te behalen voor één dollar die ze investeren in vaccinatie in de 94 landen met het laagste inkomen ter wereld (5).

Grote Pharma zet druk

Het vooruitzicht op enorme winsten speelde ook een centrale rol in de zogenaamde varkensgriep (H1N1). Medio mei 2009 hebben niet minder dan 30 hooggeplaatste vertegenwoordigers van farmaceutische bedrijven een ontmoeting gehad met de toenmalige directeur-generaal van de WHO, Margaret Chan,

 » Lees verder