Petitie weermodificatie staat op 35.000 handtekeningen – De Lange Mars Plus

petitie-weermodificatie-staat-op-35.000-handtekeningen-8211-de-lange-mars-plus

22-02-19 09:02:00,

Op 22 februari 2019 staat de petitie weermodificatie en chemtrails op 35.509 ondertekenaars. Dit is op zich een prestatie te noemen omdat de Tweede Kamer tijdens debatten of in commissievergaderingen de woorden weermodificatie, chemtrails, geo-engineering, solar radiation management niet laat vallen. Maar er zijn nog meer vreemde dingen aan de hand over dit onderwerp.

Petitie

Deze petitie loopt al een aantal jaar. Het doel luidt:

“We vragen je dit burgerinitiatief te steunen door je handtekening te zetten. Met 40.000 handtekeningen zorgen we ervoor dat het sproeien van Chemtrails en weermodificatieprogramma’s besproken moeten worden in de Tweede Kamer. Wij gaan er dan van uit dat er dan serieus onderzoek komt en er getuigen gehoord kunnen worden tijdens een “parlementaire” hoorzitting en/of enquête!”

Het is onduidelijk wat de reden is, maar het aantal van 40.000 handtekeningen is nog steeds niet gehaald.

Tweede Kamer

In de Kamer wordt exact NUL keer over weermodificatie, geo-engineering of solar radiation management gesproken tijdens debatten of commissievergaderingen. Dat is op zich heel vreemd te noemen vanwege een aantal redenen.

Binnen het Internationale Recht is er namelijk een zogenaamde Weather Warfare Ban. Dit verdrag is onder andere ondertekend door Nederland, VS, Rusland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. In artikel 1 komen de ondertekenaars overeen dat ze afzien van het vijandige gebruik van weermodificatie technieken met als doel de vernietiging, het toebrengen van schade of ongeval aan andere deelnemers. Weermodificatie moet voor de Nederlandse overheid dus geen onbekende grootheid zijn.

In 1976 werd het verdrag door de Verenigde Naties geadopteerd.

Contrails

Het KNMI spreekt over vliegtuigstrepen of contrails. Dit zijn “kunstmatige wolken, veroorzaakt door de uitstoot van waterdamp door vliegverkeer.” “Hoewel vliegtuigen een aantal stoffen (zoals kooldioxide (CO2) en stikstofoxides) uitstoten door de verbranding van kerosine heeft dit weinig effect op de luchtkwaliteit voor de mens. De lucht hoog in de atmosfeer mengt zich nauwelijks met de lucht op leefniveau. Modelberekeningen en metingen bevestigen dit.”

Maar zijn deze werkelijk zo onschuldig als het KNMI dit doet voorkomen?

Volgens de Amerikaanse site climateviewer  zijn de contrail cirrus wolken zowel weermodificatie als  geoengineering solar radiation management (SRM).

 » Lees verder

Petitie – Voor het recht op dagverblijven, kleuter- en basisscholen zonder beeldschermen – Antroposofie in Europa

petitie-voor-het-recht-op-dagverblijven-kleuter-en-basisscholen-zonder-beeldschermen-8211-antroposofie-in-europa

08-11-18 08:11:00,

Netwerk “Bündnis für Humane Bildung”
Petitie aan onderwijsprofessionals in de EU
en haar lidstaten

Het bedrijfsleven en de politiek zetten grote vaart achter de digitale transformatie van de samenleving. Dit gebeurt op scholen onder het kopje “digitaal onderwijs”. De technologie die hierbij gebruikt wordt bestaat tegenwoordig uit smartphones, tablets en wifi. Onderwijs, school en het leren worden steeds meer bepaald door (media)technologie. De ondertekenaars van deze petitie zetten zich in heel Europa in voor een “Humaan Onderwijs”, d.w.z. onderwijs dat rekening houdt met het niveau en de wetmatigheden van de fysieke, mentale en spirituele ontwikkeling. De ondertekenaars beschouwen het aanbieden van uitgebreide digitale competenties natuurlijk als een essentiële taak van de school. De school heeft als doelstelling om behalve een basale kennis van digitale technologie over te brengen ook de vaardigheden aan te leren om er creatief, verantwoord en kritisch mee om te gaan. Maar-alles op zijn tijd!

Onze eis: leraren, opvoeders en ouders moeten zelf kunnen bepalen tot welke leeftijd onderwijsinstellingen beeldschermvrij zijn. Opvoeders en leerkrachten moeten zelf kunnen kiezen met welke media ze werken en les geven en of, en waarvoor, ze digitale media gebruiken als hulpmiddel. Hiervoor hebben we het recht nodig om beeldschermvrije kinderdagverblijven kleuterscholen en basisscholen te kunnen hebben. Het onderwijsbeleid doet er goed aan om afstand te nemen van de gefixeerde gedachte dat digitale techniek voor elk vak nodig is en creatieve alternatieven toe te laten waarvan de voorstanders zich allereerst op de kinderen zelf en hun dagelijkse leer- en opvoedingservaringen mogen richten.

U KUNT HIER ONDERTEKENEN

Kinderen moeten de tijd krijgen om zich te ontwikkelen, om hun dagelijkse leefwereld te veroveren met al hun zintuigen, door beweging en creatief spel (sensomotorische integratie). Het is juist dit samenspel van sensorische en motorische ervaringen in hun omgeving dat ervoor zorgt dat ze zich goed kunnen verankeren in ruimte en tijd, en dat ze zich fysiek en mentaal kunnen ontwikkelen overeenkomstig hun leeftijd.

Digitale media die te vroeg gebruikt worden remmen de ontwikkeling en brengen de wezenlijke ervaring terug tot het vegen op het scherm. Digitale media leiden tot een neurologische schijnstimulans die indruist tegen een gezonde hersenontwikkeling omdat er sprake is van weinig lichaamsbeweging, van fixatie van de ogen en van topzware ervaringen waar je niets tegen kunt doen.

 » Lees verder