Rechter verklaart klacht over windturbinepark De Monden niet ontvankelijk – Climategate Klimaat

rechter-verklaart-klacht-over-windturbinepark-de-monden-niet-ontvankelijk-–-climategate-klimaat

24-10-20 09:14:00,

Voorbij wordt gegaan aan de plicht die alle Nederlandse  bestuursorganen sinds 2001 hadden en houden om de EU richtlijnen ter bescherming van mens en milieu uit te voeren. Op alle niveaus, ook gemeenten. Ook ondernemers betrokken bij windparken, initiatiefnemers kunnen zich niet aan deze EU richtlijnen onttrekken.Er is heel veel publiciteit gegenereerd door onze juridische actie bij de civiele rechter, voor het eerst, tegen initiatiefnemers van een windturbinepark. Met die publiciteit en geholpen door raads-en statenleden is het ook onuitwisbaar op de bestuurlijke agenda gezet. Zelfs mevrouw de minister van BZK voelde zich geroepen te verklaren dat volgens haar de EU beschermingsrichtlijnen niet hoeven te worden toegepast, voorafgaand aan de besluitvorming over de Regionale Energie Strategie. Deze publiciteit en bestuurlijke aandacht hadden we niet gekregen als we de schending van de EU richtlijnen hadden laten sudderen in alleen de bestuursrechtelijke kolom, met de voorspelbare uitkomst bij de Raad van State.

Het Democratisch Energie Initiatief, Platform Storm en onze advocaat Peter de Lange hebben ontzaglijk veel inhoudelijke reacties ontvangen. Voor Platform Storm en de mensen in de Veenkoloniën is veel solidariteit gegenereerd. Er is een onomkeerbaar proces ingeleid. Ook in de advocatuur en de wetenschappelijke wereld hebben we veel tongen losgemaakt. We krijgen veel ondersteunende opinies binnen.

Met deze opinies doen we ons voordeel

In het kort geding heeft de rechter zich een inhoudelijk oordeel ontzegd met een legitimering naar de niet ontvankelijkheid op het aspect van  het collectief belang. Die zou voor Platform Storm niet goed zijn gesteld conform de nieuwe regels in het Wetboek van Rechtsvordering. Het gaat erom dat een organisatie naar de rechter kan stappen met een collectief belang, maar dat in de dagvaarding moet uitleggen DAT men een collectief belang heeft.

Dat is gebeurd. Maar de kortgedingrechter heeft een interpretatie dat dit anders geformuleerd had moeten worden.

Met deze interpretatie heeft deze rechter zich formeel weten te verschonen van de inhoudelijke beoordeling ten aanzien van de EU richtlijnen die de Nederlandse bestuursorganen categorisch niet toepassen. De inhoudelijke hoofdzaak van het kort geding is niet aan een oordeel onderworpen door deze rechter in het kort geding van 8 oktober en zijn uitspraak van 22 oktober.

Formeel aanvechten van deze uitspraak is niet aan de orde. Wel het kort geding overdoen of een andere procedure/rechtsingang kiezen.

 » Lees verder

Rechter? Het wordt steeds meer iets dat je er bij doet | Wynia’s Week

rechter?-het-wordt-steeds-meer-iets-dat-je-er-bij-doet-|-wynia’s-week

19-09-20 08:22:00,

Minister Grapperhaus heeft met zijn bordesscene veel duidelijk gemaakt. Ik durf de stelling wel aan dat hij zonder paparazzi nog geen seconde spijt zou hebben gehad van zijn feestje zodat zijn krokodillentraantje ons bespaard was gebleven.

Tenslotte waren er ‘nieuwe’ foto’s voor nodig om de arrogantie en brutaliteit aan te tonen waarmee Grapperhaus c.s. omgaan met regels, principes en grote woorden. Want zo gemakkelijk krijg je de advocaat niet uit de minister. Al was het wel even wennen voor hem dat hij niet in een gesloten rechtszaal maar in de schijnwerper van de publiciteit door de mand viel.

En zo ontkwam Grapperhaus er niet aan, om in ieder geval voor de vorm het zwaar aangezette berouw na de zonde te etaleren. Iedereen verdient tenslotte een tweede kans. Tot nu toe werkt het. Want al vindt heel Nederland, inclusief de oud-president van de Hoge Raad Geert Corstens dat hij niet meer geloofwaardig kan functioneren: de advocaat in Grapperhaus weet het beter. Ik kan me overigens niet herinneren dat Corstens zelf ooit iets vond van de geloofwaardigheid van sommige rechters.

Onderkoning van de Zuidas

Grapperhaus werd als advocaat al de onderkoning van de Amsterdamse Zuidas genoemd. Het probleem met dat soort koningen is dat ze volledig losgezongen zijn van de wereld buiten hun glazen kantoortorens en rechtszalen. Dat geldt voor veel juristen met een toga. Sterker nog, om die wereldvreemdheid en eenkennigheid tegen te gaan werd het vervullen van nevenfuncties van rechters en officieren van justitie zelfs aangemoedigd. De gedachte daarachter is dat ze dan ook eens onder de gewone mensen komen en weten wat zich op straat allemaal afspeelt.

Hoewel….ik ben nog nooit een rechter tegengekomen met een onbezoldigde bestuursfunctie bij de plaatselijke zaterdagmiddag amateurs 4e klasse VOGG (Voetbal Ons Groot Genoegen). En ook in een hospice, buurtvereniging of als vrijwilliger bij een verpleegtehuis, de politie of brandweer kom je weinig magistraten tegen, tenzij ze dat soort bijbaantje ook jarenlang verzwegen.

De bijbaantjes in de kunst- en cultuursector waar je prettig op niveau van gedachten te wisselen met het gewone volk doen het wel goed. Net als de dik betaalde, tijdrovende baantjes in die eindeloze Nederlandse zee aan klachten-, verzoek-, geschillen- en bezwaarschriftencommissies. Maar favoriet zijn nog steeds verzwegen en goed betaalde bijbanen in het juridische opleidingscircuit.

Klef: de rechter en de advocaat

Zo bleek onlangs dat in de rechtbank Oost Brabant senior rechter Twan Bennenbroek verzwegen had dat hij betaalde cursussen gaf bij de VEAN,

 » Lees verder

Rechter Hammerstein over Viruswaarheid: “inhoudsloos geblaat” – Viruswaarheid

rechter-hammerstein-over-viruswaarheid:-“inhoudsloos-geblaat”-–-viruswaarheid

05-08-20 03:10:00,

Door mr. Jeroen Pols

Voormalig raadsheer van de Hoge Raad Fred Hammerstein publiceerde maandag in NRC Next een opinie over het onlangs tegen Viruswaarheid gewezen vonnis. Hammerstein prijst de rechter en noemt het vonnis “om in te lijsten”. “De schreeuwers in de samenleving verdienen geen steun.” De rechtspraak heeft volgens hem juist gehandeld en voorkomt met dit vonnis dat het gezag van de overheid ondermijnd wordt. Deze rechter toont met zijn mening de teloorgang van de rechterlijke onafhankelijkheid.

Een rechter is voor het leven benoemd. Ook van Hammerstein mag daarom verwacht worden aan waarheidsvinding te doen alvorens te oordelen. De rechterlijke waardigheid vereist ook een terughoudendheid bij het doen van uitlatingen. De raadsheer hanteert echter de feitenvrije retoriek van de staat als toetsingskader en doet vervolgens polariserende uitspraken over Viruswaarheid. 

Mediaberichten

Zo weet Hammerstein zeker dat zonder de maatregelen de ramp niet te overzien zou zijn geweest. Hij leidt dit af uit de situatie in de VS, Brazilië en Mexico. De oud-raadsheer baseert zich in zijn meningsvorming kennelijk uitsluitend op mediaberichten.   

Viruswaarheid betwist in de dagvaarding op basis van feiten en goed onderbouwde argumenten namelijk dat COVID-19 de potentie heeft om de samenleving te ontwrichten en stelt op basis daarvan de proportionaliteit van de maatregelen ter discussie. Het doel van de procedure was juist om een inhoudelijk debat op feiten en waarheidsvinding te voeren buiten de feitenvrije mediaberichtgeving.

Het ligt vervolgens op de weg van de staat om aan te tonen dat het nemen van maatregelen op basis van de beschikbare kennis gerechtvaardigd is. Ook kan de staat inzichtelijk maken welke afwegingen aan de besluiten ten grondslag liggen. De staat doet dit niet. Ook niet nadat de maatregelen al bijna vijf maanden een verwoestend spoor door onze samenleving trekken.

Lapmiddelen

De raadsheer leert verder uit het vonnis dat ook fundamentele rechten van burgers beperkt kunnen worden in tijden van crisis. De verordeningen zijn volgens Hammerstein dan wel “lapmiddelen”, maar de rechter gunt de overheid de tijd om met wetgeving een meer solide basis aan te brengen. 

Dit is opmerkelijk. Onze overheid heeft helemaal geen lapmiddel nodig om in een uitzonderingstoestand grondrechten in te perken. Daarvoor biedt artikel 103 Grondwet namelijk een goed afgewogen noodprocedure waarbij de Staten-Generaal het laatste woord heeft.

 » Lees verder

Rechter bevrijdt Zuid-Afrika van COVID-19-regime – Viruswaanzin

rechter-bevrijdt-zuid-afrika-van-covid-19-regime-–-viruswaanzin

06-07-20 08:40:00,

“Geen pandemische uitzondering op fundamentele mensenrechten”

Door mr. Jeroen Pols

Rotterdam – 5 juli 2020 – Het Zuid-Afrikaanse hof van beroep in Pretoria veegt met haar uitspraak van afgelopen dinsdag alle coronamaatregelen van tafel. Zuid-Afrika is na drie maanden bevrijd van grondrechtinperkingen in een omvang die het land sinds het einde van de Apartheid niet meer heeft gekend.  “De door de grondwet gewaarborgde individuele rechten verdwijnen immers niet tijdens een crisis op het gebied van de volksgezondheid”, aldus rechter N. Davis in zijn oordeel. Er is geen hoger beroep toegelaten tegen de uitspraak.

De rechter tilt in zijn uitspraak zwaar aan het ontbreken van elke proportionaliteits- en subsidiariteitstoets van de maatregelen. De Zuid-Afrikaanse grondwet vereist namelijk dat een assessment gemaakt wordt van de evenredigheid in van het belang en de gevolgen van de inperking van grondrechten. Daarbij moet onderzocht worden of het beoogde doel ook met minder ingrijpende middelen bereikt kan worden.  “Een zorgzame staat die levens wil redden en een zorgvuldige analyse doorvoert, zou gekozen hebben om te focussen op de meest kwetsbare mensen met onderliggende gezondheidsproblemen en zwakke immuunsystemen zoals ouderen”, aldus Davis.

Grondrechten ook tijdens noodtoestand beschermd

Het vonnis benadrukt dat de rechterlijke noodzaak om de inperking van fundamentele rechten tijdens deze COVID-19-crisis te corrigeren, zich niet beperkt tot Zuid-Afrika. De rechter wijst in het bijzonder naar de uitspraak in Wisconsin waar de gouverneur met noodverordeningen een algemeen reisverbod en tal van bedrijfstakken sloot en daarmee de grenzen van haar bevoegdheden overschreed. De rechter daar benadrukte dat de door de grondwet beschermde individuele mensenrechten altijd van kracht zijn en deze ten alle tijden de bevoegdheden van de regering beperken. “Er bestaat geen pandemische uitzondering op de fundamentele vrijheden die door de grondwet zijn gewaarborgd”, aldus de rechter. Davis wees erop dat de grondwet bepaalt op welke wijze tijdens een noodtoestand rechten beperkt kunnen worden en op welke wijze het parlement dit controleert. Deze weg  heeft de Zuid-Afrikaanse regering niet bewandeld.

Identieke situatie in Nederland

In het kort geding van Viruswaanzin tegen de Nederlandse Staat zijn identieke gronden aangevoerd tegen de noodverordeningen. De regering heeft nimmer onderbouwd welke belangenafwegingen gemaakt zijn tussen de gevolgen van de desastreuze maatregelen en het doel. Ook is nooit een onderbouwing gegeven of er minder ingrijpende alternatieve scenario’s  in overweging genomen zijn.

 » Lees verder