Rechter erkent schadelijkheid en onbewezen werking mondkapjes, maar handhaaft mondkapjesplicht op scholen

15-02-21 01:42:00,

Door Karel Beckman: De stichting Ik-wil-gewoon-naar-school, die door Ademvrij.NU wordt ondersteund, is zwaar teleurgesteld door het vonnis van de rechtbank in Den Haag op 11 februari in het kort geding tegen de mondkapjesplicht op middelbare scholen. De stichting wijst erop dat de rechter erkent dat “hard sluitend wetenschappelijk bewijs over het precieze effect van mondkapjes niet voorhanden is en dat het (langdurig) dragen van een mondkapje (enige) schadelijke gevolgen kan hebben”, maar dat desalniettemin de mondkapjesplicht is gerechtvaardigd.

“Ondanks deze overwegingen is de rechter dus toch tot haar afwijzing gekomen. Wij vinden dit zeer bedenkelijk en zijn ontzettend teleurgesteld in deze uitspraak, mede omdat het aantoont dat onze rechtstaat geen bescherming meer biedt aan onze kinderen,” stelt de stichting. “Deze ongefundeerde afwijzing sterkt ons alleen maar in de overtuiging dat wij moeten strijden voor onze kinderen.”

Hoe is de rechter tot het vonnis gekomen? De stichting, schrijft de rechtbank, heeft ten eerste aangevoerd dat de regeling “onmiskenbaar onverbindend” is, want “in strijd met diverse fundamentele grondrechten.” De advocaat van de stichting redeneert dat “beperkingen op grondrechten steeds herleidbaar [moeten] zijn tot een specifieke wet in formele zin. De Regeling is geen wet in formele zin, maar een ministeriële regeling. De beperking op grondrechten is niet noodzakelijk en niet evenredig.”

Ten tweede redeneert de stichting dat “het dragen van mondkapjes [er niet aan bijdraagt] om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, althans dat is niet bewezen. Vast staat juist dat het dragen van mondkapjes zowel fysiek als psychisch schadelijk is.”

Een acute crisissituatie

De rechter wijst beide argumenten af.

Wat betreft de onverbindend verklaring, vanwege schending van de grondrechten, volgt de rechtbank de volgende redenatie.

De Regeling, stelt de rechter, “is onderdeel van het beleid van de Staat om al dan niet bepaalde maatregelen te treffen ter bestrijding van het coronavirus. De verspreiding van het coronavirus heeft geleid tot een acute crisissituatie in Nederland. De Staat heeft in dergelijke situaties een grote mate van (beleids)vrijheid bij het nemen van maatregelen door middel van de inzet van bestuurlijke en juridische middelen. De besluiten die het kabinet in dit kader neemt, zijn voortdurend onderwerp van politiek debat en afwegingen op dit gebied behoren bij uitstek tot het domein van de uitvoerende macht.

 » Lees verder

Rechter: ‘MH17 doofpot/files moeten open’!

12-02-21 09:32:00, x
x Rechter: ‘MH17 doofpot/files moeten open’!

2021 © WantToKnow.nl/be

x

De rechtbank in Utrecht deed deze week uitspraak inzake een WOB-verzoek gedaan door RTL-nieuws, inzake de niet-gepubliceerde MH17-files, die de regering Rutte achter meent te mogen houden. Binnen zes weken na deze uitspraak dient Grapperhaus, als de Minister van Justitie, toe te lichten, waarom de regering weigert deze passages te delen met RTL Nieuws. Pas dán kan de rechtbank beoordelen of de argumenten, op basis waarvan de geheimhouding plaatsvindt, terecht zijn.

Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid moet beter uitleggen volgens de rechter, wáárom een paar passages uit documenten over de vliegramp met vlucht MH17 niet openbaar gemaakt kunnen worden.. Daarnaast had RTL Nieuws haar twijfels met de rechtbank gedeeld, of het Ministerie van Justitie, wel ‘goed genoeg heeft gezocht naar relevante stukken’. Maar in haar vonnis, kon de bestuursrechter daarin niet meegaan; volgens het vonnis, ‘bestaat geen aanleiding te twijfelen aan de inspanningen om in het MH17-archief nauwkeurig te hebben gezocht.’

De regering Rutte terug gefloten via dit vonnis!
RTL Nieuws had met een beroep op de Wet openbaarheid bestuur (Wob) in eerste instantie een poging gedaan, MH17-documenten openbaar te laten maken. Maar de overheid had dat verzoek deels afgewezen, waarbij ook nog eens documenten die wél ter beschikking werden gesteld, volledig onleesbaar werden gemaakt. Je zou haast zeggen, ‘conform het beleid van de regering Rutte én de ‘Rutte-doctrine’. Hierbij ging/gaat het om MH17-documenten, waarin correspondentie zit van onder meer de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV), de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD).

Het MH17-politieke spel van Rutte word in het buitenland als ‘leugenachtig’ gekarakteriseerd..! Op z’n vriendelijkst als ‘onvolledig’.. Kijk eens naar de niet mis te verstane woorden van de oud-premier van Maleisië hieronder..!

Nadat de rechtbank deze stukken wél heeft ingezien, teneinde te kunnen bepalen of het ministerie terecht delen zwart heeft gemaakt of documenten terecht achterhield is er dan nu de uitspraak. Officieel verwoordt: ‘De rechtbank is van oordeel dat de minister voor een aantal documenten meer uitleg moet geven waarom bepaalde passages niet openbaar zijn gemaakt’. Het betreft een document van de NCTV aan de AIVD, MIVD en de politie, een intern verslag en een dreigingsanalyse voor luchthavens.

 » Lees verder

Rechter in het Franse departement Ariège verklaart mondmaskerplicht illegaal. – Viruswaarheid

07-01-21 10:02:00,

Ook in Frankrijk heeft een regionale rechtbank een vonnis uitgesproken dat de maatregelen, in dit geval het verplicht dragen van mondkapjes, ingaat tegen fundamentele grondrechten. Net als eerder in Portugal en ook recent nog in Bosnië en Herzogovina durft ook hier een rechter het aan om recht te spreken met grondrechten in ogenschouw en de burgers terecht te beschermen tegen de willekeur aan maatregelen die zonder onderbouwing, te pas en te onpas over de bevolking worden uitgestrooid.

Viruswaarheid ziet dat steeds meer rechters er niet meer omheen kunnen en hoopt dat iedere overwinning een aanzet is voor rechters om te doen wat juist is. Zonder politieke druk, onafhankelijk, en zonder angstpsychose de wet gebruiken daar waarvoor deze bedoeld is. De burger te beschermen tegen willekeur en onkunde. Lees verder op:

Ariège. Het departementale besluit dat het dragen van mondmaskers in het hele departement oplegt, wordt als illegaal beschouwd

De administratieve rechtbank van Toulouse heeft donderdag 24 december 2020 de onwettigheid van het besluit van het departement Ariège uitgesproken dat het dragen van een mondmasker verplichtte in het hele departement.

Het is een harde klap voor de nieuwe prefect van Ariège. Sylvie Feucher, die net benoemd werd tot staatsvertegenwoordigster in het departement, tijdens de gezondheidscrisis, had de dag na haar aankomst, op 15 december 2020, een besluit uitgevaardigd dat het dragen van mondkapjes in openbare ruimten in het hele departement verplicht stelde. Maar de administratieve rechtbank van Toulouse heeft zojuist op donderdag 24 december de onwettigheid van haar beschikking bekend gemaakt. Een uitleg volgt.

Ter rechtvaardiging van haar beslissing beroept de staatsvertegenwoordiger zich, aldus de administratieve rechtbank, op het decreet van 29 oktober 2020 dat de prefect in het kader van de noodtoestand op het gebied van de volksgezondheid machtigt om het dragen van het sanitaire masker verplicht te stellen “wanneer de plaatselijke omstandigheden dit vereisen”. Zij had daarom een besluit uitgevaardigd dat tot 20 januari 2021 de verplichting oplegt om een sanitair masker te dragen in de gehele openbare ruimte van het departement, aan personen van 11 jaar en ouder en, voor zover mogelijk, aan kinderen van 6 tot 10 jaar, behalve wanneer zij fysieke of sportieve activiteiten uitoefenen».

“Schending van een fundamentele vrijheid”

Bij dit geval van “ernstige en kennelijk onrechtmatige inbreuk op een fundamentele vrijheid”,

 » Lees verder

Rechter verklaart klacht over windturbinepark De Monden niet ontvankelijk – Climategate Klimaat

24-10-20 09:14:00,

Voorbij wordt gegaan aan de plicht die alle Nederlandse  bestuursorganen sinds 2001 hadden en houden om de EU richtlijnen ter bescherming van mens en milieu uit te voeren. Op alle niveaus, ook gemeenten. Ook ondernemers betrokken bij windparken, initiatiefnemers kunnen zich niet aan deze EU richtlijnen onttrekken.Er is heel veel publiciteit gegenereerd door onze juridische actie bij de civiele rechter, voor het eerst, tegen initiatiefnemers van een windturbinepark. Met die publiciteit en geholpen door raads-en statenleden is het ook onuitwisbaar op de bestuurlijke agenda gezet. Zelfs mevrouw de minister van BZK voelde zich geroepen te verklaren dat volgens haar de EU beschermingsrichtlijnen niet hoeven te worden toegepast, voorafgaand aan de besluitvorming over de Regionale Energie Strategie. Deze publiciteit en bestuurlijke aandacht hadden we niet gekregen als we de schending van de EU richtlijnen hadden laten sudderen in alleen de bestuursrechtelijke kolom, met de voorspelbare uitkomst bij de Raad van State.

Het Democratisch Energie Initiatief, Platform Storm en onze advocaat Peter de Lange hebben ontzaglijk veel inhoudelijke reacties ontvangen. Voor Platform Storm en de mensen in de Veenkoloniën is veel solidariteit gegenereerd. Er is een onomkeerbaar proces ingeleid. Ook in de advocatuur en de wetenschappelijke wereld hebben we veel tongen losgemaakt. We krijgen veel ondersteunende opinies binnen.

Met deze opinies doen we ons voordeel

In het kort geding heeft de rechter zich een inhoudelijk oordeel ontzegd met een legitimering naar de niet ontvankelijkheid op het aspect van  het collectief belang. Die zou voor Platform Storm niet goed zijn gesteld conform de nieuwe regels in het Wetboek van Rechtsvordering. Het gaat erom dat een organisatie naar de rechter kan stappen met een collectief belang, maar dat in de dagvaarding moet uitleggen DAT men een collectief belang heeft.

Dat is gebeurd. Maar de kortgedingrechter heeft een interpretatie dat dit anders geformuleerd had moeten worden.

Met deze interpretatie heeft deze rechter zich formeel weten te verschonen van de inhoudelijke beoordeling ten aanzien van de EU richtlijnen die de Nederlandse bestuursorganen categorisch niet toepassen. De inhoudelijke hoofdzaak van het kort geding is niet aan een oordeel onderworpen door deze rechter in het kort geding van 8 oktober en zijn uitspraak van 22 oktober.

Formeel aanvechten van deze uitspraak is niet aan de orde. Wel het kort geding overdoen of een andere procedure/rechtsingang kiezen.

 » Lees verder

Rechter? Het wordt steeds meer iets dat je er bij doet | Wynia’s Week

19-09-20 08:22:00,

Minister Grapperhaus heeft met zijn bordesscene veel duidelijk gemaakt. Ik durf de stelling wel aan dat hij zonder paparazzi nog geen seconde spijt zou hebben gehad van zijn feestje zodat zijn krokodillentraantje ons bespaard was gebleven.

Tenslotte waren er ‘nieuwe’ foto’s voor nodig om de arrogantie en brutaliteit aan te tonen waarmee Grapperhaus c.s. omgaan met regels, principes en grote woorden. Want zo gemakkelijk krijg je de advocaat niet uit de minister. Al was het wel even wennen voor hem dat hij niet in een gesloten rechtszaal maar in de schijnwerper van de publiciteit door de mand viel.

En zo ontkwam Grapperhaus er niet aan, om in ieder geval voor de vorm het zwaar aangezette berouw na de zonde te etaleren. Iedereen verdient tenslotte een tweede kans. Tot nu toe werkt het. Want al vindt heel Nederland, inclusief de oud-president van de Hoge Raad Geert Corstens dat hij niet meer geloofwaardig kan functioneren: de advocaat in Grapperhaus weet het beter. Ik kan me overigens niet herinneren dat Corstens zelf ooit iets vond van de geloofwaardigheid van sommige rechters.

Onderkoning van de Zuidas

Grapperhaus werd als advocaat al de onderkoning van de Amsterdamse Zuidas genoemd. Het probleem met dat soort koningen is dat ze volledig losgezongen zijn van de wereld buiten hun glazen kantoortorens en rechtszalen. Dat geldt voor veel juristen met een toga. Sterker nog, om die wereldvreemdheid en eenkennigheid tegen te gaan werd het vervullen van nevenfuncties van rechters en officieren van justitie zelfs aangemoedigd. De gedachte daarachter is dat ze dan ook eens onder de gewone mensen komen en weten wat zich op straat allemaal afspeelt.

Hoewel….ik ben nog nooit een rechter tegengekomen met een onbezoldigde bestuursfunctie bij de plaatselijke zaterdagmiddag amateurs 4e klasse VOGG (Voetbal Ons Groot Genoegen). En ook in een hospice, buurtvereniging of als vrijwilliger bij een verpleegtehuis, de politie of brandweer kom je weinig magistraten tegen, tenzij ze dat soort bijbaantje ook jarenlang verzwegen.

De bijbaantjes in de kunst- en cultuursector waar je prettig op niveau van gedachten te wisselen met het gewone volk doen het wel goed. Net als de dik betaalde, tijdrovende baantjes in die eindeloze Nederlandse zee aan klachten-, verzoek-, geschillen- en bezwaarschriftencommissies. Maar favoriet zijn nog steeds verzwegen en goed betaalde bijbanen in het juridische opleidingscircuit.

Klef: de rechter en de advocaat

Zo bleek onlangs dat in de rechtbank Oost Brabant senior rechter Twan Bennenbroek verzwegen had dat hij betaalde cursussen gaf bij de VEAN,

 » Lees verder