“Spoedwet” betekent einde van de rechtsstaat – wet normaliseert noodtoestand | Stichting Vaccin Vrij

28-10-20 08:38:00,

Dinsdag 27 oktober is een donkere dag in de Nederlandse geschiedenis. De spoedwet is door de Eerste Kamer geloodst, en de democratie is officieel omver geworpen. De horeca, de zorg, het onderwijs, en onze cultuur krijgen allemaal een (dood)klap in de strijd tegen een virus dat naar alle waarschijnlijkheid alweer is gemuteerd zoals dat gebruikelijk is bij virussen. Slechts enkele politici krijgen buitenproportionele macht om onze vrijheden in te perken.

Hoe het zover heeft kunnen komen in onze “vrije rechtsstaat” is het onderwerp waar wij een volgend artikel aan zullen wijden. In dit blog willen we nog eens de ernst en de effecten van deze wet onder uw aandacht brengen. Mr. Jeroen Pols van viruswaarheid heeft een artikel geschreven dat op 23 oktober op de site van viruswaarheid is gepubliceerd en in kaart brengt wat de effecten van de spoedwet zijn op het terugdringen van onze vrijheid. Met toestemming nemen wij het integraal over.

“Spoedwet” betekent einde van de rechtsstaat – Wet normaliseert “noodtoestand”

Door mr. Jeroen Pols

Rotterdam – 23 oktober 2020 – De boete voor illegaal knuffelen met grootmoeder daalde van 435 naar 95 euro. Ook mag de Tweede Kamer zich uitspreken over voorgenomen maatregelen. De minister kan zonder toestemming van het parlement de looptijd met telkens drie maanden in plaats van zes maanden verlengen. GroenLinks ging om. Een vergissing, want ook de omgebouwde wet luidt het einde van de rechtsstaat in.

De regering stuurde het gewijzigde wetsvoorstel op 13 oktober naar de Eerste Kamer. De regeling biedt een juridische basis voor “een samenleving waarin het houden van afstand en andere gedragsvoorschriften van groot belang zijn.” De ministers stellen dat de wet een versterking van de democratische legitimatie betekent en een betere bescherming van grondrechten tegenover de bestaande praktijk. Dat mag zo zijn, maar is de huidige situatie de maat der dingen geworden? Vergeleken met de situatie vóór corona is en blijft het wetsvoorstel een gedrocht dat geen plaats heeft in een democratische rechtsstaat.

Normerende werking

De regering erkent dat de maatregelen “een abnormaal karakter” hebben en buiten crisistijd niet voorstelbaar zijn. De maatregelen hebben volgens haar een normerende werking en zijn bedoeld om een gedragsverandering te bewerkstelligen. Het is des te opmerkelijker dat de regering geen enkel uitzicht biedt op een einde aan deze situatie.

 » Lees verder

“Spoedwet” betekent einde van de rechtsstaat – Viruswaarheid

25-10-20 04:29:00,

Wet normaliseert “noodtoestand” 

Door mr. Jeroen Pols

Rotterdam – 23 oktober 2020 – De boete voor illegaal knuffelen met grootmoeder daalde van 435 naar 95 euro. Ook mag de Tweede Kamer zich uitspreken over voorgenomen maatregelen. De minister kan zonder toestemming van het parlement de looptijd met telkens drie maanden in plaats van zes maanden verlengen. GroenLinks ging om. Een vergissing, want ook de omgebouwde wet luidt het einde van de rechtsstaat in.

De regering stuurde het gewijzigde wetsvoorstel op 13 oktober naar de Eerste Kamer. De regeling biedt een juridische basis voor “een samenleving waarin het houden van afstand en andere gedragsvoorschriften van groot belang zijn.” De ministers stellen dat de wet een versterking van de democratische legitimatie betekent en een betere bescherming van grondrechten tegenover de bestaande praktijk. Dat mag zo zijn, maar is de huidige situatie de maat der dingen geworden? Vergeleken met de situatie vóór corona is en blijft het wetsvoorstel een gedrocht dat geen plaats heeft in een democratische rechtsstaat.

Normerende werking

De regering erkent dat de maatregelen “een abnormaal karakter” hebben en buiten crisistijd niet voorstelbaar zijn. De maatregelen hebben volgens haar een normerende werking en zijn bedoeld om een gedragsverandering te bewerkstelligen. Het is des te opmerkelijker dat de regering geen enkel uitzicht biedt op een einde aan deze situatie. “Niet langer dan noodzakelijk”, is namelijk een rekbaar begrip. Uit de toelichting bij de wet is af te leiden dat deze situatie voor de lange termijn voortduurt. Het tijdelijke wordt daarmee het “nieuwe normaal.”

Criterium

De ministers mogen de bevoegdheden uitsluitend gebruiken “voor zover dit noodzakelijk is ter bestrijding van de epidemie of de directe dreiging daarvan.”  Maar wanneer is er sprake van een epidemie of een directe dreiging? Waar voor de griep een exacte definitie voorligt, ontbeert dit wetsvoorstel elk criterium. Daarmee is er sprake van een epidemie of dreiging daarvan “als de minister dat zo vindt.”

Dit is een ernstige tekortkoming. Wanneer een noodsituatie inperking van grondrechten rechtvaardigt, moet het beleid gericht zijn op een zo spoedig mogelijk herstel van die grondrechten. Het vaststellen van concrete criteria is daarbij onmisbaar. Dat streven naar normaliteit ontbreekt hier. De bevolking wordt met dit wetsvoorstel blootgesteld aan de willekeur van beleidsmakers. Dat past niet in een rechtsstaat.

 » Lees verder

4 sept demo Den Haag: Stop de spoedwet! Red de Grondwet!

03-09-20 08:04:00,

Moeten we alweer de straat op?
Ja, het moet echt, want het is menens.

Morgen begint de Kamer met een hoorzitting over de Tijdelijk wet maatregelen COVID-19 (Kamerstuk 35526) en vrij snel daarna volgt het debat.

Daarom moeten we morgen opnieuw naar Den Haag komen en luidkeels opkomen voor één van onze grootste waarden: onze vrijheid.

Deze wet is een gruwel

Een greep uit de inhoud:

* De 1,5 meterregel wordt wettelijk vastgelegd. Eén van de bizarre consequenties daarvan is dat het voortaan verboden is elkaar een hand te geven. Wie dat wel doet riskeert een boete van honderden euro’s plus een strafblad, met alle gevolgen van dien.

* De minister van VWS (momenteel Hugo de Jonge) mag op eigen gezag – dat wil zeggen zonder de Kamer vooraf te raadplegen – complete bedrijfssectoren, scholen, verpleeghuizen, gebouwen, openbare plaatsen, gebieden en inrichtingen sluiten.

* Hij mag mag naar believen demonstraties, vergaderingen en manifestaties verbieden.

* En er is verder een zogeheten vangnetbepaling die inhoudt dat de minister ook maatregelen mag nemen in gevallen waarin deze wet niet voorziet. Dit kan bijvoorbeeld een opstap zijn naar gedwongen vaccinaties, gedwongen quarantaines en gedwongen coronatesten.

* Op overtreding de maatregelen komen bizar hoge boetes te staan.

Kortom, deze wet geeft de minister dictatoriale bevoegdheden.

Schokkend

Staatsrechtgeleerden, juristen en privacybeschermers maken gehakt van het wetsontwerp, maar desondanks gaat de Kamer er in volle vaart mee verder.

Het is schokkend om te zien dat de meeste, zo niet alle maatregelen in deze wet indruisen tegen de letter en de geest van de Grondwet en dat de wet desondanks serieus in behandeling wordt genomen.

Als deze wet wordt aangenomen – en tot nu toe wijst veel in die richting – zal er iets fundamenteel veranderen in onze samenleving. Dit Kabinet verliest dan zijn legitimiteit. Dat is logisch, want je kunt geen loopje nemen met de Grondwet.

Rode draad: aanval op menselijk DNA

Er is nog een andere reden om je tot het uiterste te verzetten tegen deze wet en soortgelijke wetten die er nog aan zitten te komen.

 » Lees verder

Nog een keer de Spoedwet of Tijdelijke wet maatregelen COVID-19

19-08-20 04:36:00,

De Tweede Kamer behandelt vanaf 20 augustus al de Spoedwet. De coalitiepartners VVD, D66, CU en CDA samen met GroenLinks en SGP hebben hiervoor gekozen. Zij vormen niet alleen een meerderheid in de Tweede maar ook in de Eerste Kamer. De enige die deze wet nog kan tegenhouden zal de Koning zijn.

Nederlanders houden de adem in, voor zover zij tenminste op de hoogte zijn van de inhoud van het wetsvoorstel. Heel veel mensen blijken niet te weten wat er in een moordend tempo gaande is.

Wel zorgen de reguliere media ervoor dat het angstvuur blijft branden. Dagelijks circuleren allerlei cijfers over besmettingen met mogelijk covid-19. De tijd van de dagelijkse rapportage over mogelijke overlijdens AAN covid-19 zij voorbij. En de IC-opnames lijken er ook niet meer toe te doen (omdat deze cijfers schommelen rond nul).

Desondanks zet het parlement alles op alles, om naar het lijkt de eerste dictatuur die ons land ooit heeft gekend uit te gaan rollen. Met als dictator de Volksgezondheidsminister De Jonge met bijna onbeperkte bevoegdheden om alles te doen wat hij nodig acht in het belang van de volksgezondheid.

Behandeling coronawetsvoorstel

Het wetsvoorstel Tijdelijk wet maatregelen COVID-19 (Kamerstuk 35526) is op 13 juli naar de Kamer en is volgens Wim Voermans strijdig met de Grondwet. De professor schrijft “… doet het voorkomen alsof de Kamers bevoegdheid krijgen om mee te praten over de inhoud van ministeriële regels, maar niets is minder waar; ze krijgen helemaal niks – de grondwettelijke bevoegdheid tot amendement wordt ze via een machtigingsconstructie onthouden, en moties maken mochten ze de hele tijd al, ook over die noodverordeningen.”

En schrijft hij verder in zijn blog “Dit wetsvoorstel geeft de Kamers niet meer dan postbezorging… en ontneemt het grondwettelijke amendementsrecht en de tijd en rust om ordentelijk en inhoudelijk te debatteren over de inhoud van heel ingrijpende maatregelen.”

Aanvankelijk zou op 9 september 2020 de Kamer de procedure vaststellen voor de behandeling van de Tijdelijke Wet maatregelen (Bron). De coalitiepartijen hebben blijkbaar haast nu de behandeling al op 20 augustus om 14 uur een aanvang neemt.

Enkele belangrijke bezwaren

De wet is een gevaar voor de grondrechten

– de anderhalve meter-maatregel wordt vastgelegd

– Minister krijgt bevoegdheid om zonder instemming van het parlement hele bedrijfssectoren,

 » Lees verder

Nog een keer de Spoedwet, Noodwet of Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 – De Lange Mars plus

18-08-20 09:51:00,

Foto R. Vellekoop ingang Binnenhof

De Tweede Kamer behandelt op 20 augustus al de Spoedwet. De coalitiepartners VVD, D66, CU en CDA samen met Groen Links en SGP hebben hiervoor gekozen. Zij vormen niet alleen een meerderheid in de Tweede maar ook in de Eerste Kamer. De enige die deze wet nog kan tegenhouden zal de Koning zijn. Nederland houdt de adem in, voor zover zij tenminste op de hoogte zijn van de inhoud van het wetsvoorstel. Heel veel mensen blijken niet te weten wat er in een moordend tempo gaande is.

Wel zorgen de reguliere media ervoor dat het angstvuur blijft branden. Dagelijks circuleren allerlei cijfers over besmettingen met mogelijk covid-19. De tijd van de dagelijkse rapportage mogelijke overlijdens AAN covid-19 zij voorbij. En de IC-opnames lijken er ook niet meer toe te doen (omdat deze cijfers schommelen rond nul). Desondanks zet het parlement alles op alles, om naar het lijkt de eerste dictatuur die ons land ooit heeft gekend uit te gaan rollen. Met als dictator de Volksgezondheidsminister De Jonge met bijna onbeperkte bevoegdheden om alles te doen wat hij nodig acht in het belang van de volksgezondheid.

Behandeling coronawetsvoorstel

Het wetsvoorstel Tijdelijk wet maatregelen COVID-19 (Kamerstuk 35526) is op 13 juli naar de Kamer en is volgens Wim Voermans strijdig met de grondwet volgens. De professor schrijft “doet het voorkomen alsof de Kamers bevoegdheid krijgen om mee te praten over de inhoud van ministeriële regels, maar niets is minder waar; ze krijgen helemaal niks – de grondwettelijke bevoegdheid tot amendement wordt ze via een machtigingsconstructie onthouden, en moties maken mochten ze de hele tijd al, ook over die noodverordeningen.”

En schrijft hij verder in zijn blog “Dit wetsvoorstel geeft de Kamers niet meer dan postbezorging… en ontneemt het grondwettelijke amendementsrecht en de tijd en rust om ordentelijk en inhoudelijk te debatteren over de inhoud van heel ingrijpende maatregelen.”

Aanvankelijk zou op  9 september 2020 de Kamer de procedure vaststellen voor de behandeling van de Tijdelijke Wet maatregelen (Bron). De coalitiepartijen hebben blijkbaar haast nu de behandeling al op 20 augustus om 14 uur plaats zal vinden.

 » Lees verder