Corona: een strijd om de realiteit – DeWereldMorgen.be

corona:-een-strijd-om-de-realiteit-–-dewereldmorgen.be

12-03-20 02:43:00,

Wie nu naar buiten kijkt, ziet een blauwe lucht en een lentezon die je zelfs niet meer aarzelend zou noemen. Mensen wandelen door de straten, er liggen broden bij de bakkers, de trams en treinen rijden met de gewoonlijke vertragingen. Alles gaat goed.

Een klein gedachtenexperiment. Stel dat je door het leven gaat zonder telefoon, radio, televisie of laptop; je volgt het nieuws op geen enkele wijze. Zou er dan iets aan de hand zijn? Nee, volstrekt niet. Op het occasionele mondkapje of informatieposter over corona na is er niks dat erop wijst dat we in tijden van een globale pandemie leven. Voorlopig.

Corona is op dit moment in België nog een grotendeels abstracte dreiging die slechts gevisualiseerd wordt in de vorm van grafiekjes met stijgende lijnen. Tegenover dit soort abstractie wint de drang naar normaliteit probleemloos. Opnieuw: voorlopig. Want de normaliteit zal sneller dan we kunnen vermoeden opengebroken worden door een nieuwe realiteit: die van een virus dat steeds meer slachtoffers zal maken. De vraag is niet of de normale gang van zaken zal ontregeld worden, maar welke ontregeling we zullen krijgen: een gereguleerde of ongereguleerde ontregeling?

De schemerzone waarin we momenteel vertoeven, is naast verontrustend, ook interessant. Net omdat de dreiging voorlopig in grote mate abstract blijft, tekenen zich twee kampen af. Het eerste kamp bestaat uit zij die zich halsstarrig blijven vastklampen aan de normaliteit. Normaalzucht is een zeer effectief wapen om angsten te bezweren. Het is de secondelijm die je onverbiddelijk vasthecht aan wat je hebt. En het is op die vorm van geruststelling dat vele politici zich graag profileren. Voor Francken was Mark Van Ranst vorige week nog een ‘pande-mietje’, Trump waaide het virus weg als een griepje.

Maar dit eerste kamp is het verliezende kamp. En mensen als Francken en Trump beseffen dat steeds meer, getuige het stevige bochtenwerk dat momenteel wordt ingezet. Nu Italië sinds het begin van deze week hermetisch is afgesloten valt er niet al te lacherig meer te doen over het griepje. Het tweede kamp, zij die al weken waarschuwen voor de potentiële ernst van het virus, groeit in getale. Met iedere nieuwe besmetting sijpelt het inzicht door dat wat ons de komende maanden te wachten staat allesbehalve normaal zal zijn.

Wat we nu meemaken met het coronavirus is een soort versnelde versie van wat ons de komende decennia te wachten staat met de klimaatcrisis.

 » Lees verder

Strijd van burgers tegen grote geld van baggerdumpers –

strijd-van-burgers-tegen-grote-geld-van-baggerdumpers-–

01-03-20 09:05:00,

Zaltbommel (Foto Rob Vellekoop)

Dankzij burgerverzet komt niet alleen de verontreiniging van de zandputten aan de Maas boven water maar ook de kapitalen die aan de slibdumpingen verdiend worden. DLM PLus brengt het een en ander in kaart over de afgelopen periode. Er blijken meer plassen in de gevarenzone te zitten.

Acties binnenkort

8 maart – Protest tegen de stortingen in Over de Maas (Kijk op Facebook)

9 maart – Hoorzitting granuliet in Maasplassen, in de Tweede Kamer Den Haag

Natuurontwikkeling en verondiepen

De zandafgravingen aan de oevers van de Maas en Waal leveren zand en eventueel grind op en natuurplassen. Door de grote diepte van de plassen blijken ze een ideale stortplaats voor bagger te zijn. Dit volstorten van de plassen heet ‘verondiepen’.

Dit verondiepen wordt in de praktijk verkocht als natuurontwikkeling met slib. In de praktijk blijkt dit echter vaak om vervuilde slib te gaan. Reportages van Zembla en onderzoek door Burgercollectief Dreumelse Waard brengen dit naar buiten.

Verondiepen Vonkerplas (voorlopig van de baan)

In 2018 komen verontruste burgers in actie, onder de naam Burgercollectief Dreumelse Waard. Zij maken zich zorgen over de natuur en het milieu in Maas en Waal en Heerewaarden en de gezondheid van de inwoners. Zij schrijven: “Wij voelen die noodzaak omdat de projectorganisatie dit niet blijkt te doen, de inspraak geen inspraak blijkt en omdat “informatie” over het project vooral marketingcommunicatie betreft.”

Tegenover zich vinden zij (het consortium van) Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer, provincies Gelderland, Overijssel en Utrecht en waterschappen die samenwerken aan natuurontwikkeling en verbeteren van de waterkwaliteit. Er staan grote projecten op stapel onder het thema van “Samenwerken aan Riviernatuur” voor onder andere West Maas en Waal en Maasdriel.

Waarom moeten diepe grindgaten gedempt?

Zij weerleggen de argumenten van de ‘natuurontwikkelaars’ om überhaupt de diepe plas ondieper te maken door deze vol te storten.

De Vonkerplas blijkt 31m-32m diep (en geen 25 meter zoals het consortium zegt).
Wat betreft de flora en fauna komt de actiegroep met de stelling dat de plas bij Dreumel, in tegenstelling tot wat het consortium beweert,

 » Lees verder

#Pensioen strijd in Frankrijk gaat onverminderd door –

#pensioen-strijd-in-frankrijk-gaat-onverminderd-door-–

04-01-20 12:11:00,

De vaderlandse media hebben blijkbaar opdracht te zwijgen over de pensioenopstand in Frankrijk die al maanden aan de gang is. Zo gemakkelijk als wij in Nederland de verhoging van de AOW-leeftijd en het niet jaarlijks verhogen van de (aanvullende) pensioenen geslikt hebben, zo vastberaden en verbeten is de tegenstand van de Franse vakbonden en hun leden tegen de zogenaamde ‘pensioenhervormingen’ van president Macron. We zetten de zaken op een rijtje.

Macrons ‘hervormingen’

Macron wil de 42 verschillende pensioenregimes afschaffen. Deze pensioenrechten zijn door de verschillende bonden verworven inclusief bijbehorende privileges, de leden hebben hier natuurlijk ook hun financiële bijdragen aan gegeven. Dit moet worden vervangen met een universeel regime dat werkt met een puntensysteem. Ook gaat de pensioneringsleeftijd omhoog van 62 naar 64 jaar, al blijft 62 de officiële leeftijd. De regering krijgt een flinke vinger in de pensioenpap: zij gaan de waarde van de punten bepalen.

Zelfs toen het nog niet helemaal duidelijk was op welke manier Macron de pensioenen wilde aanpakken, gingen enkele bonden al in staking in september, namelijk die van het trein- en metropersoneel, verpleegkundigen, piloten en advocaten.

21 september

Op zaterdag 21 september komen in de straten van Parijs vele tienduizenden op de been. Meer dan 20.000 tegen de aanstaande pensioenkorting, klimaatactivisten en Gele Hesjes betogen gezamenlijk tegen Macron. Ondanks pogingen van de autoriteiten dit te voorkomen. Een politiemacht van 7500 arresteert 170 demonstranten. De Parijse politie commissaris sluit bepaalde gebieden van Parijs voor het publiek, terwijl dit een maatregel is op basis van de anti-terrorisme wet uit 2017.

Hieronder beelden van deze dag.

Zo slaat een fascist in dienst van Franse politie een vrouw met zijn wapenstok in elkaar. Frankrijk #politiestaat #Paris #acte45 #giletsjaunes pic.twitter.com/5oI3lCAHGs

— De Lange Mars Plus (@delangemars) September 22, 2019

Fascistische knokploegen terroriseren #Paris, #Acte45 op za 21 sep 19.
oh, het is Franse politie.#GiletsJauneshttps://t.co/uXMipevDdU

— De Lange Mars Plus (@delangemars) September 22,

 » Lees verder

Urgenda-uitspraak Hoge Raad in strijd met algemeen belang – Climategate

urgenda-uitspraak-hoge-raad-in-strijd-met-algemeen-belang-–-climategate

02-01-20 04:16:00,

Beelden Hoge Raad.

Een gastbijdrage van prof. Jos Teunissen.

Noot Hoofdredacteur:

Dit is een lange bijdrage en zware kost, in het bijzonder voor niet-juristen. Maar het is een zeer doorwrochte analyse met originele invalshoeken. Als niet-jurist kostte het mij grote inspanning om de bijdrage tot het einde toe door te lezen. Maar ik was na afloop blij dat ik had doorgezet. Buitengewoon verhelderend! M.a.w.: een aanrader!

Prof. Jos Teunissen schreef op verzoek van Wynia’s Week  een essay, waarin hij gedocumenteerd pleit voor het schrappen van het 25 jaar oude wetsartikel uit het Burgerlijk Wetboek, waardoor particuliere clubs als Urgenda feitelijk de wet kunnen voorschrijven (zie hier).

Teunissen: ‘Welke Kamerleden zijn bereid hiervoor een initiatiefwetsvoorstel in te dienen?’

In de kritische commentaren op de in de Urgendazaak door Haagse rechters gewezen uitspraken – die er op neerkomen dat de rechter op de stoel van de wetgever (‘de politiek’) is gaan zitten – is buiten beeld gebleven dat het de wetgever zélf was die uitdrukkelijk zo’n procedure mogelijk heeft gemaakt, al zal men de praktische gevolgen destijds niet hebben voorzien.

Sinds 1 juli 1994 is in het Burgerlijk Wetboek (artikel 3:305a) bepaald dat een stichting of vereniging die volgens haar statuten opkomt voor een collectief of algemeen belang – ‘gelijksoortige belangen van andere personen’ in de bewoordingen van dit wetsartikel – een rechtsvordering ter behartiging van dat belang kan instellen bij de civiele rechter.

In mijn in maart 1996 verschenen dissertatie heb ik het actierecht van algemeenbelangorganisaties gekwalificeerd als ‘non–recht’, omdat zowel het publiekrecht – met name de beginselen van de democratische rechtsstaat – als het burgerlijk recht erdoor worden ontwricht.

Naar aanleiding van de uitspraak van het Haagse Hof uit 2008 in de SGP–vrouwenzaak heb ik daar nogmaals op gewezen. Andere bekende zaken die door algemeenbelangorganisaties zijn aangespannen, zijn de zaak over de rookruimtes in de horeca en de Urgendazaak.

De SGP–vrouwenzaak: dwingen om vrij te zijn

In een door de Stichting Proefprocessenfonds Clara Wichmann tegen de Staat aangespannen rechtszaak bevestigde de Hoge Raad op 9 april 2010 de uitspraak van het Haagse Gerechtshof, dat de staat jegens die stichting onrechtmatig handelde door in strijd met het in het VN–Vrouwenverdrag opgenomen discriminatieverbod,

 » Lees verder

Strijd tegen valse voorlichting #orgaandonaties via de rechter verloopt moeizaam – De Lange Mars Plus

strijd-tegen-valse-voorlichting-#orgaandonaties-via-de-rechter-verloopt-moeizaam-–-de-lange-mars-plus

24-08-19 03:11:00,

foto 123rf

Het Tuchtcollege voor de Gezondheid weigert in hun uitspraak op 20 augustus een oordeel te vellen over de bewering van het Comité Orgaandonatie Alert en Annet Wood dat de Nederlandse Vereniging voor Neurologie (via Gerard Kienstra) en de Gezondheidsraad (Pim de Gool) de Eerste Kamer opzettelijk verkeerd hebben geïnformeerd over ‘hersendood’. Het college durft blijkbaar de vingers niet aan orgaandonaties te branden. Ze gebruiken een oude juridische truc om er zich van af te maken. Toch gaan het Comité en Wood door.

Hersendood

De kwestie is of hersendood ook echt dood betekent.
Het Comité Orgaandonatie Alert is een groep mensen die verontrust zijn over de manier waarop de overheid het publiek informeert. Het zijn geen medici maar zij hebben zich diepgaand in het onderwerp “orgaandonatie” verdiept. Zij zijn bezorgd over de positie van de donor; met name over de vraag of de donor iets voelt wanneer artsen bij hem organen wegnemen. Zij geven aan op hun website dat het beleid van de overheid er op gericht is dat zoveel mogelijk mensen zich laten registreren als potentieel orgaandonor. Het “Comité vindt dat de voorlichting van de overheid eenzijdig is. Met name wordt niet verteld dat bij donatie na hersendood de donor sterft op de operatietafel. Ook wordt niet verteld dat hersendood een bedacht criterium is. Het heet niet voor niets “The invented Death” (De bedachte dood).

Aanklacht

Neuroloog Gerard Kienstra stuurt begin 2018 namens de Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN) naar de Eerste Kamer de brief „Hersendood is dood”. Dit gebeurt in de tijd dat het parlement een besluit moet nemen over het wetsvoorstel Actieve Donor Registratie. Kienstra beweert ’de correcte feiten over hersendood en orgaandonatie’ op een rijtje te zetten. De Gezondheidsraad steunt de brief.

Deze twee stellingen tegenover elkaar zijn natuurlijk heel interessant en van levensbelang voor donoren. Toch laat het Tuchtcollege de zaak liggen. Het ontbreekt hen aan moed het achterste van hun tong te laten zien. Zij verstoppen zich achter ‘het niet ontvankelijk zijn’ van de klagers, want zegt het college het Comité en mevrouw Wood zijn geen rechtstreekse belanghebbenden. Trouwens voegt het college het Comité toe,  » Lees verder

Juridische strijd tussen MKB en de banken is ‘David tegen Goliath’

05-06-19 08:03:00,

De juridische strijd voor schadevergoeding in het derivatendrama in het MKB woedt voort. De eerste uitspraak van de Hoge Raad is aanstaande, maar volgens advocaten van MKB’ers is het tot op het hoogste niveau een oneerlijk en smerig gevecht. ‘Het gevaar van klassenjustitie ligt op de loer.’

‘Het is op alle fronten een ongelijk speelveld. De banken hebben een strategie uitgestippeld van vertragen en frustreren.’ Dat zegt advocaat Chantal van den Borne over de juridische strijd die woedt tussen het Nederlandse midden- en kleinbedrijf (MKB) en de banken.

Voor de kredietcrisis verkochten de Nederlandse grootbanken complexe rentederivaten, financiële producten met zorgvuldig verborgen gebreken, aan het MKB, woningbouwcorporaties en zorg- en onderwijsinstellingen. Ze verzuimden hun wettelijke zorgplicht om uit te leggen hoe die financiële producten precies werkten. De banken boekten prachtige winsten, maar hun nietsvermoedende klanten leden miljarden schade.

Jarenlang hielden de banken vol dat henzelf nauwelijks iets te verwijten viel en ze leken daarmee weg te komen, doordat de AFM keer op keer tekortschoot in haar toezicht. Uiteindelijk tikte de minister van Financiën zowel de banken als de toezichthouder op de vingers: de banken werden in 2016 gedwongen tot schadeherstel via het Uniform Herstelkader rentederivaten (UHK).

Intimidatie

Met het UHK leek er gerechtigheid te komen voor alle gedupeerden, maar niet iedereen is tevreden over de hoogte van het UHK-aanbod. Bovendien blijken duizenden grotere MKB’ers en semipublieke instellingen op dubieuze wijze volledig buiten de reikwijdte van UHK te vallen. Ze moeten daardoor zelfstandig schadevergoeding eisen bij hun bank. Lukt dat niet, dan is het enige dat ze nog rest de gang naar de rechtbank.

‘Meermaals nam de bank  contact op met mijn cliënt, om die onder druk te zetten af te zien van de claim’

Volgens verscheidene advocaten en MKB-adviseurs waarmee FTM sprak, maken de banken misbruik van hun machtspositie ten opzichte van hun klanten. Advocaat Jan Michiel Wagenaar spreekt van ‘pure intimidatie’. Hij diende voor verschillende cliënten schadeclaims in. ‘Meermaals nam de bank vervolgens contact op met mijn cliënt, om die onder druk te zetten af te zien van de claim.’ Hij zegt zeker vier cliënten te vertegenwoordigen bij wie de bank telefonisch dreigde het krediet op te zeggen als ze hun claim niet zouden intrekken. Hard bewijs hiervoor kan hij niet aandragen.

 » Lees verder

De strijd om Tripoli | Uitpers

de-strijd-om-tripoli-|-uitpers

04-06-19 03:13:00,

Libië op een oude kaart uit de jaren twintig van de vorige eeuw met een rode pin op Tripoli

Half maart 2019 lijkt het erop dat er voor de toekomst van Libië een belangrijke stap gezet zal worden. Het hoofd van de Libische VN-missie Ghassan Salamé kondigt op een persconferentie in Tripoli aan dat er van 12-14 april 209 een Nationale Conferentie (Al Multaqa Al Watani) zal doorgaan in Ghadames, een berberstad op zo’n 450 km van Tripoli en dicht bij het drielandenpunt met Tunesië en Algerije. Enkel Libiërs zullen eraan deelnemen. Ghassam Salamé voegt eraan toe: “De resultaten van de conferentie zullen worden opgemaakt door de Libiërs en voor alle Libiërs om een einde te maken aan de impasse en een begin te maken van een stabielere politieke routekaart die zal eindigen met democratische verkiezingen.”

Het offensief van Khalifa Haftar

Tien dagen voor het begin van de conferentie, op 4 april, lanceert generaal (of veldmaarschalk zoals hij zich zelf graag laat benoemen) Khalifa Haftar, de sterke man van Cyrenaica, het oostelijk gedeelte van Libië, een militair offensief om Tripoli te veroveren. Tripoli staat onder de controle van de milities van de regering van het GNA (Government of National Accord) dat geleid wordt door Fayez al-Sarraj en gesteund wordt door de Verenigde Naties.

Door een reeks militaire acties in januari en februari dit jaar verovert Khalifa Haftar de controle over het zuiden van Libië, de regio van Fezzan, zijn oliebronnen en voornaamste steden. De opmars van het zogenaamde LNA (Lybian National Army), de militaire troepen onder controle van Khalifa Haftar, lijkt de steun van een groot deel van de bevolking in de regio te hebben gekregen. De regio voelt zich dan ook al lang verwaarloosd door de GNA in Tripoli. Openbare diensten functioneren amper of helemaal niet en het is er bijzonder onveilig. Khalifa Haftar belooft de orde te herstellen en krijgt het voordeel van de twijfel. Het LNA slaagt erin afspraken te maken met diverse Arabische en enkele Toeboe stammen in de regio en krijgt daardoor sleutelposities in handen en de controle over wapendepots. Dat alles er echter niet correct verloopt mag blijken uit verslagen (zie hier en hier) over door het LNA gepleegde oorlogsmisdaden en schendingen tegen de menselijkheid vooral dan tegenover de Toeboe in het zuiden.

 » Lees verder

20 Jaar strijd om de stilte rond geoengineering te doorbreken

20-jaar-strijd-om-de-stilte-rond-geoengineering-te-doorbreken

05-02-19 09:08:00,

Dit jaar is het 20 jaar geleden dat de Zweedse politica en Europarlementariër Maj Britt Theorin een rapport over veiligheid, milieu en defensie onder de aandacht bracht bij het Europarlement met daarin onder meer informatie over manipulatie van de atmosfeer middels H.a.a.r.p.

Het document is openbaar en hier in het Nederlands te lezen. Vanaf bladzijde 19 gaat het over H.a.a.r.p. (Bron: Over H.a.a.r.p. In de Europese Commissie, website wanttoknow.nl)

Het onderwerp H.a.a.r.p. ís nogal wat. Gelukkig hoeft niet iedereen zich met dit onderwerp bezig te houden. H.a.a.r.p. is een technologie die als onderdeel van het fenomeen geoengineering gezien kan worden en te maken heeft met de wereldwijde klimaatchaos van de laatste descennia. Dat heb ik niet verzonnen, maar daar zijn boeken over geschreven en films over gemaakt.

In 2012 heeft – als één van de weinige politici – de Zweedse Parnilla Hagberg geprobeerd dit onderwerp bespreekbaar te maken. Helaas werd het al snel door de media naar de doofpot verwezen.

In April 2013 werd er een tweedaagse conferentie georganiseerd in Brussel met de titel Beyond theories of weathermodification door internationaal platform Skyguards in samenwerking met een aantal parlementaire fracties waaronder ook de Groenen. In onderstaand filmpje is Werner Schulz van die Grünen aan het woord. Hij zegt dat er openheid van zaken gegeven moet worden over het besproeien van onze luchten met aerosollen (onderdeel van geoengineering).

In Duitsland is het de organisatie Sauberer Himmel die zich bezighoudt met acties tegen dit sproeien. Ook Nederlands medisch journaliste Désiree Röver geeft een korte lezing over het belang van zonlicht en de gevaren van het sproeien met aerosollen vanuit de luchtvaart, hieronder te zien:

Na deze zeer uitgebreide conferentie, die op YouTube en in de alternatieve media terug te vinden is, komt er nog altijd geen openbaar debat op gang over dit onderwerp. Het deksel van de doofpot blijft dicht en bezorgde Europeanen die straatacties houden worden niet serieus genomen. Wel maken de Fransen in 2013 een documentaire met de titel Bye bye blue sky. Hier volgt de korte versie:

De documentaire Bye bye blue sky start meteen met een interview met ingewijd wetenschapster dr.

 » Lees verder

De missie en strijd van Robert F. Kennedy Jr tegen de grootmachten – Stichting Vaccin Vrij

de-missie-en-strijd-van-robert-f.-kennedy-jr-tegen-de-grootmachten-8211-stichting-vaccin-vrij

22-11-18 03:55:00,

Het onderstaande interview met Robert F. Kennedy verscheen in het Franse onafhankelijke tijdschrift Nexus Magazine in november 2018. Het is een buitengewoon interessant verslag over de juridische strijd die wordt gevoerd tegen multinationals. Kennedy en zijn medewerkers hebben onlangs een belangrijke rechtszaak tegen Monsanto gewonnen. Hoe kijkt Kennedy aan tegen autisme en vaccinaties? Onderzoeksjournaliste Senta Depuydt stelde Robert F. Kennedy een aantal belangrijke vragen.

 

 
Robert F. KennedyRobert Francis Kennedy jr (Washington D.C., 17 januari 1954) is een Amerikaanse advocaat, milieuactivist en publicist. Hij is een van de weinigen die zich sterk maakt tegen machtsmisbruik van industriële giganten. Begin september werd hij door Europese parlementsleden van de Groene Partij (EGP) uitgenodigd bij extra hoorzittingen over de schadelijkheid van Roundup blijkens een verslag van de speciale commissie over pesticiden. Kennedy en zijn medewerkers hebben zojuist een belangrijke rechtszaak tegen Monsanto gewonnen en hij is niet van plan te stoppen. Een ontmoeting met een man met een buitengewone missie leidde tot het hierna volgende interview.

 

 
SD: Meneer Kennedy, als waardig erfgenaam van een familie met moed en politieke betrokkenheid, bent u vandaag een van de grootste pleitbezorgers voor milieurechten op onze planeet. Waarom heeft u voor deze strijd gekozen?

RFK: Het is een roeping die teruggaat tot mijn vroege jeugd. Als jongetje had ik al iets ‘groens’. Ik had grote bewondering voor Rachel Carson, onderzoekster en één van de pioniers van de ecologische beweging, die de giftige impact van het pesticide DDT op het milieu aangeklaagde. Zij publiceerde in 1962 een boek, ‘Silent Spring’ (in Nederland uitgegeven als ‘Dode Lente’), dat de krantenkoppen haalde en de gevaren (vooral voor vogels) van pesticiden bekend maakte. DDT was destijds het paradepaardje van Monsanto en het bedrijf nam wraak. Op alle mogelijke manieren maakten zij het haar lastig; onder andere door wetenschappers en verslaggevers te betalen om haar onderuit te halen. Iedereen keerde zich tegen haar. De geneeskunde-academies, tuinbouwverenigingen, en zelfs de landbouwsector die al onder de invloed van Monsanto stond, en via de pers lag haar privéleven ook onder vuur.

Silent SpringMijn oom, president John F. Kennedy, had mijn wens vervuld om haar te ontmoeten en haar voor de lunch uitgenodigd. Het was kort voordat ze stierf aan kanker, maar deze ontmoeting heeft diepe indruk op me gemaakt en was één van de grootste momenten uit mijn jeugd.

 » Lees verder

De strijd tegen Iran en het ‘Palestijnse probleem’ – The Rights Forum

De strijd tegen Iran en het ‘Palestijnse probleem’ – The Rights Forum

02-10-18 03:22:00,

Opinie

Muhammad bin Salman Saudi-Arabië Jordanië Libanon recht van terugkeer Verenigde Staten Jeruzalem Trump

Jan Schnerr / De strijd tegen Iran en het ‘Palestijnse probleem’

Bij een terreuraanslag tijdens een militaire parade in Iran kwamen op 22 september dertig Iraniërs om het leven. De aanslag is met onduidelijkheden omgeven, maar vestigt de aandacht op de pogingen van de VS, Saudi-Arabië en Israël om Iran te destabiliseren. De rechten van de Palestijnse bevolking zitten daarbij in de weg.

Iraanse vrouwen poseren voor de voormalige Amerikaanse ambassade in Teheran, bijgenaamd het ‘Spionnennest’.Yomadic 

De Verenigde Staten, Saudi-Arabië en Israël vormen tezamen een machtig en agressief bondgenootschap. Dat heeft het vermogen om Iran, een land met 90 miljoen relatief goed opgeleide inwoners en een grote economische potentie, aan de bedelstaf te brengen. Het slechte nieuws is dat zij daarmee begonnen zijn. Het betere nieuws is dat de drie het hoogtepunt van hun politieke macht voorbij zijn. Dat maakt hen helaas ook gevaarlijk, temeer omdat ten aanzien van één aspect van hun macht nog geen sprake is van neergang, namelijk hun militaire macht. Die neemt ten opzichte van eventuele concurrenten, en zeker ten opzichte van Europa, alleen nog maar toe.

De publieke opinie in Europa ging er tot voor kort van uit dat Saudi-Arabië en Israël elkaar vijandig gezind waren, maar feitelijk was dat al sinds de olieboycot van de jaren zeventig niet meer het geval. De toenmalige Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Henry Kissinger, dwong Saudi-Arabië, dat de olieboycot leidde, zijn anti-Israëlische politiek te staken. In ruil daarvoor mocht het land van zijn olierijkdom wapens kopen in de VS – waarbij Washington er wel voor zorgde dat die wapens inferieur bleven aan de Israëlische. Om de anti-Israëlische sentimenten bij de eigen bevolking niet te bruuskeren – het Palestijnse vraagstuk ligt er zeer gevoelig – zwegen de Saudische machthebbers voor zover mogelijk over de nieuwe verhoudingen.

 » Lees verder

De strijd om Qara – Mar Yacub, Syrië – FREESURIYAH

De strijd om Qara – Mar Yacub, Syrië – FREESURIYAH

01-08-18 10:40:00,

DONEER EN STEUN ONS WERK

DONATE AND SUPPORT US:

IBAN: NL10 SNSB 0902 6349 33

Afgelopen week, tijdens ons reis in Syrië, mochten wij verblijven in het prachtige klooster, Mar Yacub, Qara, gerund door zuster Agnés Mariam en Pater Daniël Maes. Tijdens ons verblijf hebben we vele heldhaftige verhalen gehoord, over hoe de terroristen aan de poorten van het klooster stonden, hieronder het verhaal..

 2013 –   november 2013 heeft het Syrische nationale leger (SAA), samen met Hezbollah de eindfase ingezet om de regio Qalamoun te bevrijden uit de handen van de terroristen!

De regio Qalamoun bestaat uit de plaatsen : Qara , al-Nabk, Deir Atiah en Yabroud waar in 2013 naar schatting 17.000 terroristen zich bevonden tussen enerzijds de Libanese grens en het Qalamoun gebied in Syrië, het gebied was stevig in handen van de Syrische overheid tot 2013. De terroristen hadden een tamelijk groot gebied veroverd en onder controle, maar werden omsloten door strijders van Hezbollah en het Libanese leger aan de andere kant van het anti-Libanon gebergte en richting hoofdstad Damascus door posities van het Syrische leger.

De Libanese buren

Het is een bijzonder strategische regio en de nabijheid van Libanon gaf de militaire operaties het risico op een escalatie naar dit buurland, dat verdeeld is tussen voorstanders en tegenstanders van de Syrische regering. De meerderheid van Hezbollah en de Amal partij steunt de Syrische president en haar bevolking, maar de Libanese oppositie met de partij: de Toekomstpartij van Saad Hariri, een felle pleitbezorger is van een machtswissel in Damascus. De Saudische-Libanese familie Hariri geeft dan ook openlijk steun aan de terroristen, tot op de dag van vandag om het seculiere Syrië een satellietstaat van het huis Saud te maken, dus Saudi-Arabië.

November 2013

001De Qalamoun is een bergachtige regio, die perfect is voor een guerrilla oorlog. In de  regio waren lokale rebellen aanwezig van het zogenaamde FSA (Vrije Syrische Leger, maar deze waren toen al in de minderheid ) de overgrote meerderheid terroristen bestond uit Jaish al-Islam, een militie met veel “buitenlanders” zoals Afghanen, Irakezen, Turkmenen, Tsjetsjenen, Saoediërs en huurlingen uit Europa  en waren ervaren strijders/huurlingen uit andere diverse oorlogen zoals Afghanistan en Irak.

 » Lees verder

Oost-Ghouta–Strijd lijkt voorbij

Oost-Ghouta–Strijd lijkt voorbij

23-03-18 01:15:00,

De berichten komende uit de regio Oost-Ghouta lijken aan te tonen dat de strijd praktisch voorbij is. Het gebied werd door de snelle opmars van het Syrische leger in drie delen verdeeld en tot enkele steden teruggebracht. Zijnde Douma waar het Leger van Islam heerst, Harasta waar Ahrar al Sham de baas is en een cluster van een viertal steden zoals Jobar, Erbeen, Ain Terma en Zamalka die onder controle vallen van het duo Faylaq al Rahman en al Qaeda.

In Harasta is de strijd gestreden en trekt Ahrar al Sham zich op dit ogenblik terug naar de provincie Idlib bij haar broeders daar. In Jobar en de andere in het zuiden van het gebied gelegen steden heeft Faylaq al Rahman, de grootste van de twee terreurgroepen, aan de Russen een staakt het vuren gevraagd en gekregen. De onderhandelingen zijn hier al begonnen.

De salafistische terreurbewegingen zitten in Oost-Ghouta met de rug tegen de muur. Eventjes leek het dat zij een nieuwe aanval met chemische wapens gingen ensceneren en dat de Franse, Britse en Amerikaanse luchtmacht dan als een reddende engel gingen tussenbeide komen. Enkele forse Russische uitlatingen van onder meer Vladimir Poetin zorgde blijkbaar voor het afblazen van dit noodplan. De aanval op Oost-Ghouta begon op 24 februari en de rode stippellijn toont de posities toen. Harasta situeert zich in de kleine stip middenin. Douma ligt erboven.

Een gelijkaardige situatie lijkt er in Douma te zijn voor het leger van de Islam. Het feit dat intussen al tienduizenden burgers die gebieden ontvlucht zijn wijst er op dat die terroristen de controle intern aan het verliezen zijn. Er zijn trouwens op vele plaatsen al betogingen tegen de terreur van die jihadisten geweest. Een ander bewijs dat hun controle over die gebieden hen aan het ontglippen is.

Ooit moest men via het Leger van de Islam en de stad Douma Damascus veroveren. Dat Leger van de Islam is nog een schim van wat het vroeger was. Voor de familie Alloesh, voor wie dat een soort privaat leger was, blijft er alleen nog asiel in Saoed-Arabië over.

Het schijnt dat het hotel de Ritz-Carlton in de hoofdstad Riyad over goede accommodatie beschikt. Naar Idlib trekken is zo te zien uitgesloten want daar zitten immers aan Qatar en Turkije gelieerde groepen.

 » Lees verder

EU intensiveert strijd tegen ‘illegale online-inhoud’ (Introduceert censuurbeleid) – Lang Leve Europa!

04-03-18 09:48:00,

Nou, dat was natuurlijk een kwestie van tijd, maar het is zover: de EU dicteert dat sites als Youtube, Twitter, Facebook en Google ‘illegale online-inhoud’ binnen 1 uur na uploaden moet verwijderen. Want ‘De verspreiding van illegale online-inhoud ondermijnt het vertrouwen van de burgers in het internet’…

Jaja, dat censuurgedrag kennen we van de EU ondertussen maar al te goed. EU-kritiek is fascisme, en moet dus binnen 1 uur verdwijnen. En we weten ondertussen ook hoe die EU-Taskforce tegen ‘Nepnieuws’ rolt. We weten wat de EU niet wil (kritiek op haarzelf, kritiek op haar beleid, kritiek op haar propaganda, vaderlandsliefde, natiestaten, VvMU) en we weten ook wat de EU wel wil (immigratie, propaganda, macht, grootbedrijf, centraal bestuur, censuur, eigen leger). We kennen het ondertussen, de EU en haar gedachtenpolitie.

Wat de EU verstaat onder ‘illegale online-inhoud’? Haat. En dan vooral ‘Hate Speech’, want dat kan je zo lekker eenzijdig interpreteren. Pat Condell legt het duidelijk en correct uit:

“Als jij denkt dat je de waarheid aan jouw kant hebt, dan weet je niet wie je tegenover je hebt. De waarheid is incorrect en daarom ontoelaatbaar. Als je denkt dat je de wet aan jouw kant hebt, vergeet het dan maar. De wet beschermt nu gevoelens, alleen niet jouw gevoelens. Jouw gevoelens zijn haat.

Wat met je recht voor vrijheid van meningsuiting zoals beschermd onder de universele rechten van de mens, vraag je, optimisch? Goeie poging, maar we weten beide dat in de echte wereld de mensenrechten niet van toepassing zijn op de verkeerde opinies. Ben je gek geworden? De verkeerde opinies zijn haat! Gevoelens staan tegenwoordig boven rationele argumenten. Rationele argumenten, wanneer die iemands gevoelens kwetsen, zijn, je raad het al, haat.”

De EU gaat dus elke vorm van kritiek onder staatsdwang binnen 1 uur laten verwijderen van internet. Tegelijkertijd blijft het uiteraard propaganda opdringen. GeenStijl beschrijft deze censuuractiviteiten  helaas weer goed:

We weten derhalve inmiddels hoe de ‘progressieve’ pendule zwaait,

 » Lees verder