Uitspraak kort geding: demonstratie morgen definitief verboden – Viruswaanzin

uitspraak-kort-geding:-demonstratie-morgen-definitief-verboden-–-viruswaanzin

27-06-20 01:40:00,

Door: Caroline Vonhoff

Zojuist is door de rechter in Den Haag uitspraak gedaan waarmee het demonstratieverbod voor de demonstratie van morgen op het Malieveld bevestigd is. Wij zijn hierover teleurgesteld.

Afgelopen week zijn er voor verschillende plaatsen aankondigingen voor een demonstratie voor de vrijheid gedaan, waaronder Nijmegen, Amsterdam, Haarlem, Eindhoven, Rotterdam en Arnhem.

Reden voor het aanzeggen van meerdere, en dus kleinere, bijeenkomsten was het gebeuren op 21 juni 2020.  Over die dag kan heel wat gezegd worden, maar door het rechterlijk verbod hadden wij het niet meer de mogelijkheid om die dag in goede banen te leiden. Dan spreekt alleen nog de Staat met een waterkanon als spreekbuis.

Dat wilden we niet nog eens. Vandaar dus: Gespreide demonstraties voor de vrijheid in kleinere groepen dan aanvankelijk voor 21 juni voorzien, en door het hele land heen

Op  25 juni 2020  werd duidelijk dat ook alle andere steden de demonstraties van Viruswaanzin verbieden.

Grotere demonstraties, kleinere demonstraties, wel muziek, geen muziek. Het doet er dus blijkbaar niet toe: als je voor je vrijheid wilt opkomen, dan mag dat in Nederland blijkbaar niet meer.

Het is om die reden, en om die reden alleen, dat we op donderdag 25 juni ’s avonds hebben besloten om de diverse demonstraties af te blazen en te vervangen door een op het Malieveld.

Geen muziek, wel sprekers en een vreedzaam samenzijn.

Deze demonstratie werd op 26 juni ook verboden. Wederom, want we bewandelen de wel erg smal geworden wegen van de rechtstaat waar en zolang we kunnen, hebben we ons tot de rechter gewend met het verzoek om, simpel gezegd, die demonstratie op het Malieveld alsnog toe te staan.

Inmiddels, zaterdag 27 juni om 12.20 uur hebben we de beslissing ontvangen.

Zonneklaar is dat we niet mogen spreken, niet mogen demonstreren. Een grondwettelijk recht dat zelfs niet in een noodtoestand aangetast mag worden nota bene.

Ons rest geen andere conclusie dan dat niet opgekomen mag worden voor de vrijheid in Nederland, tenminste als je daarbij je te weer stelt tegen staatsbeleid en staatsingrijpen in het persoonlijk leven van alle mensen in Nederland.

Dit kan en mag niet getolereerd worden door de burgers van Nederland..

 » Lees verder

Uitspraak in rechtszaak tegen Big Brother systeem volgend jaar –

uitspraak-in-rechtszaak-tegen-big-brother-systeem-volgend-jaar-–

14-11-19 08:59:00,

Op 29 oktober vond in de Rechtbank Den Haag de zitting plaats in de bodemprocedure tegen het Systeem Risico Indicatie, kortweg SyRI. De rechtbank komt op 29 januari 2020 met een vonnis. Een groep maatschappelijke organisaties neemt het op tegen de schrikbarende datakoppeldrang van de overheid.

“Als de informatie die de politie, de Belastingdienst, de bureaus voor sociale zekerheid, de gezondheidszorg en andere instanties hebben verzameld, in één bestand zou worden bijeengebracht, zou de vrijheid van het individu ernstig in gevaar komen.” Een totalitaire staat dreigt.

NB. Destijds heeft het Parlement de wettelijke regeling van SyRI als hamerstuk aangenomen, ondanks forse bezwaren van de Raad van State én de Autoriteit Privacy. Het is nu aan ongeruste organisaties van burgers om de privacy te beschermen. Een taak waarvoor het Parlement in principe is gekozen.

Wat zijn de bezwaren tegen SyRI?

Burgers delen om allerlei redenen persoonsgegevens met de overheid. Vanuit een wettelijk verplichting of als voorwaarde om in aanmerking te komen voor sociale en medische voorzieningen. SyRI koppelt alle persoonsgegevens die burgers met de overheid delen en bepaalt op basis van een geheim algoritme of iemand belandt in een Register Risicomeldingen, waarin overheidsinstellingen inzicht hebben. Dit vindt plaats zonder dat de burger in kwestie hierover wordt geïnformeerd.

SyRI is niet één computerprogramma of systeem. Het is een geheel van procedures, beslis- en risicomodellen en softwaresystemen. De belangrijkste onderdelen van het systeem zijn geheim. Het is een digitaal opsporingsmiddel. Met het systeem wordt immers gezocht naar wetsovertredingen.

  • Iedereen is verdacht
    iedere burger die ooit persoonsgegevens heeft verstrekt aan de overheid is vogelvrij voor SyRI en kan zonder medeweten als ‘risico’ worden bestempeld, zonder hier tegen in verweer te kunnen komen.
  • Onbeperkte en ongecontroleerde informatiemacht
    Niet alleen is de wijze van koppelen binnen SyRI strikt geheim, bij het koppelen van gegevens geldt zelfs niet als eis dat de koppeling ook daadwerkelijk een voorspellende waarde heeft.
  • Vertrouwensbreuk
    De relatie tussen de burger en de overheid wordt ondermijnd. Burgers hebben immers geen idee hoe de informatie die ze met de overheid delen tegen hen kan worden gebruikt

De Nederlandse overheid zet,

 » Lees verder

Uitspraak Europees Hof van justitie: België moet ggo-veldproef op mais stopzetten

Uitspraak Europees Hof van justitie: België moet ggo-veldproef op mais stopzetten

25-07-18 01:44:00,

Het Europese Hof van Justitie (HvJ) heeft zich vandaag uitgesproken over de wettelijke status van voedsel- en voedergewassen die gecreëerd zijn met de nieuwe genetische manipulatietechnieken. Het Hof bevestigde dat ook deze CRISPR-techniek onder de bestaande Europese ggo-regelgeving valt. België moet volgens deze uitspraak de geheime ggo-proeven op mais stopzetten.

Nina Holland is specialiste agro-industrie bij  de ngo Corporate Europe Observatory reageert opgetogen over de uitspraak: “Dit is een grote overwinning voor het milieu, de boeren en de consumenten. Volgens de uitspraak moeten de EU-politici ervoor zorgen dat ook de producten die gemaakt of bewerkt worden met deze nieuwe technieken beoordeeld worden op potentiële voedselveiligheidsrisico’s en milieurisico’s en ze moeten ook op de juiste wijze als ggo’s worden geëtiketteerd.”

Belgische proeven illegaal

“Grote agro-bedrijven zullen hun lobbywerk in Brussel blijven voortzetten om aan de EU-veiligheidsregels voor die nieuwe ggo-technieken te ontsnappen, maar de uitspraak van vandaag laat er geen twijfel over bestaan: producten die genetische bewerkt zijn vallen onder de bestaande Europese  ggo-regels.”

“Deze uitspraak betekent ook dat de geheime, ongereguleerde veldproef op mais die momenteel in België wordt uitgevoerd illegaal is. De CRISPR-techniek heeft geen ” geschiedenis wat betreft veilig gebruik “en de planten die in deze proef worden gebruikt zijn zonder meer ggo’s. Belgie moet deze uitspraak respecteren en de proeven stopzetten”, aldus Nina Holland.

 » Lees verder

Waarom uitspraak Europese Hof van Justitie over nieuwe GGO-technieken belangrijk is?

Waarom uitspraak Europese Hof van Justitie over nieuwe GGO-technieken belangrijk is?

24-07-18 04:17:00,

De Morgen en La Libre Belgique brachten gisteren het nieuws dat in Vlaanderen sinds 2017 een geheime veldproef wordt gehouden door het Vlaams Instituut Biotechnologie (VIB) met GM-maïs veranderd met de CRISPR-Cas technologie, zonder toepassing van de normale GGO-procedures en regels. Dit feit roept vele vragen op en komt net op het moment dat het Europees Hof van Justitie een uitspraak gaat doen over de juridische status van deze nieuwe gentechnieken.

Uitspraak van het Europees Hof: meer duidelijkheid rond nieuwe GGO-technieken?

Op woensdag 25 juli 2018 (om 11 uur ’s morgens) zal het Europese Hof van Justitie (EHvJ) een uitspraak publiceren die mogelijk meer duidelijkheid verschaft over de wettelijke status van voedsel- en voedergewassen afgeleid van bepaalde nieuwe technieken voor genetische modificatie. Daarna is het woord weer aan de politiek (Europese Commissie en lidstaten) om precieze beslissingen te nemen over de nieuwe GGO-technieken.

Biotech-ontwikkelaars hebben een nieuwe generatie GM-technieken ontwikkeld om nieuwe voedselgewassen, bomen, dieren en insecten te creëren en hebben overeenkomstige octrooien ter waarde van enorme bedragen ingediend. De Franse Conseil d’État legde een aantal vragen met betrekking tot de juridische status van producten ontwikkeld op basis van deze nieuwe technieken voor aan het Europees Hof van Justitie.

Waarom is de uitspraak belangrijk? De uitspraak moet helpen verduidelijken of, en zo ja, welke van deze nieuwe genetisch gemodificeerde producten moeten worden onderworpen aan test- en etiketteringsvereisten die van toepassing zijn op de producten ontwikkeld op basis van GM-technieken die bekend waren toen de wet werd geschreven.

Uitzonderingen?

Volgens de Advocaat-Generaal van het EHvJ, die in januari al een voorlopige uitspraak deed, zijn de producten van nieuwe ‘gene-editing’ technieken te beschouwen als GGO’s. De vraag is alleen of ze uitgezonderd mogen worden van de toepassing van de regels, net als de oude ‘random mutagenesis’ technieken (waarbij onder hoge doses straling of chemicaliën allerlei mutaties werden geprovoceerd).

Door de manier waarop de vragen aan het Europees Hof zijn geformuleerd wordt echter de suggestie gewekt dat nieuwe gene-editing technieken óók “mutagenese”-technieken zijn. Volgens CEO en andere organisaties en juristen, mogen alleen de oude mutagenese technieken worden uitgezonderd van de wetgeving, niet de nieuwe, want die kon de wetgever niet kennen.

De Advocaat-Generaal concludeerde verder dat ‘gene-editing’ technieken alléén dan uitgezonderd kan worden als er geen “gebruik wordt gemaakt van recombinante nucleïne-zuren of GGOs”.

 » Lees verder