Vaccinatie paspoort – de macht van de farmaceutische industrie kent geen grenzen? | Stichting Vaccin Vrij

vaccinatie-paspoort-–-de-macht-van-de-farmaceutische-industrie-kent-geen-grenzen?-|-stichting-vaccin-vrij

03-04-20 08:42:00,

Stelt u zich het volgende eens voor. Binnen afzienbare tijd krijgen wij allemaal een vaccinatiepaspoort. En zoals de naam al doet vermoeden wordt aan het paspoort de eis verbonden dat we gevaccineerd moeten zijn om te mogen reizen. En dat niet alleen, het paspoort moet ook getoond worden om te kunnen trouwen; een rijbewijs te halen; toegang te krijgen tot scholen; kinderbijslag en uitkeringen te ontvangen etc. Met andere woorden de staat kan u chanteren. En het eind is zoek?

Argentinië

In Argentinië is het al zover. Het vaccinatiepaspoort is op 14-12-2018 ingevoerd. Het onderstaande citaat komt uit een artikel gepubliceerd op 17-12-18 in ‘Global Citizen’:1,2

Argentijnse staat keurt nieuwe wet goed die vaccins gratis en verplicht maakt
“Gevaccineerd zijn is noodzakelijk, en is vereist voor procedures zoals de jaarlijkse toegang of het verlaten van het schoolsysteem, het verwerken of vernieuwen van identiteitsbewijzen, paspoorten, registratie woonplaats, medische procedures voor werk, huwelijkscertificaten en rijbewijzen, evenals voor de verwerking van gezinstoelagen.” – Global Citizen2

“Gratis en beschikbaar voor de hele bevolking”, bericht de krant optimistisch. Vaccins zijn niet ‘gratis’ – de belastingbetaler is geduldig. En wat betreft de verplichting – is het op straffe van niet kunnen trouwen, reizen etc. afdwingen van ‘medewerking’ niet puur machtsmisbruik? Over verplichting zegt de krant: ‘Argentinië neemt de antivaxbeweging – en de terugkeer van uitgeroeide ziektes – serieus.’

Subtiel en niet zo subtiel wordt het de ‘antivaxxers’ in de schoenen geschoven dat de dalende vaccinatiegraad veroorzaakt dat ‘uitgeroeide ziektes’ terugkomen. En voilà – de reden voor ‘verplichtende’ maatregelen is gecreëerd. Maar waar zijn de cijfers die dit argument zouden moeten kunnen onderbouwen?

Europa

De verhaallijn in de media is wereldwijd hetzelfde. Door de ‘anti-vaxxers’ komen ziektes terug – en daarom moeten vaccins nu verplicht worden. In Nederland was de licht dalende vaccinatiegraad goed voor maandenlange mediacampagnes die uiteindelijk zijn uitgemond in een wetsvoorstel dat kinderdagverblijven de mogelijkheid geeft om ongevaccineerde kinderen te weigeren. Maar de cijfers kunnen het ‘gevaar van de mazelen’ in Nederland niet onderbouwen, noch het argument dat hierdoor de mazelen ‘terug’ zouden komen.

I. De ernst en sterfte aan de mazelen was al met 98% afgenomen vóór de introductie van een vaccin ertegen.

 » Lees verder

Vaccinatie maakt van mazelen een levensgevaarlijke aandoening

vaccinatie-maakt-van-mazelen-een-levensgevaarlijke-aandoening

15-11-19 11:01:00,

In de media verschijnen angstige verhalen over de mazelen die onze kinderen zouden bedreigen. Deze verhalen gaan gepaard met een roep om verplichte vaccinatie. Hagen Jonker, arts voor homeopathie en orthomoleculaire geneeskunde (niet praktiserend) vertelt waarom dit een onzalig idee is.

Voor de introductie van de vaccinatie tegen mazelen was er een natuurlijke kudde- immuniteit tegen de ziekte. Daardoor is in de loop van de 20ste eeuw de mortaliteit door mazelen zeer sterk afgenomen. Volgens sommige bronnen zelfs met 99,96%.

De roep om vaccinatie komt dus op een moment waarop mazelen een volstrekt onschuldige kinderziekte is geworden. Onderstaande grafiek van de Office for National Statistics in Engeland toont dit duidelijk aan.

Je ziet hier dat in Engeland en Wales het aantal dodelijke gevallen in de loop van een eeuw van enkele honderden naar praktisch nul is gegaan.

In ons land is de situatie identiek. Zie de grafiek hieronder over de sterfgevallen aan mazelen van 1905 tot 2017 (Bron: CBS, Doodsoorzakenstatistiek).Doodsoorzaak mazelen 1905-2017

Vaccineren heeft dan ook niets met de volksgezondheid uitstaande. De beweegredenen erachter zullen economisch van aard zijn (Big Farma).

Immuniteit verstoord

Door de introductie van de vaccinatie wordt de natuurlijke kudde-immuniteit verstoord en wel om de volgende redenen:

1) Na vaccinatie ontwikkelen kinderen geen levenslange immuniteit en worden zij op volwassen en oudere leeftijd vatbaar voor de ziekte.

2) Tegen mazelen gevaccineerde moeders geven geen goede immuniteit door aan hun kinderen (via de placenta en borstvoeding). Daardoor worden kinderen in het eerste levensjaar kwetsbaar voor het oplopen van mazelen.

Door deze verschuiving van het optreden van mazelen tijdens de kinderleeftijd naar het optreden van mazelen gedurende het eerste levensjaar, de volwassenheid en op oudere leeftijd is mazelen veranderd van een onschuldige ziekte in een gevaarlijk ziekte die zelfs dodelijk kan verlopen.

Gevaar van mutaties

Er ligt echter nog een tweede gevaar op de loer ligt. Het mazelenvirus is heel goed in staat om zich aan veranderende omstandigheden aan te passen. Daardoor kan het muteren (veranderen) in een virus dat ongevoelig is voor de anti-lichamen die worden opgewekt door het vaccin, waardoor het vaccin zijn werkzaamheid verliest.

Door het muteren van het mazelenvirus kan dit bovendien mogelijk veel agressiever en dodelijker zijn dan het oorspronkelijke virus.

 » Lees verder

Verplichte vaccinatie is onwettig, onverantwoord en onzinnig

verplichte-vaccinatie-is-onwettig,-onverantwoord-en-onzinnig

15-05-19 07:26:00,

Gastbijdrage van Hagen Jonker, arts voor homeopathie en orthomoleculaire geneeskunde (niet praktizerend)

Verplichte vaccinatie is onwettig, want:
De Universele Verklaring over bio-ethiek en mensenrechten van de Unesco, vastgesteld in 2005, stelt in punt 1 van artikel 6:

“Elke preventieve, diagnostische en therapeutische medische interventie mag alleen worden uitgevoerd met voorafgaande, vrijwillige en geïnformeerde toestemming van de betrokken persoon, gebaseerd op waarheidsgetrouwe informatie. De toestemming moet, waar passend, worden gegeven, en mag worden teruggetrokken door de betrokken persoon op elk willekeurig moment en om wat voor reden dan ook zonder dat dit de persoon benadeelt en zonder vooroordeel.”

Dat verplichte vaccinatie niet aan deze eisen voldoet is duidelijk.

Verplichte vaccinatie is onverantwoord, want:

Nooit is met een dubbelblind gerandomiseerd onderzoek aangetoond dat vaccinatie veilig is. Die studies zijn er gewoon niet.

Door de politiek en de media wordt steeds maar weer de mantra herhaald dat vaccinaties veilig en effectief zijn. Studies die zouden moeten aantonen dat vaccins veilig zijn worden overgelaten aan de producenten daarvan.

Dat dit niet de goede weg is blijkt uit het feit dat twee virologen van Merck een proces tegen Merck hebben aangespannen, waarbij zij deze farmaceutische onderneming beschuldigen van fraude vanwege het vervalsen van cijfers die betrekking hebben op de werkzaamheid van het BMR-vaccin.

Merck is in het verleden al eens beboet met een bedrag van 650 miljoen dollar wegens fraude. (Bron: ‘Legaal maar fataal’ van Nicholas Freudenberg, uitgegeven door Lemniscaat)

Het is reeds lang bekend dat vaccinaties ernstige bijwerkingen kunnen geven. Het BMR-vaccin bijvoorbeeld kan encefalitis en andere neurologische problemen veroorzaken. Dit staat vermeld in de bijsluiter onder ‘Bijwerkingen’.

Encefalitis, veroorzaakt door BMR, staat op de schadelijst van het VAERS (Vaccinatieschade Compensatie Programma in Amerika), en vaccin-veroorzaakte encefalitis wordt in Amerika automatisch erkend en financieel gecompenseerd.

Op het moment zijn er in Amerika meer dan 7500 gevallen van aan het BMR-vaccin gerelateerde epilepsie, encefalitis en andere neurologische aandoeningen bij VAERS gemeld. Daarbij moet je weten dat minder dan 1% van zulke reacties wordt gerapporteerd (volgens het door de CDC gefinancierde Harvard Pilgrim onderzoek).

Deze rampzalige reacties zijn niet zeldzaam, maar de meldingen hiervan wel. 

 » Lees verder

Vaccinatie en zelfbeschikkingsrecht..!

vaccinatie-en-zelfbeschikkingsrecht.!

06-05-19 12:37:00,

In 2008 werd de ‘Stichting Privacy First’ opgericht met het statutaire doel:

‘Het behouden en bevorderen van het recht op privacy, alsmede de persoonlijke vrijheid van leefomgeving, op welke wijze dan ook, onder meer door het in rechte optreden voor alle burgers in Nederland ter bescherming van dit algemene belang; en het verrichten van al hetgeen met voornoemd doel in de ruimste zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.’

Aanleiding voor de oprichting en bestaansreden van Privacy First was en is het feit dat het recht op privacy in Nederland in toenemende mate onder druk staat. Ter bescherming en versterking van ieders recht op privacy treedt deze stichting ‘Privacy First’ daarom actief op in de vorm van politieke lobby, juridische acties en rechtszaken (HIER), informatieverstrekking en campagnes (HIER) voor het grote publiek. Deze stichting deelt haar visie:
x
‘Privacy vormt de basis van onze democratische rechtsstaat. Privacy is een universeel mensenrecht en fundamentele vrijheid en omvat naast de persoonlijke levenssfeer en ontwikkeling ook de bescherming van persoonsgegevens, vertrouwelijke communicatie en integriteit van persoon en lichaam. Het recht op privacy is een vereiste voor het kunnen uitoefenen van diverse andere vrijheden, zoals de vrijheid van meningsuiting en vrije pers. Het recht op privacy staat de laatste jaren echter onder grote druk.

Privacy First vindt dat dit recht verdedigd moet worden door het te versterken en ziet privacy als een kans. Een kans voor Nederland om internationaal een privacy gidsland te worden. Om van Nederland een gidsland te maken, zien we een aantal vergezichten en concrete handvatten. (Lees meer over de visie van Privacy First in dit pdfvisiedocument)

Met onze visie willen we een klimaat van voortdurend onderzoek en reflectie op privacyvraagstukken stimuleren. We willen onze visie dynamisch maken door mensen met goede ideeën de kans te bieden om bij te dragen aan een continue discussie over privacy in de Nederlandse samenleving. Heeft u een goed idee? Of heeft uw organisatie ervaring op dit gebied die u graag wilt delen? Privacy First zoekt voortdurend mensen en organisaties die met ons willen meedenken over een toekomstig privacyvriendelijk Nederland.’

Bas Filippini is oprichter en voorzitter van het bestuur van Stichting Privacy First en schreef over de beweging die op dit moment bestaat in de maatschappij om MENSEN VERPLICHT TE LATEN VACCINEREN het hier onderstaande artikel over de zelfbeschikking van ieder mens.

 » Lees verder