Telecomwet verplicht gemeenten tot het plaatsen van antennes.

telecomwet-verplicht-gemeenten-tot-het-plaatsen-van-antennes.

14-07-20 10:37:00,

De gemeenten spelen een belangrijke rol bij de uitrol van het nieuwe mobiele netwerk, 5G. Naast dat ze een aanspreekpunt zijn voor burgers en organisaties, voeren ze ook overleg met de telecomproviders over de plaatsing van nieuwe antennes. De nieuwe Telecomwet van 01-03-2020, verplicht gemeenten om kleine antennes op openbare gebouwen en straatmeubilair toe te staan. En wederom maakt de overheid zich schuldig aan het spelen van een heel smerig spel, net als bij de uitrol van 3G in 2006.

Telecomwet in 2020
Vanaf 01-03-2020 t/m heden is de nieuwe Telecomwet in werking gegaan. In deze wet is de verplichting aan overheden opgenomen om hun gebouwen en infrastructuur ter beschikking te stellen van telecomoperators voor de uitrol van antennes nodig voor het snelle 5G-netwerk. In artikel 5 staat te lezen: Dit houdt in dat overheidsinstanties, in het bijzonder gemeenten maar ook provincies en waterschappen, openbare gebouwen en publieke infrastructuur (straatmeubilair zoals bushokjes, putdeksels, verkeerslichten en lantaarnpalen) beschikbaar moeten stellen voor het plaatsen van antennes. Deze verplichting geldt zowel voor de aanleg voor toegangspunten als op de verdere exploitatie daarvan. Een weigeringsgrond op basis van de volksgezondheid wordt, door de wetgever, niet nodig geacht. Bij goedkeuring van deze wet heeft de gemeenteraad dus geen zeggenschap meer over wat er in de eigen gemeente gebeurt. Huiseigenaren en bewoners kunnen geen invloed uitoefenen op hun directe leefomgeving. Als burgers een antenne in of nabij hun voortuin geplaatst krijgen, is er geen recht op verweer.

Hoofdstuk 5, artikel 5c.1.
Medegebruik van voorzieningen ten behoeve van draadloze toegangspunten met klein bereik.

Artikel 5c.1. Een overheidsinstantie stemt in met redelijke verzoeken van aanbieders van openbare elektronische communicatienetwerken en -diensten en van aanbieders van bijbehorende faciliteiten om medegebruik van onder haar zeggenschap staande publieke infrastructuur ten dienste van de aanleg en exploitatie van draadloze toegangspunten met klein bereik.

Onderzoek
De NOS stuurde op 19 mei 2020 alle Nederlandse gemeenten*, een mail met het verzoek of zij online een vragenlijst wilden invullen voor 29 mei. 110 gemeenten hebben hier gehoor aan gegeven. Doordat de mail twee dagen voor Hemelvaart is verstuurd, bestaat de kans dat het aantal reacties lager ligt dan het geval zou zijn in een ‘normale’ werkweek.

*Nederland telt 01-01-2020 volgens de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) 355 gemeenten.

 » Lees verder

Verplicht vaccineren is tijdelijk van de baan – waarom en voor hoe lang? | Stichting Vaccin Vrij

verplicht-vaccineren-is-tijdelijk-van-de-baan-–-waarom-en-voor-hoe-lang?-|-stichting-vaccin-vrij

09-01-20 01:18:00,

“Een algemene wettelijke vaccinatieplicht levert weinig op. Dat blijkt uit een onderzoeksrapport dat staatssecretaris Blokhuis (Volksgezondheid) vanmiddag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.” – Bron AD[1]

De media hebben ruim een jaar lang geprobeerd om de massa ervan te overtuigen dat de mazelen een gevaarlijke ziekte is in Nederland, en dat daarom het BMR-vaccin verplicht gesteld zou moeten worden om toegang te kunnen krijgen tot een kinderdagverblijf. Nu lijkt de verplichting om te vaccineren opeens van de baan te zijn. Met de nadruk op LIJKT. Staatssecretaris Blokhuis komt begin 2020 met een reactie op de onderzoeken. Dit artikel gaat over de achtergronden van de conclusie dat dwang geen zin heeft, en legt uit waarom de burger nog steeds alert en actief dient te zijn. Achter de schermen wordt hard gewerkt aan de volgende stappen.

Het Global Vaccine Action Plan (GVAP)

 
Het wereldwijde vaccinatiebeleid wordt aangestuurd door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Onder invloed van zakenman Bill Gates, de op één na grootste donateur van de WHO is een plan ontwikkeld om elk kind ter wereld te vaccineren; het Global Vaccine Action Plan.2Met het GVAP heeft de WHO zich verzekerd van de politieke medewerking van bijna elk land ter wereld voor het opzetten van de infrastructuur die nodig is om een globaal – “one-size-fits-all’ – vaccinatiebeleid te realiseren. Het plan heeft consequenties voor elk kind ter wereld, maar er is geen democratische besluitvorming aan voorafgegaan. En nog erger: de wereldbevolking wordt niet over het GVAP geïnformeerd!

De mazelen

 
WHO

De WHO heeft de mazelen als speerpunt genomen in haar campagnes om de vaccinatiegraad te verhogen en een verplichting te rechtvaardigen. De mazelen is een kinderziekte waaraan in de derde wereld en Oostbloklanden nog steeds kinderen sterven. Maar dit heeft meer te maken met extreme armoede en de daarmee gepaard gaande verminderde weerstand van de kinderen, dan het ‘gevaar’ van deze kinderziekte. De media hebben het er niet over, want dit zou de vaccinatiegraad in de Westerse wereld niet ten goede komen, maar de WHO weet dat ernstig ondervoede kinderen niet genoeg kracht hebben om koorts te genereren, wat nodig is om de mazelen op een normale manier door te maken – waardoor de kans op sterfte aan de mazelen dramatisch toeneemt.

 » Lees verder

Hoe zet je een nationaal, verplicht vaccinatieprogramma op? – Stichting Vaccin Vrij

hoe-zet-je-een-nationaal,-verplicht-vaccinatieprogramma-op?-–-stichting-vaccin-vrij

03-05-19 04:29:00,

Bill GatesJa, er is iets raars gaande – en nee, wij zijn geen complotdenkers. De bezorgdheid van ouders over bijwerkingen van vaccins wordt ondergeschikt gemaakt aan de vaccinatiegraad die omhoog moet. Wetenschappelijk bewijs van veiligheid en veiligheidsnormen kunnen niet overlegd worden door overheidsinstanties. Nationale, complete en specifieke ziekte, – en sterftecijfers ontbreken. Kritiek wordt gecensureerd. De media doen niet veel meer dan het propageren van het Rijksvaccinatieprogramma, artsen houden zich op de vlakte etc. Het is allemaal zo absurd dat we wakker worden. We gaan in steeds grotere getale zien dat het nationale vaccinatiebeleid wordt aangestuurd door het Europese vaccinatiebeleid.

Het Europese beleid wordt aangestuurd door het globale vaccinatiebeleid. En het globale vaccinatiebeleid wordt sterk beïnvloed te door één man: Bill Gates. Wat heeft hij voor ogen en welke strategie gebruikt hij daarvoor?

Het volgende artikel is een vertaling van het artikel: ‘How to establish national mandatory vaccinations’. Het is geschreven door iemand die anoniem wil blijven, maar de 121 bronnen spreken voor zich. De veiligheid van klokkenluiders is helaas een issue, en dat Bill Gates de anti-vaxxers niet welgezind is moge duidelijk zijn. Het ‘spel van de lange adem’ heeft onze adem doen stokken.

 

 

Hoe zet je een nationaal verplicht vaccinatieprogramma op?

 

Hoofdstuk Een

Het spel van een lange adem. Bouw aan een machtspositie en investeer in resultaat op lange termijn.

William H Gates III (Bill Gates), de 2e rijkste man ter wereld, verklaarde in 2010 en daarna nog meerdere keren dat zijn huidige nummer 1-missie vaccineren is. Dit heeft geresulteerd in het vergroten van zijn aandelenkapitaal in vaccinproducenten zoals Merck met nog eens $ 78 miljoen; in het investeren in vaccintechnologie; in het oprichten van de Global Alliance for Vaccines and Immunization (GAVI); in het uitoefenen van verregaande invloed binnen de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en de Centers for Disease Control (CDC); en in het voeren van constante campagnes voor vaccineren. (1, 2, 3, 4, 5, 6)

 
MerckMerck is de grootste vaccin-fabrikant ter wereld en de enige producent van het MMR (mazelen, bof, rodehond)-vaccin in de Verenigde Staten. Bill Gates is ook partnerschappen aangegaan met Glaxo Smith Kline (GSK), Sanofi, Pfizer en andere farmaceutische bedrijven. Hij onderhoudt aandelenportefeuilles en heeft daarnaast nog steeds een positie in het bestuur bij Microsoft.

 » Lees verder

Van 13% → 100%; verplicht vaccineren verplegend personeel..??

Van 13% → 100%; verplicht vaccineren verplegend personeel..??

11-10-18 09:57:00,


x
x
Van 13% → 100%…?
Verplicht vaccineren verplegend personeel..??

2018 © WantToKnow.nl/be

x

Er wordt onderzoek gedaan naar gedaan naar de mogelijkheid om de jaarlijkse griepprik verplicht te stellen voor medewerkers in de zorg. Het is staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid die daarmee aan de wens van ‘deskundigen’ tegemoet komt. Wie die deskundigen zijn, is niet bekend gemaakt, noch is bekend gemaakt wie NIET voor een dergelijke maatregel zijn/waren. Het zal ongetwijfeld allemaal ‘democratisch’ zijn afgewogen.. De door Blokhuis vertrouwde ‘deskundigen’, brachten advies uit naar aanleiding van de zware griepgolf van de winter van 2017-2018.

Deze griepgolf was veel langer dan normaal en duurde zo’n achttien weken; er werden ongeveer 900.000 mensen ‘getroffen’ door griep en er stierven zo’n 9500 mensen méér dan normaal in diezelfde tijd van het jaar. Reden voor paniek kennelijk, maar in hoeverre er hier sprake is van een causaal verband, met wél of niet-vaccineren tegen griep is niet duidelijk. Blokhuis heeft deze informatie niet ter beschikking gesteld en is het naar ons idee maar de vraag of er überhaupt informatie over deze essentiële relatie tussen griepprik en deze griepgolf in Nederland.

Bizar: NOG NOOIT BEWEZEN EFFECTIVITEIT GRIEPPRIK..!!
Want we hadden natuurlijk ook een ijskoude periode, waarin ervaringsgewijs ALTIJD meer (vooral oudere) mensen sterven.. (HIER) Deze info zal -zo nemen wij aan- wel meegewogen zijn, in het bewijs/afwegingsproces om deze maatregelen af te kondigen toch? Maar, voordat we verder gaan, is het wellicht goed om eens te luisteren naar huisarts Van der Linden, een uiterst erudiete, zeer ervaren en belezen 75-jarige dekundige, die zich volledig heeft verdiept in het verschijnsel vaccinaties in het algemeen en deze bizarre griepprik in het bijzonder.. (Klik op illustratie of HIER voor dit artikel en het interview-geluidsfragment.)

Artikel uit 2014 over de NOOI_BEWEZEN griepprik en het feitelijk verkwanselen van € 60 miljoen jaarlijks. (KLIK voor Artikel)

Nu moet er ineens, volgens deze ‘deskundigen’, worden gestreefd, naar een zo hoog mogelijke vaccinatiegraad onder zorgpersoneel, het liefst dient de vaccinatiegraad onder deze groep verzorgenden, naar 100% worden getild.  Niet alleen de medewerkers, maar ook de patiënten zijn daardoor beter beschermd, zo roepen deze ‘deskundigen’..

En ja, staatssecretaris Blokhuis blijkt het dan eens met de deskundigen,

 » Lees verder

Verplicht vaccineren – een update over de situatie in Frankrijk – Stichting Vaccin Vrij

Verplicht vaccineren – een update over de situatie in Frankrijk – Stichting Vaccin Vrij

30-01-18 10:40:00,

EifeltorenDe dalende vaccinatiegraad is ongetwijfeld de reden dat er maatregelen zijn genomen om het vaccinatiebeleid ‘aan te scherpen’ – en afgelopen zomer in Frankrijk en Italië zelfs wettelijk verplicht te stellen. Op www.stichtingvaccinvrij.nl wordt onder item 3 ‘Keuzevrijheid, of Verplichting’ uitgelegd hoe naar ons idee de situatie zo ver heeft kunnen komen. In dit blog geven wij een update over de situatie in Frankrijk, waar de bevolking sinds het begin van dit jaar te maken heeft met de nieuwe wet. Inmiddels blijkt aan alle kanten dat er een raar spel gespeeld wordt. Dat politiek en integriteit moeite met elkaar hebben. En dat de bewuste bevolking het moeilijk heeft onder het juk van de machthebbers.

Frankrijk

 Per 1 januari 2018 zijn er 11 vaccins verplicht in Frankrijk (dktp-hib-hepb-pneu-menC-bmr) voor alle nieuwgeborenen.

 

Meer achtergrondinformatie bij deze wetswijziging

* Het doel van deze maatregel van de minister van gezondheid, Agnès Buzyn, is volgens haar niet om het strafbaar te maken, maar ‘om het vertrouwen in vaccins te herstellen’.

* Volgens Buzyn zullen met deze verplichte maatregel ook de 30% niet tegen MenC gevaccineerde kinderen en de 20% weigeraars van het herhalingsvaccin BMR worden bereikt.

* Kinderen geboren vanaf 1 januari 2018 zullen volgens het schema gevaccineerd moeten worden.

* Extra clausule: ‘Een kind dat gehandicapt raakt door een ziekte waar tegen gevaccineerd kan worden, heeft nu het recht klacht in te dienen tegen zijn ouders, die dan 2 jaar gevangenisstraf en 30.000 euro boete riskeren.’

* Wanneer een arts een ‘vals’ certificaat ondertekent (vaccinatieboekje in orde, maar kind ongevaccineerd), riskeert hij 3 jaar gevangenisstraf, 45.000 euro boete en uitsluiting bij de Orde van Geneesheren.

* Een certificaat met een contra-indicatie zal door de arts beargumenteerd moeten worden per afzonderlijk vaccin en niet gelden voor het geheel van de verplichte vaccins.

* De minister gaat uit van een lange-termijn effect, want alle kinderen geboren na 1 januari 2018, zullen voortaan sociaal buitengesloten worden indien zij niet zijn gevaccineerd. Ouders krijgen de tijd tot juni 2018 om ‘in orde’ te zijn met het vaccinatieboekje van hun kind. Daarna hebben ongevaccineerde kinderen géén toegang meer tot kinderopvang, onderwijs, naschoolse- en sportactiviteiten.

 » Lees verder