Verplichte maskers, quarantaine voor kinderen – experts zijn ontzet!

11-02-21 08:10:00,

Verplichte maskers, quarantaine voor kinderen – experts zijn ontzet!

www.kla.tv/1810712.02.2021

Verplichte maskers, quarantaine voor kinderen – experts zijn ontzet!

Op dit moment is er nauwelijks iemand die geen last heeft van de Corona-situatie. Eén groep lijdt er echter in het bijzonder onder, en dat zijn de kinderen. Sinds de pandemie is uitgeroepen, zijn kinderen blootgesteld aan steeds nieuwe absurditeiten, die niet alleen onzekerheden, maar ook angsten bij hen aanwakkeren. Hier zijn enkele voorbeelden:

– Kinderen krijgen te horen dat ze vanwege het infectiegevaar maar met één vriend mogen samenkomen en spelen.

– Ze worden blootgesteld aan willekeurige regels, bv. mogen ze geen grote knuffeldieren meebrengen naar de kleuterschool, want er zitten zoveel Coronavirussen op, maar een kleine mag wel.

– In sommige regio’s moesten kinderen op scholen vragenlijsten over Corona invullen. Bijvoorbeeld, “Wat zou je doen als je je grootouders besmette met Corona en ze stierven?”

– In enkele regio’s vroegen de gezondheidsdiensten aan de ouders om kinderen die verdacht worden van besmetting, thuis in quarantaine te plaatsen. Dat wil zeggen dat de kinderen, zo mogelijk, fysiek en tijdelijk gescheiden moesten zijn van iedereen die in het huis woont, – d.w.z. geen gezamenlijke activiteiten of maaltijden met de ouders en broers en zussen. De ouders werden bij overtreding bedreigd met een boete, met een gevangenisstraf tot 5 jaar of met het weghalen van het kind.

– Op steeds meer scholen moeten kinderen in de klas en zelfs tijdens de pauze een mond- en neusbedekking dragen.

– Als kinderen op de lagere school frisse lucht willen inademen en hun mondmasker af willen doen, zijn er leraren die drastisch strafwerk opleggen, zoals dit:

Sorry dat ik het masker buiten niet heb opgezet. Je zou het masker op moeten hebben, omdat dat beschermt tegen corona, ik heb het masker afgedaan omdat ik even frisse lucht wilde hebben, maar helaas heb ik er niet aan gedacht dat ik daarmee anderen zou kunnen besmetten, dat was niet goed van mij, want corona is een slecht virus.
Hiermee bied ik mijn verontschuldigingen aan.

De historicus en kinderonderzoeker Michael Hüter ziet de jonge generatie in groot gevaar. In een interview met rt-deutsch wees hij erop dat het internationaal is bewezen dat kinderen geen rol spelen in het infectieproces.

 » Lees verder

Verplichte vaccinaties zijn volgens de Nürnberg Code misdaden tegen de menselijkheid

18-09-20 01:13:00,

(JDreport.com)

Verplichte vaccinaties zijn volgens de Nürnberg Code misdaden tegen de menselijkheid

De regering, het OMT, het RIVM en de mainstream media kunnen het dan wel afdoen als ‘complottheorieën’, maar Bill Gates’ wereldwijde vaccin experimenten, die bij honderden miljoenen mensen permanente, vaak ernstige gezondheidsschade hebben veroorzaakt, zijn uitstekend gedocumenteerd.
Een medisch experiment op de hele bevolking, gedaan met behulp van lockdowns, social distancing, verplichte mondkapjes, en straks (direct of indirect) verplichte vaccins, is even ongehoord als schandalig.

Volgens de Nürnberg Code, genoemd naar het tribunaal waar de Nazi top na de Tweede Wereldoorlog berecht werd, kunnen de huidige coronamaatregelen als niets minder dan ‘misdaden tegen de menselijkheid’ worden beschouwd.
De in 1947 opgestelde Nürnberg Code is vermoedelijk het belangrijkste document in de geschiedenis dat handelt over de ethiek van medisch onderzoek.
De 10 ‘geboden’ van de Nürnberg Code:
1. Vrijwillige instemming is absoluut essentieel;
2. Het experiment mag alleen uitgevoerd worden als geen enkele andere methode (of medicijn) werkt, moet vruchtbare resultaten voor het welzijn van de samenleving opleveren, en mag beslist niet willekeurig en onnodig van aard zijn;
3. Er dienen eerste uitvoerige dierproeven mee worden verricht, en uitgebreide studies naar worden gedaan, die resultaten opleveren die het experiment rechtvaardigen;
4. Alles moet in het werk worden gesteld om onnodig lichamelijk en mentaal lijden, en alle vormen van gezondheidsschade, te voorkomen;
5. Geen enkel experiment mag worden uitgevoerd als op voorhand te verwachten is dat er mensen door gewond raken, of zelfs aan overlijden; (Bill Gates tijdens TV-interview: ‘We moeten rekening houden met 700.000 (corona vaccin) slachtoffers.’);

6. Het risico van het experiment mag nooit groter zijn dan het humanitaire probleem dat met het experiment moet worden opgelost. Oftewel: het middel mag niet erger zijn dan de kwaal, zelfs niet als daar op voorhand enkel vermoedens over zijn;
7. Er dienen adequate maatregelen te worden genomen om de proefpersonen tegen zelfs de allerkleinste risico’s op schade, verwondingen of de dood te beschermen;
8. Het experiment dient in alle stadia uitgevoerd en gecontroleerd te worden door wetenschappelijk hoogst gekwalificeerde personen;
9. Tijdens het experiment moet de proefpersoon ten allen tijde de vrijheid hebben op ieder gewenst moment te stoppen;

 » Lees verder

Verplichte of niet-verplichte vaccinatie, dat is de vraag | KenFM.de

11-05-20 09:17:00,

Wat zijn de regeringen van plan?

Een standpunt van Jochen Mitschka.

Eigenlijk zou men er een boek over moeten schrijven. Er is zoveel materiaal bekend geworden in de afgelopen maanden dat het bijna onmogelijk lijkt om het onderwerp in deze vorm te behandelen. Ik wil nu beginnen met een uitstapje, want ik moet veel dingen inkorten en de lezer moet weten vanuit welke hoek ik verslag uitbreng. Op dinsdag 5 mei legde de hoofdarts van een ziekenhuis in de Rhein-Siegkreis mij uit dat ik door een auto-immuunziekte tot de risicogroep zou behoren die zich absoluut moet beschermen tegen COVID-19 en andere infecties. Ik zie nog steeds geen reden waarom ik anderen zou moeten dwingen een vaccinatie tegen hun wil te accepteren om beschermd te worden.

En ik ben ervan overtuigd dat vele anderen in mijn situatie hetzelfde denken. En natuurlijk ben ik ook tegen het isoleren van mensen zoals ik, zoals andere mensen hebben moeten doorstaan, alleen maar om te voorkomen dat het gezondheidssysteem wordt overbelast, dat steeds meer „op het randje“ zou moeten werken door privatisering en woekerhandel. De lezer moet ook weten dat ik mijzelf heb laten vaccineren tegen verschillende ziekten voordat ik naar risicogebieden in Afrika en Azië reisde, dus ik ben geen absolute tegenstander van vaccinatie. Dit leidt nu tot de discussie of een directe of indirecte verplichte vaccinatie in Duitsland moet worden ingevoerd.

De fouten van de overheid

Het moet ook bekend zijn dat ik niet geloof dat onze regering deel uitmaakt van een wereldwijde samenzwering die al lang is gepland en voorbereid. Ik denk eerder dat het niet in staat is dit te doen en zich slechts opportunistisch heeft aangesloten bij een „golf“ om zijn eigen falen van het politieke leiderschap te bedriegen. Hoe verklaart u anders dat de bevindingen in China volledig zijn genegeerd, dat carnaval en vakantiereizen niet beperkt waren, dat er helemaal geen beschermende kleding en mond- en klauwzeerbescherming was opgeslagen, en daarom werd aan het begin van de crisis, toen mondbeschermers nuttig zouden zijn geweest, gezegd dat het wetenschappelijk bewezen was dat dit geen zin had, wat een paar weken later, toen er genoeg mondbeschermingsmateriaal beschikbaar was,

 » Lees verder

Rapport: ‘Verplichte vaccinatie nutteloos’..!!

22-12-19 08:26:00,

x
x
Rapport: ‘Verplichte vaccinatie nutteloos’..!!

2019 © WantToKnow.nl/be

x

Een algemene wettelijke vaccinatieplicht zal weinig opleveren in termen van het beoogde effect om de landelijke vaccinatiegraad op te krikken.. Dit blijkt uit een onderzoeksrapport dat staatssecretaris Blokhuis (Volksgezondheid) vanmiddag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Het was op verzoek van de VVD-fractie in de Tweede Kamer dat deze Blokhuis, CU-bewindsman, door onderzoekers van het Nivel en Amsterdam UMC een rapport over deze ‘vaccinatie-plicht’ liet opstellen. Het Nivel staat voor ‘Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg’ en is een respectabele club.

Uit hun onderzoek blijkt dus nu, dat een dergelijke prikplicht grote beperkingen kent. Dus dat zou u niet moeten doen, zeggen de onderzoekers tegen de staatssecretaris. Wat hij wel kan doen? Op het vlak van betere communicatie en kennisbevordering van ouders valt echter wél winst te behalen, aldus de onderzoekers. Die schrijven hierover:

‘Verplichtende maatregelen zijn mogelijk in Nederland, maar van zulke maatregelen kan geen groot effect worden verwacht, zo laat ook de praktijk in andere landen zien. De effecten van verplichtende maatregelen lijken vooral beperkt, wanneer mensen op grond van hun levensbeschouwing beroep kunnen doen op een vrijstelling.”

De zg. ‘gezondheidsdeskundigen’, die de politieke vaccinatie-no-knows adviseren over vaccinatie-politiek. Dierenarts Ab Osterhaus is er één van. De man die als viroloog, de Nederlandse regering neutraal zou moeten adviseren. Maar tegelijkertijd internationaal voorzitter is van de vaccinlobby. Bracht Nederland in angst en vergeleek deze Mexicaanse griep met de ‘beruchte Spaanse griep’, waarbij zo’n 20 miljoen doden vielen’…! Ab Osterhaus, aangenaam.. En zijn er veel, heel veel adviseurs’ met een grote collectie ‘dubbele petten’…

En de vaccinatie-vrijstellingen, waarover de onderzoekers spreken, liggen hier in Nederland nogal voor de hand. Omdat ze juist passen bij de Nederlandse traditie van respect voor verschillende levensbeschouwingen, zo constateren de onderzoekers. Verder vinden ze het ‘aannemelijk’ dat verplichtende maatregelen zullen polariseren en dus veel weerstand zullen oproepen, juist bij de bevolkingsgroepen die twijfelen of ze eigenlijk niet tegen vaccinatie zijn..!

Financiële beloning voor vaccinaties…?
Ook het effect van financiële tegemoetkomingen in ruil voor vaccinatie komt in het rapport aan de orde. De effecten ervan worden zeer betwijfeld. Of zoals de onderzoekers het verwoorden:

“Die beloning kan tot een toename van wantrouwen bij ouders leiden en daarmee een averechts effect hebben.

 » Lees verder

Verplichte vaccins voor iedereen – een wereldwijd gecoördineerde agenda – Stichting Vaccin Vrij

20-09-19 10:19:00,

Het Childrens Health Defense Team publiceerde op 17-09-2019 een artikel waaruit des te meer blijkt dat het nationale vaccinatiebeleid ongemerkt is overgegaan in een streven naar een wereldwijd gelijkgetrokken vaccinatiebeleid. Het grotere plaatje van de snelle ontwikkelingen van het afgelopen jaar, waarin de druk op ouders om hun kinderen te vaccineren is wereldwijd sterk toegenomen wordt steeds duidelijker. De argumenten zijn zwak. Er is geen sprake van een noodsituatie, de rechten van de burgers worden ondermijnd, en zelfs medici worden steeds meer in het nauw gedreven. Wij hebben het artikel voor u vertaald, en hopen dat u de moeite wilt nemen om het te lezen. Het maakt veel duidelijk.

 

 

Verplichte vaccins voor iedereen – een wereldwijd gecoördineerde agenda

Childrens Health Defense Team

 
In de Verenigde Staten maken de mensen die zich bewust zijn van de risico’s van vaccins zich veel zorgen op dit moment. Steeds meer staten – en veel wetgevers van beide politieke partijen – zijn bereid om verplichtingen op te leggen die religieuze, ouderlijke en mensenrechten vertrappen, waaronder het waardevolle recht op ‘vrijheid en onschendbaarheid van zijn persoon’, zoals gewaarborgd door artikel 3 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.

Wat sommige Amerikanen zich misschien niet realiseren is dat het huidige streven naar verplichtingen niet alleen in de VS maar ook in andere landen wordt uitgedragen, wat een bredere – zelfs wereldwijde – agenda impliceert. Landen als Australië, Italië en Frankrijk hebben het voortouw genomen in de overgang van overheidsinterventies die ‘mensen slechts stimuleren of overhalen om te vaccineren’ naar het uitoefenen van steeds meer druk en intimidatie – ook al suggereert onderzoek dat ‘hardere stellingnames van artsen en volksgezondheidsdeskundigen de houding van het publiek juist polariseren’. De Australische wet van 2016 ‘no jab, no pay’ (geen prik – geen uitbetaling) bijvoorbeeld, houdt duizenden dollars aan kinderbijslag in voor ouders die als ‘vaccinweigeraars’ worden bestempeld. En in sommige Australische staten wordt aan niet-gevaccineerde kinderen de toegang tot kinderdagverblijven geweigerd.

 
Little boy with rashEén van de belangrijkste argumenten die overheden gebruiken om deze dwang te rechtvaardigen is het argument dat besmettelijke ziekten een bedreiging vormen voor de volksgezondheid. De mazelen zijn het opgeblazen ‘gevaar van de dag’,

 » Lees verder