De ziekmakende werking van niet-natuurlijke elektromagnetische velden

de-ziekmakende-werking-van-niet-natuurlijke-elektromagnetische-velden

16-06-20 09:14:00,

5G antennes = elektromagnetische velden

Zendmast Rombout Hogerbeetsstraat Amsterdam-West

De gedachte dat wat we corona noemen te maken zou kunnen hebben met de activering van 5G is vanaf het begin van de huidige crisis heftig bestreden door regering en media. Toch is het een plausibele hypothese, zoals blijkt uit dit nadere onderzoek van de samenhang tussen specifieke elektromagnetische frequenties en het optreden van gezondheidsklachten.

Al zo’n honderd jaar geleden traden onderzoekers als Nikola Tesla en Georges Lakhovsky naar voren met hun visie dat het Universum, de Aarde en al het leven als een elektromagnetisch geheel functioneert.

Dat model is met de tijd verder verfijnd en uitgebreid met wetenschappelijke bewijsvoering. Uit deze visie vloeit voort dat afwijkingen ten opzichte van het natuurlijke elektromagnetische spectrum, afwijkingen die optreden als gevolg van de werking van kunstmatige elektromagnetische velden, ziekte kunnen veroorzaken.

En, nog een stap verder: hieruit vloeit tevens voort dat deze afwijkingen wel eens frequentie-specifiek zouden kunnen zijn. Met andere woorden: dat bepaalde frequenties corresponderen met bepaalde ziektepatronen.

1. Ziekmakende resonanties

In de jaren ’80 van de vorige eeuw begon de Duitse ingenieur Paul Schmidt met onderzoek naar de relatie tussen specifieke frequenties en lichaamsorganen en hun functies voor mens en dier [1]. Daarbij vond hij dat resonanties optreden bij iedere macht van 10 en dit verschijnsel trad op tot wel meer dan 100 Ghz. Aldus kan men zich beperken tot Frequentie-Basis-Waarden tussen 0 en 100 om al die Aspecten van Leven frequentie- afhankelijk te rangschikken.

Vergelijking van deze Aspecten van Leven voor de numerieke basiswaarden van 5G frequenties met de door de WHO aangegeven symptomen voor Corona–Covid-19 leidt tot het inzicht dat vooral 5G met 60 GHz hierop ‘resoneert’.

Deze bevindingen sluiten nauw aan bij het zeer uitvoerige onderzoek van Arthur Firstenberg waarin hij de aankoppeling van cultuur-technische elektromagnetische velden in het veld van de Aarde als oorzaak voor hele series ziektes en epidemieën aanwijst in zijn boek “The Invisible Rainbow, A History of Electricity and Life” (2020). [2]

De auteur is ook voorstander van vooruitgang, maar niet tegen elke prijs en al zeker niet als dat gepaard gaat met ernstige schade voor Gezond-Zijn, Wel-Zijn en Mens-Zijn.

In het navolgende paper wordt deze relatie tussen kunstmatige elektromagnetische velden en ziekteverschijnselen verder onderzocht en uitgewerkt,

 » Lees verder

Plan Trump-Kushner-Netanyahu in werking | Uitpers

Plan Trump-Kushner-Netanyahu in werking | Uitpers

11-09-18 02:32:00,

Breinen achter het onbekende plan. (Wikimedia commons)

Trumps grote baanbrekende plan voor het conflict Israël-Palestina laat op zich wachten. Althans de tekst ervan, want de uitvoering is volop bezig. De stopzetting van de VS-bijdrage aan de VN-instelling voor de Palestijnse vluchtelingen UNRWA en nu het sluiten van de PLO-delegatie in Washington, dat maakt allemaal deel uit van het plan dat VS-president Donald Trump, zijn schoonzoon Jared Kushner en de Israëlische premier Benjamin Netanyahu hebben bedisseld. Met de steun van enkele belangrijke Arabische vrienden.

Basiswet

De klappen die de VS de Palestijnen toebrengen, komen hard aan. De boodschap is duidelijk: de VS en Israël scheppen alsmaar nieuwe voldongen feiten. Israël doet dat al een halve eeuw met de  vestiging van kolonies in de bezette gebieden op de westelijke Jordaanoever. De VS lieten Israël traditioneel begaan, maar de jongste tijd heeft men de indruk dat Jared Kushner en David Friedman, de VS-ambassadeur in Israël, die aanmoedigen. Beiden hebben persoonlijke belangen in enkele nederzettingen.

De regering Netanyahu heeft deze zomer een nieuw ernstig voldongen feit neergezet: Israël is nu met de nieuwe ‘basiswet’ officieel de natiestaat van het joodse volk, op het grondgebied van die staat zijn de Palestijnen en andere niet-joden tweederangs. Iedereen waar ook ter wereld die tot het joodse volk behoort (de definitie ervan blijft wel omstreden) heeft het recht om er zich te vestigen.

Onheilspellend genoeg legt die basiswet geen grenzen van de staat Israël vast. Palestijnen en joodse tegenstanders van die wet, zien er een aanloop in tot annexatie van de westelijke Jordaanoever, in de ogen van veel zionisten deel van historisch Israël.  In de VS juichen ook de evangelische aanhangers van Trump die stap toe.

Terugkeer

Die basiswet is de zoveelste stap om wat Israël betreft de discussie over het recht op terugkeer van de Palestijnse vluchtelingen af te sluiten. Tegelijk zette Washington ook een gelijkaardige stap. De vermindering begin dit jaar en de intrekking nu van de VS-bijdrage aan  het UNRWA, de VN-instelling voor hulp aan ca 5 miljoen Palestijnse vluchtelingen, beoogt immers hetzelfde.

Washington verwijt het UNRWA immers dat het de vestiging van die Palestijnen in Jordanië, Egypte, Syrië, Libanon… belemmert. De Palestijnen  moeten maar leren burgers van die landen te zijn. Zelfs maar discussiëren over recht op terugkeer is uitgesloten.

 » Lees verder