De wetenschap van de Zoon | Mieke Mosmuller

25-09-20 12:35:00,

Voordracht in Arnhem op 20 november 2018 

Deel 4

Dat is een ontwikkeling waar we doorheen moeten. Maar de volgende stap, na dit onderduiken in de wetenschap en het verlangen naar de verloren spiritualiteit, is dat wij de intelligentie, die wij als mensen geschonken hebben gekregen, gaan doorgeestelijken, spiritualiseren. Dan kom je op een rationele manier terug in de occulte wetenschap, de occulte filosofie, de occulte fysiologie, de occulte schei- en natuurkunde.

Het is duidelijk dat er een sterke tegenmacht bestaat, die er alles aan doet om deze spiritualisering te voorkomen en de intelligentie te materialiseren en te mechaniseren.

We zien hoe in de loop van de geschiedenis in het christendom zelf de tegenmachten aan het werk zijn. Daardoor ontstaat een scheiding tussen het exoterische en het esoterische christendom. Daarnaast komen uiteraard van buiten het christendom krachten, die datgene wat eigenlijk de hoofdzaak van het christendom is zodanig van alle waarden willen ontdoen dat dit niet meer verder kan.

De natuur is het rijk van de Vader, het rijk van de noodzaak. Wij worden in het rijk van de Vader geboren en treffen daar een noodzaak aan, we treffen daar ons lot aan. We vinden onze familie, onze omgeving. Alles wat we daar aantreffen behoort in eerste instantie tot de noodzakelijkheid van ons aardebestaan. We hebben er geen macht over om daar iets tegenin te brengen. Dus je zou kunnen zeggen: datgene wat je vanuit de erfelijke lijn aan DNA meekrijgt, daar moet je het in die zin mee doen.

Het is natuurlijk bekend dat door bepaalde omstandigheden het DNA veranderd kan worden. Daaraan werkt ook de geneeskunde, om het DNA zo te leren manipuleren, dat je daar genezingen door kunt bewerken, door een gen wat ziektewerkingen in zich heeft in te wisselen voor een gezond gen. Maar dat zijn manipulaties. In feite is het rijk van de natuur het rijk van de Vader en daar moeten we ons in dat wijds uitgebreide horizontale vlak van het aardebestaan toch voorstellen dat het DNA daar thuishoort. Hoewel het zoals alles van kosmische oorsprong moet zijn. Maar de configuratie wordt natuurlijk wel degelijk voor een groot deel bepaald door datgene wat uit de erfelijke lijn komt. En het zal echt wel zo ver komen dat men dat heel nauwkeurig in kaart kan brengen en daardoor natuurlijk ook steeds meer vat krijgt op de processen die zich afspelen bij de overerving van bepaalde aandoeningen van de ouders op de kinderen en hoe je dat moet vermijden en wat er te verwachten valt.

 » Lees verder

Wetenschap steunt de noodzaak om gene-edited planten onder strikte veiligheidsbeoordelingen te laten vallen. – Gentechvrij

05-08-20 08:58:00,

Vanwege het alarmerende feit dat in het Verenigd Koninkrijk gene editing, een nieuwere vorm van GMO´s bij planten, niet zal worden geëtiketteerd, als Brexit een feit is, kunt u er hier (bericht van GMWatch, van 20 november 2019) meer over lezen. (Eng.) Omdat de hele wereld hier door in gevaar komt en niet alleen het Verenigd Koninkrijk.

English

Science supports need to subject gene-edited plants to strict safety assessments

Because of the alarming fact the in the UK gene editing wil not be labeled as Brexit is a fact, and will not be a subject to safety matters, you can read more about these new GMOs here. (From GMWatch, published: 20 November 2019). Because the whole world is in danger not just the UK.

 » Lees verder

Wetenschap en realiteit | Door Rüdiger Rauls | KenFM.de

09-07-20 03:32:00,

Een standpunt van Rüdiger Rauls.

De werkelijkheid leert de wetenschap

Wetenschap creëert niet alleen kennis, maar ook onzekerheid. Nieuwe bevindingen stellen oude zekerheden ter discussie. Maar waar kunnen we nog op vertrouwen? Omdat de wetenschappelijke samenleving de realiteit uit het oog verliest.

In dienst van de belangen

De wetenschap speelt een steeds belangrijkere rol in sociale geschillen. Iedereen die zijn of haar mening wil benadrukken, verwijst ernaar. Aangezien het een reputatie van neutraliteit heeft, wordt het als onverdacht beschouwd. Het is dus een ideale dekmantel waarachter belangen zich kunnen verschuilen.

Dit beeld van neutraliteit kraakt. Steeds vaker baseren maatschappelijke groeperingen hun belangen op wetenschappelijke bevindingen, studies en theorieën als bewijs dat hun eigen opvattingen juist zijn. De maatschappij wordt overspoeld met wetenschappelijke kennis. Het is het nieuwe credo, het credo van de kennismaatschappij. Wat wetenschappelijk is vastgesteld is geloofwaardig en lijkt te moeten worden geloofd.

Aan de andere kant is er een groeiende indruk dat wetenschappelijk onderbouwde uitspraken in de eerste plaats ten dienste staan van de maatschappelijke krachten die de studies laten uitvoeren of financieren. Voor de publicatie van de resultaten is het aan de discretie van de klant, niet aan de discretie van het vinden van de waarheid. De wetenschap lijkt daarom steeds vaker bevooroordeeld en steeds minder neutraal.

Aangezien het in de politieke discussies wordt gebruikt als een middel om de verschillende en tegenstrijdige belangen te versterken, lijkt het zelf steeds meer tegenstrijdig en arbitrair te zijn. De belangenverstrengeling wrijft het af. Het lijkt ook steeds vaker op hen van toepassing te zijn: „Voor het brood dat ik eet, voor het lied dat ik zing.“

Sociale effecten

De indruk groeit dat ook de wetenschap niet meer te vertrouwen is. Zo haalt het geleidelijk het lot in van de politieke en staatsinstellingen, die in de ogen van veel burgers worden beheerst door ondoorzichtige kringen en geheime krachten.

Want de waarheden van vandaag worden morgen al als weerlegd beschouwd. Maar beide waren de resultaten van wetenschappelijk onderzoek en hun vervaldatum wordt steeds korter. Terecht rijst de vraag: „Wat is goed? Wat is waar? Wie heeft er gelijk?

 » Lees verder

Crisis in de wetenschap? – Viruswaanzin

07-07-20 06:30:00,

Nadat de Lancet het artikel over HCQ heeft terug getrokken, zijn er sterke aanwijzingen dat er iets mis in de wetenschap.[1,2,3]

Na meerdere retracties bij medische journals, lijkt dit dus niet op zich te staan.[4,5] Meerdere groepen onafhankelijke wetenschappers hebben in verschillende toonaangevende publicaties clusters van artikelen gevonden die de test van peer review niet doorstaan zouden mogen hebben. Wat gaat er mis? Eerder werd al aangetoond dat er erg veel gepubliceerd wordt.[6] Een fenomeen dat ik in mijn eigen wetenschappelijke carrière ook al heb gehekeld (publicatie diaree). Maar in Coronatijden lijkt het probleem flink verergert, er wordt zoveel gepubliceerd dat de reviewers het niet kunnen bolwerken.[7]

Maar gaat het hier om een overbelasting of is er meer aan de hand?

Na de bekentenis van de chief editor werd duidelijk dat het grote geld zijn klauwen heeft gezet in de integriteit van de wetenschap [8,9]. Al jaren zijn overheden het onderzoek aan het ‘outsourcen’, geldstromen uit de industrie worden toegejuicht, dat daarmee tevens inspraak in het onderzoek en publicatie binnengehaald wordt lijkt geen geheim meer[10]. De publieke opinie lijkt nu scheidsrechter in het geschil over de wetenschappelijke betrouwbaarheid, is de wetenschap nog te vertrouwen?[11]

In het huidige klimaat waar de status quo de fundamenten van de wetenschap niet ter discussie stelt, niet ge stress-test wordt, kabbelt het wel voort, maar op het moment dat er gereageerd moet worden op een crisis stort het fundament in een [12]

Alsof dit nog niet alarmerend genoeg was, wordt er toch terug gegrepen naar

wat werkt, wat bekend is ondanks dat er in het recente verleden aantoonbare fouten zijn gemaakt[13,14]. Dat het hier niet slechts om systeem falen handelt, wordt duidelijk wanneer er meerdere clusters van verdachte artikelen worden ‘ontdekt’. Ontdekte clusters behelzen tot nu toe het tegenhouden van medicatie[15,16], het verkondigen van het vaccin als enige redmiddel[17,18]. En het rechtvaardigen van de lockdown maatregelen[19,20,21,22,23].

De bodem lijkt helaas nog niet in zicht, elke dag worden er meer verdachte artikelen ‘geflagged’.

Een aantal punten die hierbij opvallen zijn:

1. Het gaat om clusters die iets bewijzen (vaccines, lockdowns, medicatie)

2. De titels zijn ‘overreaching’ en politiek of beleidsmatig.

3. De methodes zijn veelal metastudies, wat een ander woord is voor 3 dimensionale curve fitting.

 » Lees verder

Een crisis in de wetenschap, lockdown is een schande. – Wakker Mens

17-06-20 09:13:00,

Een van de meest verhelderende interviews over Corona.
Wij zijn geen nieuws-jagers dus het kan zijn dat enigen van u het onderstaande interview al kennen.

Een productie van Cafe Weltschmerz

De maatregelen die door onze overheid zijn genomen, zouden op wetenschap gebaseerd zijn. Het zou noodzakelijk zijn om ons allen op te sluiten. Waarom anders zo’n heftige inbreuk op onze (grond)rechten? Echter, als we dieper kijken zien we een spel van belangen en zwakten binnen de wetenschap, waardoor fout na fout gemaakt wordt. Dat zagen we al toen Maurice de Hond liet zien dat de W.H.O. en het RIVM met hun voorspellingen er naast zaten. De aannames die zijn gemaakt blijken volledig verkeerd en gevaarlijk. Nu is er veel meer bekend, en toch blijven we lang in deze lockdown. De schade aan onze maatschappij hoopt enorm op. Willem Engel (Analytical Bioscientist) doet een boek open nadat hij zelf de diepte van de wetenschap is in gedoken. Bijna alles stinkt.

Willem Engel en Jeroen Pols zijn een kort geding begonnen tegen de staat der Nederlanden waarin ze het opheffen van alle maatregelen eisen. viruswaanzin.nl
Alle gegevens en de powerpoint staan bij ons op de website, http://www.cafeweltschmerz.nl

 

Een crisis in de wetenschap, lockdown is een schande.
Een interview van Willem Engel door Ramon Bril
(Bron op YouTube)

Zie hier hoe we met video trackers omgaan.

Hier een ingekorte versie op YouTube

 

Andere berichten

 » Lees verder