Wetenschappelijk onderzoek: lockdown kost alleen al in de Verenigde Staten één miljoen levens – Frontnieuws

26-01-21 05:41:00,

Wetenschappers van de universiteiten van Duke, Harvard en Johns Hopkins schatten op basis van bestaande gegevens dat de lockdowns van de samenleving tijdens de zogenaamde Coronapandemie ongeveer een miljoen doden zullen veroorzaken door de schadelijke gevolgen die zij hebben voor de volksgezondheid en de samenleving als geheel.

Wij interpreteren deze resultaten als een sterke aanwijzing dat beleidsmakers rekening moeten houden met de ernstige gevolgen op lange termijn van een dergelijke grote economische recessie voor het leven van de mensen wanneer zij beraadslagen over maatregelen voor het herstel en de beheersing van Covud-19, merken de wetenschappers op.

De wetenschappers wijzen erop hoe de lockdowns naar verwachting de volksgezondheid en mensenlevens de komende twee decennia negatief zullen beïnvloeden – en volgens de wetenschappers zullen de stilleggingen van de samenleving alleen al in de Verenigde Staten leiden tot 0,9 tot 1,37 miljoen onnodige sterfgevallen.

De auteurs hebben gekeken naar 67 jaar statistieken over werkloosheid, levensverwachting, sterfte en andere gegevens en zijn tot de conclusie gekomen dat de restricties van de autoriteiten waarschijnlijk tot aanzienlijk meer sterfgevallen zullen leiden dan er naar verwachting aan het virus zelf zullen sterven.

Op basis van de verkregen gegevens merken de onderzoekers op dat het gebrek aan medische zorg tijdens de Coronacrisis in combinatie met verminderde preventieve zorg, opgezegde ziektekostenverzekering als gevolg van massale werkloosheid en het voorbehoud om geen medische zorg te zoeken, het sterftecijfer drastisch zal beïnvloeden.

Reeds eerder heeft onder meer de Europese voorzitter van de WHO, Hans Kluge, regeringen opgeroepen om maatschappelijke sluitingen alleen als absoluut laatste redmiddel toe te passen, omdat een lockdown ernstige schade aan de bevolking toebrengt. De WHO heeft ook verklaard dat lockdowns arme mensen “nog armer” maken en dat dit tot ernstige negatieve gevolgen leidt.

De conclusies van de onderzoekers ondersteunen dezelfde lijn – dat de vermeende oplossing voor de pandemie die door politici wordt gepresenteerd in de vorm van lockdowns een grotere bedreiging vormt voor de volksgezondheid en de samenleving dan het Coronavirus.

Gerd Muller, de Duitse minister van Economische Samenwerking en Ontwikkeling, zit op hetzelfde spoor en heeft gewaarschuwd dat de Corona-repressie zal leiden tot een van de grootste honger- en armoedecrises in de wereldgeschiedenis.

“We verwachten dit jaar alleen al in Afrika nog eens 400.000 sterfgevallen door malaria en HIV”,

 » Lees verder

Wetenschappelijk Platform EMF Nederland publiceert boek ‘Straling van alle kanten bekeken’ – StralingsBewust.info

21-11-20 09:29:00,

Vandaag heeft het Wetenschappelijk Platform EMF Nederland een informatief boek gepubliceerd:

STRALING VAN ALLE KANTEN BEKEKEN

In dit boek delen meer dan 30 wetenschappers en deskundigen van het Wetenschappelijk Platform EMF Nederland (WPEN) hun voortschrijdende inzichten over straling. Hoewel dit boek bedoeld is voor alle geïnteresseerden, is het ook vooral geschreven om politici en beleidsmakers inzicht te geven in de manier waarop kunstmatige straling wel degelijk een impact heeft op mensen, dieren en planten. Dit boek kan dus ook mooi benut worden om met gemeenteraadsleden en politieke partijen over in gesprek te gaan!

Onderstaand kun je hun volledige persbericht lezen.

Persbericht WPEN

De stuurgroep van het Wetenschappelijk Platform EMF Nederland wil uw aandacht vragen voor de publicatie van het boek:

STRALING VAN ALLE KANTEN BEKEKEN

Twee van onze leden van het eerste uur, Henk Kieft en Sander Funneman, hebben in de afgelopen 4 maanden intensief gewerkt om een bundel samen te stellen waarin zo’n 30 wetenschappers en deskundigen uit het netwerk aan het woord komen.

Het is verschenen als e-book en in paperback en biedt een actuele en breed georiënteerde verzameling onderbouwde invalshoeken over de impact van straling op al het leven. Alle auteurs hebben de consequenties van toenemende straling in de leefomgeving belicht vanuit hun eigen achtergrond: biologisch, natuurkundig, medisch, technisch, psychologisch, ervaringsdeskundig, et cetera. Het boek:

  • geeft beleidssuggesties voor zowel landelijke als lokale politiek
  • biedt aanknopingspunten voor de overbrugging van de 5G-controverse
  • geeft suggesties om beleid te verbinden aan de noodzaak tot persoonlijke bescherming
  • brengt recente theoretische inzichten samen met de actuele praktijk

De bundel is bedoeld als vraagbaak en onafhankelijke gids in het doolhof van 5G-controverse, voor bijvoorbeeld geïnteresseerde burgers, politici, bestuurders en beleidsmakers van politieke partijen in de Tweede Kamer en Gemeenteraden.

Deze flyer kunt u gebruiken om de publicatie desgewenst in uw eigen netwerk onder de aandacht te brengen.

De stuurgroep van het Wetenschappelijk Platform EMF Nederland

Mede namens alle auteurs: prof. dr. Dick K.F. Meijer, ir. Henk Kieft, drs. Jos Timmer, ir. Dolf Zantinge, Sander Funneman, dr. Hugo Schooneveld, Hans Bakker,

 » Lees verder

Wetenschappelijk Platform EMF Nederland van start gegaan met 45 wetenschappers en deskundigen – StralingsBewust.info

25-07-20 08:45:00,

De afgelopen maanden is er hard gewerkt aan het oprichten van het Wetenschappelijk Platform EMF Nederland. Inmiddels bestaat het onafhankelijke platform uit 45 wetenschappers en deskundigen en is er een Stuurgroep en een Klankbordgroep samengesteld.

En zo’n platform is hard nodig! Er is sprake van een steeds groter wordende kloof tussen de voor- en tegenstanders van 5G. En bij de uitspraak van het kort geding bleek wederom dat er daarnaast ook sprake is van een almaar voortdurende wetenschappelijke onenigheid over de gezondheidseffecten van straling. De rechter benadrukte bij de uitspraak ook dat er geregeld nieuw onderzoek moest plaats vinden naar mogelijke nieuwe inzichten over gezondheidsrisico’s en dat er door de overheid ingegrepen moest worden als blijkt dat de gezondheid toch in gevaar dreigt te komen. Hier ligt dus een prachtige kans voor een onafhankelijk wetenschapsplatform om deze kloof te dichten.

Op de nieuwe website van het platform www.emfscienceplatform.nl valt al veel te lezen over de doelstellingen, het onderzoeksvoorstel, eigen onderzoek, etc. Onderstaand tref je hun eerste nieuwsbrief aan. Wil je op de hoogte gehouden worden over nieuwe ontwikkelingen vanuit het platform, dan kun je je inschrijven op hun nieuwsbrief.

1e Nieuwsbrief van Wetenschappelijk Platform EMF Nederland:

“Met veel genoegen sturen we jullie allen de link naar onze nieuwe website, waarin je een compleet overzicht vindt van onze doelstellingen en de huidige en toekomstige activiteiten: https://emfscienceplatform.nl.

Ons initiatief is ook bedoeld als een constructieve reactie op de uitspraak van de rechter over de implementatie van het 5G-netwerk. De rechter benadrukte overigens de verantwoordelijkheid van de overheid voor de gevolgen van de implementatie van het netwerk: deze kunnen niet worden afgewenteld op de Europese instanties, noch op de Telecombedrijven. De rechter stelde eveneens vast dat er in de wetenschappelijk wereld een diepe kloof bestaat tussen voor- en tegenstanders.

Veel overheden namen de veel bekritiseerde ICNIRP-veiligheidsnormen over, alsof 4G en 5G alleen een verwaarloosbaar temperatuureffect zou kennen. Terwijl duizenden wetenschappelijke artikelen overduidelijk aantonen dat non-thermale effecten op levensprocessen niet kunnen worden uitgesloten. Het gaat daarbij om meer subtiele effecten, die bij langdurige blootstelling aanleiding kunnen geven tot verstoring van levensprocessen en daarom ernstige gezondheidsproblemen in de mens kunnen veroorzaken,

 » Lees verder